yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

CUMA, ARALIK 21, 2007

Ba?tan, pe?in pe?in uyaryyorum; bu tarafly bir söyle?idir! 'Ya?amyn Kyyysynda' filmini gösterime girmeden izleyen ?ansly biri olarak söylüyorum; müthi? bir film izleyeceksiniz...

Fatih Akyn isminden büyük beklentilerle yerinize oturacak ve istedi?inizi de bulacaksynyz. Bir yanyyla politik, bir yanyyla felsefik, bir yanyyla duygusal bir film. Kendinizi sorgulayacak, 'hayatta önemli olan nedir?' sorusuna cevap arayacaksynyz! Örgüt üyesi Ayten; yani Nurgül Ye?ilçay siyasi nedenlerle Türkiye'den kaçyp annesini bulmak için Almanya'ya gidiyor, de?ifre olunca da iltica talep ediyor. Almanya'da kendisine yardym eden Alman ö?renci Lotte ile yakynla?yyor. Ancak synyrdy?y ediliyor. Türkiye'ye dönü?ü, Lotte ile ya?adyklaryndan sonra da de?i?meye ba?lyyor. Altyndan kalkylmasy zor bir rolün üstesinden hakkyyla gelmi? Nurgül Ye?ilçay ve sinema grafi?inde müthi? bir yükseli? kaydetmi? bu filmle...

Cannes Film Festivali'nde 'En Yyi Senaryo' ödülünü alan filmi için Fatih Akyn; ?öyle diyor: "Filmim dünyanyn de?i?ece?ini umut ediyor, o zaman bu film politik mi? Belki politik olmaktan çok felsefi diyebiliriz ama galiba günümüz dünyasynda her ?ey politik! Ynsanlar neye inanyrsa inansyn dini ya da politik- her ?eyin bir synyry, gitti?i bir yön var. Bütün bunlaryn ötesine geçen bir film yapmak istedim..."

Film bütün bunlaryn ötesine geçiyor, evet! Nurgül Ye?ilçay'la bu gece Altyn Portakal Film Festivali'nde galasy yapylacak filmi ve bence etkisinde kalaca?ynyz performansyny konu?tuk...

"BU FATYH AKIN FARKIDIR"

* Daha önce konu?tu?umuzda 'Bu film özünde arabesk' demi?tin. Ama çok da farkly; nedir bu fark?

Farky Fatih Akyn bence! Fatih'in durdu?u yer ne Almanya, ne Avrupa, ne de Türkiye. Yani Fatih'e ne Alman diyebiliriz, ne Türk! Ortada bir yerde duruyor, belki dünyaly diyebiliriz. Tabii ki bu i?i çok iyi biliyor, e?itimini almy?. Film seyirciyi istedi?i zaman avucunun içine alyyor, istedi?i zaman serbest byrakyyor. Ne çok a?latyyor, ne çok güldürüyor ve bunlaryn hepsini bilinçli yapyyor. Bence yönetmenlik olarak çok ba?aryly bir film. O yönetmenli?in içine oyuncu yönetmenli?ini de eklersek, iki kere ba?aryly!

* Filmin siyasal yany my a?yr basyyor, duygusally?y my?

Bence felsefi yany! ?öyle bir felsefesi var; ölüm insanyn hayatynda çok önemli ?eyler de?i?tirebiliyor. Eskiden 'evet' dedi?in bir ?eye 'hayyr' diyebiliyorsun ya da tersi oluyor. Ölümün hayaty de?i?tirip dönü?türdü?ü bir durum var. Ölümle ve ya?amla ilgili bir film anlatmak istemi? Fatih Akyn. Onlary anlatyrken de gerçekçi ve süslü ?eyler bulmak istemi?. Nedir bunlar? Oradaki kadynyn orospu olmasy, benim örgüt üyesi olmam, lezbiyen olmam, öteki kyzyn lezbiyen olmasy, bunlaryn birbirine a?yk olmasy gibi süsler kullanmy?. Bundan ibaret!

* Sivri, siyasi, aly?yk olmady?ymyz sertlikte bir rolün var. Fatih Akyn "Nurgül, kadynyn siyasi kimli?inden rahatsyz oldu ve de?i?tirdik biraz" demi?ti. Neydi rahatsyz oldu?un ?ey?

Daha sert bir karakterdi...

* Neydi seni rahatsyz eden?

Tam olarak söylemek istemiyorum. Karakterin sertli?i çok fazlaydy. Okuma provalarynda 'o karakter bunu yapmazdy, bunu yapan karakter onu yapmaz' gibi ?eyler çykty. Karakterin bir matemati?i ve ini? çyky?lary vardyr. O karakterde de bir syçrama vardy. O yüzden olmayacakty, de?i?tirdik.

* Senariste müdahale yani!

Hayyr, Fatih herkesin görü?ünü alyyor zaten. 'Sen olsan bunu nasyl söylersin, o karakter nasyl söyler?' diye kostümcüsüne de, görüntü yönetmenine de soruyor.

* Türkiye'de, Türk yönetmenlerde rastlady?yn bir ?ey mi bu?

Türkiye'de genelde herkes i?ini çok önemser. Halbuki karakteri çykaran oyuncu ve yönetmen. Orada kostümcü sana soruyor, 'Sence bu pantolonu giyer mi bu karakter, sence daha bol paça my olmaly?' falan diyor. Herkes birbiriyle i?birli?i içinde çünkü asyl olan i?! Ama bizde egolar ön planda!

* Filmdeki öpü?me ön plana çykaryldy?y, youtube'a dü?tü?ü için rahatsyz oldu?unu söylemi?tin. Neden?

Hiç rahatsyz olmadym. Bu konuda da hiçbir ?ey demedim, uydurmu?lar! Tabii ki fragmanda da kullanylacak, youtube'a da dü?ecek. Bunu ya ba?tan kabul etmem ya da kabul edersem her ?eyiyle kabul ederim. Ben bu rolü iyi oynady?ymy da dü?ünüyorum, gelecek her ele?tiriye, tepkiye de açy?ym.

* Bir kere cesur bir sahne. Film gösterime girdikten sonra çok konu?ulacak. Derdini nasyl anlatacaksyn?

?öyle dü?ünüyorum: Fatih'le yola çykty?ymyz zaman bir a?k hikayesini çok iyi vermek istedik. Bu, bir kadyn bir erkek de olabilirdi... Ama iki kadynyn a?kyny tercih ettik, çok da iyi oldu. Kyzlardan birinin ölümü üzerine di?er kyzyn bütün fikirlerinin yüzde yüz de?i?mesi gerekiyordu, o a?k o yüzden çok önemliydi. Sadece o a?ky vermek adyna yapylan ?eyler bunlar...

* Sence bir erkekle bir kadynyn a?ky bu kadar vurgulu ve tutkulu olmaz myydy?

Bu tamamen Fatih'in bilece?i bir ?ey; belki o böyle bir ?ey görmek istedi, belki marjinal bir ?ey yapmak istedi, belki o yüzden arabesk bir durumun içinde postmodern duran bir film. Kyz annesini aramaya gider ama annesi aslynda orospudur, biri a?yk olur, sonra görü?ünü de?i?tirir falan... Çok basit konular ama bunlar çok güzel süslenmi?.

Gitti?imizde çykan haberlere hiç küsmedim, kyzmadym; gerçekten! Ama komikti! Yani Yspanyol, Alman gazeteleri, Fransyz kanallary röportaj yapyyor bizimle, film 20 dakika ayakta alky?lanyyor, bizde yok ayakkabysy böyleydi, ?öyleydi. Bir dakika, ne diyorsun ya? (gülüyor)* 'Ya?amyn Kyyysynda' ?öyle dy?ynda durup izledi?inde nasyl bir tat byrakty?

Hayatyn tam içine girememi? bazy insanlar vardyr ya... 'Ya?amyn Kyyysynda' bence syrat köprüsü gibi bir ?ey, ince bir ipin üstünde yürüyor hepsi, ölümle kalym arasynda, tutunmakla tutunamamak arasyndaki karakterler bunlar...

* Lotte annesine 'Ylk kez hayatymda anlamly bir ?ey yapyyorum' diyor filmde. Peki sen ne kadar yakynsyn oynady?yn Ayten karakterine?

Çok yakyn de?ilim açykçasy. Zamanynda YÖK'ü protesto ettim falan; haksyzly?a tabii ki benim de tahammülüm yok ama silahla bir ?eylerin çözülebilece?ini dü?ünmüyorum. Ayryca o kadar sert olmayy da çok do?ru bulmuyorum çünkü bizim üstümüzde birtakym insanlar bir ?eyler yapyyorlar ve altta biz eziliyoruz. O taraf, bu taraf, ?u taraf... Do?ru bulmuyorum bunlary.

* Fatih ?öyle diyor: "Bir ?ey için tutkuyla mücadele etmek seksidir, ben de bu yüzden bu film için seksi bir karakter istedim." Sen oynady?yn rolün tarifini nasyl yapyyorsun?

Ben o kadar seksi oldu?unu dü?ünmedim, o Fatih'in fantezisi herhalde (gülüyor). Mesela 'E?reti Gelin'de oynady?ym kadyn, tek kelimeyle seksiydi ama Ayten dy?arydan sert görünüyor ama içerden çok acynasy biri.

* Ve siyasi anlamda kullanylyyor... Bir bo?luk doldurma Ayten için aslynda yaptyklary. Yani insan bir yere ait olmak ister ya; Ayten'de de böyle bir ?ey var. Kesinlikle siyasi bilinci var ama hayat bilinci yok. Yava? yava? ö?reniyor; eziliyor, kimse sahip çykmyyor, annesini bulamyyor ve Lotte ölüyor... Bunlar onun hayata kar?y bilinçlenmesini sa?lyyor.

* Sen hayatta hiçbir ?ey için bu kadar tutkuyla mücadele ettin mi?

Ben seksi biri de?ilim! Hiçbir ?eye tutkuyla ba?lanmadym. Fatih'e mesaj yollayayym buradan. (gülüyor) Evet, ?imdi tutkuyla ba?landy?ym bir ?ey var, Nejat. Aileme, i?ime tutkuyla ba?lyyym. Demek ki çok seksi biriyim!


* Karakteri nasyl böyle iyi tanydyn?

Tabii ki Fatih'in de etkisi oldu. Çünkü ben önce çok daha basit dü?ünüyordum. 'Biraz erkek gibi olurum, a?ky ya?ayy?yny da, üzüntülerini de erkeksi oynarym, olur biter' diyordum. Yani 'Monster' filmindeki Charlize Theron'un biraz daha azy... Sonra Fatih'le konu?tuk; 'Daha dolu bir ?ey istiyorum' dedi. 'Yeri geldi?inde çok seksi bir kadyn da olsun, çok duygusal da olsun, çok erkeksi de olsun, çok cool da olsun' dedi. Onun üzerine çaly?tym. Hiç makyaj yapmadym filmde, syfyr! Daha yapyly durmasy gerekiyordu, üç ay Alaçaty'da sörf yaptym ve yüzdüm. Kamerada sigara içme, baky? çaly?tym.

* Filmle ilgili beklentin ne? Fatih Akyn'yn filminde oynamak my önemliydi, böyle syrady?y bir rolü canlandyrmak my?

Ykisi de öncelikliydi. Çok iyi ve zor bir roldü; onun altyndan kalkyyor olabilmek ve bunun verdi?i özgüven güzel bir ?eydi.

* Beklentin ne bu durumda?

Sadece insanlar be?ensin istiyorum. Ynsanlar seyretsin, 'Ne güzel oynamy? Nurgül, ne güzel çekmi? Fatih' desin, bütün iste?im bu. Her yönetmenin, her sanatçynyn bence istedi?i ?ey budur; alky?lanmak, insanlaryn ho?una gitmek.* 'Filmde AB'ye güvenmiyorum' deyip küfür savuruyorsun. Gerçek dü?üncen?

Hamburg'dayken ZDF kanaly benimle röportaj yapty. En çok da AB'ye küfür etmeme takylyyor Avrupalylar, 'siz ne dü?ünüyorsunuz, sizce Türkiye AB'ye niye giremiyor?' gibi ?eyler soruyorlar. ?unu söylemek istedim onlara da diyemedim; bizim basyn genelde ayakkabyya takyyor, ba?ka yerlere takyyor, ben bu konulara çaly?madym, ben aslynda sary?ynym! (gülüyor) Biz bir ?eyleri AB'ye girmek için yaparsak çok ödün veririz, AB'nin çok paranoyak bir olu?um oldu?unu dü?ünüyorum.

* Neden? Rolünün, Ayten'in etkisinde kalmy? olabilir misin?

Olamam çünkü yyllar geçti Ayten'in üstünden, 'Ezo Gelin' falan oldum artyk; Ezo Gelin AB'ye kar?y! (kahkahalar) ?aka bir yana; mesela Amerika bir ?eyler yapyyor, bir yerleri bombalyyor falan... AB neden o zaman 'dur' demiyor. Y?ine geldi?i gibi davranyyor. Yani AB'nin çok i?e yarar bir ?ey olmady?yny dü?ünüyorum.

* Bazy ?eylerin de?i?ece?ine inanmyyor musun?

Ben bunlaryn AB için yapylmamasy gerekti?ini dü?ünüyorum!* Fatih Akyn'yn senin sinematografindeki yeri ne?

Fatih sayesinde Cannes'a gittik, her ?eyden önce orayy gördük, ne oluyor, ne bitiyor baktyk. Ba?ka nasyl görürdüm bilmiyorum, çok sa?olsun Fatih. Kimsenin gitmedi?i George Clooney partisine gittim, daha ne olsun (kahkahalar). Herkesle beraber ayny otelde kalmak, onlarla beraber ak?am yemek yemek, Kustirica'lar, Jane Fonda'larla ayny kuaföre gitmek falan insany onore eden ?eyler.

* 'Bir filmde oynayaca?ym, Cannes'e gidecek ödül alacak sonra Oscar aday adayy olacak' deseler inanyr myydyn?

Hiç! Piyango çykty. Ama Fatih ba?yndan beri 'Ben bu filmi Cannes için yapyyorum' diyordu. 'Tabii tabii' dedim ben de!

* Ynanmadyn my gerçekten?

Ynanmadym, evet. Heyecanyna ve gençli?ine verdim (kahkahalar). 'Tabii tabii Oscar'a da gideriz' diyordum...

* Tükürdü?ünü yaladyn my?

Yaladym! Çok pi?manym!

kaynak: sonsayfa.com

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum