yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR
Giovanni Scognamillo

Giovanni Scognamillo

Yazar

ISTANBUL

Özgeçmiş

giosco29@gmail.com

line

FYLM ÇEKMEK – NEDEN ?


Giovanni Scognamillo


Bu ilk kar?yla?mamyz ve öyle görünüyor ki kendimi takdim etmek gerecektir. Kysacasy eski bir film meraklysyyym, bir sinema tarihçisi, bir yazar ve bir üniversite hocasy. 4 ya?ymda iken film seyretmeye ba?ladym, ilk sinema yazylarymy 18 ya?ymda iken yazmaya koyuldum ve 30’lu ya?larymyn ortalarynda sinemada çaly?maya ba?ladym. Hep ticari sinemada ya da tv dizilerinde pek bir ?ey ba?armadym (Riccardo Freda’nyn bir filminde iki sahne çekmekten ba?ka). Belki de yönetmen ya da senaryo yazary yeteneklerime güvenmedim. Her neyse bu yazynyn konusu ben de?ilim, sadece bir giri? yapmak istedim ve o kadar.

Esas konuya geçelim: film çekmek ve nedeni. Neden açyktyr, kimileri kendilerini sözlerle ifade ederler, kimileri müzik notalary ile, kimileri de devingen görüntülerle. Sizler bu son kategoriye dahilsiniz ve imkanlar dahilinde bir ?eyler yaratabilmek için elinizden geleni yapyyorsunuz.

Sevgili Ertu?’dan biliyorum ki ko?ullar sizler için kolay de?il fakat, farkynda oldu?unuz gibi, ba?langyçlar hiç kolay olmaz özellikle yabancy bir ülkede ya?ayyp çaly?yyorsanyz ve ulusal kültürünüzden ve köklerinizden hiçbir ?ey kaybetmeksizin “American Way of Life” a kendinizi dahil etmek zorunda iseniz. Bence esas nokta burada: Birle?ik Devletlerde ya?ady?ynyz için onlaryn yaptyklaryny yapmak zorunda de?ilsiniz, aksine onlara SYZYN neler yapabilece?inizi göstermelisiniz. Hepimiz birbirimizden bir ?eyler ö?renmeliyiz ve ?ayet gerçekten küresel bir dünyada ya?yyorsak – ki küreselle?me kapitalle?me anlamyna da geliyor – her ?eyden önce kültürlerimizi payla?yp ortak noktalara, en iyisi ortak de?erlere ula?malyyyz. Hiç ku?ku yok ki bu yazdyklarym tarty?maly ve özellikle ele?tirmeli (sizden bekledi?im de budur, ?ayet uygun görüyorsanyz). Ystanbul’da iken Ertu? bana “Ne yapabiliriz?” diye sormu?tu ve yanytym: “Olanaklarynyzy ABD’den edinip Türkiye’de kullanyn” oldu. Söylemesi kolay fakat durum ne olursa olsun gerekli ve zorunlu olan gelece?e bakmak ve gelece?i umutla, hayal gücü ile hazyrlamaktyr.

Bu bir ba?langyçtyr, umarym gerisi gelir ?ayet uygun görürseniz.

Sevgiler ve iyi çaly?malar,
Giovanni Scognamillo


Diğer Yazılar

FYLM ÇEKMEK – NEDEN ?

Şifremi unuttum