yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Neden sponsor bulamady?

SALI, KASIM 11, 2008

Nesli Çölgeçen "Son Bulu?ma"yy Saba Tümer'e anlatty

HABERTÜRK'te Saba Tümer'in dün ak?amki konu?u Zü?ürt A?a ve Selamsyz Bandosu gibi Türk sinemasyna damga vurmu? filmlere imza atan yönetmen Nesli Çölgeçen'di.

14 Kasym'da vizyona girecek "Son Bulu?ma"yy anlatan Çölgeçen, Saba Tümer'in sorusu üzerine filme sporsor bulunamady?yny açyklady. Y?te izleyenlerin mail ve telefonla destek ya?dyrdy?y o sohbet..

'Son Bulu?ma'yla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Atatürk'ün ya?ayan son üç askerinin hikayesini anlatan bir film. Öncelikle ?u sorunun cevabyny veriyor bize. Bu Kurtulu? Sava?y'ny veren kimlerdi? Nasyl insanlardy? Ve o ku?ak nasyl bir ku?akty? o insanlaryn bütün o insani özelliklerini, kahramanlyklaryny, vatan sevgisini, cesaretlerini hepsini görüyoruz ve bunlaryn tamamyny da bugünkü ya?amlaryndan hareketle görüyoruz. Kendileri bir taraftan anlatyyorlar, bir taraftan da çevreleriyle, birbirleriyle girdikleri ili?kilerden anlyyoruz ki, Kurtulu? Sava?y'ny yapan bu insanlar hakikaten çok farkly insanlarmy?, o ku?ak hakikaten çok farkly bir ku?akmy?.

Son Bulu?ma gerçek sinema türünde bir film. Belgesel yakla?ymy içinde bir film ama içinde belli bir oranda öyküsü de olan bir film. O anlamda biraz etkiliyor insanlary. Herhangi bir prova yok. O gazilerle birlikte hep birlikte oturup o anlardan yapty?ymyz bir film.

Siz bunlary ne zaman yapmaya karar verdiniz?

Sinemada ?öyle bir ?ey var. Her yönetmenin neredeyse saplanty haline getirdi?i projeler vardyr. Yönetmenler bu projeleri fyrsat buldu?unda yapmak isterler. Bu proje benim için böyle bir projeydi.

Bir de bunda geç kalmamak lazym. Kaç tane gazimiz kaldy ki...

Yok artyk. Bir tane var. Benim yapmayy dü?ündü?üm drama projesiydi. Bir oyuncu, bir senaryo, bir kurgusal projeydi. bunun üzerinde zaman zaman çaly?yyordum, zaman zaman byrakyyordum. Fakat bir türlü bunu realize edecek bir ortam, zaman bulamamy?tym. 2005 yylynda tekrar bu projeyi gündeme getirdim. Dramasyny çekmek üzere yeniden senartyo çaly?malaryna, ara?tyrmasyna ba?ladym. Sonra çocuklu?umdan beri bildi?im, takip etti?im bir ?eydi Kurtulu? Sava?y gazileri. Çünkü bazy arkada?larymyn Kurtulu? Sava?y gazisi dedeleri vardy. Onlardan çok ?ey dinlemi?tim. ?evket Süreyya Aydemir bizim üst kom?umuzdu. Lisede ve fakültenin ilk yyllaryndayken sürekli ona ziyarete giderdim. ondan da çok ?ey dinlerdim. Yani kysacasy bu benim hayatymda 'Mutlaka yapmam gereken bir proje' diye hep vardy kafamda. En son 2005 yylyna geldi?imizde 'Bu artyk yapylmaly' dedim. 'Bunun kurgusuyla u?ra?yp vakit kaybetme' dedim, kendi kendime. Ya?ayan gerçek kahramanlarymyz var ve bunlary birer birer kaybediyoruz. 'Gerçek kahramanlaryn pe?ine dü?, önce onlary çek, ondan sonra gerekirse, kurgusal olany yaparsyn' dedim. Neredeyse bir sabah kalktym, ekibi topladym, 'Arkada?lar, çekime gidiyoruz' dedim. Böyle ba?ladyk. Gittik, ellerini öptük, yanlaryna oturduk. Ve 3 ay boyunca onlarla ya?adyk.

Ayry ayry yerlerde miydi? Hepsini bir araya getirdiniz mi?

Hayyr. Sürekli gidip geldik. Yalnyz içlerinden bir tanesi 2005 yyly Zafer Haftasy'nda arkada?laryny ziyerete gidip onlarla vedala?ty.

Var my o sahne?

Var.

Siz çektikten sonra ikisi daha vefat etti...

Böyle bir 8-10 ay arayla vefat ettiler.

Son kalan 3 ki?iyle de siz bu belgeseli yapmy? oldunuz.

Bu anlamda da kendimi çok ?ansly hissediyorum.

Onlaryn hikayelerinde sizi en çok ?a?yrtan, etkileyen ne oldu?

Birçok ?ey tabii ki ?a?yrtty. Kurtulu? Sava?y'nyn mesela inanylmaz bir yoksulluk içinde yapylan bir sava? oldu?unu birebir o sava?yn içinde, cephede bulunmu? insanlardan duymak hakikaten çok etkileyiciydi. Silahsyz bir sava? Kurtulu? Sava?y, 10 ki?i bir silahyn ba?ynda biri ?ehit olunca o silahy alyyor, öteki ?ehit olunca öteki...Böyle bir sava? bu ve bu bizim filmimizde var olan kahramanlar bu olayy bilfiil ya?amy?lar. Yki tanesi zaten yaralanmy? da. Bu zaten etkileyici bir ?eydi. Ama beni en çok ?a?yrtan ?eylerden bir tanesi üçü de inanylmaz derecede nüktedan, hayata saryly, kendileriyle bary?yk, çevreleriyle bary?yk, do?ayla bary?yk, süreekli espri yapan hatta ve hatta inanylmaz derecede kendileriyle dalga geçen insanlar. Ynsanyn ister istemez böyle bir beklentisi olmuyor. Çünkü bir kahraman kar?ynyzdaki. Kurtulu? Sava?y gazisi, üstelik de 100 küsür ya?laryny doldurmu?lar. Bu beni önce çok ?a?rytty sonra dü?ündüm. Dedim, 'Niye ?a?yryyorsun? Bu ülek Nasreddin hocalary çykarmy?', yani bu ülke insany böyle.

Bir de neler ya?amy?lar? Sava?lary görmü?ler, yokluklary götmü?ler, kytlyklary görmü?ler. Artyk onlar dünyayyi hayaty, insany kavramy?lar. Yani onlar dalga geçmesinler de kim dalga geçsin? Üçü biraraya geldiler dediniz, ne yaptylar, ne konu?tular?

Üçü bir araya gelmedi, bir tanesi di?er iki tanesini ziyaret etti.

Hiç birbirlerini tanymyyorlardy de?il mi?

Birbirlerini medya aracyly?yyla tanyyorlardy. Son dönemlerinde artyk iyice birbirleriyle medya aracyly?yyla ili?ki kurmaya ba?lamy?lar. Gerek yazyly basynda gerek görsel basynda kendileriyle ilgili çykan haberleri pür dikkat dinliyor ve izliyorlarmy?.

Birbirlerini de 'Ne zaman syra bana gelecek?' diye de izliyorlardyr, de?il mi?

Zaten filmde söylüyor onu. Onlar ölümle de dalga geçiyorlardy. Hayyrly yolculuklar, diliyorlardy birbirlerine mesela, o derece. Ermi? gibiydiler. Ynanylmaz bir ?eydi. Bütün bunlar gerçek haliyle Son Bulu?ma filminde seyirciyle bulu?acak.

Bu filmin bence en büyük özelliklerinden bir tanesi burada çok gerçek, çok inandyrycy bir vatan sevgisi var. Bir fedakarlyk var ve bir vefa var. Bu film asla ve asla tekrary olmayacak bir film. Çünkü bu üç kahraman artyk aramyzda de?il ve benzerleri de yok. Bu anlamda film gerçek sinema filmi olmaktan öteye ikinci bir anlamy var ki, bugüne ve gelecek ku?aklara çok öenmli bir belge. Kurtulu? Sava?y'nyn son belgesi olacak, Son Bulu?ma. Ve bunu çok inanarak, çok isteyerek yaptylar. Daha öncekileri birtakym gazeteciler ziyret etmi?, üniversiteler ilgilenmi?. A?inaydylar çekimlere fakat bizim farkly bir ?ey yapty?ymyzy çok kysa zamanda kavradylar. Ve inanyr mysynyz, gönüllü biçimde, 'Biz önümüzdeki ku?aklara çok öenmli belge yrakyyoruz' bilinciyle inanylmaz bir eforla filmde görev aldylar, bunu bir görev gibi yaptylar.

Son görevleri de buydu diyebiliriz.

Buydu. bu filmin kendilerini ölümsüzle?tirece?ini ve Türk toplumuna çok önemli bir mesaj byraktyklarynyn bilincindeydiler.

Çok daha de?i?ik bir soru soraca?ym. Bu filmi çekerken sponsor bulmakta ya da destek bulmakta zorlandynyz my?

Bu film, Kültür Bakanly?y'nyn belgesel film yapym deste?ini almy? bir filmdir. Kültür Bakanly?y'na bu anlamda tabii ki çok te?ekkür ederiz. Ama o destek inanylmaz küçük bir destektir.

Yani yol paranyzy falan kar?ylar...

Evet o kadar. Bu film öyle bir destekle çekilecek bir film de?ildi. Çekim süresi de uzundu, montaj süresi de uzundu. Maliyeti çok yüksek bir filmdi bu. Bu film tamamen bizim kendi kaynaklarymyzla gerçekle?ti. Hiçbir sponsoru yoktur.

Siz mi ara?tyrmadynyz?

Biz ara?tyrdyk. Ama bu film sponsorsuz bir filmdir.

Mustafa filmi ile ilgili birtakym tarty?malar oldu ya, sizin de ba?ynyza herhangi bir ?ey geldi mi?

Hayyr. Biz bir arayy? içine girdik, bulamadyk. Belki de bizim beceriksizli?imizden dolayy. Bu film Türkiye'de sponsor bulamady.

Peki size gerekçe olarak neyi gösterdiler?

Gerekçe konu?ulmady. Yani bir gerekçe konu?maya da ihtiyaç yok sanyrym. Biz proje a?amasyndayken sponsor aramadyk. Dedi?im gibi ben o sabah 'Arkada?lar çekime gidiyoruz' dedi?imde bu film ortaya çykmayacakty. Yani biz zamanla mücadele ettik.

Sizi bir ?ey dürtmü? de?il mi?

Evet. Filmi seyreden bir arkada?, 'ilahi bir güçseni ça?yrmy?' dedi. Yani ?öyle dedi: 'Aslynda onlar seni ça?yrmy?' Ben hakikaten kalktym, 'Bunu mutlaka yapmam lazym' dedim, girdim yaptym. Biz filmi bitirdikten sonra sponsor aradyk, ama olmady. Olmamasy çok önemli bir ?ey de?il...

Hayyr, olmamasy tabi ki çok önemli bir ?ey de?il, siz filmi tamamladynyz. Gayet güzel bir gi?e elde edece?inden de eminim ben. Bu aralar bu tarz tarty?malar oldu?u için, tarihi nitelikte bir belgesel bu. Buna sponsor olmaktan kim, neden çekildi?

Bu bence ciddi bir bilimsel ara?tyrma konusu. Yani bu böyle birkaç lafla...

Yani siz giti?iniz ?irketlerde 'Ben böyle bir ?ey çektim, sponsor olmak ister misiniz?' mi dediniz? Yoksa izletip de mi böyle bir talepte bulundunuz?

Tabi izlettik.

Yzlettirdi?iniz halde gitti?iniz yerlerden 'Hayyr' yanyty my aldynyz?

Evet...Ama bu önemli de?il. bu filmin yapylmasy öncelikle önemli. ?imdi bundan sonra halktyr sponsor. Bence sinemada en büyük sponsor halktyr. Halk e?er kendi filmine sahip çykarsa gerisi çok fazla bir ?ey de?il.

Mustafa'yy seyrettiniz mi?

Hayyr. Elbette seyredece?im.

Peki tarty?malary izliyor musunuz?

Maalesef. Bizim i?ilerin kampanyasy vardy, açykçasy ilgilenemedim. Kulaktan dolma ?eyler var.

Onlar sponsor bulurken siz bulamyyorsunuz. Peki niye ayny anda vizyona girmedi? Çünkü onlar ilginç bir rüzgar aldylar arkalaryna...

Teknik problemlerimiz oldu, parasal problemlerimiz oldu. Bu film birtakym problemlerle ortaya çykty. Ama çykty film artyk. 50 yyl, 100 yyl kalacak. Bu film babalarymyzy, dedelerimizi anlatyyor. bu film aslynda bizi anlatyyor. Zaten bir halk filmi bu film. Seyirci giti?i zaman kendini görecek. Kendi babasyny kendi dedesini, kendi atalaryny, kendi gelene?ini görecek. Kendi ilkelerini ,kendi dü?üncesini ,kendi ya?amyny görecek. Bu görünen ?ey dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasy olan Kurtulu? Sava?y'nyn son temsilcilerinin belgesi olarak kalacak. 50 yyl sonraya da kalacak, 100 yyl sonraya da kalacak. ?öyle dü?ünün: Teknoloji müsait olsaydy, dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasy olan Ystanbul'un fethiyle ilgili sesi ve görüntüsü olan insanlaryn görsel ve i?itsel malzemesi olsaydy bugün çok de?erli olmaz myydy? 100 yyl sonra bugün yapty?ymyz film, Kurtulu? Sava?y'nyn kimler tarafyndan yapyldy?yny nbizim torunlarymyza gösterecek. Bir de ?öyle gösterecek. Kahramanlarymyzyn Osmanly olarak do?up Osmanly olarak büyüyüp Osmanly olarak geli?ip, Osmanly askeri olan hatta, sonra Cumhuriyet askeri olup Kurtulu? Sava?y'nda bir dönü?ümü ya?amy?lar. Bu çok önemli bir tarihi belge. Sözlü tarih açysyndan çok önemli. Osmanly'yy kapsyyor, Cumhuriyeti de...

Onlarla 2005'te görü?tünüz tabi. Ne diyorlardy o zamanki durumlara? Nasyl bir yorumda bulunuyorlardy Türkiye'nin durumuna?

Ben onlaryn a?zyndan direkt olarak Türkiye ile ilgili çok somut bir yorum duymadym. Ama üçü de inanylmaz derecede ilgiliydi. Gündemi takip ediyorlardy. Üçünden de ortak duydu?um yorum karde?likti. Vatan sevgisi ve karde?lik. Elbette ki ba?ymsyzlyk ve özgürlük. Biz bu ülkeyi ba?ymsyzlyk için kurtardyk, bu sava?y bunun için verdik. Karde? kalmayy bunun için çok önemsiyorlardy.

Peki bu gazilerimiz içinde Atatürk'le birebir tany?my?ly?y olan var my?

Evet. Gazi Yakup Satar..O çok profesyonel bir asker. 1. Dünya Sava?y'na katylmy?. Irak'ta sava?my? bir asker. Kurtulu? Sava?y'nyn ilk yyllarynda o tür tecrübeli askerler çok az var. Ve o kendi anlatymlaryndan Atatürk'le yan yana olmu?lu?u var.

Onunla ilgili herhangi bir ?ey anlatyyor mu?

Anlatyyor. Filmde kendi a?zyndan duyuyoruz.

Gazilerimizi hayatta en çok üzen ?ey neydi?

Dedi?im gibi böyle çok somut, bu anlamda bir ?ey a?yzlaryndan duymadym. Ama genel anlamda ülkelerinin iyi olmalaryny istiyorlardy. Pozitif bakyyorlardy her ?eye. Yoksulluk ortadan kalksyn, birlik ve beraberlik içinde olalym diyorlardy.


(Yzleyici sorusu) Neden Kurutulu? Sava?y'yla ilgili çok kapsamly film çekildi?ini merak ediyorum. Atatürk devrimlerinden bahseden bir filme hem gençlere hem dünyayaya tanytylmamasyny anlayamyyorum. Acaba bu filmle birlikte devamy da gelecek mi? Sava? syrqasyndaki hali, duygulary anlatmaya çaly?an bir film ortaya koyacak mysynyz?

Çok güzel bir soru ama bir çyrpyda cevaplanacak bir soru de?il. Sektörel nedenler var. Endüstriyel olarak bir altyapynyz olmasy gerekiyor. Böyle filmleri yapabilmek gerekiyor. Hem de çok ciddi bir bütçe gerekiyor.

Saba Tümer: Sponsor yok sayyn seyirciler sponsor yok! Deminden beri anlatmaya çaly?yyoruz.

Ben bir film yaptym, film konu?ulmaly. Benim bir ?ey söylemem gerekmiyor.

Bu zamanda biraz konu?makta fayda var gibi geliyor bana. Çünkü kar?ynyzda ba?ka bir film var ve inanylmaz bir PR'la gidiyor. Bence siz de birazcyk böyle PR yapyn...

(Yzleyici yorumu) Sponsor olayy üzücü ama güzel tarafy da var. Sponsorlaryn filme müdahale etme imkany olmady?yndan önemsiyorum. Bence böylesi daha iyi olmu?. Zaten Kurtulu? Sava?y da böyle zorluklarla yapylmamay? myydy?

Te?ekkür ederim. Yalnyz ?unu söylemek isterim bizim sponsor arayy?ymyzdaki ana ?eyimiz bu filmi Türk halkyna sunmak içindi, yapmak için de?ildi. Mümkün oldu?u kadar büyük kitlelere ula?masyydy amaç.

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum