yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

CUMARTESİ, ŞUBAT 7, 2009

Vizyondaki bir film nedeniyle yakyn tarihimizin karanlyk ve utanç verici olayyny anymsadyk: 6-7 Eylül 1955. Olayyn vahametini bilmeyenimiz yok. Nasyl oldu?unu da biliyoruz. Peki, olaylaryn üzerindeki James Bond gölgesini görebiliyor muyuz? Bir gerçe?i kabul edelim; sürekli "sonuç"a bakarak olaylary de?erlendiriyoruz. "Sonuç"u ortaya çykaran "nedenler" üzerinde pek durmuyoruz. Gelin, sonucu belli bu acy olayyn nedenleri üzerinde durmaya çaly?alym; yani meseleye bir de ba?ka perspektiften bakalym.

YNGYLTERE, II. Dünya Sava?y’nyn galip ülkelerinden biriydi. Ancak sava?tan zayyf çykty. Sömürgeleri üzerindeki nüfuzunu koruyabildi fakat ba?ymsyzlyk hareketleriyle ba?y dertteydi. ABD’nin de zorlamasyyla sömürgelerinden kysmi olarak çekilme karary aldy. Bunlardan biri de Kybrys’ty.

Kybrys, Ortado?u petrol kaynaklarynyn ve petrol ta?ymacyly?ynyn kav?a?yndaydy.

Yngiltere, petrolünün 2/3’ünü buradan sa?lyyordu. Kendisi için ya?amsal önemdeki enerji kayna?yna ve sömürgelerine bu derece yakyn bir bölgeyi terk etmek istemiyordu. Avrupa, Ortado?u ve Kuzey Afrika’ya yakyn bu stratejik adada, Yngiltere’nin önemli kara, deniz ve hava üsleri de vardy.

Komünist isyany

Kybrys’ta da güçlü bir komünist hareket vardy. Yngiliz sömürgecili?ine kar?y mücadele veriyorlardy. Örne?in; 1931’deki komünist ayaklanmayy Yngilizler güçlükle bastyrmy?ty. Ancak artyk Yngilizler güçsüzdü.

Avrupa ve Balkanlar’da güç kazanan Sovyetler Birli?i, Yunanistan ve Kybrys’taki komünistlerin arkasyndaydy.

Komünistler, Kybrys’ta 1941 yylynda legal "Çaly?an Halkyn Yenile?me Partisi"ni (AKEL) kurdular. Yngiltere, partiyi komünistlerin kurdu?unu biliyordu ama sava? yyllarynda ortak dü?manlary vardy: Naziler!

Sava? sonrasy ittifak da?yldy.

Yunanly komünistler (ELAS) ve Kybrysly komünistler (AKEL), Yngiltere’yi adada istemiyordu. Yngiltere, AKEL’in Yunanistan’daki ELAS gibi silahly mücadele ba?lataca?yndan çekiniyordu.

Üstelik AKEL güçlüydü. Son yerel seçimin tek galibiydi.

Yngilizler bu siyasal gücü bölmek istiyordu.

Yngiliz oyunu

Yngiltere, Kybrys’tan kysmi bir çekilmeyi diplomasi kurnazly?yyla yapacakty: Di?er sömürgelerinde yapty?y gibi askeri üslerini koruyabilmeli; ada üzerindeki siyasi, iktisadi hegemonyasyny sürdürebilmeli ve Kybrys yönetiminin merkezi yine Londra olmalyydy.

Yunanistan ve Türkiye’nin kabul etmedi?i bu plany Yngilizler nasyl hayata geçirecekti? Böl ve yönet siyasetiyle!

Kimleri bölecekti?

Öncelikle Rumlary; komünist ve milliyetçi olarak bölecekti. Kybrys’ta komünistler güçlüydü, bu nedenle hemen güçsüz sa?cylar kuvvetlendirilecekti.

Yngilizler, ardyndan Rumlar ile Türkleri birbirine dü?man edecekti.

Amaç belliydi; Kybrys’y o kadar parçalara bölecekti ki, adadaki hiçbir taraf, artyk Yngiliz egemenli?ini tehdit edecek güçte olamayacakty.

?imdi gelelim konunun Türkiye a?amasyna...

Yunanlylara dü?man oluverdik

Kybrys meselesi Türkiye’nin ne zaman gündemine geldi?

Hatay’y biliyoruz. Musul’u biliyoruz. Peki Kybrys’y?

Hamaseti byrakyp gerçekle yüzle?memiz gerekiyor.

Yngilizlerin çekilme kararyna kadar Türkiye’nin Kybrys diye bir meselesi yoktu.

Yunanlylar için de Ystanbullu Rumlar sorunu yoktu.

O yyllar Türkiye-Yunanistan ili?kileri çok iyiydi.

Öyle ki: 1934 yylynda Venizelos, Nobel Bary? Ödülü’ne Atatürk’ü aday gösterdi.

Türk-Yunan dostlu?u "Ykamet, Ticaret ve Seyrisefain Antla?masy"yla peki?ti; bu antla?ma sonucu on binlerce Yunan vatanda?y Türkiye’ye yerle?ip ticaret yapmaya ba?lady.

Türkiye ve Yunanistan 1951’de NATO’ya el ele tutu?arak girdi. 1952’de Balkan Pakty’nyn olu?turulmasy, iki ülke arasyndaki askeri i?birli?ini güçlendirdi.

1952’de Cumhurba?kany Celal Bayar Yunanistan’y; Kral Pavlos ise Türkiye’yi ziyaret etti. Gümülcine’de Celal Bayar Lisesi açyldy.

Bir ayrynty daha eklemeliyim:

1953 yylyna kadar ne Osmanly’da, ne de Cumhuriyet döneminde Ystanbul’un fethi törenleri hiç yapylmady.

Ne olduysa 1953’te oldu. Demokrat Parti Hükümeti’ne baskylar ba?lady. DP fetih törenlerini yine de mütevazy törenle geçi?tirmek istedi. Bunun üzerine Ystanbul’da olaylar çykty; ma?azasyna Türk bayra?y asmayanlaryn vitrinleri kyryldy.

Yani 1953 dönemeçti...

Yunan dü?manly?y ve Kybrys meselesi Türkiye’nin gündemine birden giriverdi. Hyzla milliyetçi dernekler kuruldu. Basynda ky?kyrtycy haberler yer aldy.

Kybrys meselesinin neden abartyldy?yny anlamady?yny ifade eden ve "Türkiye ile Yunanistan arasynda Kybrys diye bir mesele yoktur" diyen Dy?i?leri Bakany Fuat Köprülü’nün önce yetkileri tyrpanlandy; Kybrys meselesi dy?i?lerinden alynyp Devlet Bakany Fatin Rü?tü Zorlu’ya verildi. Bir süre sonra da Köprülü bakanlyktan alyndy, Zorlu Dy?i?leri Bakany yapyldy.

Kybrys’yn Türkiye için öncelikli mesele olarak görülmesinde Yngiltere’nin parma?y var myydy?

Bilinen Yngilizlerin, Türkiye’nin Kybrys ile yakyndan ilgilenmesini istedi?iydi.

Peki niye?

Yanytyny bulmak için Yunanistan’yn Kybrys politikasyny bilmemiz gerekiyor.

Pasif Türkiye

Yunanistan, iç sava?y bitirip istikrarly siyasal düzene kavu?unca, Yngiltere’den Kybrys’y kendilerine devretmesini istedi. Aksi takdirde meseleyi BM’ye götürecekti.

Yapty da; kendi kaderini tayin hakky talebiyle sorunu 1953’te BM’ye ta?ydy. Mesele artyk uluslararasy boyut kazandy.

Kybrys’yn çözümü Yngiltere’nin inisiyatifinden çykyyordu.

Yngiltere öncelikle sömürgecilik suçlamalaryny zayyflatmak ve sorunu ba?ka bir yöne çekmek için Türkiye’ye ihtiyaç duydu.

Ylk hedef, "Türkiye’yi kendi pasifli?inden uyandyrmakty".

Türkiye’nin gündemine Kybrys meselesinin birdenbire girmesinin bu "uyandyrma servisiyle" ilgisi var myydy?

Sonuçta:

Türkiye, Yunanistan ve Kybrys’ta çykan olaylar, Yngilizlerin i?ine yarady. "Ben olmazsam bu iki ülke birbirini bo?azlar ve komünistler iki ülkeyi de, Kybrys’y da ele geçirir" korkusunu yaydy. En geçerli yol, adada statükonun devam etmesiydi!

Yngilizlerin bu kurnaz ve kanly politikalary sonucu, Yunanistan BM’deki en güçlü destekçisi ABD’yi bile kaybetti. 23 Eylül 1955’te ABD, Kybrys sorununun BM Genel Kurulu’na getirilmesine kar?y çykty.

Bu arada yeni kurulan Ysrail de kendisine sadece 70 mil uzaklyktaki Kybrys’taki statükonun korunmasyndan yana çykty.

Tüm bu süreç sonunda ne oldu biliyor musunuz:

Sömürgeci Yngiltere, masaya her iki tarafy bary?tyrmak isteyen bir hakem rolüyle oturuverdi!

Türkiye’de kimse ya?anan bu kanly süreçte "James Bond’un rolünü" sorgulamady bile...

Ve James Bond Ystanbul’da

YNGYLYZ gizli servis ajany "James Bond" adly karakteri ortaya çykaran yazar Ian Fleming idi.

Popüler edebiyatyn tanynmy? ismi Ian Fleming, ayny zamanda Yngiliz istihbarat örgütü MI6 ajanyydy. Üst düzey görevlere kadar yükseldi.

Ayny zamanda gazetecilik de yapyyordu!

Ian Fleming, nam-y di?er James Bond, 6-7 Eylül gecesi neredeydi biliyor musunuz: Büyük olaylaryn ya?andy?y Beyo?lu Ystiklal Caddesi’nde!

Bu gerçek ortaya çykynca, "Ystanbul’a Interpol toplantysyna katylmak için geldi?ini" söyledi. Toplantyya Yngiltere Deniza?yry Ystihbarat Te?kilaty adyna katylmy?ty. "Deniza?yry" istihbarat alanynyn Kybrys’y da kapsady?yny yazmama gerek yok sanyyorum.

Devam edelim: Interpol toplantysy için Ystanbul’a gelen Fleming toplantyya hiç katylmady. Açyklamasy ?öyleydi: "15 dakika katyldym, sykyldym; seccade almak için dy?ary çykty?ymda olaylar meydana geldi!"

6-7 Eylül olaylarynyn hemen ertesi günü Yngiliz Sunday Times Gazetesi’nde "Ystanbul’da büyük ayaklanma" ba?ly?yyla man?et haber çykty. Haber tümüyle görgü tanykly?yna dayanyyor ve olaylar neredeyse naklen anlatylyyordu.

Haberde imza yoktu.

Haberin üslubu "Gazeteci" Ian Fleming’e benziyordu!

Ve iddiaya göre Fleming Ystanbul’a, Atatürk’ün evinin bombalandy?y Selanik üzerinden gelmi?ti.

Ian Fleming’in olaylarda ne derece rolü var bilinmiyor.

Bilinen; 6-7 Eylül olaylarynyn ardyndan Yngiliz Dy?i?leri Bakanly?y, haber dairesine ?u talimaty verdi: "Basynda Ystanbul’daki 6 Eylül olaylarynda Yngiliz mallarynyn tahrip edilmesi ve Yngilizlerin yaralanmasyyla ilgili haberler özellikle vurgulanmalydyr."

Bu talimat bile gerçek ky?kyrtycylaryn kimler oldu?unu göstermiyor mu?

Peki, Türkiye’de 6-7 Eylül olaylarynyn sorumlusu olarak kimler apar topar cezaevine tykyldy: Aziz Nesin gibi "Komünist Fi?li" 45 aydyn!

Yani dün de bugün de oyun hep ayny:

Alavere dalavere, muhalif aydynlar cezaevine...

Yngiliz Gladio’su i?ba?ynda!

TARYH, 16 Aralyk 1954.

Atina’daki Apoyevmatini Gazetesi, "Artyk Kybryslylaryn silahly mücadeleyi dü?ünmeleri gerekiyor" diye yazdy.

Kybrysly komünistler, "Silahly mücadele emperyalistlerin provokasyonudur" diyerek kar?y çykty.

Ve tarih, 1 Nisan 1955.

Rumlaryn fa?ist örgütü EOKA, bir bildiri yayynlayarak silahly eylemlere ba?vuraca?yny duyurdu.

1955 yyly, Kybrys’taki Yngilizler için de dönemeç oldu.

Yngiliz gizli servisinin Flatcher Flitch gibi ajanlary, 1955’ten itibaren Kybrys’a gelmeye ba?lady.

Keza ayny yyl, Kybrys’taki Yngiliz Hükümeti Valili?i’ne imparatorluk genelkurmay eski ba?kany Mare?al Sir John Harding atandy. Harding "demir yumruklu asker" olarak biliniyordu.

Yngilizler kanly bir oyunu sahneye koymak için uzmanlaryny adaya getirmeye ba?lady.

Keza:

1955’te Yngiltere Sömürgeler Bakanly?y Özel Temsilcisi Philips Tay, polis istihbarat birimi "Special Branch"y kurmak için adaya geldi.

Ayny yyl Sömürge Hükümeti Polis Mekanize Birli?i kuruldu. 1955’teki mevcudu 165 ki?iydi. Bir yyl sonra sayy 600 ki?iye çykaryldy ve polislerin hepsi Kybrys Türkü’ydü. 1958’de sayy 1770’e yükseldi ve bunun 1700’ü Kybrys Türkü’ydü!

Bu tablo gösteriyor ki; Yngilizler Rumlaryn ENOSYS mücadelesine kar?y, Kybrysly Türkleri destekleyecekti.

Dolayysyyla EOKA’nyn hedefinde kim vardy dersiniz: Kybrysly Türk polisler!

Zaten, Türk polisler Abdullah Ali Ryza ve Nihat Pa?a’nyn katledilmeleri, Kybrysly Rumlar ile Kybrysly Türkleri birbirinden kopardy.

Peki, Yngilizler EOKA’nyn terör eylemlerinden habersiz miydi?

Olur mu öyle ?ey? EOKA’nyn lideri Albay Georgios Grivas’yn ?oförü Pashalis Papadopulos bile Yngiliz ajanyydy!

Kybrys’ta terör Yngiliz siyasetinin aracyydy.

Halklary birbirine dü?ürmü?lerdi. Ama bu yeterli de?ildi. Dünya kamuoyunun ilgisini çekecek büyük provokasyonlar lazymdy.

Dönemin Yngiltere Ba?bakany Anthony Eden anylarynda, dünya kamuoyunun, Türk ve Yunanlylaryn uzla?maz iki taraf oldu?unun bilinmesini çok istediklerini yazdy.

Yngiliz diplomatlarynyn, "Ankara’da birkaç ayaklanma çyksa bizim i?imize gelir" dediklerini Kybrys konusunda ara?tyrmalar yapan yazar Robert Holland açy?a çykardy.

Bitmedi.

Üzerindeki gizlilik karary kalkan 19 A?ustos 1954 tarihli Yngiliz belgesinde, Atina Yngiltere Büyükelçisi, Londra’ya bakyn nasyl bir rapor gönderdi:

"Yunan-Türk dostlu?unun kyrylgan oldu?u çok açyk, çok küçük bir ?ok bile yetebilir. Atatürk’ün Selanik’te do?du?u evin duvaryna tebe?irle slogan yazmak gibi önemsiz bir olay bile bir karga?anyn çykmasyna yeter."

6-7 Eylül olaylarynyn, Selanik’te Atatürk’ün evine "sözde" bomba atylmasyyla ba?lady?yny biliyorsunuz de?il mi?

Yani plan hazyrdy.

Zamany bekleniyordu.

Yngiltere, Türkiye ve Yunanistan’y Londra’da üçlü konferansa davet etti. Konferansyn konusu, "Özgür dünyanyn komünizm tehlikesini önleme çabalary açysyndan Kybrys sorunun çözümü"ydü.

Toplanty 29 Temmuz 1955’te gerçekle?ecekti ancak nedense bir ay sonraya ertelendi.

Bu syrada Türkiye’deki bazy gazetelerde, Rumlaryn Türklere kar?y katliam hazyrly?ynda oldu?una dair haberler çykmaya ba?lady. Benzer haberler Yunanistan’da da çykty. Tesadüf müydü?

Bu arada Yngilizler, Türklerle Yunanlylaryn bir uzla?maya varabilece?inden endi?elendi. Çünkü Yunan Dy?i?leri Bakany Stefanopulos, Londra’daki Türk Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü’ye, o güne kadar hep kar?y olduklary Kybrys’taki Türk azynly?yn haklary konusunda uzla?maya hazyr olduklaryny söyledi. Bu Türkiye’nin de iste?iydi. Yngiltere kendisinin dahil edilmedi?i çözümden rahatsyz oldu. Yngiltere Dy?i?leri Bakany MacMillan hemen Dy?i?leri Bakany Fatin Rü?tü Zorlu’yla bulu?tu ve "Türkler görü?lerini konferansyn ba?ynda ne kadar sert koyarsa, kendileri için de, bizim için de o kadar iyi olur" mesajyny verdi.

Ve Zorlu, Türkiye’nin görü?ünü aly?yk olunmayan bir sertlikle ortaya koydu. Yunan delegasyonu ?oke oldu. Zorlu ayny kararlyly?y Türkiye’nin de göstermesini istedi?i ?ifreli telgrafy Ankara’ya çekti.

Ve sonrasy malum...

Bugün 6-7 Eylül olaylaryna sadece "tek pencereden" bakmayy sürdürüyoruz.

Oysa 10 Eylül 1955 günü Atina radyosu ?öyle yorum yapty:

"Yunan-Türk dostlu?unu zedeleyen Ystanbul ve Yzmir’deki olaylar, dü?ündü?ümüz gibi, Yngiliz diplomasi planlarynyn ani biçimde patlak vermesinin ürünü de?ildir; bizzat Yngiliz diplomasisinin planlady?y ve ba?armaya çaly?ty?y bir provokasyondur."

Yunan basyny Atina’daki bombalama eylemini Yngiliz ajanlarynyn yapty?yny yazdy hep.

Sahi o günlerde James Bond’un Ystanbul’da i?i neydi?

kaynak: hurriyet.com.tr

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum