yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

PAZAR, MART 2, 2008

Sinema yazary/ara?tyrmacysy, korku janry bilirki?isi ve daha pek çok titri hakkyyla ta?yyan Giovanni Scognamillo’yu daha önce son kitaby vesilesiyle Tersninja.com’a konuk etmi?tik. Ama gyyabynda yazylmy? bir yazy oldu?undan tam manasyyla bir vuslat olmamy?ty bu. Bu eksik kalmy?ly?y kendisiyle bizzat yapaca?ymyz bir söyle?iden daha iyi ne doldurabilir ki diye dü?ündük. Ayny zamanda Tersninja.com facebook grubunun onur üyesi olan Scognamillo ile yapty?ymyz sohbet bu sinema bilgesini biraz daha tanymak kadar sinemaya adanmy? bir hayata (büyük bir kysmy) saygylarymyzy sunmak amacyny da ta?yyor… Bu söyle?iye katkyda bulunan Ertekin Akpynar‘a da te?ekkür etmeden geçmeyelim.


Ylk ne zaman korktu?unuzu hatyrlyyor musunuz?
Ylk korkumu sinemada aldym ve bu sinemada ya?ady?ym ilk ve son korkum oldu. Üstelik yararyny de gördüm çünkü o korkunun sayesinde bir korku sinemasy tutkunu oldum. Anylarymda ve ba?ka yerlerde çokça anlatty?ym bir olay oldu?undan özetleyerek gidece?im: mekan: artyk var olmayan tarihsel “Elhamra” sinemasy; yyl : 1933 (dört ya?yndayym), film: H.G.Wells’yn “The Island of Dr.Moreau” nun (Dr.Moreau’nun Adasy) romanyndan uyarlanan ve Erle C.Kenton tarafyndan yönetilen “The Island of Lost Souls” un (Kayyp Ruhlar Adasy, 1932) ilk çevirimi. Babamyn müdürü oldu?u sinemaya annem ile geliyorum, annem giri?teki büfe kysmynda babamy bekliyor, ben salona dalyyorum ve arkama (perdeye) bakmadan Türkiye’nin yazylmamy? sinemacylyk tarihinde yer alan arka syralardaki kocaman maroken koltuklara do?ru ilerliyorum, yerle?mek üzere iken perdeye bakyyorum, bir feryat basyyorum ve ko?a ko?a salondan çykyp annemin kuca?yna sy?ynyyorum. Neler görmü?üm beni panikle?tiren? Çylgyn Doktorun yaratty?y yary insan yary hayvan canavarlaryn Moreau’yu parçalamalaryny… Ylk ve son korku! Ayny yyl ilk “King Kong” u de izliyorum (King Kong, Meriam C.Cooper ve Ernest B.Schoedsack, 1933) bu kez eski “Ypek” sinemasynda yine annemle birlikte ama dev goril beni korkutmuyor aksine onu çok seviyorum ve Empire State Building’in tepesinden yere çakyldy?ynda hüngür hüngür a?lyyorum.

Korkmak my, korkutmak my? Hangisi daha e?lenceli sizce?
Korkmak kanymca hiç e?lenceli de?il ama korkutmak e?lenceli olabilir. Çocukken yaz aylaryny Bostancy’da geçirdi?imizde a?biler ve ablalarla bir arada “hayalet oyunu” oynardyk gece vakty çar?aflara bürünerek ve kuytu yerlerden ansyzyn fyrlayarak geçenlerin önüne…

Ynsanlar gerçek hayatta korkmayy sevmezler, hal böyleyken korku kültürü ve sanatynyn bu kadar ra?bet görmesinin nedenini ne olabilir? Bilinçaltlary my? Yaratyly?lary my? Mazo?istlik mi?
Ynsan gerçeklerden, gerçe?in yaratty?y korkulardan korkar, sanal korkular ise onu sarsar, heyecanlandyryr, bir anlyk deh?etlere sürükler. Bunlar gerçek korkular de?il çünkü pe?inen sanal olduklary kabul ediliyor. Bir çe?it tat diyelim, evet bir nebze de mazo?istlik ama bir “e?lence” havasy içinde, bir geçici tedirginlik içinde. Dedi?im gibi sinemada bir kez korktum ve o kadar ama ben, sinemacy-filmci ortamynyn içinde büyüdü?üm için, ba?yndan beri sinemanyn ne denli sanal bir ?ey oldu?unu ö?renmi?tim yani hazyrlykly idim. Ancak sinema izleyicisini gerçekle (bulundu?unuz salon, oturdu?unuz koltuk, etrafynyzdaki insanlar, kar?ynyzdaki perde) hayalyn (perdede cereyan eden olaylar, teknik bir beceri ile dizilen görüntüler) kary?ty?y bir boyuta sokar ve burada duyarlylyklar önem kazanyr.

Kyrkyn üzerinde çevirisi, yirminin üzerinde telif eserleri yayymlanmy? bir yazar olarak ilgi alanlarynyzyn geni? bir sahaya yayyldy?yny görüyoruz. Tam da bu noktada Giovanni Scognamillo kendisini nasyl tanymlyyor? Hangi alana daha yakyn görüyor?
Bugüne kadar toplam olarak 12’si çeviri olan 54 kitaba imzamy attym halen bilgisayarymda tamamlanmamy? (umarym tamamlayacak vaktim olur!) 4 dosya duruyor, yazdyklarym yazylaryn sayysyny ise pek çykartamyyorum, 1948’de ba?ladym ve devam ediyorum. Temelde bir sinema yazaryyym, genelde ara?tyrmacy bir yazar kendini tek bir konuya ba?layamayan ve tabir caizse oldukça maymun i?tahly. En yakyn oldu?um alan hiç ku?ku yok ki sinemadyr ama, do?rusu, korku edebiyaty var, gizemcilik var ve tabii ki Beyo?lu ve onlar da benim için önemli.

Kitaplarynyzy kastederek söylüyorum, çok üretken birisiniz? Bu üretkenli?in bir syrry var my, bizlere yol gösterebilecek?
Evet, üretkenli?in bir syrry de?il de bir disiplini var: bir “i?” gibi yazarly?y sürdürmek her gün çaly?mak i?yerine giden bir memur gibi. Ben bir sanatçy de?ilim, ben bir zanaatçy oldu?umu kabul ediyorum. Kurgu yazdy?ymda da “ilham” pe?ine dü?mem, oturup yazarym ister havasynda olayym veya olmayayym. En kötü olasylykla sonradan yazdyklarymy yok ederim (ki gençli?imde bunu çok yaptym).

Ylk kitabynyzy 1968 yylynda yayynlyyorsunuz: Türk Sinemasynda 6 yönetmen. Aradan geçen 40 yyl boyunca Türkiye’deki sinema kitaplary yayyncyly?yny nasyl de?erlendirirsiniz?
Ylk kitabym olan “Türk Sinemasynda Alty Yönetmen” 1973’te yayynlanyyor ama daha önce Agah Özgüç ile 1965’te hazyrlady?ymyz iki kitap var: “1965 Sinema Yylly?y” ve “Türk Sinemasynda Kadyn ve Seks”. O gün bugün sinema yayyncyly?ynda adeta yyldan yyla artan bir hyz oldu. Eskiden yayyncylar “sinema kitaby satmaz” diye direniyorlardy ve aslynda pek haksyz de?illerdi çünkü sinema okullary yoktu, bilinçli bir seyirci yoktu, sinema meraklylary bu denli de?illerdi. Gerçi arty? tedricen oldu kimi temel ba?vuru kitaplary – örne?in Sinema Tarihleri – çok geç yayynlandy, kuram zaman zaman azynlykta kaldy, sinema türleri, sinemasal akymlar, kimi yönetmenler gerekti?i kadar tanytylmady ama genelde bence geçmi?le kyyasla iyi bir noktadayyz.

Levanten, ressam, oyuncu, yazar, çevirmen, e?itmen, film i?letme müdürlü?ü ve anylarynyzda bankacylyk yapty?ynyzy biliyoruz. Ylgi alanlarynyzyn farklyly?y sizin yazyn hayatynyza nasyl yansydy?yny dü?ünüyorsunuz?
Do?ru, bir sürü i?te çaly?tym ve her biri muhakkak ki birçok ?ey ö?retti. Kitapçylyk bana biçilmi? kaftandy, daha çok kitap okumak ve edinmek fyrsaty ile, bankacylyk bana sistemli disiplinli çaly?mayy ö?retti, sinemada çaly?mak sinema yazarly?yma çok yarady sektörün gerçekleri ile u?ra?ty?ymdan, mesle?i ö?rendi?imden, iç yüzünü ya?ady?ymdan. Tüm bunlar sinema konusunda hayal kurmanyn sakyncaly olabilece?ini ö?retti. Her i? yeni bir alan, yeni bir kaynak. 12 yyl bankacylyk yaptym, ?ube müdürlü?ü yaptym ama bankacylykla ilgili ne bir öykü yazdym, ne bir roman, ne bir deneme ama, dedi?im gibi, yarary ba?ka oldu.

Türkiye’de korku edebiyatynyn ve korku sinemasynyn yeterince geli?memesinin nedenleri üzerine neler söylemek istersiniz?
Türk sinemasyndaki korkuya bakty?ymyzda Ye?ilçam döneminde, “Drakula Ystanbul’da” filminden Metin Erksan’yn “?eytan” yna kadar çok az sayyda denemelerle kar?yla?yryz çünkü, temelde, Ye?ilçam tür olarak korkuya hiçbir zaman güvenmedi, bula?mak istemedi. Denemeler bugün de sürüyor ama sanki daha bilinçli bir ?ekilde. Yabancy etkiler (Hollywood’tan Uzak Do?u’ya kadar) fazla ve bence gereksiz, Türk sinemasy kendi folkloruna bakarak kendi korkularyny yaratabilir ve yaratmaly, kendi kaynaklaryny olu?turmaly ve bu korku-fantastik edebiyat için de geçerlidir. Konu öylesine geni? ki bir tasarymyn, ba?lady?ym bir çaly?manyn (Fantastik Türk Edebiyaty) konusudur. Anlat anlat bitmez.

Üzerinde çaly?my? oldu?unuz, “Hayatymyn 15.000 Filmi” kitaby adyndan anla?ylaca?y üzere çok heyecan verici. Bu projeyi yapma fikri nereden aklynyza geldi? Ba?ka bir ?eyler yazyyor musunuz bunun yanynda?
“Hayatymyn 15.000 Filmi” ne henüz ba?lamadym do?rusu çünkü ba?ka bir kayna?a dayanacak – üzerinde çaly?ty?ym bir film dizini – ?imdi elimde “Vampir Manifestosu” adly kapsamly bir çaly?ma var çok önemsedi?im ve sonucu biraz sürprizli.

Bu ülke synyrlary içinde yaptyklarynyzyn takipçisiyiz. Peki yurtdy?ynda neler yapty Giovanni Scognamillo? Haberimizin olmady?y ?eyler var my çok?
Sinema yazarly?ym, kysaca yazarly?ym yurtdy?y sinema dergi ve ansiklopedilerde ba?lady (Ytalya, Yngiltere, Fransa, Polonya, Norveç, ABD, Hindistan daha sonraki yyllarda Japonya), ilerleyen zaman içinde Ytalya’da iki kitabym yayynlandy (I Misteri di Ystanbul/Ystanbul Gizemleri; Dracula mito perene/Dracula sonsuz mitos) ve bir süre Londra’da bir video ?irketini yönettim. Bu kadar.

Ortak bir dostumuzu yakyn zamanda kaybettik…Metin Demirhan… Bir ?eyler söylemek ister misiniz?
Metin Demirhan’yn vefaty beni çok etkiledi, 20 yyllyk çok yakyn ve çok sevdi?im, çokça ?ey (arty iki kitap ve bolca tasarylar) payla?ty?ym bir arkada?ty. 20 yyl önce Selma Mine’nin evinde ilk kar?yla?my?tyk sonra da Orkun (Metal Fyrtyna) Uçar ile evime geldi, ar?ivime ve kitaply?yma daldy ve ondan sonra hiç ayrylmadyk. Bir dönemde günlerimin bir kysmy Atylgan’da geçiyordu çok zevkli sohbetler, geyikler ve tarty?malar içinde. ?akacy idi hem de çok ama son ?akasy olmady, yaky?mady. (Bu arada; If Ystanbul’da Metin Demirhan anysyna Fantastik Sinema a.k.a. Metin Demirhan ba?lykly bir program düzenlendi. Dostumuzun anysyna yapylan belgesel ve Türk usulü teen-slasher gösterimlerinin ardyndan yine kendisinin özel ar?ivinden hiçbir yerde görülemeyecek Demirhan ile özde?le?mi? kült B filmlerinden sahneler gösterilecek. Sinema yazarlaryndan, ülkemizin önde gelen süper efekt profesyonellerine, tutsak kadynlardan, katil robotlara, nükleer atyklardan, lezbiyen vampirlere kadar herkes orada olacak. 19 ?ubat Saly, 15:00, 2. Salon)

Son olarak Giovanni Scognamillo’nun “seyredilmezse olmaz” gördü?ü10 filmi ö?renebilir miyiz?

1 - POTEMKYN ZIRHLISI - S.M.Eisenstein
2 - YURTTA? KANE - Orson Welles
3 - SONSUZ SOKAKLAR - Federico Fellini
4 - YER SARSILIYOR - Luchino Visconti
5 - SÜRÜ - Zeki Öktem/Yylmaz Güney
6 - NOSFERATU, BYR DEH?ET SENFONYSY - Friedrich Wilhelm Murnau
7 - SHINING - Stanley Kubrick
8 - OYUNUN KURALI - Jean Renoir
9 –ROSEMARY’NYN BEBE?Y - Roman Polanski
10 - MUHSYN BEY - Yavuz Turgul

kaynak: Tersninja.com

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum