yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Yüksel Aksu anlatyyor

ÇARŞAMBA, ARALIK 13, 2006

Sinema.com

Yüksel Aksu'nun ilk filmi "Dondurmam Gaymak", festivallerdeki ba?arysynyn ardyndan Türkiye'yi Oscar yary?ynda temsil etmek üzere seçildi ve ?imdi de gösterime giriyor. Filmin genç yönetmeni Aksu, "Dondurmam Gaymak" filmiyle hedeflediklerini anlatyyor.


De Sica'nyn herkesin oyuncu olabilece?ine i?aret eden bir epigrafyyla açylan "Dondurmam Gaymak" filminin hikâyesi de referanslarla dolu. Dondurmam Gaymak'la Yeni Gerçekçilik arasyndaki asyl ba?, filmin yalnyzca ta?ra insanyny konu alan bir hikâye anlatmakla yetinmeyip, ta?ra hayatyny da hikâyesine ve üretim prati?ine dahil etme konusunda büyük bir çaba göstermesinden kaynaklanyyor. Birkaç profesyonelin dy?ynda, tamamen yöre insanlaryndan olu?an bir ekiple çekilen film; bu insanlaryn ?ivelerini, geleneklerini, gündelik kaygylaryny ve mizah anlayy?laryny da 'anla?ylma' kaygysy gütmeden, tavizsiz bir ?ekilde perdeye ta?yyor. Türkiye'yi Oscar yary?ynda temsil etmek üzere seçilmesiyle üzerindeki iyice iyice artan "Dondurmam Gaymak" filminin yönetmeni Yüksel Aksu, a?a?ydaki söyle?ide, "Dondurmam Gaymak" filmiyle hedeflediklerini anlatyyor.


Filmin ilk gösterimi 25. Ystanbul Film Festivali'nde yapylmy?ty, fakat vizyona oradaki gösteriminden çok sonra giriyor. Bu, sizin tercih etti?iniz bir ?ey miydi? Arada da?ytymla ilgili nasyl geli?meler oldu?
Biz filmi daha önce, geçti?imiz yyl vizyona girecek ?ekilde tamamlamayy dü?ünüyorduk ama ekonomik nedenlerle geciktik. Ystanbul Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde Jüri Özel Ödülü aldy biliyorsunuz, festivale gelen Gerard Depardieu de filmi çok be?endi ve bir açyklama yapty. De Sica'ya benzetti ve dünya sinemasynyn bu tür filmlere ihtiyacy oldu?unu söyledi. Tüm bu geli?meler filme olan ilgiyi artyrdy. Da?ytymcylarla da bir sorun ya?amadyk, hemen Özen Film'le anla?tyk. Ba?langyçta, filmde yyldyz bir isim olmady?y için "entelektüel film" muamelesi yapyyorlardy, ama izledikten sonra fikirlerini de?i?tirip 50 kopyaya çyktylar. Güzel de bir takvim verdiler bize. Ystanbul'da ve Adana'da aldy?ymyz ödüllerden sonra, ?imdi Oscar aday adayy olarak seçilmesinin de etkisiyle vizyonda ilgi görece?ini dü?ünüyorum. Ben elimden geldi?i kadar açyk yapmaya çaly?tym filmi; üstü örtük bir anlatym tercih etmedim, çok fazla metaforlara yer vermedim. Ben filmimin kendisinin star olmasyny istiyordum, yapymyyla, oyuncularyyla, tarzyyla? Kimseyle dala?mak istemiyorum ama artyk konuya, hikâyesine bile bakylmyyor filmin. Ben ba?langyçtan beri filmin ?öyle bir yere oturmasyny istiyordum: Hem seyirlik bir tady olsun, hem de bu tady yaratmak için sinema sanatynyn gereklerinden ödün vermesin. Yüzeyselli?e dü?meden, hem seyirlik olan, hem de kendi içinde entelektüel tadlary olan bir film yapmaya çaly?tym.


Hazyr de?inmi?ken, filminizin Oscar'daki ?ansyyla ilgili görü?lerinizi de soralym. Orada ne tür çaly?malarynyz olacak?
Kurgu a?amasyndayken Hermes Film ortak olmu?tu, yoksa film montajdan çykamayacakty. Hermes Film'in, bu konularda çok profesyonelce çaly?an bir ekibi var, vizyonlary çok geni?. Orada onlar bir PR çaly?masy yapacaklar ki bu adaylyktan sonra Oscar'yn daha ziyade bir PR çaly?masy oldu?unu ö?rendik. Ben, duygusal bakyyor olabilirim ama, film dikkate alynyrsa, küçümsenmezse, orada ?ansy olaca?yna inanyyorum. Çünkü Dondurmam Gaymak, dünyanyn unuttu?u ?eyleri ifade ediyor bence: naiflik, do?allyk, sahicilik, hakikilik ve syradan insanyn da estetik bir de?er üretebilece?i? Bilindik ta?ra algysyny kyran bir film. Bilindik ta?ra algysy nedir, ?iddet, kavga, kan davasy, vs. Bunun yanynda genel olarak oryantalist baky? açysyny da kyran bir film yapty?ymyzy dü?ünüyorum; tespihli, ?alvarly, nargileli köylüler yok bu filmde. Bunun dy?ynda da, 11 Eylül'den sonra, tamamen Yslamcy teröristlerden olu?an bir Ortado?u co?rafyasy algysy var. Halbuki bu co?rafya, özellikle de Anadolu co?rafyasy, pek çok medeniyete be?iklik etmi?, kültürel açydan çok zengin. Bu zenginlik, sokaktaki insanlaryn gündelik hayatlaryna da sirayet ediyor ki bu sirayetin bizim filmimize de yansydy?yny dü?ünüyorum. Filmde genel olarak bir Türkiye panoramasy verdi?imizi dü?ünüyorum. Filmde do?rudan oraly insanlar oynady?y için, yurtdy?ynda da ilgi çekecektir.

Oyuncular filmi izlediklerinde nasyl bir tepki verdi? Ele?tirileri oldu mu?
Onlar çok memnun hallerinden. Ykinci filme ne zaman ba?layaca?yz dediler. Zaten ele?tirecek bir gözle bakmyyorlar. Genelde kendilerinin gösterdi?i performanstan çok memnunlar ve filmi çok sahiplendiler. Öylesine bir filmde oynadyk gibi de?il, bizim filmimiz gibi hiseediyorlar. Filmi imece usulü yapty?ymyz için herkes yönetmen kadar filmin sahibi gibi hissediyor kendini. Çocuklardan ve kadynlardan bazylary sinemasever oldular, hiç film kaçyrmyyorlar ve izledikleri filmleri daha farkly bir gözle de?erlendiriyorlar. Açy ne demek, montaj ne demek ö?rendiler... Bir filmin arkasynda yatan eme?in önemini kavradylar. Hatta içlerinden biri, "artyk televizyonda bir film varken zap yapmyyorum" dedi. Biraz interaktif bir ?ey onlar için, oyuncular ama kendilerini oynuyorlar... Film, arka tarafyyla da, hinterlandyyla da önemli, bir tür enstelasyon gibi. Oyuncular da hem prodüksiyona katyldylar, hem oynadylar, hem PR'ynda varlar, serüven devam ediyor aslynda.. . Ylk onlar izlediler. Zaten dayanamadym, onlaryn baskysy yüzünden Mu?la'da gala yapmak zorunda kaldyk.


