new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Instead of Turkish

Friday, Nov 7, 2008

A
@ : özel a
abes : anlamsyz
abluka : ku?atma
abone : sürdürümcü
absürt : saçma, usdy?y
aceleci : evecen
acz : güçsüzlük, dü?kü
adaby mua?eret : görgü kurallary
adalet : tüze
adaptasyon : uyarlama
adapte olmak : uyum sa?lamak
adaptör : ba?da?tyrycy
addetme : sayma, sayylma
adet : sayy
âdet : görenek, aly?ky
adeta : nerdeyse
adil : haktanyr
adilane : hakça
adli kuvvet : yargy gücü
adres: bulunak
afi? : asy
aforizma : özlüsöz
agnostik : bilinemezci
agreman : uygunluk
ahenk : uyum
ahize : almaç
ahkâm : emir, buyruk
ahlak : aktöre
ah?ap : tahta
aidat : ödenti
akamet : ba?arysyzlyk
akyl : us
akim : sonuçsuz
akit : ba?yt
aklyselim : sa?duyu
akreditasyon : denklik
akredite : yetkinle?tirilmi?
akrosti? : adlama
aksan : vurgu
aksesuar : donatymlyk
aksiyon : eylem, edim, devini
aktivasyon : etkinle?tirme
aktivite : etkinlik
aktüel : güncel
akustik / aksiseda : yankylanym
alaka : ilinti
alakart : seçmeli yemek
alaturka : do?uluca
alegori : de?i?mece, örnekçe
alelade : görülegelen
alelekser : syklykla
alev : yalaz
aleyhtar : kar?yt görü?lü, kar?ycyl
aleyhte söyleme : dil uzatma
alfabe : abece
alliterasyon : sesyinelemesi
almanak : yyllyk
alternetif : seçenek
ama / fakat : ancak
amatör : özengen
ambargo : engelti, engelleyim
ambians : hava, çevre
amblem : belirtke, simge
ameli : i?evuruk
amme : kamu
amnezi : bellek yitimi
amortisman : a?ynmalyk
ampermetre : akymölçer
ampirik : deneysel, görgül
ampirizm : deneycilik
anahtar : açky
analiz : çözümleme
anane : gelenek
anar?i : ba?syzlyk, karga?a
anatomi : gövdebilim
andante : yaryyava?
anekdot : öykücük, öykümce
angaje olmak : ba?lanty yapmak
angarya : yüklenti
animasyon : canlandyrma,
öykünleme
anket : sormaca
anomali : aykyrylyk
anonim : ortakla?a
anons : duyuru
anormal : ola?andy?y
ansiklopedi : bilgilik
antant : anla?ma
antet : ba?lyk
antik : eskil
antipati : sevimsizlik, iticilik
antitez : kar?ysav
antoloji : seçki, dermece
antrepo : arakoruncak
antrparantez : ayraç içinde, söz
arasy
apolet : omuzluk
aranje etmek : uyarlamak
arboretum : canly a?aç müzesi
ardiye : yy?ymlyk
areometre :yo?unlukölçer
argüman : tanyt, kanyt
arife : öngün
aristokrasi : soylular yönetimi
aritmetik : sayybilgisi
arkaik : eskisel
arkeoloji : kazybilim
arma : ongun
armada : donanma
arma?an: ödül
armatür : donaty
armoni : uyum
aroma : ho? koku
ar?iv : belgelik
arz : sunu; yeryüzü
asgari : en az
asgari mü?terek : altbile?en
asi : ba?kaldyran
asimetrik : baky?ymsyz
asimile : benze?tirme, özümleme
asparagas : uydurma
aspiratör : koku çeker
astronomi : gökbilim
astronomik : abartyk
a?a?ylyk kompleksi : altsanma
a?ikâr : apaçyk
a?ina : bildik, tanydyk
a?k : sevi
â?yk : tutkun
âtyl : bo? durur, i?siz
ateizm : tanrytanymazlyk
atölye / ?antiye : i?lik
avans : önödeme
avantaj : üstünlük, çykar
avukat : savunman
ayin : tapym
aykyry : yadyrgy dü?mek
ayny : typkysy, özde?
azami : en çok
azap : ezinç

B
badire : sykynty, darbo?az
bagaj : yolcu yükü
bahane : nedenleme
bahar : ilkyaz
bahis mevzuu : söz konusu
bahsetme : sözetme
bakiye : geri kalan
balistik : aty? bilgisi
bandrol : denetim pulu, vergilendi
banyo / hamam : yunak
bariyer : yol korumaly?y, engel
bariz : belirgin
barkot : çizgi im
barometre : basynçölçer
basiret : öngörü, sezi?
baypas : damar aktarma
bazen : arasyra, kimileyin
bazy : kimi
bedbin : karamsar
beddua : ilenç
beddua etme : ilenme
bedeni : tensel
bedhah : kötücül
bekap : yedekleme
bekgraunt : arka alan
bend : yasa altmaddesi
beraat : aklanma
berabere : ba?aba?
beste : ezgi
beyan : bildirim
beyanat : demeç
beyit : ikili
bibliyografya : kaynakça
biblo : süslük
bienal : yyla?yry
bilakis : tersine
bilanço : dengelem
bilbord : duyuru tahtasy
bilhassa : hele
binaenaleyh: bu yüzden
biyografi : ya?amöyküsü, özgeçmi?
biyoloji : do?abilim, dirimbilim
bizzat : özkendisi
blöf : ürkütüm, ürkütmece
bonkör : eliaçyk
bono : ödencek
bonservis : iyi çaly?ty belgesi
botanik : bitkibilim
branç : ku?luk yeme?i
bran? : dal, kol, bölüm
brifing : özetlem, bilgilendirme
brülör : yakmaç
brüt : kesintisiz
burjuva : kentsoylu
budunsal : etnik
burs : ö?renmelik


C
cadde : anayol
cahil : bilisiz, okumamy?
caiz : olabilir, uygun
camekân : sergilik
cari : yürürlükte
catering : yemek hizmeti
cazibe : albeni
cebren : güç kullanarak
cefa : üzgü
cehennem : tamu
celal : büyüklük; kyzgynlyk
celp : getirtme, ça?yrma
celse : oturum
cemaat : dinsel topluluk
cemiyet : toplum; kurum, dernek
cenah : kanat, yan, yön
cendere : basky
cengâver : sava?cy
cenin : dölüt, döl
cenk : sava?
center : merkez
cenup : güney
cephe : önyüz; sava? bölgesi
cereyan : akym, akynty
cerrah : yarman
cesaret : yüreklilik
cesur : gözüpek, yürekli
cet : ata
cetvel : çizelge
cevap : yanyt
cevaz verme : uygun görme
cevher : öz; de?erli ta?
cevval : kypyrdak, devingen
cezaevi : tutukevi
cazibeli : alymly, albenili
cezbetme : çekme, etkileme
cezir : çekilme
cidar : çeper
cidden : geçekten
ciddi : a?yrba?ly; gerçek
ciddiye alma : gerçek sanma,
inanma
cihan : evren
cihat : sava?ma
cihaz : aygyt
cihet : yan, yön
cilt : deri
cimri : elisyky
cinas : seste?lik, e?seslik, ünde?
cinayet : öldürüm, öldürü
cinnet : çylgynlyk
cins : e?ey; soy; çe?it
ciro : çevirim, aktarym
civar : yöre, dolay, çevre
cömert : eliaçyk
cümle : tümce; tüm
cüretkâr : atak, kendini bilmez
cürmü me?hut : suçüstü
cürüm : suç
cüzi : az

Ç

çare : çözge, umar
çaresiz : umarsyz, onulmaz
çek : ödene
çek etmek : yoklamak,
denetimlemek
çekup : sa?lyk yoklamasy, tümtany
çekout : çyky? i?lemi
çember : döngü
çerçeve : kapsamca
çe?ni : tadym
çet : söyle?i, gevezelik
çeync : akça alym-satymy
çini : syrlyta?

D
dahi : bile
dahili nizamname : içtüzük
dâhi : üstüninsan
daima : sürekli, sürgit
dair : de?gin, ili?kin
dalalet : sapynç, sapkynlyk
damping : dü?ürüm
darp : çarpma, vurma
darülaceze : dü?künlerevi
davet : ça?ry
davetiye : ça?rylyk
dedektif : izlemci
dedektör : bulucu aygyt
dedüksiyon : tümdengelim
defa : kez
defakto : edimsel, eylemsel
defans : savunma
defetme : savma, savu?turma
defile : giyim gösterisi
define : gömü
deforme : de?i?me, bozulma
deh?et : yylgy
dejenere : yozla?ma, çy?ryndan
çykma
deklerasyon : bildirim
deklere : açyklama, bildirme
dekont : akça belgesi
dekor : bezem
delil : kylavuz; kanyt
demagog : söz ebesi
demagoji : halkavcyly?y
demarke : syyrylma
demografi : nüfusbilim
demostrasyon : gösteri
depar : çyky?
departman : bölüm
deplasman : dy?saha; de?i?tirmece
depo : koruncak
depozito : önödenti, ilkakça,
önödence
derest : yakalama
derman : güç, dinçlik; umar
ders : ö?rence
dert : tasa, kaygy
deruhte etme : yüklenme
de?ifre : gizi çözülmü?
despot / diktatör : buyurgan
destan : koçaklama
detay : ayrynty
deterjan : arytycy
determinizm : gerekircilik
detone : aykyry dü?me
deva : umar
devalüasyon : de?er dü?ürümü
devamy : süre?i
devriye : gezge
dezavantaj : yarar yitirimi;
elveri?sizlik
dezenformasyon : yanyltycy bilgi
diaspora : kopuntu
didaktik : ö?retici
di?er : öteki, ba?ka, öbürü
dijital : sayysal
dikkat : özeni, özen
diksiyon : söyleyi? biçimi, demece,
söylem
dikte : yazdyrym
dinamik : devingen, devimsel
dinamizm : çaly?ma gücü
dinamo : güç kayna?y
direkt : dolaysyz
direktif : buyruk
direktör : yönetici
disimilasyon : benze?mezlik
disiplin : düzenba?y, düzence
diskalifiye : yary?dy?y
dispanser: sa?lykevi
distilasyon : damytma
distribütör : da?ytymcy
diyagram : çizenek, çizge
diyalektik : eyti?im, eyti?imsel
diyalog : söyle?me, söyle?im
diyapazon : tynlaç
diyatermik : ysygeçirgen
diyet : besidüzen, besibilim; kar?ylyk
dizayn : tasarym, tasarçizim
dogma : inak, önyargy
doktor : sa?yn
doktrin : ö?reti
doküman : belge
dominant : baskyn, ba?at
done : veri, belge
doping : uyarycy, güç katymy
dram : üzgü, üzünç
dramatik : üzgüsel
drenaj : akaçlama
dua : yakarma, yakary?
duayen : deneyimli, ya?ly öncü
dublaj : seslendirme
dublör : benzer, yedek oyuncu;
seslendiren
dünya : acun
dürbün : uzakgörür, bakaç
düstur : ilke, genel kural
dü?man : ya?y

E
ebat : boyut
ebedi : sonsuz, ölümsüz
ebediyet : ölmezlik
ebediyen : sonsuza de?in
ebeveyn : ana baba
edat : ilgeç
edebiyat : yazyn
editör : yayymcy
efekt : ses sandyrma
efkâr : tasa, kaygy
efkâry umumiye : kamuoyu
efor : özgüç, çaba
efsane : söylence
egzersiz : aly?tyrma
ehemmiyet : önem
ekol : çy?yr
ekoloji : çevrebilim
ekonomi : tutumbilim, varlykbilim
ekspertiz : bilirki?i
ekstre : hesap özeti
ekstrem : a?yry, uç
elbet : eninde sonunda
elit : seçkin
elzem : gerekli
e-mail : elektronik posta, ileti
emare : iz
emir : buyruk
empati: duyguda?lyk
emperyalist : yayylmacy, sömürgeci
empoze etme : dayatma
emrivaki : oldu bitti
endeks : dizin
endeskopi : içgörür
endi?e / gam : tasa
enstantane : anlyk görüntü
entegre : bütüncül
entelektüel : aydyn
enteresan : ilginç
entrika : düzence, dolanty
envanter : döküm, sayym
epigrafi : yazytbilim
epik : yi?itsel
erkondi?yn: ysydengeler
ergonomik : i?e uygun
erotik : sevisel
erozyon : a?ynma, toprak yitimi
esaret : boyunduruk, tutsaklyk
esasen : do?rusu
eser : yapyt, yaraty
esir : tutsak
eskiz : taslak
eskort : koruma aracy
esrar : gizem
estetik : güzelduyu
e?antiyon : örneklik
e?kâl : biçim, görünü?
etik : törel
etiket : ederce
etimoloji : sözcükbilim
etnik : budunsal
etüt : ön çaly?ma
evvela : ilkönce
evvelce : önceleri
evveliyat : öncesi
ezeli : bitimsiz, öncesiz


F
fabl : öykünce
fahri : kar?ylyksyz
fahi? : ölçüdy?y
faiz : ürem
fakat : yalnyz, ancak
fakir : yoksul
faktör : etken
fanatik : ba?naz
fani : kalymsyz, ölümlü
fantastik : dü?sü
fantezi : dü?lem, dü?sü
faks : belgegeçer
faraza : sözgelimi
faraziye : varsayym
fark etmek : ayrymsamak
farkyna varylma : ayrymsanma
farzetme : varsayma
faul : kuraldy?y
fasylasyz : biteviye
fasikül : bölüntü
fasit daire : kysyrdöngü
fatura : satynca
fauna : hayvan varly?y
fayans : syrlyta?
fazilet : erdem
feda : gözden çykarma
fedakâr : esirgemez, özverili
fedakârlyk : özveri
federasyon : üstbirlik
fenomen : görüngü
feragat : elçekme, özgeçi,
vazgeçme
feraset : ince görü?, sezi?
feribot : ta?yt gemisi
fesat : bozut
fest-fud : ivedi yemek
feti? / put : tapyncak
fezleke : sorgu özeti
fykra : bölümcük; öykücük
fyrka : tümen
fidye : kurtulmalyk
fihrist : dizin
fiil : edim, eylem, yüklem
fikir : dü?ün, dü?ünü
fikri sabit : saplanty
fiks menü : tek liste
fik?yn : kurgu
filhakika : gerçi, gerçekten
filoloji : dilbilim
final : biti?, bitim, sonlama
finanse etmek : akçalamak
fini?: vary?
firari : kaçak, kaçkyn
fire : eksinti
fi? : girgi
fiyat : eder
fizibilite : uygulanabilirlik
fla? : gözalycy
flashdisk : çubuk bellek
flora : bitki varly?y
flu : bulanyk
fobi : korku, kuruntu, yylgy
folklor : halkbilim, halkoyunu
fonksiyon : i?lev
fonoloji : sesbilim
fonotik : sesçil
formalite : gerekli i?lem
formasyon : biçimlenme e?itimi
formel : biçimsel
forum : toplu tarty?ma
fosil : ta?yl
fotokopi : izçekim, typkyçekim
fotometre : y?ykölçer
fragman : tanyty
frapan : göze çarpan
fraksiyon : bölüngü
fren : durduraç
fuaye : dinlenmelik
fultaym : tümgün
fundamentalist : köktendinci
fütürizm : gelecekçilik


G
gabin : aly?veri?te aldatan
gafil : aymaz
gaflet : dalgy, aymazlyk
gaile : sykynty, kaygy
gaip : kayyp, yok olmu?
gala : ilk / öngösterim
galat : büyük yanly?
galaksi : gökada
galebe : yengi, üstünlük
galeri : sergievi
galeyan : co?ma, kaynama
galiba : belki
galibiyet : yengi
galiz : kaba
gam : tasa, kaygy
garaj : ta?ytlyk
garanti / teminat : güvence
garaz : gizli dü?manlyk
gardyrop : giysilik
garnitür : yanlyk, bezenti
gasp : kapma, zorla alma
gaye : erek
gayrimenkul : ta?ynmazmal
gayri iradi : istem dy?y
gayri safi hasylat : tümgelir
genetik : kalytymsal, soyaçekim
genotip : soyyapy
geometri : uzambilim
gypta : imrenme, imrenti
gyyab : yokluk, yitiklik
girdap : burgaç
global : küresel, bütünsel
grafik : çizge
grafoloji : yazybilim
grev : i?byrakymy
gril : yzgara
grup : öbek, küme
gurbet : yadel
gurbetçi : elgin
gurme : tatbilir
gurur : övünç
güruh : sürü
güya : sanki, sözde
güz : sonbahar
güzergâh : geçek

H
haber : duyum, duyut
haberle?me : ileti?im
halaskâr : kurtarycy
halbuki : oysa
hâkim : yargyç; egemen
hakîm : bilge
hâlâ : ?imdiye dek
hacir : kysyt
hacim : oylum
haciz : elkoyma
hafyza : bellek
halef : ardyl, yerine geçen
halüsinasyon : varsany, sanry
hami : gözeten
handikap : engel
hanedan : soy
harekât : eylemce
hareket : devinim
harf : yazaç, imce
harika : ola?anüstü
hars : ekin
haset : kyskançlyk
hassas : duyarly
hastalyk : sayrylyk
ha?met : görkem
hata : yanly?, yanylgy
hatyra : any, andaç
hatyrlama : anymsama
hatyr?inas : gönül alycy, saygyly
hatip : söylevci
hatta : üstelik, bile, dahasy, öyle ki
havale etmek : göçermek
havali : yöre, çevre
havsala : kavrama yetisi
hayâsyz : yüzsüz, utanmaz
hayal : dü?, sany
hayali : imgesel, dü?sel
hayat : ya?am, dirim
hayati : ya?amsal
hayyflanma : acynma, yerinme
hayran : tutkun
hayret : ?a?ky
hazan : güz
hazym : sindirme
hazin : dokunakly, acykly
hazine : gömü
hece : seslem
hedef : erek, amaç
hekim : sa?yn
hem de : üstelik
hemcins : türde?
hemen : duraksamadan
hemfikir : oyda?, dü?ünde?
hem?ehri : ilde?
hemzemin : düzeyde?
hentbol : eltopu
henüz : ancak, ?imdiye dek
herze : bo?söz
heterojen : ayry?yk
heves : özenti
heyelan : toprak kaymasy, göçü
heykel : yontu
hezeyan : saçmasapan
hezimet : bozgun
hyrs : doymazlyk
hiciv : yergi, ta?lama
hidrografi : subilgisi
hidroloji : subilimi
hijyenik : sa?lyksal
hikâye : öykü
hile : aldaty
himaye: gözetim
hipotez : varsayym
hisse : pay
hissedar : payda?, bölü?ümcü
hissi : duygusal
hissi kablel vuku : önsezi
histoloji : dokubilim
hitap : seslenme
hiyerar?i : syralanym, syradüzen
hiyeroglif : resimyazy
hizip : bölek
hobi : dü?kü
homojen : ba?da?yk, türde?
hoparlör : sesyayar
huk?at : çengel aty?
hukuk : tüze
hulasa : kysaca, özetle
hulusi kalp : içtenlik
hummaly : yo?un
hunhar : kan dökücü
hurafe : bo?inan
huy : aly?ky
huzur : erinç, dirlik
hücre : göze
hükmi ?ahys : tüzelki?i
hümanist : insancyl
hüner : beceri
hür : özgür
hüsran : dü?yykymy
hüzün : üzgü

I
yrk : anasoy
yrkyyat : budunbilim
yrkçylyk : soyculuk
iskonto : indirim
yslah : düzeltme
yslahat : düzeltmeler
yslahevi : e?itme yurdu
ysrar : üsteleme
ytyr : güzel koku

Y
iade : geri gönderme
ibadet / ayin : tapynma, tapym
ibare : sözce, deyi?
ibra : aklanma
ibret : ö?renek
icat : bulu?, türeti
icmal : genel toplam
icra : edim
içtima : toplanma, kavu?um
idame : sürdürme
idareyi maslahat : geçi?tirme
iddia : sav
iddianame : savca
ide : dü?ünü
idefiks : saplanty
identik : özde?
ideoloji : ö?reti, dü?üngü
idman : aly?tyrma
idol : tapynca
idrak : algylama, alymlama
ifade : anlatym, anlaty?, söylem
iflas : tükenme , batky
iftihar : övünç, kyvanç
iftira : kara çalma
ihale : eksiltme
ihata : kavrama, ku?atma
ihbarname : bildirim
ihlal : çi?nem
ihmal : savsaklama
ihracat : dy?satym
ihsas : sezdirme
ihtar : uyary
ihtilaf : anla?mazlyk
ihtimal : olasylyk
ihtiram : saygy
ihtiras : tutku
ihtirasly : gözüdoymaz
ihtiva : içerme
ihtiyaç : gereksinim
ikametgâh : yerle?im yeri
ikametgâh ilmühaberi : oturma
belgesi
ikaz : uyary
ikna : inandyrma
ikon : simge
ikraz : borç
iktibas : a?yrty, alynty
iktisap : edinim
iktisat : tutumbilim
ilahiyat : tanrybilim
ilam : yargy bildirisi
ilan : duyuru
ilelebet : sürgit
ilham : esin, esinlenme
ilkbahar : ilkyaz
illegal : yasady?y
illüzyon : yanylsama
illüzyonist : gözba?cy
ilmühaber : durum belgesi
iltica : sy?ynma
iltimas : kayyrma
im : i?aret
ima : any?tyrma, dokundurma
imaj : imge
imaly : üstü örtülü
imkân : olanak
imla : yazym
imtihan : synav
imtina : kaçynma
imtiyaz : ayrycalyk
import : dy?alym
inat : direnim
inatçy : direngen
indeks : dizin
individüalist : bireyci
inisiyatif : öngüdü, üstünlük, öncelik
inkâr : yadsyma, yoksama
inkylap : devrim
insicam : ba?da?yk, tutarlyk
insiyak : içgüdü
insiyaki : istemdy?y, içgüdüsel
insiyatif : öncecilik, üstünlük
integral : tümlev
internet : bilgisunar
interaktif : etkile?imsel
intiba : izlenim
intibak : uyum, uyum sa?lama
intihal : a?ynty, a?yrma
intihap : seçim, seçme
intihar : özkyyym
intikal : kavrama
intikam : öç
inziva : yalnyzlyk
ipotek : tutu
iptidai : ilkel
irade : istenç
irfan : bilme, uzsezi
ironi : alaysama, alaysylama
irrasyonel : usdy?y
irsaliye : gönderme belgesi
irsi : kalytsal
irsiyet : soyaçekim, kalytym
irtibat : ba?lanty
irtica : gericilik
irticalen : do?açtan
irtifa : yükselti
irtisam : izdü?üm
isabet : yerindelik
iskonto : indirim
ispat : tanyt, tanytlama
israf : savurganlyk
istatistik : sayylama, sayymsal
istiap : sy?dyrma, dolunca
istidat : yetenek
istif : düzgün yy?yn
istifa : çekilme
istihdam : i?lendirme
istihsal : üretim
istikbal : gelecek
istiklal : ba?ymsyzlyk
istikrar : sürerge, durulma
istirdat : geri alma
istismar : sömürme
istisna : ayrynca
istisnai : ayryksy, kuraldy?y
isti?are : dany?ma
i?aret : im, imlem, iz, belirti
i?kence : kyyynç, yyldyry
itaatsiz : sözdinlemez
itfaiye : söndürücü
ithaf : sunu
ithalat : dy?alym
itham : suçlama
itibar : saygynlyk
itidal : so?ukkanlylyk
itikat / iman : inanç
itilaf : uyu?mazlyk
itina / ihtimam : özen
itiraz : kar?ydurma
itiraz-y kayt : çekince
ittifak : ba?la?ma
ivecen : aceleci
izafi : ba?yl, göreli, görece
izalei?üyu : ortakly?y bozma
izdiham : insan yy?ylmasy
izobar : e?basy
izohips : e?yükselti
izolasyon : yalytym
izolebant : yalytym sargysy
izoterm : e?sycak
izzetinefis : özsaygy, onur

J
jakoben : tepeden inmeci
jenerasyon : soy, ku?ak
jenerik : tanytymlyk
jenosit : soykyrym
jeoloji : yerbilim
jeomorfolog : yüzeybilimci
jeotermal : yerysyl
jet-ski : su kyza?y
jogging : ko?u
jübile : kutlama töreni
jüpon : içetek
jüri : seçici kurul

K
kaadir :gücüyeter
kaale almak : önem vermek
kabil : olabilir
kabiliyet / istidat : yetenek
kabir : gömüt
kablelvuku : olmadan önce
kabotaj : deniz i?letmesi
kâbus : karabasan
kadar : de?in, dek, ölçüde
kadastro : yeryazym
kadavra : ölük
kader, baht : alynyazgysy
kadim : eski, çoktanki
kadir : de?er
kadir?inas : de?erbilir
kadük : geçerlili?i kalmamy?
kâfi : yeterli
kafiye : uyak
kahyr : üzüntü, ezginlik
kâhin : bilici
kaide : kural, taban
kaim olma : yerine geçme
kâinat : evren, acun
kalbi : içten
kale : kurgan
kale almak : önem vermek
kalibrasyon : ölçümleme
kalibre : çapölçer
kalifikasyon : niteliklilik
kaligrafi : yazy biçimi
kalite : nitelik
kalori : ysyn
kalorifer : ysyveren, ysytaç
kalorimetre : ysyölçer
kalp : yürek, gönül
kambiyo : de?i?tirim
kameriye : çardak
kamp : dinlenek
kampüs : yerle?ke
kamufle : alalama
kanaat : kany
kanalizasyon : pis su yolu
kantitatif : nicel
kaparo : önakça, güvenmelik
kapasite : sy?a
kapital : anamal
kapitülasyon : ayrycalyk
kapris : özenç
kâr : artynç
karakter : yra, özyapy
karakteristik : özgül, belirtici
kargo : yük
karine : ipucu
kariyer : uzmanla?ma
karizma : büyüleyim
karizmatik : büyüleyici
kartvizit / jenerik : tanytmalyk
kasyt : amaç, erek
kasko : güvencelik
kâ?if : bulam
kaatil : öldüren
katil : öldürme
kâtip : yazman
katalog : dizit
katliam : toplu öldürüm, kyrym
katot : eksi uç
kavim : budun, ulus
kavis : yay, e?meç
kayyp / zayi : yitik
kefalet : yükümleme
kefil : yükümcü
kelime : sözcük
kemer : belba?y
kesafet : yo?unluk, koyuluk
ke?i?leme : akçayel
ke?ke : ne olurdu
ke?meke? : kary?yklyk
ketum : a?zysyky
keyif : tat, sevini
keza : yine, öyle
kyrtasiye : yazy gereçleri
kysas : di?edi?
kyssa : ö?ütlük, ö?ütçe
kystas / kriter : ölçüt
kyta : anakara
kyyafet : giysi
kyyaslama : örnekseme
kyymet hükmü : de?er yargysy
kibir : büyüklenme
kifayet : yeterlik
kinaye : de?inmece, dokundurma
kinetik : devimsi
kisve : giyim, kylyk
kitabe : yazyt
kitap : okunca, betik
klan : sop
klas : bölüt
klima : ysydüzenleyici
kli?e : kalypla?my?
koçaklama : destan
kodifikasyon : düzenleme
kokteyl : içkili toplanty
kolaj : kesyap
kolektif : i?birlikli
kolektör : toplaç
kolokyum : bilimsel toplanty
kolonlama : özde?leme
komandit : karma sorumlu
kombine : birle?ik
komedi : güldürü
komisyon : yüzdelik, yarkurul
komite : kurul
kompetitif : yary?ymcy
kompleks : karma?yk
komplike : karma?yk, dola?yk
komplo : gizdüzen
kompozitör : besteci
komprador : i?birlikçi
kompütür : bilgisayar
komünikasyon : ileti?im
kondisyon : erk
kondüsyon : tümdurum
konfigürasyon : yapylandyrma
konfirmasyon : do?rulama
konfor : gönence
konformist : uyguncu, uyarcy
kongre : kurultay
konjoktivite : göz yangysy
konjonktür : topludurum
konkardato : baty? anla?masy
konkur : yary?ma
konsantrasyon : yo?unla?ma
konsept : kavram
konsensüs : uzla?ym, anla?ym
konser : dinleti
konserve : saklanca
konsalidasyon : peki?tirme
konsorsiyum : uluslararasy ortaklyk
konstrüksiyon : yapym, yapy
konsültasyon : görü? aly?veri?i
kon?imento : alyndy belgesi
kontenjan : saptanca
konteyner : kutuyük
kontra : kar?y, aykyry
kontrast : kar?ytlyk
kontrat : sözle?me
kontrolör : denetçi
konvansiyon : anla?ma
konvektör : ysyyayar
konvertibilite : çevirgenlik
koordinasyon : e?güdüm
koprodüksiyon : ortak yapym
kopya : e?lem
korelasyon : ba?lyla?ym, ilgile?im
koridor : geçenek
korse : sargaç
kortej : tören alayy
kostüm : giysi
kota : üle?i
kotasyon : de?er belirleme
kotlamak : imlemek
kotra : yelkenli
kozmoloji : evrenbilim
kozmonot : uzayadamy
kozmopolit : evrende?
kozmoz : evren
kör : görmez
kötü talih : karayazy
kramp : kasynç, kasylma
kravat : boyunba?y
kreasyon : yaraty
kredi : ödenç, güven
kredibilite : güvenilirlik
krematoryum : yakmalyk
kriminoloji : suçbilim
kripto : imli yazy, gizli yazy
kriter : kystas, ölçüt
kritik : ele?tiri, sorul
kriz : bunalym
kroke : esrik
kroki : taslak
kromozom : soyaktaran
kronik : süre?en
kronoloji : süredizin
kronometre : süreölçer
kros : kyr ko?usu
kurs : aly?ym
kursiyer : aly?man
kuruntu : i?gil
küfür : sövgü
kült : tapynç
kültür : ekin
kümülatif : katlanmy?, yy?y?ymly
küstah : kendini bilmez
kütüphane : okuncalyk


L
laboratuar : deneylik
labtop : dizüstü bilgisayar
laf / lakyrdy : söz
lafügüzaf : bo?sözler
lahit : gömüt
lakayt : ilgisiz
lakin : ama, ?u var ki
lalettayin : geli?igüzel
latife : ?aka
lavabo : elyuna?y
layyk : yaky?an, yara?yk
lazym : gerek, gerekli
leasing : kiralama
lebiderya : deniz kyyysy
legal : yasal
lehine : yararyna
leksikoloji : sözlükbilim
lenguistik : dilbilim
levazym : gereçler
levha : tanytaç
lezzet : tat
link : ba?lanty, ili?im
lirizm : içsellik
lisan : dil
lisans : yetki belgesi
liste : dizelge
literatür : yazynca
litografya : ta?basmasy
litosfer : ta?küre
liva : tugay, sancak
liyakat : yararlyk, yara?yrlyk
liyezon : ulama
lizing : kiralama
lobi : beklenek
lodos : karayel
logo : simgeyazy, belirtke
lojistik : donanym
lojman : görevli konutu
lokanta : a?evi
lokavt : i?kapatymy
lüzum : gereksinim

M

macera : serüven
maddi : özdeksel
mafsal : eklem, oynakyeri
ma?dur : kyygyn
ma?lubiyet : yenilgi
ma?rur : kendini be?enmi?
mahcur : kysytly
mahkeme : yargylyk
mahkûm : yargyn, yargyly
mahpus / mahbus : tutuklanmy?
mahreç : çyky? yeri, çykak
mahrum : yoksun
mahsuben : yerine sayarak
mahsul : ürün
mahsus / has : özgü
mahzur : sakynca, engel
makam / mevki : orun
makanizma : düzenek
makara : sarymlyk
makber : gömüt
makbuz : alyndy
maksat : amaç, erek
maksimum : doruk, en üst, son synyr
maktul : öldürülen
makul : anlayy?ly, usa uygun
makûs : u?ursuz
mali : akçaly
malik : iye
maliyet : eder
malum : bilinen
malzeme : gereç
mamafih : yine de, böyle iken
mamur : bayyndyr
mana : anlam
manej : at e?itim yeri
manevi : tinsel, içsel
maneviyat : yürekgücü
mani : engel
manifesto : bildiri
manipülasyon : güdümleme
manivela : kaldyraç
manometre : basyölçer
mansiyon : övgüde?erlik
man?et : üst ba?lyk, kolluk
mantyk : sözge
maraz : sayrylyk
maraton : en uzun ko?u
marifet : beceri
marjinal : syrady?y, uçta
marka : belik
market : satym yeri
marketing : pazarlama
marmelat : ezme
maruz byrakmak : u?ratmak
maruzat : sunu?, diyecek
masaj : ovma
mask : yüzkalyby
maske : örteç
maskot : u?urluk
masör : ovucu
masraf : gider
mastar : eylemlik
masum : suçsuz
masun : dokunulmaz, korunmu?
mat : donuk
matbaa : basymevi
matbu : basyly
matbuat : basyn
matem : yas
matematik : sayybilim
materyal : gereç
materyalist : özdekçi
matine : gündüzlük
matkap : delgi
matuf : yöneltilmi?
mayo : denizlik
mazbata : tutanak
mazbut : derli toplu
mazeret : engel, engellik
mazhar : eri?mi?, eri?en
mazi : geçmi?
mazlum : uysal
meal : anlam, kavram
mecaz : de?i?mece
mecazy mürsel : do?al de?i?mece
mecbur : yükümlü
meccani : kar?ylyksyz
mecnun : tutkun, çylgyn
mecra : akak, yatak
meczup : sapyk
meçhul : bilinmeyen, belirsiz
med : çekme
medar : dayanak, dönence
medar olmak : yardymy olmak
medary iftihar : övünce
medary mai?et : geçim aracy
meddah : övücü
meddücezir : gelgit
medeni : uygar
medet : yardym
medfun : gömülü
meditasyon : derin dü?ünme, dalynç
medya : ileti?im araçlary
medyun : borçlu
mefharet : övünç, kyvanç
mefhum : kavram
mefkure : ülkü
mefluç : kötürüm
mefru?at : dö?emelikler
meftun : vurgun, tutkun
megaloman : büyüklük delisi
megapol : devkent
me?er : oysa
mehil : önel
mekân : uzam
mekanik : devinimbilim
mektup : betik
melal : usanç
melankoli : karakaygy
melek : gökçe
meleke : yeti, yatkynlyk
melez : katy?yk
melodi : ezgi
melul : usanmy?, bezgin
memnu : yasak
memnun : sevinçli
memur : i?yar
memorandum : diplomatik nota
memori : bellek
memur : i?yar
men : yasaklama, önleme
mendirek : dalgakyran
menfez : a?yz
menfi : olumsuz
menfur : i?renç
mengene : sykmaç
menkybe : öykü, övmece
menkul : ta?ynyr
mensubiyet : ilinti, ilgililik
mensur : düzyazy
men?e : köken
menzil : konaklama yeri, erim
mera : otlak
meram : istek, erek
merasim : tören
merhale : a?ama
merhamet : acyma
mer’i : yürürlükte olan
meridyen : boylam
mersiye : a?yt
mesafe : uzaklyk
mesai : çaly?ma
mesaj : ileti, söylem
mesela : örne?in, sözgelimi
mesele : sorun
mesire : gezinti yeri
mesken : konut
meslek : u?ra?daly, geçimyolu
mesnet : dayanak
mest : esrik
mesul : sorumlu
me?gale : u?ra?
me?gul : dalgyn, u?ra?an
me?guliyet : u?ra?y
me?hur : ünlü
me?ru : yasaya uygun
me?rubat : içecekler
me?um : u?ursuz
me?veret : dany?ma
met, med : kabarma
metafizik : do?aötesi
metafor : e?retileme
metamorfoz : ba?kala?ma
metanet : dayanca
metcezir : gelgit
meteor : gökta?y
methiye : övgü, güzelleme
metodoloji : yöntembilim
metro : yeralty ula?ymy
metrukât : byrakyt
mevcudiyet : varlyk, varolu?
mevduat : yatyrym
mevhum : sanal; kavram
mevki : yer, konum
mevkuf : tutuk, tutuklu
mevsim : sürem
mevta : ölüler
mevzu : konu, ba?lam
mevzuat : kurallar
mevzubahis : söz konusu
mey : içki
meyus : umutsuz
mezalim : kyyymlar
mezar : gömüt, sin
mezat : açyk artyrma
mezbaha : kesim yeri
mezbele : çöplük
mezbur / mezkûr : adygeçen
meziyet : üstünlük niteli?i
mezra : tarla
mezun : bitirmi?, yetkili
miat : kullanma süresi
mysra : dize
mihenk : denekta?y
mihman : konuk
mihnet : sykynty
mihrak: odak
mikrofon : sesalyr
mikser : çyrpycy
mikyas : ölçek
milenyum : binyyl
militarizim : orduculuk
millet : ulus
milletvekili : saylav
milli : ulusal
mimik : kymylty
minimum : en dü?ük, altsynyr
minnet : iyilik borcu
miralay : albay
miras : kalyt
misafir : konuk
misak : sözle?me, antla?ma
misal : örnek, sözgeli?
mistik : gizemci
misyon : özgörev, amaç
mitoloji : söylencebilim
mizaç : özyapy
mizah : gülmece, alaysylama
mizahi : alaycy
mizansen : oyun düzeni
moda : izlenti
modem : çevirge
modern : ça?cyl
modülasyon : geçi?, de?i?me
mola : dinlenim
monar?i : tekerklik
monitör : görüntülük
monogami : teke?lilik
monolog : tekli konu?ma
monoteizm : tektanrycylyk
monoton / yeknesak : tekdüze
montaj : kurma, kurgu
moral : yürek gücü, içgücü
moratoryum : borç erteleme
morfoloji : biçimbilim
morg : ölüklük
mostralyk : göstermelik
motif : örge
motiv : güdü
motivasyon : isteklendirme
mönü : yemek listesi
muaccel : ivedi
muadelet : e?de?erlik
muadil : e?de?er, denkte?
muaf : ba?y?yk
muafiyet : ba?y?yklyk
muahede: antla?ma
mualla : yüce
muallak : asyly, bo?ta
muallim : ö?retmen
muamelat : i?lemler
muamele : i?lem, davrany?
muamma : bilmece, gizlence
muaryz : kar?y gelen
muasyr : ça?da?
mua?eret : görgü
muavenet : yardym
muayene : baky
muayyen : belirli
muazzam : ulu
muazzep : sykyntyly
muazzez : saygyde?er
mübah : olurlu
mubayaa : satynalma
mucibince : gere?ince
mucip sebep : gerekçe
mucit : türetmen, bulan
mucize : tansyk, ola?andy?y
mudi : yatyrymcy
mufassal : ayryntyly
mugalata : yanyltmaca
mugayir : aykyry
mu?ber : küskün, kyrgyn
mu?lak : anla?ylmaz
muhabere : yazy?ma
muhabir : bildirmen
muhacir : göçmen
muhafazakâr : eskiye ba?ly
muhakeme : usavurma
muhakeme etme : yargylama
muhalefet : kar?ytçylyk
muhalif : kar?ycyl
muhammen : oranlanan
muharebe : sava?ma
muharrer : yazycy
muharrir : yazar
muhasara : ku?atma
muhasebe : saymanlyk
muhatap : söz söylenen
muhayyel : dü?sel
muhayyile : dü?gücü, imgelem
muhbir : eleveren
muhip : seven
muhit : çevre, yöre
muhkem : sa?lam
muhlis : katkysyz
muhtaç olma : gereksime
muhtar : özerk
muhtasar : kysaltylmy?
muhtelif : çe?itli
muhtemel : olasy, umulur
muhterem : saygyde?er
muhteris : tutkulu
muhte?em : görkemli
muhteva : içerik, kapsam
muhtyra : andyç
mukabele : kar?ylyk verme
mukadderat : alynyazysy, yazgy
mukallit : öykünmeci
mukavele : sözle?me
mukavemet : direni?; dayanyrlyk
mukavim : dayanykly
mukayese : kar?yla?tyrma
mukim : oturan
muktesep : aktarylmy?
muktedir : gücü yeten
multivizyon : yansytmaly gösterim
munis : sevimli
muntazam : düzenli
munzam : katma, ekleme
murabba : dördül
murakabe : denetleme
murakyp : denetçi
muris : kalytçy
musahabe : söyle?me
musallat olma : ba?yna dolanma
musibet : u?ursuz, sykynty
mustarip : acy çeken
mutaassyp : ba?naz
mutabakat : uyu?ma,uyum
mutasyon : de?i?inim
mutat : aly?ylmy?
muteber : güvenilir, geçerli, saygyn
mutedil : ylymly, ylyman
mutemet : güvenilir ki?i
mutena : özenilmi?, saygyn
mutlak : tek, salt, yalnyz, saltyk
mutlaka : kesinlikle
muttali olma : ö?renme
muvacehesinde : kar?ysynda
muvafakat : uygunluk, onay, olur
muvaffak : ba?aryly
muvakkat : geçici
muvasala : eri?im, ula?ym
muvazaa: dany?yklyk
muvazene : denge, denklik
muvazi : ko?ut
muvazzaf : ödevli, görevli
muzaffer : utkulu
mübadele : de?i?toku?
mübah : olurlu
mübala?a : abartma
mübarek : kutlu, u?urlu
mübayaa: satynalma
mübeccel : yüce, ulu
müberra : aklanmy?
mücadele : sava?ym, u?ra?
mücavir : kom?u
mücehhez : donatylmy?
mücella : parlak
mücerret : soyut, yalnyz
mücerrit : yalytkan
mücessem : üç boyutlu, kabartma
mücevher : taky
mücrim : suçlu
müdafaa : savunma
müdafi : savunucu
müdavim : sürekli
müddeiumumi : savcy
müddet / zaman : süre
müdrik : anlamy?, anlayan
müdrike : alymlama
müebbet : sonsuz
müeccel : ertelenmi?
müellif : yazar
müesses : kurulu, kurulmu?
müessif : acynacak
müessir : etkili
müeyyide : yaptyrym
müfetti? : denetmen
müfit : yararly
müflis : batkyn
müfredat : ayryntylar
müfrit : a?yry
müfteri : karaçalycy
mühim : önemli
mühimmat : sava? gereçleri
mühlet : belirli süre
müjde : mu?tu
mukayese : ölçü?türme
mükâfat : ödül
mükellef : yükümlü
mükemmel : eksiksiz
mükerrem : saygyn
mükerrer : yinelenmi?
müktesebat : edinç
müktesep : kazanylmy?
mülahaza : dü?ünce, görü?
mülakat : görü?me
mülaki : kavu?an, bulu?an
mülazym : te?men
mülga : yürürlükten kaldyrylmy?
mülk : ta?ynmazmal, ülke
mülkiyet : iyelik
mülteci : sy?ynmacy
mültivizyon : yansytmaly gösterim
mümbit : bitek, verimli
mümkün : olanakly
mümkün mertebe : olabildi?ince
mümtaz : seçkin
münafyk : ikiyüzlü
münasebet : ili?ki, ba?ynty, ba?
münasip : uygun, yara?yk
münazara : savly tarty?ma
münekkit : ele?tirmen
münevver : aydyn
münezzeh : arynmy?
münferit : tekil, tek, kendi ba?yna
münhal : açyk, bo?
münzevi : kaçynyk, çekilgin
müphem : belirsiz, anla?ylmaz
müptela : tutulmu?
müracaat : dany?ma, ba?vuru
müradif : e?anlamly, anlamda?
mürafaa : sözlü duru?ma
mürebbiye : e?itici
müreffeh : gönençli
mürekkep : bile?ik, yazy boyasy
mürettip : dizgici, dizmen
mürit : izde?
mür?it : yol gösterici
mürteci : gerici
mürtesem : izdü?üm
mürur : a?ym
müruri zaman : zaman a?ymy
mürüvvet : iyilikseverlik
müsabaka : yary?ma, ölçü?me
müsademe : çarpy?ma
müsadere : elkoyma
müsait : uygun, elveri?li
müsamaha : görmezden gelme
müsavat : e?itlik
müsavi : e?it
müsbit / müsbite : kanytlayan
müsebbip : neden
müsecca : uyakly söz
müseddes : altygen
müsekkin : yaty?tyrycy
müselles : üçgen
müselsel : ardy ardyna
müsemma : adlanmy?
müsnet : dayatylmy?
müsbet : olumlu
müsrif : savurgan, tutumsuz
müstacel : ivedi
müstafi : i?inden çekilen
müstahak : kazanymly
müstahdem : görevli
müstahkem : sa?lamla?tyrylmy?
müstahsil : üretici
müstakbel : gelecekteki
müstakil : ba?ymsyz
müstamel : kullanylmy?
müstantik : sorgu yargycy
müstefit : yararlanan
müstehcen : açyk saçyk
müstehlik : tüketen
müstehzi : alaycy
müstemleke : sömürge
müsteniden : dayanarak
müstenkif : çekimser
müsterih : kaygysyz, içi esen
müstesna : ayrycaly, üstün
müstevi : düzlem
müstevli : yayylan, ele geçiren
müsvedde : taslak
mü?ahede / rasat : gözlem
mü?ahhas : somut
mü?ahit : gözlemci
mü?avir : dany?man
mü?erref olma : onur duyma
mü?fik : sevecen
mü?ir : gösterge
mü?kül : çetin, güç
mü?tak : a?yry istekli
mü?teki : yakynan
mü?temilat : eklentiler
mü?terek : birlikte
mü?teri : alycy
mütalaa : irdeleme
mütareke : byraky?ma
müteaddit : birkaç, birçok, çok
müteahhit : yüklenici
müteakyben : ardy syra
müteallik : ili?kin, ilintili
mütebaki : geri kalan
mütebessim : güleç
mütecanis : türde?, ba?da?yk
mütecaviz : saldyrgan
mütecessiz : gözetleyen
müteessir : etkilenen, üzülmü?
mütefekkir : dü?ünür
mütegallibe : derebeyi
mütegayir : kar?yt olan
müteharrik : devingen
mütehassys : uzman
mütehassis : duygulanma
mütekabil : kar?ylykly
mütekait : emekli
mütekâmil : olgun
mütemadi : aralyksyz
mütemayil : e?ilimli
mütemmim : bütünleyici
mütenahi : bitimli, sonlu
mütenasip : oranly, uygun
mütenazyr : baky?ymly
müteradif : e?anlamly
mütercim : çevirmen
mütereddit : çekingen, ikircikli
mütesanit : dayany?yk
mütesavi : e?it, e? olan
müteselsil : ardy ardyna
müte?ekki : yakynan
mütevazi : gösteri?siz, alçak gönüllü
müteveccih : yönelmi?
müteveffa : ölmü?
mütevekkil : yazgycyl
mütevellit : ileri gelmi?
mütevezzi : da?ytman
müteyakkyz : uyanyk, tetikte
müthi? : ürküten, umulmayan
müttefik : ba?la?yk, anla?my?, oyda?
müttefikan : oybirli?iyle
müttehim : suçlanan
müte?ebbis : giri?imci
mütevellit : do?urtan
müzakere : görü?me
müzayede : artyrma
müzdeviç : e?lenik
müzekker : eril
müzeyyen : süslü
müzmin : süregen
N
nabyz : atardamar
naçiz : de?ersiz
nadide : görülmemi?
nadim olma : yerinme
nadir : az bulunur
nafaka : geçimlik
nafya : bayyndyrlyk
nafile : bo?una
na?me : ezgi, ses
nahif : çelimsiz
nahiye : bucak
naho? : be?enilmeyen
nakavt : oyundy?y kalmak
nakys : eksi, eksik
nakit : akça
nakka? : bezekçi
nakletme : ta?yma, anlatma
nakli : söylenegelen
nam / ünvan : san, ün
nama?lup : yenilmemi?
namalum : bilinmeyen
namdar : ünlü
name : betik
namert : alçak, korkak
namüsait : elveri?siz
namütenahi : bitimsiz, sonsuz
namzet : aday
nankör : iyilikbilmez
nara : ba?yry?
narenciye : turunçgiller
narin : inceyapyly
narkoz : uyu?turma
narsist : özsever
nas : inak
nasihat : ö?üt
nasip : dü?em
nasyonal : ulusal
natamam : bitmemi?
natyka : söyleme yetisi
nativizm : do?u?tancylyk
natuk : iyi konu?an
natüra : do?a
natüralizm : do?alcylyk
natülmort : ölüdo?a
nazar : baky?, gözatma
nazaran : göre, oranla
nazary dikkate almak : önem verme
nazari : kuramsal
nazariye : kuram
nazym : ko?uk
nazire : benzek, benzetileme
nebat : bitki
nebze : bir parça, pek az
necip : soylu
nedamet : yerinme
nefaset : güzellik
nefes : soluk
nefis : çok güzel, özvarlyk
negatif : olumsuz
nekahet : iyile?me
nema : artma, ürem
nesep : soyba?y
nesil : ku?ak, döl
nesir : düzyazy
ne?riyat : yayyn
netice : sonuç
netvörk : bili?ima?y
nevroloji : sinirbilim
nevroz : sinirce
nezaket : incelik
nezaret etme : bakma, gözetme
nida : ünlem, haykyry
nifak : ayyrga, ayrym
nigâr : güzel, sevgili
nihai : son
nihayet : son, sonunda
nihilizm : yoksayycylyk
nikbin : iyimser
nikneym : takma ad
nimet : ergi
nisap : yeter sayy
nispet : oran
nisyan : unutu?
ni?an : im, iz, belirti
ni?an almak : gezlemek
ni?angâh : bakyncak
niyet : erek
nizam : düzen, yol
nizamname : tüzük
nodül : yumrucuk
nofrost : karlanmaz
noksan : eksik
nokta : durgu, benek
norm : izge, ölçü, kural, ilke
nostalji : any, geçmi?e özlem
nostaljik : özlemli
nosyon : kavrayy?
not : saptam
nöroloji : sinirbilim
nötr : yansyz
nötralizasyon : etkisizle?tirmek
numune : örnek
nutuk : söylev
nü : çyplak
nüans farky : ince ayrym, ayyrty
nüfuz : söz geçerlik
nükte: ince anlamly
nüsha : e?iz, e?yazy
nüve : çekirdek
nüzul : inme


O
obje : nesne
objektif : nesnel
obligasyon : yükümlülük
observasyon : gözlem
obsesif : takyntyly
obstrüksiyon : engelleme
ofans : atylym
ofis : i?yeri
ofsayt : açy?a dü?me
ofset : düzbasky
o halde : öyleyse
okeyleme : oldulama, onaylama
ombudsman : kamu denetçisi
onlayn : çevrimiçi
onomastik : özbudunbilim
onore : onursal
ontoloji : varlykbilim
operasyon : i?lemce
opsiyon : seçme yetkisi
optimal / optimum : en uygun
optimizm : iyimserlik
ordövr : önyemek
organize etmek : düzenlemek
orijin : köken, ba?langyç, kök
orijinal : özgün
oryantal : do?u’ya ili?kin
oryantasyon : aly?tyrma, uyum
o?inografi : denizbilim
otantik : gerçek, özgün, yerel
otizm : içekapany?
otobiyografi : özya?am öyküsü
otokritik : özele?tiri
otomatik : özdevinim
otonom : özerk
otopsi : gözle görü, ölüaçymy
otorite : yetke
otoriter : sözdinletir

Ö
ödem : ?i?lik
ömür : ya?am
örf : töre, gelenek
ötenazi : ölmelik
özür : engel, eksiklik


P
padok : at gezdirmeli?i
paleontoloji : ta?ylbilim
pakt : antla?ma, ba?yt
paleografya : eski yazy bilgisi
paleontoloji : eski varlykbilim,
ta?ylbilim
palyatif : geçici, anlyk
pandomim : sessiz oyun
panel : açyk oturum
panik : ürkü
pankart : duyurumluk
pano : duyuru tahtasy
panorama : genel görünüm
panteizm : tümtanrycylyk
pansiyon : baryncak
para : akça
paradigma : de?erler dizisi,
örneksem
paradoks : aykyry dü?ünce,
kar?ytlam, çeli?ki
paraf : imce
paragraf : bölümce, bölüntü
paralel : ko?ut, enlem
parametre : de?i?tirgen
parankima : özdekdoku
parantez : ayraç
paratoner : yyldyrymsavar
parazit : asalak
pardon : ba?y?layyn
parfüm : güzel koku
parite : de?er e?itli?i
parkur : ko?malyk, ko?uyolu
parlamento : kamutay
parodi : gülünçleme
parsel : bölgü
partner : e?, ortak
parttaym : yarygün
pasaport : geçi?lik
pasif : edilgen, eylemsiz
paso : yolkimli?i
pastoral : kyrsal
pastörize : arynmy?
paten : kaymalyk
patent : bulu? belgesi
patika : yolak, izlek
patoloji : hastalyklar bilimi
patriarkal : ataerkil
patron : i?veren
pedagoji : e?itimbilimi, e?itbilim
pekâlâ : pekiyi, peki
pencere : bakanak
perakende : tekten, azar azar
performans : ba?arym, edimgücü
pergel : yayçizer
periyot : syralama, döngü
periyodik : dönemli, dönü?ümlü
personel : görevliler
perspektif : görünge, derinlik
pervane : dönencek
pervasyzca : çekinmeksizin
pesimit : kuramsar, ku?kucu
pe?inat : öncelik
pe?in hüküm : önyargy, takynç
pey : önakça
peygamber : tanry elçisi, yalvaç
payidar / baki : kalymly
peyzaj : kyr görüntüsü
pilot : uçman
pist : yary?lyk
pi?manlyk : yerinme
pitoresk : gözalycy
piyes : oyun
plaj : kumsal
plaka : tanytaç
plaket : onurluk, anymlyk
plan : izlek, tasary
plasman : yatyrym
plebisit : tümdany?
pleybek : söylemseme
pleyof : üstöbek
plurizm : çokçuluk
podyum : seki
poezi : deyi?
polemik : söz (yazy) dala?y, tarty?y
polifoni : çokseslilik
poligami : çoke?lilik
poligon : aty? alany; çokgen
poliklinik : toplubakylyk
polinom : çok terimli
polis : kolluk
polisiye : güvenlikle ilgili
politeizm : çoktanrycylyk
politika : ülke yönetimi, yönelti
popülasyon : nüfus; varlyk
popüler : sevilen, tanynan
popülist : yardakçy, yaranmacy
portatif : ta?ynabilir
portföy : akçalyk, belgitlik
portmanto : askylyk
portre : betimce
postrestant : beklerulak
postülat : öndo?ru, kanyt
po?et : torba
potansiyel : gizilgüç
potin : bo?azly ayakkaby
potpuri : karmaca
poyraz : kuzey yeli
poz : duru?
pozisyon : konum, durum
pozitif : olumlu, arty
pozitivizm : olguculuk
pörseptif : algysal
pragmatik : yararcy
pratik : kylgysal; uygulamaly
pratisyen : uzman olmayan,
sa?ytman
praymtaym : izlencelik
prefabrik : hazyryapym ev; kurma
prensip / umde : ilke
pres : sykacak; basky
prese : syky?tyrylmy?
prestij : saygynlyk
prevantoryum : önleyimevi
prezentabl : sunulmaya de?er
prezante : tany?tyrma, sunma
prezervatif : koruyucu
prim : i? ödülü
primitif : ilkel
printir : yazycy
priusesör : i?lemci
priz : girgilik
probabilizm : olasycylyk
problem : sorun
prodüksiyon : yapym
prodüktivite : verimlilik
prodüktör : yapymcy
profesyonel : u?ra?man
profil : yan görünüm
program : tasymlama ; izlence
proje : öntasary, tasary
projeksiyon : yansytym
projektör : y?yldak
proleter : emekçi
prolog : önsöz, öndeyi?
promosyon : özendirme
propoganda : yaymaca
propogandist : yayman, tanytman
prosedür : yöntem, yol, izlek
proses :süreç
prospektüs : tanytmalyk
protez : takma
protokol : tören düzen; sözle?me
prototip : ilk örnek
prova : deneme, synama
provizyon : kar?ylyk sorma
provoke etmek : ky?kyrtmak
prömiyer : ilk oyun, ilk gösteri
psikanaliz : tinsel çözümleme
psikolog : tinbilimci
psikoloji : ruhbilim, tinbilim
put : tapyncak
pülvarizatör : püskürteç

R
rab : tanry
rabyt edaty : ba?laç
rabyta : ba?, ili?ki
radde : kerte, a?ama
radikal : kökten, köktenci
radyasyon : y?yma, y?ynym
radyatör : ysyyayar (oto’da)
radyoaktif : y?ynetki
radyolink : telsiz ba?lanty
radyoloji : y?ynbilim
radyometre : y?ynölçer
radyoterapi : y?ynly sa?altym
rafinaj : arytym
rafine : arytylmy?
rafting : sal yary?y
ra?bet : ilgi, de?er verme
ra?men : kar?yn, yine de
rahata kavu?ma : gönenme
rahîm : esirgeyen, koruyan
rahim : döl yata?y
raket : vuraç
râkym : yükselti
rakip : kar?y olan
ram : boyun e?me
ramak : az
randyman : verim
rant : getirim, emeksiz gelir
rantabilite : verimlilik
rapor : yazanak
raportör : inceleme sunucusu
rasat : gözlem
rasathane : gözlemevi
raspa : kazyyycy
rasyonalist : usçu
rasyonel : usa dayanan, ussal
ray : kayga
rayiç : geçerde?er
resen : kendi ba?yna, kendili?inden
rey : oy, görü?
reaksiyon : tepki, tepkime
realist : gerçekçi
realite : gerçeklik
realizm : gerçekçilik
reasürans : ikiligüvence
red : yadsyma
redaksiyon : yazymlama, yazydüzen,
yayymdüzen
reddiye : savunum
redüksiyon : indirgeme
reel : gerçek
reenkarnasyon : tin göçü
reeskont : ikinci kyrdyrma
refah : gönenç, bolluk, dirlik
refakat : e?lik etme, yolda?lyk
referandum : halkoylamasy, kamu
oylamasy, tümdany?
referans : kaynakça
refleks : yansy, tepke
reform : dönü?üm, düzeltme
refüj : orta kaldyrym
refüze : geri çevirme
regülatör : düzenleyici, düzenleç
rehabilitasyon : iyile?tirme
rehber : yol gösterici, kylavuz
rehin : tutu
rejim : yönetim
rejisör : yönetmen
rekabet : yary?ma
reklam : tanyty, özendirim
rekor : en üstün a?ama
rekortmen : eri?men
rekreasyon : dinlenme alany
relativizm : görecilik
rencide olma : incinme
rençber : tarymcy
rengârenk : alacaly
repertuvar : sunumluk
reprodüksiyon : özde?basky,
e?izbasky
resen : do?rudan do?ruya
resepsiyon : ba?vuru yeri;
törença?ry
resesif : çekinik
resim : boyam
resmen : bile bile
resmi geçit : geçit töreni
restitüsyon : yeniden tasarymlama
restoran : a?evi
restorasyon : onarym
re?it : ergin
retorik : sözbilim
reva : uygun, yaky?yr
revaç : geçerlik
revalüasyon : de?er yükseltimi
revan? : kar?ylyk oyun
revir : bakym odasy
revize : yenileme, düzeltme
rezervasyon : yer ayyrtymy
rezervuar : biriktirici
rezidans : konut
rezistans : direnç
rezonans : e?salynym; seselim
ribaunt : dönen top
risk, riziko : çekince, dokuncak
ritim, ritm : dizem
ritmik : düzenli, dizemli
ritüel : törensel
rivayet : duyultu, söylenti
rodaj : aly?tyrma
roman : uzun öykü
romantik : duygusal, dü?sel
rotasyon : döngü, düzenli de?i?im
rotatif : döner-basar
rölanti : yava?latylmy?
rölatif : göreceli
rölativizm : ba?yntycylyk
rölyef : kabartma
römork : takyt
römorkör : takytçeker
röportaj : konu?um
röprezant : tanytymcy
röprodüksiyon : özde? basky
röprodüktör : ço?altycy
rötar : gecikme
rötu? : düzeltme
rövan? : ikinci kar?yla?ma
ruh : tin, öz
ruhsal : tinsel, içsel
rumuz : simge
rut : dizin
rutin : aly?ylagelmi?, syradan
rücu : geri dönme
rü?t : ergenlik
rüya : dü?
rüzgâr : eser, yel

S
sabyk : eski, önceki
sabyka : geçmi? suç
sabyr : dayanç
sabit : dura?an
sabote : baltalama
sade : yalyn, düz
sadece : yalnyzca
safha : evre
sahip : iye, ys
sahiplik : iyelik
sahte : düzmece
sakin : dingin, susuk
salvo : yaylym ate?
samimi : içten, gönülden
sanki : sözümona
sansasyon : ilgi yaratma, çarpycylyk
sansür : sykydenetim
sarfynazar : vazgeçmek
sarih : açyk, apaçyk
sathi : yüzeysel
satyh : yüzey
satyr : dizek
satvet : ezici güç
sauna : buhar banyosu
sav : tez
seans : oturum
sebat : direnim, direnme
sebep : neden
seci : uyakly düzyazy
seciye : yra, özyapy
sedimantasyon : tortu çökmesi
sefahet : uçarylyk
sefalet : yoksulluk
sefaret : elçilik
sefer : yolculuk; sava?
sefir : elçi
sehven : yanly?lykla, yanylarak
sekans : ayrym
seksiyon : bölüm, kesit
sekte : durma, durgu, aksama
sektör : kesim, bölüm
selamlama : esenleme
selef : öncül, öncel
seleksiyon : ayyklama
self determinasyon : gelecekgüveni;
özbelirlenim
self-servis : kendin al
sema : gökyüzü
semantik : anlambilim
semavi : göksel
sembol : simge
sembolik : simgesel
semere : verim
semih : eli açyk
seminer : topluçaly?ym
sempatik : sevimli, kany sycak
sempatizan : duyguda?
sempozyum : bilgi ?öleni
semptom : belirti, bulgu
sendika : emekçi birli?i
sendrom : belirti, sykynty, bunalym
sene : yyl
seneyi devriye : yyldönümü
senet : belge, belgit
seniye : yüksek, yüce
senkron : e?sürem
senkronik : e?sürelik
senkronizasyon : e?leme
sensör : duyar
sentaks : sözdizimi
sentetik : bire?imli, yapay
sentez : bile?im
sentimental : duygulu, içli
septik : ku?kucu
septisizm : ku?kuculuk
ser : ba?, ba?kan
seramoni : tören
serap : ylgym, yalgyn
serbest : ba?ymsyz, özgür, engelsiz
serbesti : ba?ymsyzlyk
serdar : ba?komutan
serdetmek : ileri sürmek
sergüze?t : serüven
serhat : synyrboyu
seri : hyzly, ivedi
serî : syra, syraly
serigraf : ipek baskycy
serke? : dikba?ly
sermaye : ana akça
sermest : esrik
sersem : sangy
serzeni? : ba?a kakma
serseri : ba?ybo?, kopuk
sertifika : bitirme belgesi
server : ba?kan
servet : varlyk
servis : çaly?ma
serzeni? : ba?a kakma
set : tümsek, engel, büget
seviye : düzey
sevk : gönderme, yollama
sevki tabi : içgüdü, itki
seyehat : gezi, yolculuk
seyelan : aky, akynty, akma
seyir : baky?, izleme; gezinme
seylap : ta?kyn, su baskyny
seyran : gezme, gezinme
seyrüsefer : gidi? geli?
seyyah : gezgin
seyyal : aky?kan, akycy
seyyanen : e?it olarak, e?itçe
seyyar : gezici
seza : yara?yr; de?er; uygun
sezon : sürem, dönemce
syfat : önad, nitelik
syhhat : sa?lyk, esenlik; do?ruluk
syhryyet : kanba?syz akrabalyk
syklet : a?yrlyk, yük, sykynty
syla : kavu?ma
synai : i?leyimsel
synyf : bölüm, bölüt, kat, katman
syr : giz, gizem
syrda? : gizdek
syrf : salt; yalnyz, ancak
siansfiksiyon : bilim kurgu
sibernetik : güdümbilim
sicil : kayyt kütü?ü
siesta : ö?le uykusu
sigorta : korunç, güvenmelik
sihir : büyü
silsile : soysop
silüet : karalty
simetri : baky?ym
simetrik : baky?yk
simpozyum : bilimtay, bilimsel ?ölen
simsar : aracy
simülasyon : benzetim, öykünme
simülatör : benzetimlik, öykünmelik
simültane : ânynda çeviri
sinerji : ortakenerji, görevde?lik
sinonim : e?anlamly, yakyn anlamly
sintaks : sözdizimi
sipari? : ysmarlama
siper : korunak
siperisaika : yyldyrymsavar
sirayet : bula?ma, yayylma, geçme
sirkat : a?yrma, hyrsyzlyk
sirkülasyon: dolanym, dola?ym
sirküler : genelge, duyurum
sismik : depremsel
sismograf : depremölçer
sismoloji : deprembilim
sistem : dizge, yöntem, yoldam
sistematik : dizgeli
sitayi? : övme, övü?
site : özerkkent
sitem : i?neleme
sitilize : biçimleme
sivil : yurtta?lara ili?kin
siyaset : ülke yönetimi
skala : gösterge çizelgesi
skandal : utanca
skeç : oyunca
skenyr : tarayycy
ski : kayak
skolastik : görenekçi
skor : sonuç, durum
skorbord : sayy tahtasy
slayt : yansy
slogan : savsöz, özlüsöz
smaç : küt inme
snekbar : aty?tyrma yeri
sneyk previv : önizleme
snobizim : züppelik
sofist : bilgici
softver : yazylym
sohbet : söyle?i
sokak : yerle?im araly?y
solaryum : güne? odasy
solidarite : dayany?ma
solusyon : çözelti
sonbahar : güz
sonda : burgu
sondaj : burgu vurma
sorti : çyky?
sosyal : toplumsal
sosyalist : toplumcu
sosyalizasyon : toplumsalla?tyrma
sosyete : yüksek tabaka
sosyolog : toplumbilimci
sosyoloji : toplumbilim
sosyometri : uyum ölçüm
sömestr : yaryyyl
sörvyr : bakym birimi
spekülasyon : vurgunculuk; kurgu
spekülatif : tarty?ylyr
spekülatör : vurguncu, çykarcy
spesifik : özellikli, özgül
spesiyal : kendine özgü, özel
spiker : konu?man
spiral : sarmal
spiritüalizm : tinselcilik
sponsor : akçalayan, katkycy
spontane : kendili?inden olu?an
spot : y?ynty; önödemeli
spred : ayyrty
sprey : püskürtücü
sprint : kysa ko?u
stabil : yerle?ik, oturmu?
stad : yary?ma alany
staj : yeti?im
stajyer : yeti?men
stand : bölme
standardize : ölçünleme
standart : tekörnek, tekbiçim;
ölçünlü
standbay : destek, yedek
sant : sergilik
star : yyldyz
start : çyky?, ba?langyç
start almak : ba?lamak
statik : duruk
statü : tüzük, kural, konum
statüko : sürerdurum
stenografi : imyazy
step : adym; bozkyr
stepne : yedek teker
stereofonik : oylumsal
steril : arynyk
stiky / stikyr : yapy?ky
stil / sistem : biçim, yoldam
stilist : biçimci, giyimçizer
stok : yy?ym
stop : dur
stopaj : önkesinti
stoper : durdurucu
stratus : katman bulut
stres : gerginlik, gerilim
strüktür : yapy
stüasyon : konum
sual : soru
suare : gece gösterisi
sufle : fysyldama
sui hâl : kötü durum
sui niyet : kötü niyet
suikast : öldürme giri?imi
suistimal : kötüye kullanym
sükût : susma, susku
sukutu hayal : dü? kyrykly?y
sulh : bary?
sulta : yetke
suni : yapay, yapmacyk
supap : kapakçyk
sübjektif : öznel
sübut : gerçekle?me
sübvansiyon : destekakça
sülale : soysop
sürpriz : ?a?yrty
sürrealist : gerçeküstücülük
süspansiyon : yaylanma
süvari : binici, atly
svap : takaslama

?
?aheser : ba?yapyt
?ahys : ki?i
?ahika : doruk
?ahit : tanyk
?ahsen : kendi
?ahsi : ki?isel; özlük
?ahsiyet : ki?ilik, özyapy
?aibe : ku?ku; kir, leke
?air : ozan
?aki : yolkesen
?akül : çekül
?aküli : dü?ey
?alter : çevirgeç
?amandra : yüzentop
?amil : kapsayan
?an : ün, san
?ans : u?ur
?antaj : karabasky
?antiye : i?lik
?arampol : yan çukur
?arj : doldurma, yükleme
?arjör : yükleyici
?ark : do?u
?art : ko?ul, gerekli
?asi : çatky
?a?aa : gösteri?, görkem, parylty
?a?yrtma : yanylty
?avk : y?yk
?ayan : de?er, yaky?yr, yara?yr
?ayet : e?er, ola ki, olur ki
?ayia : söylenti, duyuk
?ebnem : çiy
?ecere : soysop, soya?acy
?effaf : saydam
?efkat : sevecenlik
?ehir : kent, il
?ehvet : kösnü
?ekil : biçim
?eklen : biçimce
?ema : çizem
semere : sonuç alma
?emsiye : güne?lik
?er : kötülük
?erait : ko?ullar
?eref : onur, özsevi
?erh : yorumlama, açymlama
?ev : bayyr
?evk : istek, sevinç
?ey : nesne
?iar : yol, iz, belgi
?ifa bulma : onma
?ifahi : sözlü
?ifre : gizyazy
?ikâyet : yakynma, syzlanma
?ike : dany?ykly dö?ü?
?ilep : yük gemisi
?ilt : ödülce
?imal : kuzey
?imendifer : demiryolu
?irket : ortaklyk
?ive : a?yz, söyleyi?
?izofren : erken bunama
?ofben : ysytmaç
?oför : sürücü
?ok : çarpma; sarsynty
?oke olmak : ?a?yrmak
?ov : gösteri
?ovrum : sergievi
?öhret : ün, san
?u halde : öyleyse
?ube : bölüntü,
?ura : dany?ma kurulu
?uur : bilinç, us
?uuralty : bilinçalty
?ümul : kapsam
?üphe : sezik, ku?ku

T
taahhüt : üstlenme; antla?ma
taahhütlü : ba?ytly
taammüden : tasarlayyp
taarruz : saldyrma
taassup : ba?nazlyk
tab : basy
taba rengi : tütünsü
tabaka : kat, katman
tabedilmi? : basylmy?
tabela : tanytaç
tabiat : do?a
tabi olmak : uymak
tabiatyyla : do?al olarak
tabii : do?al, ola?an
tabiiyet : uyrukluk; ba?ymlylyk
tabip : sa?yn
tabir : deyim, terim
tabiri caizse : deyim yerindeyse
tabla : sergi
tabldot : seçmesiz yemek
tablo : çizelge
tacir : alymsatymcy, tecimen
tadat : sayym
tadil : de?i?iklik
tafsilat : ayrynty; açyklama
ta?yir : ba?kala?tyrma; bozma
tahakkuk : gerçekle?me
tahakküm : baskycy etkileyim
tahammül : katlanma, yüklenme
tahayyül : dü?görü, imgelem
tahdit etme : synyrlama, kysma
tahkir : küçük görme
tahkikat : soru?turma
tahkim : peki?tirme, sa?lamla?tyrma
tahlil : çözümleme, inceleme
tahlisiye : kurtarma
tahliye : salyverme, bo?altma
tahmin : öngörü
tahrif : bozma, de?i?tirme
tahrik : ky?kyrty, devindirme
tahrip : yykyp bozma
tahripkâr : yykycy
tahrir : yazma; yazy
tahsil : ö?renim; elde etme, toplama
tahsis : özgüleme
tahsisat : ödenek
takibat : kovu?turma
taklit : öykünme, özenti
taksit : bölüt
takvim : günbilgisi
takviye / tahkim : peki?tirme
talep : istem
tali : ikincil
talim : aly?tyry
taltif : ödüllendirme
tandans : e?ilim
tansiyon : kan basyncy; gerilim
taraftar : yanda?
tarif : tanym
tarz : yoldam, biçim
tasarruf : tutum, artyrym; kullanym
tasarrufu te?vik : tutumu özendirme
tasavvur : tasarlama, tasarym
tasnif : bölümleme
tasdik etmek : onaylama
tashih : düzelti
tasvip : uygun görme, onama
tasvir : betimleme
tatil : dinlence
tatmin : doyum
tatminsiz : doyumsuz
tavassut : aracylyk
taviz : ödün
tavsiye : ö?üt, salyk verme
tayyare : uçak
tazammun : kapsama, içerme
tazim : saygy
taziye : ba?sa?ly?y
tazmin / tazminat : ödence
teamül :aly?ky, yapylagelmi?
tebaa : uyruk
tebligat : bildirim
tecrübe : deneyim
tedavi : sa?altym
tedavül : geçerlik
tedbir : önlem
tediye : ödeme, ödenilme
teferrüat : ayrynty
tefrik : ayyrtsama
tefrika : sürmece
tefsir : yorum
tehcir : göç ettirme
tehdit : gözda?y
tekabül : e?iti, uygu
tekâmül : evrim, geli?me,
olgunla?ma
teklif : öneri
teknoloji : uygulayymbilim
tekzip : yalanlama
telaffuz : sesletme, söyleni?
telafi : yerini doldurma, giderme
telefon : sesiletir
telif : toplayyp yazma, uzla?tyrma
tema : izlek
tembel : ü?engeç
temdit : uzatylma
teminat / garanti : güvence, inanca
teneffüs : solunum
tenkit : ele?tirme
tenzih : ayry tutma, ayrylama
teori : kuram
teorik : kuramsal
teorem : önerme
tercih : ye?leme
tercüman : dilmaç
tereddüt : ikircik, duraksama
tereke : byrakyt
terminoloji : terimbilim
termometre : sycakölçer
termostat : ysydenetir
terör : yyldyry
teselli : avundurma
tesettür : gizlenme, kapanma
tesir : etkime
tesisat : dö?em
test : synama
te?bih : benzeti
te?ci : güç verme
te?ebbüs : giri?im
te?his : tany
te?rifat : konukçuluk
te?vik : özendirme, isteklendirme
tevatür : söylenti
tevcih : yöneltme
tevil : çevirtmek, sözü çevirme
teyakkuz : uyanyklyk
teyid : do?rulama
tez : savunu, sav
tezahür etme : belirme
tezat : kar?ytlyk, çeli?me
tiraj : basky sayysy
tirat : uzun konu?ma
tiryaki : dü?kün
tonmayster : ses yönetmeni
topo?rafya : yerbetim
trajedi : a?laty
transkripsiyon : çevriyazy
transplantasyon : organ aktarymy
trap : uçurvur
travma : vuruk, sarsynty, örselenme
treking : do?a yürüyü?ü
trent : e?ilim, yönseme
trotuar : kaldyrym
tur / turne : dönü, dola?y
turist : gezgin
tu? : dokunaç
tüccar : tecimen
tümör : ur
tünel : örtükgeçit
türbülans : burgaç

U
ufuk : çevren
uhde : sorumluluk
ukala : bilgiç, bilecen
ultra : a?yry
ultraviyole : morötesi
umde : ilke
umum : genel, kamu
unsur : öge, ilke
unvan : san, ad
usul : yöntem, yol, düzen
uzuv : örgen, üye

Ü
ültimatom : son uyary
ültrason : yansylanym
ültrasonografi : yansylanym aygyty
ümmet : inanda? toplulu?u
üniforma : birörnek giysi
ünite : birim, bölüm
üniter : bütünbirim
üniversite : bilimler yurdu
üslup : biçem, söyleyi?, özanlaty
ütopik : dü?sel
ütopya : dü?; dü?sel ülke

V
vaat : söz verme
vade : süre
vadi : koyak
vahim : korkunç, korkulu
vah?et : ürküntü
vakar : a?yrba?lylyk
vakya : olut, olgu
vaki : olagelen
vâkyf : bilen, anlayan
vakyf : ba?y?, byrakma; ba?lama
vakit : süre, süreç
vakur : ba?ydik
valiz : yol çantasy
valör : geçerlilik
vareste : ili?iksiz
vâris : kalytçy
varit : olanakly
variyet : varlyk
varo? : dy?yöre
varyant : de?i?ke; yanbiçim
varyasyon : de?i?irlik, çe?itleme
vasat : orta; ortam
vasati : ortalama
vasyf : nitelik, öznitelik, ayyrt
vasyl : eri?en, ula?an; ulama,
ba?lanty
vasyta : araç; aracy
vasytaly : dolayly
vasytasyyla : eliyle
vasi : yönetmen
vâsi : geni?; engin
vasiyetname : kalytyazy
vatan : yurt, ülke
vaveyla : çy?lyk
vaziyet : konum
veb : a?
vebal : yazyk
vecde gelme : esrime
vecibe : ko?ul, ödev, borç
vecize : özdeyi?, özlü söz
vefa : sözünde durma
vehim : kuruntu
velev : olsa bile, olsa da
velhasyl : kysaca, sözün özü
veraset : kalytym
versiyon : e?iz, e?yazy
vasayet : buyruk
vesvese : i?gil
veya : ya da
vesile : nedence
veto etmek : olmazlamak
vicahen : yüzüne kar?y, yüzlemece
video : görüntü alycy
vicdan : duyunç, yürekbuyru?u
viraj : dönemeç, büküm
virman : aktarym
vitrin : sergilik
viyadük : köprü yol, a?yt
vize : görüldü
vizör : bakaç
vizyon : uzak görü?lülük, uzgörü
volüm : ses oylumu
vukuat : olaylar

Y
yadigâr : anmalyk
yahut : ya da
yani : ?u demek,
senin anlayaca?yn, diyesim
yed i emin : güvenilir ki?i
yeis : üzüntü
yeknesak : tekdüze
yekten : birdenbire
yekün : tutar, toplam
yemin : ant içme
yevmiye : gündelik


Z
zabyt : tutanak
zafer : utku
zafiyet : güçsüzlük
zarar : dokunca
zarf : belirteç
zaruri : kaçynylmaz
zalim : kyyycy, acymasyz
zam : artyrym
zamir : adyl
zan : sany, ku?ku
zarafet : incelik
zarf : belirtec
zehap : sany
zekâ : anlak
zengin : varsyl
zevk : be?eni
zymnen : dolayysyyle
zyt : kar?yt; aykyry
zihin : bellek
zilyet : elmen
zira : çünkü
zirve : doruk, tepe
ziyafet : ?ölen
ziyaret : görmeye gitme
ziynet : süs, bezek
zorlu : çeki?meli
zorunlu : gerekli
zuhur : ba?gösterme
zulüm : kyygy
zül : alçalma
zümre : topluluk; katman
zürriyet : döl

Derleyen :
Taryk KONAL
Dil Derne?i üyesi
tarikkonalQhotmail.com
www.dildernegi.org.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password