yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Kültür ba?kenti ya?masy!

ÇARŞAMBA, EKİM 21, 2009

Ystanbul 2010 kültür de?il ya?ma ba?kenti! Hangi gazeteci ve yazarlar ajanstan nasiplendi?

'Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti' için kurulan ajansa yapylan 1595 ayry ba?vuru ve onayyn belgelerini ele geçirdi. AKB'nin onaylady?y projeler için milyonlarca lira da?ytyldy?y ortaya çykty.

“Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy”nyn (AKB) dev bir kamu kurulu?una dönü?tü?ü ileri sürülüyor. Avrupa Birli?i Konseyi’nin, 2006 yylynda,Ystanbul’u 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti seçmesiyle olu?turulan, kesilen vergiler ve çe?itli ödeneklerle devasa bir bütçeye sahip olan ajansta, “Jüri” konumundaki yöneticiler, kendilerine ve yakynlaryna ait projeleri onaylayyp milyonlarca liranyn altyna imza atmakla suçlanyyor. Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk’a, “Masumiyet Müzesi” projesi için verilen deste?in de 754 bin 500 TL oldu?u ortaya çykty.

10 BYN DOLAR ABD’YE

Yine 2010 kapsamynda, 2 camiye 4 milyon 550 bin TL’lik haly alynmasyna karar verildi. Ayryca AKB, Ystanbul 2010 çaly?malary kapsamynda, ABD’de bulunan ve Fethullah Gülen cemaatine yakynly?yyla bilinen, Chicago Türk Amerikan Toplulu?u’nun yapaca?y Türk Dünyasy Festivali’ne de “bronz sponsor” oldu ve 10 bin dolar ödedi.

Ystanbul 2010 çaly?malary üzerinde uzun süredir tarty?malar ya?anyrken, AKB Yürütme Kurulu Ba?kany Nuri Çolako?lu istifa etmi?, yerine plastik sanayiinin önde gelen isimlerinden ?ekib Avdaviç atanmy?ty. Gazete HABERTÜRK, Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy’nyn aldy?y pek çok karara ve onaylanmy? ya da onaylanmamy? projelere ula?ty. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un son kitaby “Masumiyet Müzesi” büyük bir kampanyayla geçen yyl okurlarla bulu?mu?tu. Yazar Pamuk, Türkiye’nin ve Avrupa’nyn en çok kazanan yazarlaryndan biri olarak kitabynda öyküsünün anlatyldy?y Beyo?lu Çukurcuma Caddesi’ndeki 24 No’lu eski Brukner Apartmany’ny satyn almy? ve müzeye dönü?türmek için Mimar Yhsan Bilgin’le anla?my?ty. Masumiyet Müzesi’nde romanyn kahramany Kemal’in, büyük a?ky Füsun’un hatyrasyny canly tutmak için biriktirdi?i e?yalary ve nesneleri sergilenecek. 60 metrekare taban alany üzerine oturan, 3 katly, 3 cepheli küçük bir apartmandan olu?an müze için Pamuk’un bir vakyf kurup AKB’ye ba?vurarak proje sundu?u ortaya çykty.

AKB, 08.06.2009 tarih ve 2009- 127 nolu kararyyla, “Masumiyet Vakfy adyna, Orhan Pamuk tarafyndan Ajansymyza ba?vurusu yapylan ‘Masumiyet Müzesi’ projesinin Ystanbul 2010 AKB projesi olarak kabulüne, projeye Ajans bütçesinden 754 bin 500 TL tutarynda destek olunmasyna” karar verdi. ?imdi merak edilen, Pamuk’un 180 metrekarelik müzeye 754 bin 500 TL’lik hangi nesne ve e?yalary sy?dyraca?y!

PAMUK’TAN 2. PROJE

Orhan Pamuk’un Ajans 2010’dan beklentisinin sadece “Masumiyet Müzesi”yle ilgili olmady?y, 933 nolu ba?vuru dosyasyyla ortaya çykyyor. Yönetmen Ysmail Sancak, “Orhan Pamuk: Ystanbul Rüyasy” belgesel filmi için Ajans’tan 1 milyon 953 bin 252 TL istiyor ve bu dosya da onay için bekliyor. Bayrak, projenin Orhan Pamuk tarafyndan desteklendi?ini ve yazaryn tüm ar?ivini bu çaly?ma için açaca?yny projesine ekliyor.

‘YSTANBUL 2010’ Y?TAH KABARTIYOR...

AKB, 12.05.2009 tarihinde aldy?y 2009-84 nolu kararyyla, “03-07 Haziran 2009 tarihleri arasynda Ytalya’da gerçekle?ecek ‘Venedik Bineali’ için 2010 AKB projesinin tanytymynyn yapylmasy amacyyla bir resepsiyon verilmesine, 4 bin Euro’yu geçmemek üzere resepsiyon giderlerinin Ajans bütçesi”nden geçmesine karar vermi?ti.

SERT ELE?TYRYLER YAPILDI

Ancak Venedik Bineali’ndeki Türk Pavyonu’nda parasyzlyktan kokteyl yapylamazken, Asya Pavyonu’nda AKB’nin ödene?iyle bu kokteyl yapylmy?ty.

Daha sonra Asya Pavyonu’nun küratörünün Beral Madra oldu?u ortaya çykmasy sanat çevrelerinde sert ele?tirilere neden olmu?tu. “Jüri” konumundaki Madra, Ajans’a 954, 955 ve 956 nolu proje ba?vurulary sundu. Bu projelerin dany?many olarak da Melih Görgün, Erda? Aksel, Ahmet Öktem, Tayfun Erdo?mu? ve Nermin Soyba?yly’nyn isimlerini syralady. Madra’nyn, “Ystanbul ya?yyor ve çaly?yyor” sempozyumu organizasyonu için 438 bin 290 TL, “Ta?ynabilir Sanat / ‘Ysim ?ehir’ Karma Sergisi” açyly?y için 181 bin 100 TL ve “Ystanbul sanat fuarlarynyn ve uluslararasy katylymlarynyn desteklenmesi / Comtemporaly Sanat Fuary” için 178 bin TL’lik proje bütçesi iste?i, Ajans tarafyndan bütünüyle onaylandy. Ayryca “Ystanbul ya?yyor ve çaly?yyor” projesine bütçe açy?y nedeniyle, 23.06.2009 tarih ve 09-255-5 sayyly kararla 186 bin 69 TL ek bütçe çykartyldy.

Madra’nyn akrabalaryndan, Sivil Toplum Enstitüsü’nün deste?iyle kurulan Açyk Radyo’nun kurucularyndan Cem Madra, 937 nolu proje ba?vurusuyla “Sulukule Romanlary”ny anlatan projesi için 98 bin 369 TL, yine Madra’nyn yakynlaryndan Jak Kohen, “Açyk ?ehir 2010” projesi için 163 bin 548 TL istedi ve bu talepler komisyonda bekliyor.

JÜRY MY, YARI?MACI MI?

Uzmanlar burada en önemli sorunun Madra’nyn eserleri de?erlendiren bir jüri üyesi mi, yoksa yary?macy my oldu?una dikkat çekiyor. Bu noktada yöneltilen önemli bir ele?tiri de gelen projeleri de?erlendirmekte sorumlu olan Madra’nyn, bir yandan da kendisine proje üretmesi. Tüm büyük bütçeli projelerin ardynda da Görsel Sanatlar Yönetmeni olarak Beral Madra’nyn bulundu?u ileri sürülüyor. Ajans’yn Görsel Sanatlar Yönetmeni olan Beral Madra, ayny zamanda Radikal Gazetesi’nde yazyyor.

Orhan Pamuk, kitaby için kurdu?u müzeye para istedi

2006 Nobel Edebiyat Ödülü, ‘Ystanbul’un melankolik ruhunu ara?tyrma yolunda, kültürlerin çaty?malary ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulan Orhan Pamuk’a verilmi?ti. Pamuk, ödül töreninde yapty?y konu?mada, “babasynyn bavulu“nu anlatarak büyük alky? almy?, yakla?yk 1.9 milyon TL para ödülünün de sahibi olmu?tu. Masumiyet Müzesi projesi için Ystanbul 2010 Ajansy’ndan 754 bin 500 TL destek alan Pamuk yine yönetmen Ysmail Bayrak’la ajansa sundu?u, “Ystanbul Rüyasy” filmi onaylandy?y takdirde, 1 milyon 953 bin 252 TL daha destek alacak.

Ystanbul 2010, aydynlaryn, gazetecilerin, yazarlaryn da dikkatini çekiyor ve proje üretiyorlar. Yeni ?afak yazary ve eski Marksist Ay?e Böhürler, 17.07.2009 tarih ve 09/259-5 sayyly kararla “Ystanbul’un Syrlary” projesi için, Dany?ma Kurulu üyeli?i de yapty?y AKB’den 210 bin TL bütçe alyyor. Radikal Gazetesi’nin “keskin muhalifi” Yyldyrym Türker, Dilek Gökçin’le birlikte hazyrlady?y, 739 kayyt nolu “Neden Geldim Ystanbul’a” belgeseli projesi için Ajans’tan 896 bin 717 TL bütçe bekliyor.

TALYPO?LU DA TALYP!

Ankaraly gazeteci Tayfun Talipo?lu, 815 kayyt nolu “Ystanbul’da Kadyn Olmak” belgesel projesiyle, 1 milyon 349 bin 570 TL istiyor. Ajans bütçenin yüzde 97’sine onay veriyor ve 1 milyon 295 bin 970 TL ödenek çykyyor. Talipo?lu’nun projesi, Ajans’yn 3 ay öncesi kayytlaryna göre beklemede duruyor.

AKB’den proje alan di?er liberal isimden biri de, ünlü yazar Deniz Türkali. Türkali, 3 yyl önce kaybetti?i e?i, ünlü yönetmen Atyf Yylmaz’la ilgili projeyi Ajans’a sunuyor. Ajans, 30.06.2009 tarih ve 09/256-1 sayyly kararynda “Atyf Yylmaz Stüdyosu” projesini, Ystanbul 2010 AKB projesi olarak kabul ediyor ve projeye 490 bin TL katkyda bulunmaya karar veriyor. Ajans tarafyndan, Türkiye Yazarlar Birli?i’ne, “Ystanbul Edebiyat Mevsimi” projesi için 14.07.2009 tarih ve 09.258-14 nolu kararla, 352 bin TL katkyda bulunuluyor.

KENAN I?IK’A KIRMIZI I?IK

Bu arada bir de kaybeden var: Onun ady da Kenan I?yk. Ba?vuru dosyasyna 1 numaradan giri? yapan ünlü tiyatrocu Kenan I?yk, Ystanbul’un çe?itli tarihsel mekânlarynda “Hüsnü A?k” oyununu sergilemek üzere 1 milyon 625 bin TL’lik proje öneriyor ama bu oyunun ?ehir Tiyatrosu’nda oynandy?y ortaya çykynca, proje hemen rafa kaldyrylyyor.

Gün geçmiyor ki 2010 Ystanbul Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy’nyn çaly?malaryyla ilgili bir tarty?ma çykmasyn. Yktidar kavgalary kadar projelere yapylan itirazlar da yüksek sesle dile getirilmeye ba?landy. Son olay da, yönetmen Mustafa Altyoklar’yn zehir zemberek mektubu.

Yanly? anla?ylmasyn, bütün bunlary kesinlikle ?effaflyk adyna do?ru buluyorum.
Sonuçta alynan vergilerle yürütülüyor i?ler. Kimin nereye ne kadar para verdi?i ve kimin bundan pay aldy?yny bilmek herkesin hakky.

En son yönetmen Mustafa Altyoklar’yn Film Yönetmenleri Derne?i Ba?kany olarak üyelerine gönderdi?i açyklamayy okudum.
2010 Ajansy, yapylacak i?leri 12 Yönetmenlik altynda toplamy?ty biliyorsunuz. Bunlardan biri de Sinema Yönetmenli?i ve Altyoklar da burada Dany?ma Kurulu’nda görev yapyyor.

Sinema Yönetmenli?i projelerinin neler oldu?u ana hatlaryyla açyklanmy? ama bütçeleri belirtilmemi?ti. Bu vesileyle ilk kez 2010 için yapylan film projeleri bütçeleriyle birlikte açyklanmy? oluyor.

Ama Mustafa Altyoklar’yn bir takym itirazlary var. Ve bunlary yüksek sesle diye getiriyor. En fazla tepkiyi de, Hollywood’da film afi?i tasarymcysy olarak çaly?an Emrah Yücel’e. Yücel, çe?itli yönetmenlerin anlataca?y küçük Ystanbul hikayelerinden bir film yapmayy tasarlyyor. Altyoklar, ayryca oklaryny “halkla ili?kilerci” dedi?i Mehmet Çelebi’ye de yolluyor. ABD’de bir PR Ajansy olan Çelebi, Sharon Stone ve Andy Garcia’nyn Kurtlar Vadisi’nde oynamasyny, Christina Aguilera’nyn Var mysyn Yok Musun programy için Türkiye’ye gelmesini ayarlamy?ty.

YUKARIDAN GELEN EMYRLE 40 MYLYON TL

Verdi?imiz tabloda hangi projeye ne kadar bütçe ayryldy?yny inceleyebilirsiniz.
Dany?ma Kurulu bir karar verme organy de?il, projeler hakkynda görü? bildiriyor ve bu görü?ler Artistik Komite’ye sunuluyor. Son karary Yürütme Kurulu veriyor.
Altyoklar bütün bu bilgileri dernek üyelerine aktardyktan sonra sinema projeleriyle ilgili dü?üncelerini ?u ?ekilde dile getiriyor:
“Bugüne kadar Türkiye Sinemasy’na hiçbir katkysy olmamy?, hiçbir sinema filminin yapym, yönetim ya da senaryo üretimi a?amasynda yer almamy? afi?çi Emrah Yücel ve halkla ili?kiler ?irketi sahibi Mehmet Çelebi’nin henüz byrakyn senaryoyu, sinopsisleri dahi olmayan projelerine “yukarydan” gelen emirle toplam 40.000.000 TL destek verilmesini asla kabul etmeyece?imizi bildirdim. Bazy üyelerin afi?çiyle halkla ili?kilercinin Amerika’da iyi lobi yapabileceklerini (ne demekse?) belirtmeleri üzerine itirazym kurulda maalesef yeteri kadar destek bulamady.

Üyesi oldu?um bir kurulda ki tarty?malary sizlere aktardy?ym için üyelikten ihraç edilme ihtimali, ta?ydy?ym sorumlulu?un kar?ysynda tek kelimeyle “anlamsyzdyr”.
Üstelik Dany?ma Kurulu üyeli?i ne maddi, ne manevi, ne de dolayly bir ki?isel çykar pozisyonudur. Neden istifa etmedi?imi soracak olursanyz e?er, cevabym açyktyr: Desteklenmeyi hak eden projelerin haklyly?yny savunmak ve sürece, sinema tarihimiz adyna ?ahit olmak için…
Vergilerimizle olu?turulan bir fondan Amerikan sinemasyna destek verilmesine izin vermeyece?imi ve sizlerden alaca?ym güçle mücadeleye devam edebilece?imi bildirmek ister, keyfiyeti bilginize arz ederim. Mustafa Altyoklar”

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum