new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Instead of Turkish

Friday, Nov 7, 2008

A
@ : özel a
abes : anlamsýz
abluka : kuþatma
abone : sürdürümcü
absürt : saçma, usdýþý
aceleci : evecen
acz : güçsüzlük, düþkü
adabý muaþeret : görgü kurallarý
adalet : tüze
adaptasyon : uyarlama
adapte olmak : uyum saðlamak
adaptör : baðdaþtýrýcý
addetme : sayma, sayýlma
adet : sayý
âdet : görenek, alýþký
adeta : nerdeyse
adil : haktanýr
adilane : hakça
adli kuvvet : yargý gücü
adres: bulunak
afiþ : asý
aforizma : özlüsöz
agnostik : bilinemezci
agreman : uygunluk
ahenk : uyum
ahize : almaç
ahkâm : emir, buyruk
ahlak : aktöre
ahþap : tahta
aidat : ödenti
akamet : baþarýsýzlýk
akýl : us
akim : sonuçsuz
akit : baðýt
aklýselim : saðduyu
akreditasyon : denklik
akredite : yetkinleþtirilmiþ
akrostiþ : adlama
aksan : vurgu
aksesuar : donatýmlýk
aksiyon : eylem, edim, devini
aktivasyon : etkinleþtirme
aktivite : etkinlik
aktüel : güncel
akustik / aksiseda : yankýlaným
alaka : ilinti
alakart : seçmeli yemek
alaturka : doðuluca
alegori : deðiþmece, örnekçe
alelade : görülegelen
alelekser : sýklýkla
alev : yalaz
aleyhtar : karþýt görüþlü, karþýcýl
aleyhte söyleme : dil uzatma
alfabe : abece
alliterasyon : sesyinelemesi
almanak : yýllýk
alternetif : seçenek
ama / fakat : ancak
amatör : özengen
ambargo : engelti, engelleyim
ambians : hava, çevre
amblem : belirtke, simge
ameli : iþevuruk
amme : kamu
amnezi : bellek yitimi
amortisman : aþýnmalýk
ampermetre : akýmölçer
ampirik : deneysel, görgül
ampirizm : deneycilik
anahtar : açký
analiz : çözümleme
anane : gelenek
anarþi : baþsýzlýk, kargaþa
anatomi : gövdebilim
andante : yarýyavaþ
anekdot : öykücük, öykümce
angaje olmak : baðlantý yapmak
angarya : yüklenti
animasyon : canlandýrma,
öykünleme
anket : sormaca
anomali : aykýrýlýk
anonim : ortaklaþa
anons : duyuru
anormal : olaðandýþý
ansiklopedi : bilgilik
antant : anlaþma
antet : baþlýk
antik : eskil
antipati : sevimsizlik, iticilik
antitez : karþýsav
antoloji : seçki, dermece
antrepo : arakoruncak
antrparantez : ayraç içinde, söz
arasý
apolet : omuzluk
aranje etmek : uyarlamak
arboretum : canlý aðaç müzesi
ardiye : yýðýmlýk
areometre :yoðunlukölçer
argüman : tanýt, kanýt
arife : öngün
aristokrasi : soylular yönetimi
aritmetik : sayýbilgisi
arkaik : eskisel
arkeoloji : kazýbilim
arma : ongun
armada : donanma
armaðan: ödül
armatür : donatý
armoni : uyum
aroma : hoþ koku
arþiv : belgelik
arz : sunu; yeryüzü
asgari : en az
asgari müþterek : altbileþen
asi : baþkaldýran
asimetrik : bakýþýmsýz
asimile : benzeþtirme, özümleme
asparagas : uydurma
aspiratör : koku çeker
astronomi : gökbilim
astronomik : abartýk
aþaðýlýk kompleksi : altsanma
aþikâr : apaçýk
aþina : bildik, tanýdýk
aþk : sevi
âþýk : tutkun
âtýl : boþ durur, iþsiz
ateizm : tanrýtanýmazlýk
atölye / þantiye : iþlik
avans : önödeme
avantaj : üstünlük, çýkar
avukat : savunman
ayin : tapým
aykýrý : yadýrgý düþmek
ayný : týpkýsý, özdeþ
azami : en çok
azap : ezinç

B
badire : sýkýntý, darboðaz
bagaj : yolcu yükü
bahane : nedenleme
bahar : ilkyaz
bahis mevzuu : söz konusu
bahsetme : sözetme
bakiye : geri kalan
balistik : atýþ bilgisi
bandrol : denetim pulu, vergilendi
banyo / hamam : yunak
bariyer : yol korumalýðý, engel
bariz : belirgin
barkot : çizgi im
barometre : basýnçölçer
basiret : öngörü, seziþ
baypas : damar aktarma
bazen : arasýra, kimileyin
bazý : kimi
bedbin : karamsar
beddua : ilenç
beddua etme : ilenme
bedeni : tensel
bedhah : kötücül
bekap : yedekleme
bekgraunt : arka alan
bend : yasa altmaddesi
beraat : aklanma
berabere : baþabaþ
beste : ezgi
beyan : bildirim
beyanat : demeç
beyit : ikili
bibliyografya : kaynakça
biblo : süslük
bienal : yýlaþýrý
bilakis : tersine
bilanço : dengelem
bilbord : duyuru tahtasý
bilhassa : hele
binaenaleyh: bu yüzden
biyografi : yaþamöyküsü, özgeçmiþ
biyoloji : doðabilim, dirimbilim
bizzat : özkendisi
blöf : ürkütüm, ürkütmece
bonkör : eliaçýk
bono : ödencek
bonservis : iyi çalýþtý belgesi
botanik : bitkibilim
branç : kuþluk yemeði
branþ : dal, kol, bölüm
brifing : özetlem, bilgilendirme
brülör : yakmaç
brüt : kesintisiz
burjuva : kentsoylu
budunsal : etnik
burs : öðrenmelik


C
cadde : anayol
cahil : bilisiz, okumamýþ
caiz : olabilir, uygun
camekân : sergilik
cari : yürürlükte
catering : yemek hizmeti
cazibe : albeni
cebren : güç kullanarak
cefa : üzgü
cehennem : tamu
celal : büyüklük; kýzgýnlýk
celp : getirtme, çaðýrma
celse : oturum
cemaat : dinsel topluluk
cemiyet : toplum; kurum, dernek
cenah : kanat, yan, yön
cendere : baský
cengâver : savaþcý
cenin : dölüt, döl
cenk : savaþ
center : merkez
cenup : güney
cephe : önyüz; savaþ bölgesi
cereyan : akým, akýntý
cerrah : yarman
cesaret : yüreklilik
cesur : gözüpek, yürekli
cet : ata
cetvel : çizelge
cevap : yanýt
cevaz verme : uygun görme
cevher : öz; deðerli taþ
cevval : kýpýrdak, devingen
cezaevi : tutukevi
cazibeli : alýmlý, albenili
cezbetme : çekme, etkileme
cezir : çekilme
cidar : çeper
cidden : geçekten
ciddi : aðýrbaþlý; gerçek
ciddiye alma : gerçek sanma,
inanma
cihan : evren
cihat : savaþma
cihaz : aygýt
cihet : yan, yön
cilt : deri
cimri : elisýký
cinas : sesteþlik, eþseslik, ündeþ
cinayet : öldürüm, öldürü
cinnet : çýlgýnlýk
cins : eþey; soy; çeþit
ciro : çevirim, aktarým
civar : yöre, dolay, çevre
cömert : eliaçýk
cümle : tümce; tüm
cüretkâr : atak, kendini bilmez
cürmü meþhut : suçüstü
cürüm : suç
cüzi : az

Ç

çare : çözge, umar
çaresiz : umarsýz, onulmaz
çek : ödene
çek etmek : yoklamak,
denetimlemek
çekup : saðlýk yoklamasý, tümtaný
çekout : çýkýþ iþlemi
çember : döngü
çerçeve : kapsamca
çeþni : tadým
çet : söyleþi, gevezelik
çeync : akça alým-satýmý
çini : sýrlýtaþ

D
dahi : bile
dahili nizamname : içtüzük
dâhi : üstüninsan
daima : sürekli, sürgit
dair : deðgin, iliþkin
dalalet : sapýnç, sapkýnlýk
damping : düþürüm
darp : çarpma, vurma
darülaceze : düþkünlerevi
davet : çaðrý
davetiye : çaðrýlýk
dedektif : izlemci
dedektör : bulucu aygýt
dedüksiyon : tümdengelim
defa : kez
defakto : edimsel, eylemsel
defans : savunma
defetme : savma, savuþturma
defile : giyim gösterisi
define : gömü
deforme : deðiþme, bozulma
dehþet : yýlgý
dejenere : yozlaþma, çýðrýndan
çýkma
deklerasyon : bildirim
deklere : açýklama, bildirme
dekont : akça belgesi
dekor : bezem
delil : kýlavuz; kanýt
demagog : söz ebesi
demagoji : halkavcýlýðý
demarke : sýyrýlma
demografi : nüfusbilim
demostrasyon : gösteri
depar : çýkýþ
departman : bölüm
deplasman : dýþsaha; deðiþtirmece
depo : koruncak
depozito : önödenti, ilkakça,
önödence
derest : yakalama
derman : güç, dinçlik; umar
ders : öðrence
dert : tasa, kaygý
deruhte etme : yüklenme
deþifre : gizi çözülmüþ
despot / diktatör : buyurgan
destan : koçaklama
detay : ayrýntý
deterjan : arýtýcý
determinizm : gerekircilik
detone : aykýrý düþme
deva : umar
devalüasyon : deðer düþürümü
devamý : süreði
devriye : gezge
dezavantaj : yarar yitirimi;
elveriþsizlik
dezenformasyon : yanýltýcý bilgi
diaspora : kopuntu
didaktik : öðretici
diðer : öteki, baþka, öbürü
dijital : sayýsal
dikkat : özeni, özen
diksiyon : söyleyiþ biçimi, demece,
söylem
dikte : yazdýrým
dinamik : devingen, devimsel
dinamizm : çalýþma gücü
dinamo : güç kaynaðý
direkt : dolaysýz
direktif : buyruk
direktör : yönetici
disimilasyon : benzeþmezlik
disiplin : düzenbaðý, düzence
diskalifiye : yarýþdýþý
dispanser: saðlýkevi
distilasyon : damýtma
distribütör : daðýtýmcý
diyagram : çizenek, çizge
diyalektik : eytiþim, eytiþimsel
diyalog : söyleþme, söyleþim
diyapazon : týnlaç
diyatermik : ýsýgeçirgen
diyet : besidüzen, besibilim; karþýlýk
dizayn : tasarým, tasarçizim
dogma : inak, önyargý
doktor : saðýn
doktrin : öðreti
doküman : belge
dominant : baskýn, baþat
done : veri, belge
doping : uyarýcý, güç katýmý
dram : üzgü, üzünç
dramatik : üzgüsel
drenaj : akaçlama
dua : yakarma, yakarýþ
duayen : deneyimli, yaþlý öncü
dublaj : seslendirme
dublör : benzer, yedek oyuncu;
seslendiren
dünya : acun
dürbün : uzakgörür, bakaç
düstur : ilke, genel kural
düþman : yaðý

E
ebat : boyut
ebedi : sonsuz, ölümsüz
ebediyet : ölmezlik
ebediyen : sonsuza deðin
ebeveyn : ana baba
edat : ilgeç
edebiyat : yazýn
editör : yayýmcý
efekt : ses sandýrma
efkâr : tasa, kaygý
efkârý umumiye : kamuoyu
efor : özgüç, çaba
efsane : söylence
egzersiz : alýþtýrma
ehemmiyet : önem
ekol : çýðýr
ekoloji : çevrebilim
ekonomi : tutumbilim, varlýkbilim
ekspertiz : bilirkiþi
ekstre : hesap özeti
ekstrem : aþýrý, uç
elbet : eninde sonunda
elit : seçkin
elzem : gerekli
e-mail : elektronik posta, ileti
emare : iz
emir : buyruk
empati: duygudaþlýk
emperyalist : yayýlmacý, sömürgeci
empoze etme : dayatma
emrivaki : oldu bitti
endeks : dizin
endeskopi : içgörür
endiþe / gam : tasa
enstantane : anlýk görüntü
entegre : bütüncül
entelektüel : aydýn
enteresan : ilginç
entrika : düzence, dolantý
envanter : döküm, sayým
epigrafi : yazýtbilim
epik : yiðitsel
erkondiþýn: ýsýdengeler
ergonomik : iþe uygun
erotik : sevisel
erozyon : aþýnma, toprak yitimi
esaret : boyunduruk, tutsaklýk
esasen : doðrusu
eser : yapýt, yaratý
esir : tutsak
eskiz : taslak
eskort : koruma aracý
esrar : gizem
estetik : güzelduyu
eþantiyon : örneklik
eþkâl : biçim, görünüþ
etik : törel
etiket : ederce
etimoloji : sözcükbilim
etnik : budunsal
etüt : ön çalýþma
evvela : ilkönce
evvelce : önceleri
evveliyat : öncesi
ezeli : bitimsiz, öncesiz


F
fabl : öykünce
fahri : karþýlýksýz
fahiþ : ölçüdýþý
faiz : ürem
fakat : yalnýz, ancak
fakir : yoksul
faktör : etken
fanatik : baðnaz
fani : kalýmsýz, ölümlü
fantastik : düþsü
fantezi : düþlem, düþsü
faks : belgegeçer
faraza : sözgelimi
faraziye : varsayým
fark etmek : ayrýmsamak
farkýna varýlma : ayrýmsanma
farzetme : varsayma
faul : kuraldýþý
fasýlasýz : biteviye
fasikül : bölüntü
fasit daire : kýsýrdöngü
fatura : satýnca
fauna : hayvan varlýðý
fayans : sýrlýtaþ
fazilet : erdem
feda : gözden çýkarma
fedakâr : esirgemez, özverili
fedakârlýk : özveri
federasyon : üstbirlik
fenomen : görüngü
feragat : elçekme, özgeçi,
vazgeçme
feraset : ince görüþ, seziþ
feribot : taþýt gemisi
fesat : bozut
fest-fud : ivedi yemek
fetiþ / put : tapýncak
fezleke : sorgu özeti
fýkra : bölümcük; öykücük
fýrka : tümen
fidye : kurtulmalýk
fihrist : dizin
fiil : edim, eylem, yüklem
fikir : düþün, düþünü
fikri sabit : saplantý
fiks menü : tek liste
fikþýn : kurgu
filhakika : gerçi, gerçekten
filoloji : dilbilim
final : bitiþ, bitim, sonlama
finanse etmek : akçalamak
finiþ: varýþ
firari : kaçak, kaçkýn
fire : eksinti
fiþ : girgi
fiyat : eder
fizibilite : uygulanabilirlik
flaþ : gözalýcý
flashdisk : çubuk bellek
flora : bitki varlýðý
flu : bulanýk
fobi : korku, kuruntu, yýlgý
folklor : halkbilim, halkoyunu
fonksiyon : iþlev
fonoloji : sesbilim
fonotik : sesçil
formalite : gerekli iþlem
formasyon : biçimlenme eðitimi
formel : biçimsel
forum : toplu tartýþma
fosil : taþýl
fotokopi : izçekim, týpkýçekim
fotometre : ýþýkölçer
fragman : tanýtý
frapan : göze çarpan
fraksiyon : bölüngü
fren : durduraç
fuaye : dinlenmelik
fultaym : tümgün
fundamentalist : köktendinci
fütürizm : gelecekçilik


G
gabin : alýþveriþte aldatan
gafil : aymaz
gaflet : dalgý, aymazlýk
gaile : sýkýntý, kaygý
gaip : kayýp, yok olmuþ
gala : ilk / öngösterim
galat : büyük yanlýþ
galaksi : gökada
galebe : yengi, üstünlük
galeri : sergievi
galeyan : coþma, kaynama
galiba : belki
galibiyet : yengi
galiz : kaba
gam : tasa, kaygý
garaj : taþýtlýk
garanti / teminat : güvence
garaz : gizli düþmanlýk
gardýrop : giysilik
garnitür : yanlýk, bezenti
gasp : kapma, zorla alma
gaye : erek
gayrimenkul : taþýnmazmal
gayri iradi : istem dýþý
gayri safi hasýlat : tümgelir
genetik : kalýtýmsal, soyaçekim
genotip : soyyapý
geometri : uzambilim
gýpta : imrenme, imrenti
gýyab : yokluk, yitiklik
girdap : burgaç
global : küresel, bütünsel
grafik : çizge
grafoloji : yazýbilim
grev : iþbýrakýmý
gril : ýzgara
grup : öbek, küme
gurbet : yadel
gurbetçi : elgin
gurme : tatbilir
gurur : övünç
güruh : sürü
güya : sanki, sözde
güz : sonbahar
güzergâh : geçek

H
haber : duyum, duyut
haberleþme : iletiþim
halaskâr : kurtarýcý
halbuki : oysa
hâkim : yargýç; egemen
hakîm : bilge
hâlâ : þimdiye dek
hacir : kýsýt
hacim : oylum
haciz : elkoyma
hafýza : bellek
halef : ardýl, yerine geçen
halüsinasyon : varsaný, sanrý
hami : gözeten
handikap : engel
hanedan : soy
harekât : eylemce
hareket : devinim
harf : yazaç, imce
harika : olaðanüstü
hars : ekin
haset : kýskançlýk
hassas : duyarlý
hastalýk : sayrýlýk
haþmet : görkem
hata : yanlýþ, yanýlgý
hatýra : aný, andaç
hatýrlama : anýmsama
hatýrþinas : gönül alýcý, saygýlý
hatip : söylevci
hatta : üstelik, bile, dahasý, öyle ki
havale etmek : göçermek
havali : yöre, çevre
havsala : kavrama yetisi
hayâsýz : yüzsüz, utanmaz
hayal : düþ, saný
hayali : imgesel, düþsel
hayat : yaþam, dirim
hayati : yaþamsal
hayýflanma : acýnma, yerinme
hayran : tutkun
hayret : þaþký
hazan : güz
hazým : sindirme
hazin : dokunaklý, acýklý
hazine : gömü
hece : seslem
hedef : erek, amaç
hekim : saðýn
hem de : üstelik
hemcins : türdeþ
hemen : duraksamadan
hemfikir : oydaþ, düþündeþ
hemþehri : ildeþ
hemzemin : düzeydeþ
hentbol : eltopu
henüz : ancak, þimdiye dek
herze : boþsöz
heterojen : ayrýþýk
heves : özenti
heyelan : toprak kaymasý, göçü
heykel : yontu
hezeyan : saçmasapan
hezimet : bozgun
hýrs : doymazlýk
hiciv : yergi, taþlama
hidrografi : subilgisi
hidroloji : subilimi
hijyenik : saðlýksal
hikâye : öykü
hile : aldatý
himaye: gözetim
hipotez : varsayým
hisse : pay
hissedar : paydaþ, bölüþümcü
hissi : duygusal
hissi kablel vuku : önsezi
histoloji : dokubilim
hitap : seslenme
hiyerarþi : sýralaným, sýradüzen
hiyeroglif : resimyazý
hizip : bölek
hobi : düþkü
homojen : baðdaþýk, türdeþ
hoparlör : sesyayar
hukþat : çengel atýþ
hukuk : tüze
hulasa : kýsaca, özetle
hulusi kalp : içtenlik
hummalý : yoðun
hunhar : kan dökücü
hurafe : boþinan
huy : alýþký
huzur : erinç, dirlik
hücre : göze
hükmi þahýs : tüzelkiþi
hümanist : insancýl
hüner : beceri
hür : özgür
hüsran : düþyýkýmý
hüzün : üzgü

I
ýrk : anasoy
ýrkýyat : budunbilim
ýrkçýlýk : soyculuk
iskonto : indirim
ýslah : düzeltme
ýslahat : düzeltmeler
ýslahevi : eðitme yurdu
ýsrar : üsteleme
ýtýr : güzel koku

Ý
iade : geri gönderme
ibadet / ayin : tapýnma, tapým
ibare : sözce, deyiþ
ibra : aklanma
ibret : öðrenek
icat : buluþ, türeti
icmal : genel toplam
icra : edim
içtima : toplanma, kavuþum
idame : sürdürme
idareyi maslahat : geçiþtirme
iddia : sav
iddianame : savca
ide : düþünü
idefiks : saplantý
identik : özdeþ
ideoloji : öðreti, düþüngü
idman : alýþtýrma
idol : tapýnca
idrak : algýlama, alýmlama
ifade : anlatým, anlatýþ, söylem
iflas : tükenme , batký
iftihar : övünç, kývanç
iftira : kara çalma
ihale : eksiltme
ihata : kavrama, kuþatma
ihbarname : bildirim
ihlal : çiðnem
ihmal : savsaklama
ihracat : dýþsatým
ihsas : sezdirme
ihtar : uyarý
ihtilaf : anlaþmazlýk
ihtimal : olasýlýk
ihtiram : saygý
ihtiras : tutku
ihtiraslý : gözüdoymaz
ihtiva : içerme
ihtiyaç : gereksinim
ikametgâh : yerleþim yeri
ikametgâh ilmühaberi : oturma
belgesi
ikaz : uyarý
ikna : inandýrma
ikon : simge
ikraz : borç
iktibas : aþýrtý, alýntý
iktisap : edinim
iktisat : tutumbilim
ilahiyat : tanrýbilim
ilam : yargý bildirisi
ilan : duyuru
ilelebet : sürgit
ilham : esin, esinlenme
ilkbahar : ilkyaz
illegal : yasadýþý
illüzyon : yanýlsama
illüzyonist : gözbaðcý
ilmühaber : durum belgesi
iltica : sýðýnma
iltimas : kayýrma
im : iþaret
ima : anýþtýrma, dokundurma
imaj : imge
imalý : üstü örtülü
imkân : olanak
imla : yazým
imtihan : sýnav
imtina : kaçýnma
imtiyaz : ayrýcalýk
import : dýþalým
inat : direnim
inatçý : direngen
indeks : dizin
individüalist : bireyci
inisiyatif : öngüdü, üstünlük, öncelik
inkâr : yadsýma, yoksama
inkýlap : devrim
insicam : baðdaþýk, tutarlýk
insiyak : içgüdü
insiyaki : istemdýþý, içgüdüsel
insiyatif : öncecilik, üstünlük
integral : tümlev
internet : bilgisunar
interaktif : etkileþimsel
intiba : izlenim
intibak : uyum, uyum saðlama
intihal : aþýntý, aþýrma
intihap : seçim, seçme
intihar : özkýyým
intikal : kavrama
intikam : öç
inziva : yalnýzlýk
ipotek : tutu
iptidai : ilkel
irade : istenç
irfan : bilme, uzsezi
ironi : alaysama, alaysýlama
irrasyonel : usdýþý
irsaliye : gönderme belgesi
irsi : kalýtsal
irsiyet : soyaçekim, kalýtým
irtibat : baðlantý
irtica : gericilik
irticalen : doðaçtan
irtifa : yükselti
irtisam : izdüþüm
isabet : yerindelik
iskonto : indirim
ispat : tanýt, tanýtlama
israf : savurganlýk
istatistik : sayýlama, sayýmsal
istiap : sýðdýrma, dolunca
istidat : yetenek
istif : düzgün yýðýn
istifa : çekilme
istihdam : iþlendirme
istihsal : üretim
istikbal : gelecek
istiklal : baðýmsýzlýk
istikrar : sürerge, durulma
istirdat : geri alma
istismar : sömürme
istisna : ayrýnca
istisnai : ayrýksý, kuraldýþý
istiþare : danýþma
iþaret : im, imlem, iz, belirti
iþkence : kýyýnç, yýldýrý
itaatsiz : sözdinlemez
itfaiye : söndürücü
ithaf : sunu
ithalat : dýþalým
itham : suçlama
itibar : saygýnlýk
itidal : soðukkanlýlýk
itikat / iman : inanç
itilaf : uyuþmazlýk
itina / ihtimam : özen
itiraz : karþýdurma
itiraz-ý kayt : çekince
ittifak : baðlaþma
ivecen : aceleci
izafi : baðýl, göreli, görece
izaleiþüyu : ortaklýðý bozma
izdiham : insan yýðýlmasý
izobar : eþbasý
izohips : eþyükselti
izolasyon : yalýtým
izolebant : yalýtým sargýsý
izoterm : eþsýcak
izzetinefis : özsaygý, onur

J
jakoben : tepeden inmeci
jenerasyon : soy, kuþak
jenerik : tanýtýmlýk
jenosit : soykýrým
jeoloji : yerbilim
jeomorfolog : yüzeybilimci
jeotermal : yerýsýl
jet-ski : su kýzaðý
jogging : koþu
jübile : kutlama töreni
jüpon : içetek
jüri : seçici kurul

K
kaadir :gücüyeter
kaale almak : önem vermek
kabil : olabilir
kabiliyet / istidat : yetenek
kabir : gömüt
kablelvuku : olmadan önce
kabotaj : deniz iþletmesi
kâbus : karabasan
kadar : deðin, dek, ölçüde
kadastro : yeryazým
kadavra : ölük
kader, baht : alýnyazgýsý
kadim : eski, çoktanki
kadir : deðer
kadirþinas : deðerbilir
kadük : geçerliliði kalmamýþ
kâfi : yeterli
kafiye : uyak
kahýr : üzüntü, ezginlik
kâhin : bilici
kaide : kural, taban
kaim olma : yerine geçme
kâinat : evren, acun
kalbi : içten
kale : kurgan
kale almak : önem vermek
kalibrasyon : ölçümleme
kalibre : çapölçer
kalifikasyon : niteliklilik
kaligrafi : yazý biçimi
kalite : nitelik
kalori : ýsýn
kalorifer : ýsýveren, ýsýtaç
kalorimetre : ýsýölçer
kalp : yürek, gönül
kambiyo : deðiþtirim
kameriye : çardak
kamp : dinlenek
kampüs : yerleþke
kamufle : alalama
kanaat : kaný
kanalizasyon : pis su yolu
kantitatif : nicel
kaparo : önakça, güvenmelik
kapasite : sýða
kapital : anamal
kapitülasyon : ayrýcalýk
kapris : özenç
kâr : artýnç
karakter : ýra, özyapý
karakteristik : özgül, belirtici
kargo : yük
karine : ipucu
kariyer : uzmanlaþma
karizma : büyüleyim
karizmatik : büyüleyici
kartvizit / jenerik : tanýtmalýk
kasýt : amaç, erek
kasko : güvencelik
kâþif : bulam
kaatil : öldüren
katil : öldürme
kâtip : yazman
katalog : dizit
katliam : toplu öldürüm, kýrým
katot : eksi uç
kavim : budun, ulus
kavis : yay, eðmeç
kayýp / zayi : yitik
kefalet : yükümleme
kefil : yükümcü
kelime : sözcük
kemer : belbaðý
kesafet : yoðunluk, koyuluk
keþiþleme : akçayel
keþke : ne olurdu
keþmekeþ : karýþýklýk
ketum : aðzýsýký
keyif : tat, sevini
keza : yine, öyle
kýrtasiye : yazý gereçleri
kýsas : diþediþ
kýssa : öðütlük, öðütçe
kýstas / kriter : ölçüt
kýta : anakara
kýyafet : giysi
kýyaslama : örnekseme
kýymet hükmü : deðer yargýsý
kibir : büyüklenme
kifayet : yeterlik
kinaye : deðinmece, dokundurma
kinetik : devimsi
kisve : giyim, kýlýk
kitabe : yazýt
kitap : okunca, betik
klan : sop
klas : bölüt
klima : ýsýdüzenleyici
kliþe : kalýplaþmýþ
koçaklama : destan
kodifikasyon : düzenleme
kokteyl : içkili toplantý
kolaj : kesyap
kolektif : iþbirlikli
kolektör : toplaç
kolokyum : bilimsel toplantý
kolonlama : özdeþleme
komandit : karma sorumlu
kombine : birleþik
komedi : güldürü
komisyon : yüzdelik, yarkurul
komite : kurul
kompetitif : yarýþýmcý
kompleks : karmaþýk
komplike : karmaþýk, dolaþýk
komplo : gizdüzen
kompozitör : besteci
komprador : iþbirlikçi
kompütür : bilgisayar
komünikasyon : iletiþim
kondisyon : erk
kondüsyon : tümdurum
konfigürasyon : yapýlandýrma
konfirmasyon : doðrulama
konfor : gönence
konformist : uyguncu, uyarcý
kongre : kurultay
konjoktivite : göz yangýsý
konjonktür : topludurum
konkardato : batýþ anlaþmasý
konkur : yarýþma
konsantrasyon : yoðunlaþma
konsept : kavram
konsensüs : uzlaþým, anlaþým
konser : dinleti
konserve : saklanca
konsalidasyon : pekiþtirme
konsorsiyum : uluslararasý ortaklýk
konstrüksiyon : yapým, yapý
konsültasyon : görüþ alýþveriþi
konþimento : alýndý belgesi
kontenjan : saptanca
konteyner : kutuyük
kontra : karþý, aykýrý
kontrast : karþýtlýk
kontrat : sözleþme
kontrolör : denetçi
konvansiyon : anlaþma
konvektör : ýsýyayar
konvertibilite : çevirgenlik
koordinasyon : eþgüdüm
koprodüksiyon : ortak yapým
kopya : eþlem
korelasyon : baðlýlaþým, ilgileþim
koridor : geçenek
korse : sargaç
kortej : tören alayý
kostüm : giysi
kota : üleþi
kotasyon : deðer belirleme
kotlamak : imlemek
kotra : yelkenli
kozmoloji : evrenbilim
kozmonot : uzayadamý
kozmopolit : evrendeþ
kozmoz : evren
kör : görmez
kötü talih : karayazý
kramp : kasýnç, kasýlma
kravat : boyunbaðý
kreasyon : yaratý
kredi : ödenç, güven
kredibilite : güvenilirlik
krematoryum : yakmalýk
kriminoloji : suçbilim
kripto : imli yazý, gizli yazý
kriter : kýstas, ölçüt
kritik : eleþtiri, sorul
kriz : bunalým
kroke : esrik
kroki : taslak
kromozom : soyaktaran
kronik : süreðen
kronoloji : süredizin
kronometre : süreölçer
kros : kýr koþusu
kurs : alýþým
kursiyer : alýþman
kuruntu : iþgil
küfür : sövgü
kült : tapýnç
kültür : ekin
kümülatif : katlanmýþ, yýðýþýmlý
küstah : kendini bilmez
kütüphane : okuncalýk


L
laboratuar : deneylik
labtop : dizüstü bilgisayar
laf / lakýrdý : söz
lafügüzaf : boþsözler
lahit : gömüt
lakayt : ilgisiz
lakin : ama, þu var ki
lalettayin : geliþigüzel
latife : þaka
lavabo : elyunaðý
layýk : yakýþan, yaraþýk
lazým : gerek, gerekli
leasing : kiralama
lebiderya : deniz kýyýsý
legal : yasal
lehine : yararýna
leksikoloji : sözlükbilim
lenguistik : dilbilim
levazým : gereçler
levha : tanýtaç
lezzet : tat
link : baðlantý, iliþim
lirizm : içsellik
lisan : dil
lisans : yetki belgesi
liste : dizelge
literatür : yazýnca
litografya : taþbasmasý
litosfer : taþküre
liva : tugay, sancak
liyakat : yararlýk, yaraþýrlýk
liyezon : ulama
lizing : kiralama
lobi : beklenek
lodos : karayel
logo : simgeyazý, belirtke
lojistik : donaným
lojman : görevli konutu
lokanta : aþevi
lokavt : iþkapatýmý
lüzum : gereksinim

M

macera : serüven
maddi : özdeksel
mafsal : eklem, oynakyeri
maðdur : kýygýn
maðlubiyet : yenilgi
maðrur : kendini beðenmiþ
mahcur : kýsýtlý
mahkeme : yargýlýk
mahkûm : yargýn, yargýlý
mahpus / mahbus : tutuklanmýþ
mahreç : çýkýþ yeri, çýkak
mahrum : yoksun
mahsuben : yerine sayarak
mahsul : ürün
mahsus / has : özgü
mahzur : sakýnca, engel
makam / mevki : orun
makanizma : düzenek
makara : sarýmlýk
makber : gömüt
makbuz : alýndý
maksat : amaç, erek
maksimum : doruk, en üst, son sýnýr
maktul : öldürülen
makul : anlayýþlý, usa uygun
makûs : uðursuz
mali : akçalý
malik : iye
maliyet : eder
malum : bilinen
malzeme : gereç
mamafih : yine de, böyle iken
mamur : bayýndýr
mana : anlam
manej : at eðitim yeri
manevi : tinsel, içsel
maneviyat : yürekgücü
mani : engel
manifesto : bildiri
manipülasyon : güdümleme
manivela : kaldýraç
manometre : basýölçer
mansiyon : övgüdeðerlik
manþet : üst baþlýk, kolluk
mantýk : sözge
maraz : sayrýlýk
maraton : en uzun koþu
marifet : beceri
marjinal : sýradýþý, uçta
marka : belik
market : satým yeri
marketing : pazarlama
marmelat : ezme
maruz býrakmak : uðratmak
maruzat : sunuþ, diyecek
masaj : ovma
mask : yüzkalýbý
maske : örteç
maskot : uðurluk
masör : ovucu
masraf : gider
mastar : eylemlik
masum : suçsuz
masun : dokunulmaz, korunmuþ
mat : donuk
matbaa : basýmevi
matbu : basýlý
matbuat : basýn
matem : yas
matematik : sayýbilim
materyal : gereç
materyalist : özdekçi
matine : gündüzlük
matkap : delgi
matuf : yöneltilmiþ
mayo : denizlik
mazbata : tutanak
mazbut : derli toplu
mazeret : engel, engellik
mazhar : eriþmiþ, eriþen
mazi : geçmiþ
mazlum : uysal
meal : anlam, kavram
mecaz : deðiþmece
mecazý mürsel : doðal deðiþmece
mecbur : yükümlü
meccani : karþýlýksýz
mecnun : tutkun, çýlgýn
mecra : akak, yatak
meczup : sapýk
meçhul : bilinmeyen, belirsiz
med : çekme
medar : dayanak, dönence
medar olmak : yardýmý olmak
medarý iftihar : övünce
medarý maiþet : geçim aracý
meddah : övücü
meddücezir : gelgit
medeni : uygar
medet : yardým
medfun : gömülü
meditasyon : derin düþünme, dalýnç
medya : iletiþim araçlarý
medyun : borçlu
mefharet : övünç, kývanç
mefhum : kavram
mefkure : ülkü
mefluç : kötürüm
mefruþat : döþemelikler
meftun : vurgun, tutkun
megaloman : büyüklük delisi
megapol : devkent
meðer : oysa
mehil : önel
mekân : uzam
mekanik : devinimbilim
mektup : betik
melal : usanç
melankoli : karakaygý
melek : gökçe
meleke : yeti, yatkýnlýk
melez : katýþýk
melodi : ezgi
melul : usanmýþ, bezgin
memnu : yasak
memnun : sevinçli
memur : iþyar
memorandum : diplomatik nota
memori : bellek
memur : iþyar
men : yasaklama, önleme
mendirek : dalgakýran
menfez : aðýz
menfi : olumsuz
menfur : iðrenç
mengene : sýkmaç
menkýbe : öykü, övmece
menkul : taþýnýr
mensubiyet : ilinti, ilgililik
mensur : düzyazý
menþe : köken
menzil : konaklama yeri, erim
mera : otlak
meram : istek, erek
merasim : tören
merhale : aþama
merhamet : acýma
mer’i : yürürlükte olan
meridyen : boylam
mersiye : aðýt
mesafe : uzaklýk
mesai : çalýþma
mesaj : ileti, söylem
mesela : örneðin, sözgelimi
mesele : sorun
mesire : gezinti yeri
mesken : konut
meslek : uðraþdalý, geçimyolu
mesnet : dayanak
mest : esrik
mesul : sorumlu
meþgale : uðraþ
meþgul : dalgýn, uðraþan
meþguliyet : uðraþý
meþhur : ünlü
meþru : yasaya uygun
meþrubat : içecekler
meþum : uðursuz
meþveret : danýþma
met, med : kabarma
metafizik : doðaötesi
metafor : eðretileme
metamorfoz : baþkalaþma
metanet : dayanca
metcezir : gelgit
meteor : göktaþý
methiye : övgü, güzelleme
metodoloji : yöntembilim
metro : yeraltý ulaþýmý
metrukât : býrakýt
mevcudiyet : varlýk, varoluþ
mevduat : yatýrým
mevhum : sanal; kavram
mevki : yer, konum
mevkuf : tutuk, tutuklu
mevsim : sürem
mevta : ölüler
mevzu : konu, baðlam
mevzuat : kurallar
mevzubahis : söz konusu
mey : içki
meyus : umutsuz
mezalim : kýyýmlar
mezar : gömüt, sin
mezat : açýk artýrma
mezbaha : kesim yeri
mezbele : çöplük
mezbur / mezkûr : adýgeçen
meziyet : üstünlük niteliði
mezra : tarla
mezun : bitirmiþ, yetkili
miat : kullanma süresi
mýsra : dize
mihenk : denektaþý
mihman : konuk
mihnet : sýkýntý
mihrak: odak
mikrofon : sesalýr
mikser : çýrpýcý
mikyas : ölçek
milenyum : binyýl
militarizim : orduculuk
millet : ulus
milletvekili : saylav
milli : ulusal
mimik : kýmýltý
minimum : en düþük, altsýnýr
minnet : iyilik borcu
miralay : albay
miras : kalýt
misafir : konuk
misak : sözleþme, antlaþma
misal : örnek, sözgeliþ
mistik : gizemci
misyon : özgörev, amaç
mitoloji : söylencebilim
mizaç : özyapý
mizah : gülmece, alaysýlama
mizahi : alaycý
mizansen : oyun düzeni
moda : izlenti
modem : çevirge
modern : çaðcýl
modülasyon : geçiþ, deðiþme
mola : dinlenim
monarþi : tekerklik
monitör : görüntülük
monogami : tekeþlilik
monolog : tekli konuþma
monoteizm : tektanrýcýlýk
monoton / yeknesak : tekdüze
montaj : kurma, kurgu
moral : yürek gücü, içgücü
moratoryum : borç erteleme
morfoloji : biçimbilim
morg : ölüklük
mostralýk : göstermelik
motif : örge
motiv : güdü
motivasyon : isteklendirme
mönü : yemek listesi
muaccel : ivedi
muadelet : eþdeðerlik
muadil : eþdeðer, denkteþ
muaf : baðýþýk
muafiyet : baðýþýklýk
muahede: antlaþma
mualla : yüce
muallak : asýlý, boþta
muallim : öðretmen
muamelat : iþlemler
muamele : iþlem, davranýþ
muamma : bilmece, gizlence
muarýz : karþý gelen
muasýr : çaðdaþ
muaþeret : görgü
muavenet : yardým
muayene : baký
muayyen : belirli
muazzam : ulu
muazzep : sýkýntýlý
muazzez : saygýdeðer
mübah : olurlu
mubayaa : satýnalma
mucibince : gereðince
mucip sebep : gerekçe
mucit : türetmen, bulan
mucize : tansýk, olaðandýþý
mudi : yatýrýmcý
mufassal : ayrýntýlý
mugalata : yanýltmaca
mugayir : aykýrý
muðber : küskün, kýrgýn
muðlak : anlaþýlmaz
muhabere : yazýþma
muhabir : bildirmen
muhacir : göçmen
muhafazakâr : eskiye baðlý
muhakeme : usavurma
muhakeme etme : yargýlama
muhalefet : karþýtçýlýk
muhalif : karþýcýl
muhammen : oranlanan
muharebe : savaþma
muharrer : yazýcý
muharrir : yazar
muhasara : kuþatma
muhasebe : saymanlýk
muhatap : söz söylenen
muhayyel : düþsel
muhayyile : düþgücü, imgelem
muhbir : eleveren
muhip : seven
muhit : çevre, yöre
muhkem : saðlam
muhlis : katkýsýz
muhtaç olma : gereksime
muhtar : özerk
muhtasar : kýsaltýlmýþ
muhtelif : çeþitli
muhtemel : olasý, umulur
muhterem : saygýdeðer
muhteris : tutkulu
muhteþem : görkemli
muhteva : içerik, kapsam
muhtýra : andýç
mukabele : karþýlýk verme
mukadderat : alýnyazýsý, yazgý
mukallit : öykünmeci
mukavele : sözleþme
mukavemet : direniþ; dayanýrlýk
mukavim : dayanýklý
mukayese : karþýlaþtýrma
mukim : oturan
muktesep : aktarýlmýþ
muktedir : gücü yeten
multivizyon : yansýtmalý gösterim
munis : sevimli
muntazam : düzenli
munzam : katma, ekleme
murabba : dördül
murakabe : denetleme
murakýp : denetçi
muris : kalýtçý
musahabe : söyleþme
musallat olma : baþýna dolanma
musibet : uðursuz, sýkýntý
mustarip : acý çeken
mutaassýp : baðnaz
mutabakat : uyuþma,uyum
mutasyon : deðiþinim
mutat : alýþýlmýþ
muteber : güvenilir, geçerli, saygýn
mutedil : ýlýmlý, ýlýman
mutemet : güvenilir kiþi
mutena : özenilmiþ, saygýn
mutlak : tek, salt, yalnýz, saltýk
mutlaka : kesinlikle
muttali olma : öðrenme
muvacehesinde : karþýsýnda
muvafakat : uygunluk, onay, olur
muvaffak : baþarýlý
muvakkat : geçici
muvasala : eriþim, ulaþým
muvazaa: danýþýklýk
muvazene : denge, denklik
muvazi : koþut
muvazzaf : ödevli, görevli
muzaffer : utkulu
mübadele : deðiþtokuþ
mübah : olurlu
mübalaða : abartma
mübarek : kutlu, uðurlu
mübayaa: satýnalma
mübeccel : yüce, ulu
müberra : aklanmýþ
mücadele : savaþým, uðraþ
mücavir : komþu
mücehhez : donatýlmýþ
mücella : parlak
mücerret : soyut, yalnýz
mücerrit : yalýtkan
mücessem : üç boyutlu, kabartma
mücevher : taký
mücrim : suçlu
müdafaa : savunma
müdafi : savunucu
müdavim : sürekli
müddeiumumi : savcý
müddet / zaman : süre
müdrik : anlamýþ, anlayan
müdrike : alýmlama
müebbet : sonsuz
müeccel : ertelenmiþ
müellif : yazar
müesses : kurulu, kurulmuþ
müessif : acýnacak
müessir : etkili
müeyyide : yaptýrým
müfettiþ : denetmen
müfit : yararlý
müflis : batkýn
müfredat : ayrýntýlar
müfrit : aþýrý
müfteri : karaçalýcý
mühim : önemli
mühimmat : savaþ gereçleri
mühlet : belirli süre
müjde : muþtu
mukayese : ölçüþtürme
mükâfat : ödül
mükellef : yükümlü
mükemmel : eksiksiz
mükerrem : saygýn
mükerrer : yinelenmiþ
müktesebat : edinç
müktesep : kazanýlmýþ
mülahaza : düþünce, görüþ
mülakat : görüþme
mülaki : kavuþan, buluþan
mülazým : teðmen
mülga : yürürlükten kaldýrýlmýþ
mülk : taþýnmazmal, ülke
mülkiyet : iyelik
mülteci : sýðýnmacý
mültivizyon : yansýtmalý gösterim
mümbit : bitek, verimli
mümkün : olanaklý
mümkün mertebe : olabildiðince
mümtaz : seçkin
münafýk : ikiyüzlü
münasebet : iliþki, baðýntý, bað
münasip : uygun, yaraþýk
münazara : savlý tartýþma
münekkit : eleþtirmen
münevver : aydýn
münezzeh : arýnmýþ
münferit : tekil, tek, kendi baþýna
münhal : açýk, boþ
münzevi : kaçýnýk, çekilgin
müphem : belirsiz, anlaþýlmaz
müptela : tutulmuþ
müracaat : danýþma, baþvuru
müradif : eþanlamlý, anlamdaþ
mürafaa : sözlü duruþma
mürebbiye : eðitici
müreffeh : gönençli
mürekkep : bileþik, yazý boyasý
mürettip : dizgici, dizmen
mürit : izdeþ
mürþit : yol gösterici
mürteci : gerici
mürtesem : izdüþüm
mürur : aþým
müruri zaman : zaman aþýmý
mürüvvet : iyilikseverlik
müsabaka : yarýþma, ölçüþme
müsademe : çarpýþma
müsadere : elkoyma
müsait : uygun, elveriþli
müsamaha : görmezden gelme
müsavat : eþitlik
müsavi : eþit
müsbit / müsbite : kanýtlayan
müsebbip : neden
müsecca : uyaklý söz
müseddes : altýgen
müsekkin : yatýþtýrýcý
müselles : üçgen
müselsel : ardý ardýna
müsemma : adlanmýþ
müsnet : dayatýlmýþ
müsbet : olumlu
müsrif : savurgan, tutumsuz
müstacel : ivedi
müstafi : iþinden çekilen
müstahak : kazanýmlý
müstahdem : görevli
müstahkem : saðlamlaþtýrýlmýþ
müstahsil : üretici
müstakbel : gelecekteki
müstakil : baðýmsýz
müstamel : kullanýlmýþ
müstantik : sorgu yargýcý
müstefit : yararlanan
müstehcen : açýk saçýk
müstehlik : tüketen
müstehzi : alaycý
müstemleke : sömürge
müsteniden : dayanarak
müstenkif : çekimser
müsterih : kaygýsýz, içi esen
müstesna : ayrýcalý, üstün
müstevi : düzlem
müstevli : yayýlan, ele geçiren
müsvedde : taslak
müþahede / rasat : gözlem
müþahhas : somut
müþahit : gözlemci
müþavir : danýþman
müþerref olma : onur duyma
müþfik : sevecen
müþir : gösterge
müþkül : çetin, güç
müþtak : aþýrý istekli
müþteki : yakýnan
müþtemilat : eklentiler
müþterek : birlikte
müþteri : alýcý
mütalaa : irdeleme
mütareke : býrakýþma
müteaddit : birkaç, birçok, çok
müteahhit : yüklenici
müteakýben : ardý sýra
müteallik : iliþkin, ilintili
mütebaki : geri kalan
mütebessim : güleç
mütecanis : türdeþ, baðdaþýk
mütecaviz : saldýrgan
mütecessiz : gözetleyen
müteessir : etkilenen, üzülmüþ
mütefekkir : düþünür
mütegallibe : derebeyi
mütegayir : karþýt olan
müteharrik : devingen
mütehassýs : uzman
mütehassis : duygulanma
mütekabil : karþýlýklý
mütekait : emekli
mütekâmil : olgun
mütemadi : aralýksýz
mütemayil : eðilimli
mütemmim : bütünleyici
mütenahi : bitimli, sonlu
mütenasip : oranlý, uygun
mütenazýr : bakýþýmlý
müteradif : eþanlamlý
mütercim : çevirmen
mütereddit : çekingen, ikircikli
mütesanit : dayanýþýk
mütesavi : eþit, eþ olan
müteselsil : ardý ardýna
müteþekki : yakýnan
mütevazi : gösteriþsiz, alçak gönüllü
müteveccih : yönelmiþ
müteveffa : ölmüþ
mütevekkil : yazgýcýl
mütevellit : ileri gelmiþ
mütevezzi : daðýtman
müteyakkýz : uyanýk, tetikte
müthiþ : ürküten, umulmayan
müttefik : baðlaþýk, anlaþmýþ, oydaþ
müttefikan : oybirliðiyle
müttehim : suçlanan
müteþebbis : giriþimci
mütevellit : doðurtan
müzakere : görüþme
müzayede : artýrma
müzdeviç : eþlenik
müzekker : eril
müzeyyen : süslü
müzmin : süregen
N
nabýz : atardamar
naçiz : deðersiz
nadide : görülmemiþ
nadim olma : yerinme
nadir : az bulunur
nafaka : geçimlik
nafýa : bayýndýrlýk
nafile : boþuna
naðme : ezgi, ses
nahif : çelimsiz
nahiye : bucak
nahoþ : beðenilmeyen
nakavt : oyundýþý kalmak
nakýs : eksi, eksik
nakit : akça
nakkaþ : bezekçi
nakletme : taþýma, anlatma
nakli : söylenegelen
nam / ünvan : san, ün
namaðlup : yenilmemiþ
namalum : bilinmeyen
namdar : ünlü
name : betik
namert : alçak, korkak
namüsait : elveriþsiz
namütenahi : bitimsiz, sonsuz
namzet : aday
nankör : iyilikbilmez
nara : baðýrýþ
narenciye : turunçgiller
narin : inceyapýlý
narkoz : uyuþturma
narsist : özsever
nas : inak
nasihat : öðüt
nasip : düþem
nasyonal : ulusal
natamam : bitmemiþ
natýka : söyleme yetisi
nativizm : doðuþtancýlýk
natuk : iyi konuþan
natüra : doða
natüralizm : doðalcýlýk
natülmort : ölüdoða
nazar : bakýþ, gözatma
nazaran : göre, oranla
nazarý dikkate almak : önem verme
nazari : kuramsal
nazariye : kuram
nazým : koþuk
nazire : benzek, benzetileme
nebat : bitki
nebze : bir parça, pek az
necip : soylu
nedamet : yerinme
nefaset : güzellik
nefes : soluk
nefis : çok güzel, özvarlýk
negatif : olumsuz
nekahet : iyileþme
nema : artma, ürem
nesep : soybaðý
nesil : kuþak, döl
nesir : düzyazý
neþriyat : yayýn
netice : sonuç
netvörk : biliþimaðý
nevroloji : sinirbilim
nevroz : sinirce
nezaket : incelik
nezaret etme : bakma, gözetme
nida : ünlem, haykýrý
nifak : ayýrga, ayrým
nigâr : güzel, sevgili
nihai : son
nihayet : son, sonunda
nihilizm : yoksayýcýlýk
nikbin : iyimser
nikneym : takma ad
nimet : ergi
nisap : yeter sayý
nispet : oran
nisyan : unutuþ
niþan : im, iz, belirti
niþan almak : gezlemek
niþangâh : bakýncak
niyet : erek
nizam : düzen, yol
nizamname : tüzük
nodül : yumrucuk
nofrost : karlanmaz
noksan : eksik
nokta : durgu, benek
norm : izge, ölçü, kural, ilke
nostalji : aný, geçmiþe özlem
nostaljik : özlemli
nosyon : kavrayýþ
not : saptam
nöroloji : sinirbilim
nötr : yansýz
nötralizasyon : etkisizleþtirmek
numune : örnek
nutuk : söylev
nü : çýplak
nüans farký : ince ayrým, ayýrtý
nüfuz : söz geçerlik
nükte: ince anlamlý
nüsha : eþiz, eþyazý
nüve : çekirdek
nüzul : inme


O
obje : nesne
objektif : nesnel
obligasyon : yükümlülük
observasyon : gözlem
obsesif : takýntýlý
obstrüksiyon : engelleme
ofans : atýlým
ofis : iþyeri
ofsayt : açýða düþme
ofset : düzbaský
o halde : öyleyse
okeyleme : oldulama, onaylama
ombudsman : kamu denetçisi
onlayn : çevrimiçi
onomastik : özbudunbilim
onore : onursal
ontoloji : varlýkbilim
operasyon : iþlemce
opsiyon : seçme yetkisi
optimal / optimum : en uygun
optimizm : iyimserlik
ordövr : önyemek
organize etmek : düzenlemek
orijin : köken, baþlangýç, kök
orijinal : özgün
oryantal : doðu’ya iliþkin
oryantasyon : alýþtýrma, uyum
oþinografi : denizbilim
otantik : gerçek, özgün, yerel
otizm : içekapanýþ
otobiyografi : özyaþam öyküsü
otokritik : özeleþtiri
otomatik : özdevinim
otonom : özerk
otopsi : gözle görü, ölüaçýmý
otorite : yetke
otoriter : sözdinletir

Ö
ödem : þiþlik
ömür : yaþam
örf : töre, gelenek
ötenazi : ölmelik
özür : engel, eksiklik


P
padok : at gezdirmeliði
paleontoloji : taþýlbilim
pakt : antlaþma, baðýt
paleografya : eski yazý bilgisi
paleontoloji : eski varlýkbilim,
taþýlbilim
palyatif : geçici, anlýk
pandomim : sessiz oyun
panel : açýk oturum
panik : ürkü
pankart : duyurumluk
pano : duyuru tahtasý
panorama : genel görünüm
panteizm : tümtanrýcýlýk
pansiyon : barýncak
para : akça
paradigma : deðerler dizisi,
örneksem
paradoks : aykýrý düþünce,
karþýtlam, çeliþki
paraf : imce
paragraf : bölümce, bölüntü
paralel : koþut, enlem
parametre : deðiþtirgen
parankima : özdekdoku
parantez : ayraç
paratoner : yýldýrýmsavar
parazit : asalak
pardon : baðýþlayýn
parfüm : güzel koku
parite : deðer eþitliði
parkur : koþmalýk, koþuyolu
parlamento : kamutay
parodi : gülünçleme
parsel : bölgü
partner : eþ, ortak
parttaym : yarýgün
pasaport : geçiþlik
pasif : edilgen, eylemsiz
paso : yolkimliði
pastoral : kýrsal
pastörize : arýnmýþ
paten : kaymalýk
patent : buluþ belgesi
patika : yolak, izlek
patoloji : hastalýklar bilimi
patriarkal : ataerkil
patron : iþveren
pedagoji : eðitimbilimi, eðitbilim
pekâlâ : pekiyi, peki
pencere : bakanak
perakende : tekten, azar azar
performans : baþarým, edimgücü
pergel : yayçizer
periyot : sýralama, döngü
periyodik : dönemli, dönüþümlü
personel : görevliler
perspektif : görünge, derinlik
pervane : dönencek
pervasýzca : çekinmeksizin
pesimit : kuramsar, kuþkucu
peþinat : öncelik
peþin hüküm : önyargý, takýnç
pey : önakça
peygamber : tanrý elçisi, yalvaç
payidar / baki : kalýmlý
peyzaj : kýr görüntüsü
pilot : uçman
pist : yarýþlýk
piþmanlýk : yerinme
pitoresk : gözalýcý
piyes : oyun
plaj : kumsal
plaka : tanýtaç
plaket : onurluk, anýmlýk
plan : izlek, tasarý
plasman : yatýrým
plebisit : tümdanýþ
pleybek : söylemseme
pleyof : üstöbek
plurizm : çokçuluk
podyum : seki
poezi : deyiþ
polemik : söz (yazý) dalaþý, tartýþý
polifoni : çokseslilik
poligami : çokeþlilik
poligon : atýþ alaný; çokgen
poliklinik : toplubakýlýk
polinom : çok terimli
polis : kolluk
polisiye : güvenlikle ilgili
politeizm : çoktanrýcýlýk
politika : ülke yönetimi, yönelti
popülasyon : nüfus; varlýk
popüler : sevilen, tanýnan
popülist : yardakçý, yaranmacý
portatif : taþýnabilir
portföy : akçalýk, belgitlik
portmanto : askýlýk
portre : betimce
postrestant : beklerulak
postülat : öndoðru, kanýt
poþet : torba
potansiyel : gizilgüç
potin : boðazlý ayakkabý
potpuri : karmaca
poyraz : kuzey yeli
poz : duruþ
pozisyon : konum, durum
pozitif : olumlu, artý
pozitivizm : olguculuk
pörseptif : algýsal
pragmatik : yararcý
pratik : kýlgýsal; uygulamalý
pratisyen : uzman olmayan,
saðýtman
praymtaym : izlencelik
prefabrik : hazýryapým ev; kurma
prensip / umde : ilke
pres : sýkacak; baský
prese : sýkýþtýrýlmýþ
prestij : saygýnlýk
prevantoryum : önleyimevi
prezentabl : sunulmaya deðer
prezante : tanýþtýrma, sunma
prezervatif : koruyucu
prim : iþ ödülü
primitif : ilkel
printir : yazýcý
priusesör : iþlemci
priz : girgilik
probabilizm : olasýcýlýk
problem : sorun
prodüksiyon : yapým
prodüktivite : verimlilik
prodüktör : yapýmcý
profesyonel : uðraþman
profil : yan görünüm
program : tasýmlama ; izlence
proje : öntasarý, tasarý
projeksiyon : yansýtým
projektör : ýþýldak
proleter : emekçi
prolog : önsöz, öndeyiþ
promosyon : özendirme
propoganda : yaymaca
propogandist : yayman, tanýtman
prosedür : yöntem, yol, izlek
proses :süreç
prospektüs : tanýtmalýk
protez : takma
protokol : tören düzen; sözleþme
prototip : ilk örnek
prova : deneme, sýnama
provizyon : karþýlýk sorma
provoke etmek : kýþkýrtmak
prömiyer : ilk oyun, ilk gösteri
psikanaliz : tinsel çözümleme
psikolog : tinbilimci
psikoloji : ruhbilim, tinbilim
put : tapýncak
pülvarizatör : püskürteç

R
rab : tanrý
rabýt edatý : baðlaç
rabýta : bað, iliþki
radde : kerte, aþama
radikal : kökten, köktenci
radyasyon : ýþýma, ýþýným
radyatör : ýsýyayar (oto’da)
radyoaktif : ýþýnetki
radyolink : telsiz baðlantý
radyoloji : ýþýnbilim
radyometre : ýþýnölçer
radyoterapi : ýþýnlý saðaltým
rafinaj : arýtým
rafine : arýtýlmýþ
rafting : sal yarýþý
raðbet : ilgi, deðer verme
raðmen : karþýn, yine de
rahata kavuþma : gönenme
rahîm : esirgeyen, koruyan
rahim : döl yataðý
raket : vuraç
râkým : yükselti
rakip : karþý olan
ram : boyun eðme
ramak : az
randýman : verim
rant : getirim, emeksiz gelir
rantabilite : verimlilik
rapor : yazanak
raportör : inceleme sunucusu
rasat : gözlem
rasathane : gözlemevi
raspa : kazýyýcý
rasyonalist : usçu
rasyonel : usa dayanan, ussal
ray : kayga
rayiç : geçerdeðer
resen : kendi baþýna, kendiliðinden
rey : oy, görüþ
reaksiyon : tepki, tepkime
realist : gerçekçi
realite : gerçeklik
realizm : gerçekçilik
reasürans : ikiligüvence
red : yadsýma
redaksiyon : yazýmlama, yazýdüzen,
yayýmdüzen
reddiye : savunum
redüksiyon : indirgeme
reel : gerçek
reenkarnasyon : tin göçü
reeskont : ikinci kýrdýrma
refah : gönenç, bolluk, dirlik
refakat : eþlik etme, yoldaþlýk
referandum : halkoylamasý, kamu
oylamasý, tümdanýþ
referans : kaynakça
refleks : yansý, tepke
reform : dönüþüm, düzeltme
refüj : orta kaldýrým
refüze : geri çevirme
regülatör : düzenleyici, düzenleç
rehabilitasyon : iyileþtirme
rehber : yol gösterici, kýlavuz
rehin : tutu
rejim : yönetim
rejisör : yönetmen
rekabet : yarýþma
reklam : tanýtý, özendirim
rekor : en üstün aþama
rekortmen : eriþmen
rekreasyon : dinlenme alaný
relativizm : görecilik
rencide olma : incinme
rençber : tarýmcý
rengârenk : alacalý
repertuvar : sunumluk
reprodüksiyon : özdeþbaský,
eþizbaský
resen : doðrudan doðruya
resepsiyon : baþvuru yeri;
törençaðrý
resesif : çekinik
resim : boyam
resmen : bile bile
resmi geçit : geçit töreni
restitüsyon : yeniden tasarýmlama
restoran : aþevi
restorasyon : onarým
reþit : ergin
retorik : sözbilim
reva : uygun, yakýþýr
revaç : geçerlik
revalüasyon : deðer yükseltimi
revanþ : karþýlýk oyun
revir : bakým odasý
revize : yenileme, düzeltme
rezervasyon : yer ayýrtýmý
rezervuar : biriktirici
rezidans : konut
rezistans : direnç
rezonans : eþsalýným; seselim
ribaunt : dönen top
risk, riziko : çekince, dokuncak
ritim, ritm : dizem
ritmik : düzenli, dizemli
ritüel : törensel
rivayet : duyultu, söylenti
rodaj : alýþtýrma
roman : uzun öykü
romantik : duygusal, düþsel
rotasyon : döngü, düzenli deðiþim
rotatif : döner-basar
rölanti : yavaþlatýlmýþ
rölatif : göreceli
rölativizm : baðýntýcýlýk
rölyef : kabartma
römork : takýt
römorkör : takýtçeker
röportaj : konuþum
röprezant : tanýtýmcý
röprodüksiyon : özdeþ baský
röprodüktör : çoðaltýcý
rötar : gecikme
rötuþ : düzeltme
rövanþ : ikinci karþýlaþma
ruh : tin, öz
ruhsal : tinsel, içsel
rumuz : simge
rut : dizin
rutin : alýþýlagelmiþ, sýradan
rücu : geri dönme
rüþt : ergenlik
rüya : düþ
rüzgâr : eser, yel

S
sabýk : eski, önceki
sabýka : geçmiþ suç
sabýr : dayanç
sabit : duraðan
sabote : baltalama
sade : yalýn, düz
sadece : yalnýzca
safha : evre
sahip : iye, ýs
sahiplik : iyelik
sahte : düzmece
sakin : dingin, susuk
salvo : yaylým ateþ
samimi : içten, gönülden
sanki : sözümona
sansasyon : ilgi yaratma, çarpýcýlýk
sansür : sýkýdenetim
sarfýnazar : vazgeçmek
sarih : açýk, apaçýk
sathi : yüzeysel
satýh : yüzey
satýr : dizek
satvet : ezici güç
sauna : buhar banyosu
sav : tez
seans : oturum
sebat : direnim, direnme
sebep : neden
seci : uyaklý düzyazý
seciye : ýra, özyapý
sedimantasyon : tortu çökmesi
sefahet : uçarýlýk
sefalet : yoksulluk
sefaret : elçilik
sefer : yolculuk; savaþ
sefir : elçi
sehven : yanlýþlýkla, yanýlarak
sekans : ayrým
seksiyon : bölüm, kesit
sekte : durma, durgu, aksama
sektör : kesim, bölüm
selamlama : esenleme
selef : öncül, öncel
seleksiyon : ayýklama
self determinasyon : gelecekgüveni;
özbelirlenim
self-servis : kendin al
sema : gökyüzü
semantik : anlambilim
semavi : göksel
sembol : simge
sembolik : simgesel
semere : verim
semih : eli açýk
seminer : topluçalýþým
sempatik : sevimli, kaný sýcak
sempatizan : duygudaþ
sempozyum : bilgi þöleni
semptom : belirti, bulgu
sendika : emekçi birliði
sendrom : belirti, sýkýntý, bunalým
sene : yýl
seneyi devriye : yýldönümü
senet : belge, belgit
seniye : yüksek, yüce
senkron : eþsürem
senkronik : eþsürelik
senkronizasyon : eþleme
sensör : duyar
sentaks : sözdizimi
sentetik : bireþimli, yapay
sentez : bileþim
sentimental : duygulu, içli
septik : kuþkucu
septisizm : kuþkuculuk
ser : baþ, baþkan
seramoni : tören
serap : ýlgým, yalgýn
serbest : baðýmsýz, özgür, engelsiz
serbesti : baðýmsýzlýk
serdar : baþkomutan
serdetmek : ileri sürmek
sergüzeþt : serüven
serhat : sýnýrboyu
seri : hýzlý, ivedi
serî : sýra, sýralý
serigraf : ipek baskýcý
serkeþ : dikbaþlý
sermaye : ana akça
sermest : esrik
sersem : sangý
serzeniþ : baþa kakma
serseri : baþýboþ, kopuk
sertifika : bitirme belgesi
server : baþkan
servet : varlýk
servis : çalýþma
serzeniþ : baþa kakma
set : tümsek, engel, büget
seviye : düzey
sevk : gönderme, yollama
sevki tabi : içgüdü, itki
seyehat : gezi, yolculuk
seyelan : aký, akýntý, akma
seyir : bakýþ, izleme; gezinme
seylap : taþkýn, su baskýný
seyran : gezme, gezinme
seyrüsefer : gidiþ geliþ
seyyah : gezgin
seyyal : akýþkan, akýcý
seyyanen : eþit olarak, eþitçe
seyyar : gezici
seza : yaraþýr; deðer; uygun
sezon : sürem, dönemce
sýfat : önad, nitelik
sýhhat : saðlýk, esenlik; doðruluk
sýhrýyet : kanbaðsýz akrabalýk
sýklet : aðýrlýk, yük, sýkýntý
sýla : kavuþma
sýnai : iþleyimsel
sýnýf : bölüm, bölüt, kat, katman
sýr : giz, gizem
sýrdaþ : gizdek
sýrf : salt; yalnýz, ancak
siansfiksiyon : bilim kurgu
sibernetik : güdümbilim
sicil : kayýt kütüðü
siesta : öðle uykusu
sigorta : korunç, güvenmelik
sihir : büyü
silsile : soysop
silüet : karaltý
simetri : bakýþým
simetrik : bakýþýk
simpozyum : bilimtay, bilimsel þölen
simsar : aracý
simülasyon : benzetim, öykünme
simülatör : benzetimlik, öykünmelik
simültane : ânýnda çeviri
sinerji : ortakenerji, görevdeþlik
sinonim : eþanlamlý, yakýn anlamlý
sintaks : sözdizimi
sipariþ : ýsmarlama
siper : korunak
siperisaika : yýldýrýmsavar
sirayet : bulaþma, yayýlma, geçme
sirkat : aþýrma, hýrsýzlýk
sirkülasyon: dolaným, dolaþým
sirküler : genelge, duyurum
sismik : depremsel
sismograf : depremölçer
sismoloji : deprembilim
sistem : dizge, yöntem, yoldam
sistematik : dizgeli
sitayiþ : övme, övüþ
site : özerkkent
sitem : iðneleme
sitilize : biçimleme
sivil : yurttaþlara iliþkin
siyaset : ülke yönetimi
skala : gösterge çizelgesi
skandal : utanca
skeç : oyunca
skenýr : tarayýcý
ski : kayak
skolastik : görenekçi
skor : sonuç, durum
skorbord : sayý tahtasý
slayt : yansý
slogan : savsöz, özlüsöz
smaç : küt inme
snekbar : atýþtýrma yeri
sneyk previv : önizleme
snobizim : züppelik
sofist : bilgici
softver : yazýlým
sohbet : söyleþi
sokak : yerleþim aralýðý
solaryum : güneþ odasý
solidarite : dayanýþma
solusyon : çözelti
sonbahar : güz
sonda : burgu
sondaj : burgu vurma
sorti : çýkýþ
sosyal : toplumsal
sosyalist : toplumcu
sosyalizasyon : toplumsallaþtýrma
sosyete : yüksek tabaka
sosyolog : toplumbilimci
sosyoloji : toplumbilim
sosyometri : uyum ölçüm
sömestr : yarýyýl
sörvýr : bakým birimi
spekülasyon : vurgunculuk; kurgu
spekülatif : tartýþýlýr
spekülatör : vurguncu, çýkarcý
spesifik : özellikli, özgül
spesiyal : kendine özgü, özel
spiker : konuþman
spiral : sarmal
spiritüalizm : tinselcilik
sponsor : akçalayan, katkýcý
spontane : kendiliðinden oluþan
spot : ýþýntý; önödemeli
spred : ayýrtý
sprey : püskürtücü
sprint : kýsa koþu
stabil : yerleþik, oturmuþ
stad : yarýþma alaný
staj : yetiþim
stajyer : yetiþmen
stand : bölme
standardize : ölçünleme
standart : tekörnek, tekbiçim;
ölçünlü
standbay : destek, yedek
sant : sergilik
star : yýldýz
start : çýkýþ, baþlangýç
start almak : baþlamak
statik : duruk
statü : tüzük, kural, konum
statüko : sürerdurum
stenografi : imyazý
step : adým; bozkýr
stepne : yedek teker
stereofonik : oylumsal
steril : arýnýk
stiký / stikýr : yapýþký
stil / sistem : biçim, yoldam
stilist : biçimci, giyimçizer
stok : yýðým
stop : dur
stopaj : önkesinti
stoper : durdurucu
stratus : katman bulut
stres : gerginlik, gerilim
strüktür : yapý
stüasyon : konum
sual : soru
suare : gece gösterisi
sufle : fýsýldama
sui hâl : kötü durum
sui niyet : kötü niyet
suikast : öldürme giriþimi
suistimal : kötüye kullaným
sükût : susma, susku
sukutu hayal : düþ kýrýklýðý
sulh : barýþ
sulta : yetke
suni : yapay, yapmacýk
supap : kapakçýk
sübjektif : öznel
sübut : gerçekleþme
sübvansiyon : destekakça
sülale : soysop
sürpriz : þaþýrtý
sürrealist : gerçeküstücülük
süspansiyon : yaylanma
süvari : binici, atlý
svap : takaslama

Þ
þaheser : baþyapýt
þahýs : kiþi
þahika : doruk
þahit : tanýk
þahsen : kendi
þahsi : kiþisel; özlük
þahsiyet : kiþilik, özyapý
þaibe : kuþku; kir, leke
þair : ozan
þaki : yolkesen
þakül : çekül
þaküli : düþey
þalter : çevirgeç
þamandra : yüzentop
þamil : kapsayan
þan : ün, san
þans : uður
þantaj : karabaský
þantiye : iþlik
þarampol : yan çukur
þarj : doldurma, yükleme
þarjör : yükleyici
þark : doðu
þart : koþul, gerekli
þasi : çatký
þaþaa : gösteriþ, görkem, parýltý
þaþýrtma : yanýltý
þavk : ýþýk
þayan : deðer, yakýþýr, yaraþýr
þayet : eðer, ola ki, olur ki
þayia : söylenti, duyuk
þebnem : çiy
þecere : soysop, soyaðacý
þeffaf : saydam
þefkat : sevecenlik
þehir : kent, il
þehvet : kösnü
þekil : biçim
þeklen : biçimce
þema : çizem
semere : sonuç alma
þemsiye : güneþlik
þer : kötülük
þerait : koþullar
þeref : onur, özsevi
þerh : yorumlama, açýmlama
þev : bayýr
þevk : istek, sevinç
þey : nesne
þiar : yol, iz, belgi
þifa bulma : onma
þifahi : sözlü
þifre : gizyazý
þikâyet : yakýnma, sýzlanma
þike : danýþýklý döðüþ
þilep : yük gemisi
þilt : ödülce
þimal : kuzey
þimendifer : demiryolu
þirket : ortaklýk
þive : aðýz, söyleyiþ
þizofren : erken bunama
þofben : ýsýtmaç
þoför : sürücü
þok : çarpma; sarsýntý
þoke olmak : þaþýrmak
þov : gösteri
þovrum : sergievi
þöhret : ün, san
þu halde : öyleyse
þube : bölüntü,
þura : danýþma kurulu
þuur : bilinç, us
þuuraltý : bilinçaltý
þümul : kapsam
þüphe : sezik, kuþku

T
taahhüt : üstlenme; antlaþma
taahhütlü : baðýtlý
taammüden : tasarlayýp
taarruz : saldýrma
taassup : baðnazlýk
tab : basý
taba rengi : tütünsü
tabaka : kat, katman
tabedilmiþ : basýlmýþ
tabela : tanýtaç
tabiat : doða
tabi olmak : uymak
tabiatýyla : doðal olarak
tabii : doðal, olaðan
tabiiyet : uyrukluk; baðýmlýlýk
tabip : saðýn
tabir : deyim, terim
tabiri caizse : deyim yerindeyse
tabla : sergi
tabldot : seçmesiz yemek
tablo : çizelge
tacir : alýmsatýmcý, tecimen
tadat : sayým
tadil : deðiþiklik
tafsilat : ayrýntý; açýklama
taðyir : baþkalaþtýrma; bozma
tahakkuk : gerçekleþme
tahakküm : baskýcý etkileyim
tahammül : katlanma, yüklenme
tahayyül : düþgörü, imgelem
tahdit etme : sýnýrlama, kýsma
tahkir : küçük görme
tahkikat : soruþturma
tahkim : pekiþtirme, saðlamlaþtýrma
tahlil : çözümleme, inceleme
tahlisiye : kurtarma
tahliye : salýverme, boþaltma
tahmin : öngörü
tahrif : bozma, deðiþtirme
tahrik : kýþkýrtý, devindirme
tahrip : yýkýp bozma
tahripkâr : yýkýcý
tahrir : yazma; yazý
tahsil : öðrenim; elde etme, toplama
tahsis : özgüleme
tahsisat : ödenek
takibat : kovuþturma
taklit : öykünme, özenti
taksit : bölüt
takvim : günbilgisi
takviye / tahkim : pekiþtirme
talep : istem
tali : ikincil
talim : alýþtýrý
taltif : ödüllendirme
tandans : eðilim
tansiyon : kan basýncý; gerilim
taraftar : yandaþ
tarif : taným
tarz : yoldam, biçim
tasarruf : tutum, artýrým; kullaným
tasarrufu teþvik : tutumu özendirme
tasavvur : tasarlama, tasarým
tasnif : bölümleme
tasdik etmek : onaylama
tashih : düzelti
tasvip : uygun görme, onama
tasvir : betimleme
tatil : dinlence
tatmin : doyum
tatminsiz : doyumsuz
tavassut : aracýlýk
taviz : ödün
tavsiye : öðüt, salýk verme
tayyare : uçak
tazammun : kapsama, içerme
tazim : saygý
taziye : baþsaðlýðý
tazmin / tazminat : ödence
teamül :alýþký, yapýlagelmiþ
tebaa : uyruk
tebligat : bildirim
tecrübe : deneyim
tedavi : saðaltým
tedavül : geçerlik
tedbir : önlem
tediye : ödeme, ödenilme
teferrüat : ayrýntý
tefrik : ayýrtsama
tefrika : sürmece
tefsir : yorum
tehcir : göç ettirme
tehdit : gözdaðý
tekabül : eþiti, uygu
tekâmül : evrim, geliþme,
olgunlaþma
teklif : öneri
teknoloji : uygulayýmbilim
tekzip : yalanlama
telaffuz : sesletme, söyleniþ
telafi : yerini doldurma, giderme
telefon : sesiletir
telif : toplayýp yazma, uzlaþtýrma
tema : izlek
tembel : üþengeç
temdit : uzatýlma
teminat / garanti : güvence, inanca
teneffüs : solunum
tenkit : eleþtirme
tenzih : ayrý tutma, ayrýlama
teori : kuram
teorik : kuramsal
teorem : önerme
tercih : yeðleme
tercüman : dilmaç
tereddüt : ikircik, duraksama
tereke : býrakýt
terminoloji : terimbilim
termometre : sýcakölçer
termostat : ýsýdenetir
terör : yýldýrý
teselli : avundurma
tesettür : gizlenme, kapanma
tesir : etkime
tesisat : döþem
test : sýnama
teþbih : benzeti
teþci : güç verme
teþebbüs : giriþim
teþhis : taný
teþrifat : konukçuluk
teþvik : özendirme, isteklendirme
tevatür : söylenti
tevcih : yöneltme
tevil : çevirtmek, sözü çevirme
teyakkuz : uyanýklýk
teyid : doðrulama
tez : savunu, sav
tezahür etme : belirme
tezat : karþýtlýk, çeliþme
tiraj : baský sayýsý
tirat : uzun konuþma
tiryaki : düþkün
tonmayster : ses yönetmeni
topoðrafya : yerbetim
trajedi : aðlatý
transkripsiyon : çevriyazý
transplantasyon : organ aktarýmý
trap : uçurvur
travma : vuruk, sarsýntý, örselenme
treking : doða yürüyüþü
trent : eðilim, yönseme
trotuar : kaldýrým
tur / turne : dönü, dolaþý
turist : gezgin
tuþ : dokunaç
tüccar : tecimen
tümör : ur
tünel : örtükgeçit
türbülans : burgaç

U
ufuk : çevren
uhde : sorumluluk
ukala : bilgiç, bilecen
ultra : aþýrý
ultraviyole : morötesi
umde : ilke
umum : genel, kamu
unsur : öge, ilke
unvan : san, ad
usul : yöntem, yol, düzen
uzuv : örgen, üye

Ü
ültimatom : son uyarý
ültrason : yansýlaným
ültrasonografi : yansýlaným aygýtý
ümmet : inandaþ topluluðu
üniforma : birörnek giysi
ünite : birim, bölüm
üniter : bütünbirim
üniversite : bilimler yurdu
üslup : biçem, söyleyiþ, özanlatý
ütopik : düþsel
ütopya : düþ; düþsel ülke

V
vaat : söz verme
vade : süre
vadi : koyak
vahim : korkunç, korkulu
vahþet : ürküntü
vakar : aðýrbaþlýlýk
vakýa : olut, olgu
vaki : olagelen
vâkýf : bilen, anlayan
vakýf : baðýþ, býrakma; baðlama
vakit : süre, süreç
vakur : baþýdik
valiz : yol çantasý
valör : geçerlilik
vareste : iliþiksiz
vâris : kalýtçý
varit : olanaklý
variyet : varlýk
varoþ : dýþyöre
varyant : deðiþke; yanbiçim
varyasyon : deðiþirlik, çeþitleme
vasat : orta; ortam
vasati : ortalama
vasýf : nitelik, öznitelik, ayýrt
vasýl : eriþen, ulaþan; ulama,
baðlantý
vasýta : araç; aracý
vasýtalý : dolaylý
vasýtasýyla : eliyle
vasi : yönetmen
vâsi : geniþ; engin
vasiyetname : kalýtyazý
vatan : yurt, ülke
vaveyla : çýðlýk
vaziyet : konum
veb : að
vebal : yazýk
vecde gelme : esrime
vecibe : koþul, ödev, borç
vecize : özdeyiþ, özlü söz
vefa : sözünde durma
vehim : kuruntu
velev : olsa bile, olsa da
velhasýl : kýsaca, sözün özü
veraset : kalýtým
versiyon : eþiz, eþyazý
vasayet : buyruk
vesvese : iþgil
veya : ya da
vesile : nedence
veto etmek : olmazlamak
vicahen : yüzüne karþý, yüzlemece
video : görüntü alýcý
vicdan : duyunç, yürekbuyruðu
viraj : dönemeç, büküm
virman : aktarým
vitrin : sergilik
viyadük : köprü yol, aþýt
vize : görüldü
vizör : bakaç
vizyon : uzak görüþlülük, uzgörü
volüm : ses oylumu
vukuat : olaylar

Y
yadigâr : anmalýk
yahut : ya da
yani : þu demek,
senin anlayacaðýn, diyesim
yed i emin : güvenilir kiþi
yeis : üzüntü
yeknesak : tekdüze
yekten : birdenbire
yekün : tutar, toplam
yemin : ant içme
yevmiye : gündelik


Z
zabýt : tutanak
zafer : utku
zafiyet : güçsüzlük
zarar : dokunca
zarf : belirteç
zaruri : kaçýnýlmaz
zalim : kýyýcý, acýmasýz
zam : artýrým
zamir : adýl
zan : saný, kuþku
zarafet : incelik
zarf : belirtec
zehap : saný
zekâ : anlak
zengin : varsýl
zevk : beðeni
zýmnen : dolayýsýyle
zýt : karþýt; aykýrý
zihin : bellek
zilyet : elmen
zira : çünkü
zirve : doruk, tepe
ziyafet : þölen
ziyaret : görmeye gitme
ziynet : süs, bezek
zorlu : çekiþmeli
zorunlu : gerekli
zuhur : baþgösterme
zulüm : kýygý
zül : alçalma
zümre : topluluk; katman
zürriyet : döl

Derleyen :
Tarýk KONAL
Dil Derneði üyesi
tarikkonalQhotmail.com
www.dildernegi.org.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password