Filmin ele aldy?y meselelerle, dondurmacy karakteri üzerinden yükselen global kapitalizme de?inmesi, ta?rada geçiyor olmasy, bu 'gerilla' tarzy, imece usulüyle çekilmi? olmasyyla çok iyi örtü?üyor. Filmin hikâyesi gerektirdi?i için mi böyle yapym ?ekli tercih ettiniz, yoksa bundan sonra da bu yapym anlayy?ynda filmler çekerek mi yolunuza devam edeceksiniz?
Ylk tesptinize katylyyorum. Aslynda az önce bahsetti?im teknik aksaklyklar filmin üslubunu bütünleyen, besleyen bir etki yapyyor. Hafif aryzaly estetik, Brecth'in aestetik dedi?i ?ey. Gycyr gycyr sesler, gycyr gycyr görüntüler, gycyr gycyr oyunculuklar bu filme çok da gitmezdi zaten ve ben o tür filmleri çok da sevmiyorum. Biz bu film için sürekli organik tarym yaptyk diyoruz. Organik tarym yapynca armut mutlaka yamuk yumuk olur, öyle ideal ?ekilde bir armut ya da kocaman bir ?eftali elde edemezsiniz; ama lezzeti iyidir, içindenh ufak kutlar filan çykabilir ama lezzetini garanti edebilirsiniz. Bizim film de böyle biraz. Zaten dekupajda ben mümkün oldu?u kadar geni? resimler kullanmaya çaly?tym, çok ataksiyonlu, komplikasyonlu mizansenler kurmamaya çaly?tym, kurmamam gerekirdi ve kuramazdym da zaten. Çünkü komplikasyonlu mizansenlere o oyunculary sy?dyrmaya çaly?ty?ynyz zaman mutlaka oyununda, sahicili?inde bir zaifiyet olu?urdu. O yüzden mümkün oldu?u kadar fars tarzynda, kalabalyk ve curcunaly mizansenleri ve daha alaturka bir esteti?i tercih ettim. Bundan sonraki çaly?malara gelince... Benim daha ilk filmim bu, nasyl bir üslup geli?tirece?imi zaman gösterecek. Amakendimi tekrar etmeye de niyetim yok. Ykinci ve üçüncü filmlerimde farkly ?eyler deneyece?im. Hep ?una inanyrym: Bir ?eyin biçimini içeri?i belirler. Yçerik kendi biçiminin kendi belirler. Bu proje bir dionizyak film çykardy ortaya, belki yeni film daha apollonyan olacak, daha kontorllü, daha tasarlanmy? bir ?ey olacak. Hikâye kendi biçimini kuruyor.


Film hem hikâyesiyle, hem de araya yerle?tirdi?iniz, benzincide çaly?an gencin Bisiklet Hyrsyzlary'ny izliyor olmasy, filmin De Sica'dan bir alyntyyla ba?lamasy gibi referanslarla, do?rudan Yeni Gerçekçilikle ili?kileniyor. Böyle do?rudan bir ba? kurmanynzyn nedeni ne?
Yeni Gerçekçilik sete çykarken benim ?iarymdy. Bu söyle?ide Brecht'ten bahsetme nedenim, bu ii?n kuramyny en iyi onun yapmy? olmasyndan; yoksa onlaryn entelektüel akrabalyklary vardyr. Tabii ki Zavattini ve Yeni Gerçekçiler de, Sovyet Devrimci Sinemacylary, pe?i syra da Fransyz Yeni Dalgasy, ayny paradigmanyn varyasyonlarydyr diye dü?ünüyorum. Yeni Gerçekçilerin prati?i beni böyle bir film çekmeye yöneltti, yoksa olanaksyzlyktan ya da yoluktan köylülerle film çekmedim. Sette Mehmet Ali Alabora benim oyuncu koçlu?umu yapty. Onun dy?ynda da Türkiye'nin pek çok popüler dizisini çekti?im için pek çok star tanydy?ym var; isteseydim be? kuru? almadan oynarlardy filmde. Ben burada kuramsal bir motivasyonla yola çyktym. 1930'larda :Jon Luis...'nyn geli?tirdi?i bir kuram var: homoludans, "insan oynayan bir hayvandyr". ..'nyn Ayrynty'dan çykmy? kitaby da var. Homopoliticus'un üzerine böyle bir katky yapmy? ... . Bu, sahne sanatlaryny çokilgliendiren bir kuram. Gerçekten insan oyun kuran bir hayandyr. Kuramsal olarak buna çok inanyyordum. Onun ötesinde de filmin geçti?i, benimde do?up büyüdü?üm co?rafyada da, ciddi bir oynama gelene?i, tiyatro gelene?i oldu?unu dü?ünüyorum. Dünya tragedyalarynyn, komedilerinin çykty?y bölge. To?ray kazdy?ynyz zaman altyndan mutlaka bir tiyatro çykyyor. E ben diyalekti?e, kültürlerin daimiyetine inanan bir insanym. Modern kültürler geldi ya da Yslami kültür geldi ve eskisi yok oldu gibi bir ?eye inanmyyorum. Kültürler kendi yollaryny bulurlar ve tarihsel diyalekti?e göre yol alyrlar. O yöreye gitti?iniz zaman da insanlaryn gündelik hayatlarynda, kahvede, sokakta birbirleriyle oyun kurduklaryny görürsünüz. Brecht'in Bavyera'da en çok u?ra?ty?y ?eydir bu, sokaktaki insan. Dolayysyyla, böyle bir kuramsal çerçeveyle de yola çyktyk: Ynsan oynayan bir hayvandyr ve biz insanyn içindeki bu oyunculu?u ke?fedece?iz ve kameraya da sy?dyrmaya, resmetmeye çaly?tyk.


Filmi izleyen kimi insanlar yöre aksanyndan dolayy altyazyly olmasy gerekti?ini söylüyor ki zamanynda, Yeni Gerçekçli?in ilk filmlerinden olan, Visconti'nin Sicilya'da geçen filmi Yer Sarsylyyor'dan sonra da benzer bir tarty?ma olmu?tu. Siz hiç filme altyazy koymayy dü?ündünüz mü?
Yöreci aydynlar vardyr, bir omuz attyn my milliyetçi olursun, ben o de?ilim. Buradaki yerellik vurgusu, yeni tanymlanmy? yerellikle ilgili. Biz de ba?ta altyazyly yaparyz diye dü?ünmü?tük, ama genelde filmdeki diyaloglar anla?ylyyor, altyazy yabancyla?tyry diye vaz geçtik bundan. Ama yapty?ymyz ön gösterimlerde daha büyük oranda anla?ylmady?y sonucu çyksaydy altyazyly yapacaktyk. Bu haliyle yüzde 20 bir iskonto var filmin diyaloglarynyn anla?ylyrly?ynda; ama bu da politik bir tavyr benim için. Filmde kullanylan Ege lejçesi çok orijinal bir Türkmen lehçesidir aslynda ve muhtemelen on sene sonra artyk kullanylmyyor olacak. 1979'da Ytalya'da Kültür Bakanly?y yerel ?ivelerin yok olu?una kar?y önlem alyyor. Biliyorsunuz o yerel ?ivelerin yok olu?u, ulusal dil politikalaryyla ortaya çykan bir ?ey. ?imdi o ulusal diller bile Yngilizce'nin etkisiyle yok olmak üzere... Yerellik çok anlam ve önem kazanyyor. Ben de filmi yaparken "anlamazlarsa anlamasynlar" diye dü?ündüm. Sonuçta Türkçe altyazyly filmler de, çeviri eksiklikleri ve ayny anlamy yaratmanyn zorlu?u nedeniyle tam anla?ylmyyor. Bizim filmimizde de beden dili, gestuslar anlatyr diye dü?ündük; mevzunun tamamy anla?ylyyorsa problem yok, her ?ey tam olarak anla?ylmasa da olur diye dü?ünüyorum.

Filmde ?ive olmasa da, sahnelerde sürekli yüksel sesli konu?malar ve ba?ry?malaryn olmasy biraz yorucu olabiliyor. Sizin filmin bu yanynyn izleyenleri rahatsyz edebilece?ine dair bir endi?eniz oldu mu?
Oldu ki filmin öyle yorucu bir yany var gerçekten. Ama ben bir sanatçy olarak do?ru söylemek zorundayym. Toplumsal gestus dedi?imiz, toplumsal tavyr ded?imiz ?eye inanyyorum. O yörenin insany gerçekten böyle bycyr bucur, yüksek sesle ve bol konu?an, bir toplum. O gestusun ortaya çykabilmesi için böyle çekmek durumdanydym. Kuzey toplumlary gibi sessiz bir toplumu konu alsaydym öyle yapardym. Orada manasyz muhabbetler de oluyor, bir cümleyle anlatylabilecek ?ey be? cümleye de çykyyor. Oradaki toplum, konu?ma toplumu. Senaryo a?amasyndayken, kendi aramyzda "acaba çok mu diyalog var" diye konu?tuk. Ben çok diyalog olmasynyn sinematograiyle bir çeli?ki içerdi?ini dü?ünmüyorum. O, son on be?-yirmi yylyn anlayy?y. Sinema e?ittir minimum diyalog gibi bir denkleme inanmyyorum. Tüm Ytalyan sinemasyna bakty?ynyzda çok konu?an bir sinema oldu?unu görüyorsunuz, filmlerin altyazysyny takip edemezsiniz ki o filmler Ytalyan toplumunu yansytyr. Bizim bölge de öyle, çok konu?an bir toplum ve o haleti ruhiyeyi ancak çok diyalogla yaratabiliyorsunuz.

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum