yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

ÇARŞAMBA, NİSAN 21, 2010

Oktay Taftaly(LEMAN)

Sevgili karde?im ve büyük yetenek Mithat Çynar'yn aziz hatyrasyna ...

"Genç bir nüfusa sahip olmak, toplumuumuz için büyük avantaj ama bunu de?errlendiremiyoruz." Gazetecisi, politikacysy önüne gelen bu lafy ediyor. Sanki sömürrgeye dönü?en bir toplumda, gençli?i dee?erli kylmak mümkünmü? gibi. .. Bu baylar, böylesine genç bir nüfusun bin yylda bir kez yakalanaca?yny da vurgulamadan ed eemiyorlar. Ama toplumsal ve siyasi geli?meeleri göz önüne aldy?ymyzda, genç nüfusuumuz kaderiyle ba? ba?a byrakyldy?yny söyleemek zorundayyz. Öyleyse ba?ka yolu yok, kendi göbe?imizi kendimiz kesece?iz.

Gençlik toplumsal bir synyf olmamakla birlikte, kendi içinde tüm toplumsal dinaamizm çe?itlerini baryndyran bir kategoridir. Çok farkly ?ekillerde ortaya çykan yüksek bir hayat beklentisi, güç istenci, adalet tuttkusu, hyz, ataklyk, cesaret, cinsel üretkenlik ve ölüm duygusuna uzaklyk, gençlik kateegorisini belirleyen ba?lyca nitelikler olarak öne çykyyor. Bu nitelikler, tabiatta devinen ve yer de?i?tirebilen bir canly varlyk için, neredeyse synyrsyz imkan demektir. Gençlii?i, hayatyn, hakikaten hayat oldu?u biyoolojik bir ya? dönemi olarak anlamak da mümkündür. Tabiattaki tüm canlylar için, tabii bir hayat ortamynda synyrsyz imkanlar biçiminde ortaya çykan gençlik nitelikleri, yary-feodal, sömürge bir toplumda, alabilldi?ine kysytlanmy? bir cehennem duygusuuna dönü?ürler. 12 Eylül dönemleriyle çakyy?an kendi gençli?imden biliyorum. Sözde ve görünürde, o dönemin benzer ?artlary unutulmu? sayylsa bile, kafeste kaplan neyse bu ko?ullarda genç odur.Sömürge ekonomisinde gençlerin, kuu?aklary kapsayan bir meslek kültürü algysy edinmeleri söz konusu de?ildir. Yani messlek ö?reniminin gelene?e dönü?mesini sa?layacak sistematik-ekonomik yapylannma güdük kaldy?y için, hayaty bireysel yeteenek do?rultusunda yenmek gerekiyor. Haayatyn ba?ka alanlarynda; örne?in: spor, saanat gibi temel haz kaynaklarynyn sadece belli seçkin leri n tekelinde olmasy dolayysyyyla, kitleler halinde spor yapan, ?iir, müzik, tiyatro, ve benzerlerini kitlesel biçimde bizzat kendisi üreten bir gençli?e sahip de?iliz. Pasif alycy ve tüketici konumuna inndirgenmi? milyonlarca gencin, küçük cep harçlyklaryyla, bir futbol yyldyzyny ya da bir medya soytarysyny "subvanse" etmeleri bekleniyor. Formula 1 'in milyar dolarlyk patronu, Türkiye'deki yary?yara yeterince illgi gösteremeyen, cebindeki son kuru?u da kendisine aktarmayan gençli?imizden ?iikayet edebiliyor.

Öte yandan, seçilmi?, torpilli azynly?yn gençleri, bütün memleket gençli?inin ve bütün hakiki yeteneklerin inadyna, kö?e ba?larynda boy gösteriyorlar. Sinemaya giidiyorsun, enerjisiz ve renksiz bir oyuncuulukla Pelin Batu, kitapçyya gidiyorsun son derece yetersiz bir metni kitap diye basyllmy? ve saty?a sunulmu? Pelin Batu, lV' de siyaset tarty?ylyyor Pelin Batu, tarih prograamy yapylyyor, ortaokul düzeyinde bir tarih bilgisi ve hiç olmayan tarih bilinciyle Pelin Batu, magazin gazetesinde erotik pozda Pelin Batu, gazetede kö?e yazary Pelin Baatu. Ne yalan söyleyeyim ben ayny ya?larda bir genç olsam, bu ve benzeri ?ahyslaryn verdi?i umutsuzluk duygusuyla Namibbya'ya kadar kaçmak isterdim.

Bütün bunlar hepinizin, hepimizin bildii?i ?eyler. Ancak ben burada gençli?e dayaatylan "umutsuzluk projesi"nin altyny çizzmek istiyorum. Bu ülkede umutsuzlu?un, amaca yönelik bir kasytla, özelolarak plannlandy?y ve uzun soluklu bir proje biçiminde gençli?e dayatyldy?y kanysyndayym.

Çünkü insanyn teslim alynmasy, umudun yitirilmesiyle ba?lar. Gençli?ini teslim allmadan, bir toplumu teslim alamazsynyz. Gençli?i teslim almak için ise, onun özgüüveninin, zengin yeteneklerinin ve co?kulu ya?am enerjisinin, bir hiç oldu?una, onu

inandyrmanyz gerekiyor. Yani sokaklarda, i?siz, e?itimsiz ve amaçsyzca gezinen millyonlarca gencin: asla ortaokulu ABD'de okuyamayacaklaryna, dolayysyyla asla Pelin Batu gibi ingilizce konu?amayacaklaryna, asla onun kadar a st olamayacaklaryna, asla onun gibi ?iir yazamayacaklaryna, asla onun kadar tarih, politika, sanat, sinema vb. bilemeyeceklerine, bilseler dahi, bunu kamuoyu ile payla?abilecek imkanlara ulaa?amayacaklaryna, asla onun kadar yaky?ykly olamayacaklaryna inandyrylmalary gerekiiyor. Memleket piyasalarynda, batylylaryn "ço?ul yetenek" (Multi-Talent) diye tanymmlady?y böylesi yapay "ürünler" belli bir prooje kapsamynda boy gösteriyorlar.

Hülya Av?ar'yn çevirdi?i arabesk filimler, detone sesiyle söyledi?i ?arkylar, geçkin yaa?yyla oynady?y tenis, do?urdu?u çocuk ve bu örnekler sayesinde olu?turulan "synyrrsyz" yetenek imajy, yurdum gençli?ine bittmeyen bir ystyrap gibi yyllarca dayatyldy. ?aahys, elli ya?yny geçmesine ra?men, fyrsat bu ldukça aradan kafayy soku?turmaya deevam ediyor. Daha bunun Ajda'sy var billmem nesi var? Bu, sözde "ço?ul-yetenek"li ?ahyslaryn, dünyanyn hiçbir e?lence pazaarynda, i? yapmalary mümkün de?ildir, olsa zaten oralarda boy gösterirlerdi. Dolayysyyyla bu ki?iliklerin, pazar ekonomisinde "i? yaptyklary" için gündeme geldiklerini kimmse iddia edemez. Ayny ?eyi birçok gazeteci ve sözde kö?e yazary için de söyleyebiliriz. Tüm yetersizliklerine ra?men bu tür ?ahysslaryn gündemde tutulmasyndaki amaç, yettmi? milyonluk bir ülkede, gerçek yetenekklerin önünü keserek, onlary umutsuzlu?a . sürüklemek ve böylece ülkeyi teslim allmaktyr. Fakat umudun kyrylmak istendi?i yerde, yazaryn görevi umut büyütmek ve sabyrla umut a?ylamaktyr. Biz bu görev için buradayyz.

SöMÜRGEDE YETENEGYN KE?FY

Sokrates’ten beri bütün namuslu egitimciler bilirler ki: her insan bir ?eye ve birrçok insan bir çok ?eye yeteneklidir. Ve e?iitimcinin asyl görevi, genç insana bir ?ey ö??retmek de?il, onun kendi yetene?ini, kenndi kendisine ke?fetmesinin önünü açmak, onu yüreklendirmektir. Ancak sömürge toplumlarda, gerek okul içi gerekse okul dy?y pedagoji, insan yeteneklerini olabildii?ince basky altyna alarak, genç bireyin kenndi yetene?ini ke?fetmekten korkmasyny, rastlanty sonucu ke?fedece?i herhangi bir yetene?ini ise geli?tirmekten korkmasyny sa?lamaya yöneliktir. Sömürge pedagojisi: genç insana, bir i?in nasyl üstesinden geliinece?ini de?il, nasyl gelinemeyece?ini ö??retmeyi amaçlar. Bize tüm gençlik ça?laryymyz boyunca, ingilizceyi nasyl ö?renemeyeece?imiz, nasyl ?arky söylemeyi beceremeyeece?imiz, nasyl yazar olamayaca?ymyz, nasyl kayak yapma imkany bulamayaca?ymyz, nasyl tiyatro oyunculu?u yapamayaca?yymyz, kysacasy nasyl adam olamayaca?ymyz ö?retile gelmi?tir. Ö?rendi?imiz tek ?ey: nasyl yeteneksiz oldu?umuzun son derece "rasyonalize" edilmi? gerekçelerle açyklannmasy ve yeteneksizli?imizin bu sayede maakul gösterilmesidir. Bize, yeteneksizli?imiizin gerekçeleri ö?retiimi? ve soruldu?unda bunlary tekrar etmemiz istenmi?tir. Elbette ?ans eseri, istisna ili?kilerde ortaya çykan isstisna durumlar vardyr, ama sömürgede geenel e?ilim, yetenekten intikam almaktyr. Burada yaygyn uygulama ?udur: bir yanda seçilmi? yeteneksizler topluma dayatylyr ve bizim onlara hayran olmamyz istenir. Öte yanda, kendi yeteneksizli?imizi gerekçeelendirmemiz ve kendimizi sürekli pasif tüüketici olarak algylamamyz beklenir.

?ahsen ben liseyi bitirdi?im ça?larda: seesim çirkin oldu?u için ?arky söyleyemedi?iimi, babamyn koleje gönderecek parasy ollmady?y için yabancy dil ö?renemedi?imi, utangaç oldu?um için tiyatro sahhnesine çykamady?ymy, yayynlatacak dergi bulamady?ym için ?iir ve deeneme yazamady?ymy ve bunun gibi onlarca gerekçeyi, gayet makul ve mükemmel biçimde syralamayy ö??renmi?tim. Ba?ka da bir ?ey ö?rennmemi?tim. Benden ve bizlerden, o noktada öylece donakalmamyz ve bu kadere razy gelerek, meydan i seçilmi? azynly?yn gençlerine byrakkmamyz bekleniyordu. "Robert Colllege of istanbul"da okuyamady?ym için, hiçbir zaman ingilizce konu?aamayacaktym. Param olmady?y için Uluda?'da kayak yapamayacaktym, sesim çirkin oldu?u için ?arky söyleeyemeyecektim. Bu sinsi bilinçalty propagandaya göre, sanki ingilizce sadece kolejde ö?renilir, kayak ise sadece Uluda?'da kayylyrdy. Propaaganda buydu ve ben, "azimle s ... n g.t mermeri deler" ?eklindeki ataalar sözünü henüz bilmiyor ve gelii?im sa?layacak bir ?eye giri?mekkten sadece korkuyordum. Yeteeneksizli?imden korktu?umu sanyyyordum, oysa "ö?retiimi?" korku, olasy yeteneklerimi engelliyordu.

Çünkü korku, "yeni sömürgeci" modern yüzyyllarda insanyn tabiat bilinmezleri kar?ysynda duydu?u ola?an bir duygu olmaktan çykmy?, bilinçli tasarymlar sayesinde bir ikktidar tekni?ine dönü?mü?tü. Heenüz yirmili ya?lardaydym ve yeteeneksizli?imden kaynaklandy?yny sandy?ym korkuyu yenmem gerekkti?ini seziyordum ama nereden ba?layaca?ymy bilemiyordum. Kenndi kendime ?arky söylerken utanyyyor, yabancy dilde bir çizgi romany anlamaya çaly?yrken yylgynly?a kapyyIyyordum. Kirli propaganda sonucu sadece para denilen feti?le elde edilebilece?ini sandy?ym ?eylere, ba?ka yollardan, nasyl ula?ylabilecee?ini bilmiyordum ve kimse basit bir öneride bulunmuyordu. Babamyn arabasyolmady?y için ehliyet ala myyyordum. 70'li yyllar Türkiye'sinde ehliyeti ve tenekeden Murat araabasy olan gençler en güzel kyzlarla geziyorlardy, ben ?a?yyordum. Bu, böyle sürüp gidiyordu ..•

Derken bir gün, bir arkada?yn arrkada?ynyn elinde Bohemya tarzy esski bir klarnet gördüm, bu sazyn olaa?anüstü mekani?i beni çok ?a?yrtty, birkaç günlü?üne ödünç istedim, arkada? profesyoneldi sazy bana kiiralady. .. Sonra bir zaman geçti, haala ?arky söyleyemiyordum ama o günden sonra yurt içinde ve yurt dy?ynda klarnet ve tenor saksofon çalarak yakla?yk yirmi yyl bütçeme katky yaptym. Babamyn arabasy ollmady?y için otomobil ehliyeti alaamyyordum ama, bir süre gündüzleeri bir garajda çaly?maya ba?lamy??tym ve o sayede aldy?ym a?yr vasyta ehliyetiyle, sonraki yyllarda TIR'la bütün Avrupa'yy dola?abiliyor, Baty dillerini hayatyn içinde ö?renebiliiyordum ve dayatylan propagandaanyn tersine, yabancy dil ö?renmeenin kolayly?yna ?a?yyordum. Hayat çok acayip ve çok zengindi. Kan görmeye dayanamady?ym için typ fakültesine gidemiyor, typ doktoru olamyyordum, ama bir Heidegger metnini okuyup anlayabiliyor, sonnraki yyllarda felsefe doktoru oluuyordum. Üstelik 12 Eylül sonrasy biizim üniversiteler bize kapaly olduu?u için, bir Avrupa üniversitesinde önce biraz tökezliyor fakat sonra bunu ba?aryyor ve kendi kendime ?a?yyordum ve geziyordum.

Yazyyordum bir yandan da, ilk ?iiirimi Sait Maden 1980 yylynda Soomut Dergisinde yayynlamy?ty. Artyk hem ö?retiimi? korkulary terkediiyor, hem de yeteneksizli?ime mazeret aramaktan yorgun dü?mü? zihnimi, ba?ka ?eylere yo?unla?tyryyyordum. Üstelik birkaç farkly eyleemi paralel ?ekilde, tek bir hayatyn içine ve e? zamanly olarak yerle?tiiriyor, böylece insan ömrünün nasyl uzady?yny; göreceli zamanyn, uzun ömür duygusuna nasyl çevrilebildii?ini seziyordum. En az üç ayry innsan ömrünün u?ra?ylaryny, bir insan ömrüne sy?dyrmak mümkündü. ibbni Batuta, Evliya Çelebi, Nietzsche, Rimbaud, Caudwell, John Seymoour, Cumhur Gökova ve nice maceeraperest böyle ya?/amy?lar/yyorlarrdy. Yukarda de?indi?im etkinlikler ve sebat, yüksek ikbal kapylary aççmyyordu, ama haz ve erdem dolu ba?ymsyz bir hayatyn imkanlaryny içeriyordu. Ve gerçek de?er buydu.

DEGER VE YETENEK

Ya?ama sevincimizin kayna?y de?erlerimizdir ve bir kez daha yiinelemek gerekirse: insan de?er üreten bir varlyktyr. Üretici yeteeneklerine ket vurulmu? bir gençlik "de?ersiz ya?ama" mahkum edillmi?- demektir. "De?ersizle -, ya?ama sevincinin yitirilmesi, içe kapanma vb. mutsuzluk hallerinin nedenidir. insanyn herhangi bir yeetene?i azim ve sabyrla i?lemesi, o yetene?in geli?im kapasitesinden ba?ymsyz, ba?ly ba?yna bir de?erdir. Öyleyse karde?lerime sadece emek vermelerini, sebat etmelerini ve yeteneklerinin synyrlary hakkynda asla kaygyya kapylmamalaryny öneeriyorum. Yetenek, özünde synyrly olsa bile, sebat erdemi y?y?ynda veerilen emek, her geçen gün büyüüyen bir de?er olarak geri dönecek ve yüksek bir özgüveni mümkün kylacaktyr. Artan özgüven, daha önce farkyna varmady?ymyz, yeteeneklerimizin ke?fini ve ö?retiimi? korkularyn bir çyrpyda a?ylmasyny sa?layacaktyr.

Bir tuval al ve hemen boyamaya ba?la, bir ta?y yont, bir kaseti teybe koy ve ?arkyyy birlikte söyle, sokakkta veya tatilde rastlady?yn her tuuristle ve her dilde bir ?eyler konu? ve asla hata yapmaktan korkma, hatta bütün bunlary hata yapmak için yap, ortaya çykan sonuç ne olursa olsun, seni kimsenin engellleyemedi?ini göreceksin. Yani deenize atla ve yüz, eme?in seni suyun üstünde tutacaktyr.

Ancak azmin hyrsa, özgüvenin ise küstahly?a dönü?türüldü?ü bir süreçteyiz. Ke?fedilen bir yetenee?in, ikbal yerine, de?er üretme kaygysyyla i?lenmesi esasdyr. Özgüüvenin kayna?yny de?er, ikbal tuttkusunun dayana?yny ise hyrs olu??turuyor. "Yeteneksiz seçilmi?lerrbu ince ayyrymlaryn derin anlamlary üzerinde dü?ünecek yetene?e sahip olmadyklary için, ikbal u?runa kapyldyklary hyrsyn gerilimine kattIanmak zorundalar. Ve bir gün, tüüketim kültürünün egemen oldu?u piyasada i?leri bitince, pek ço?uunun dramatik sonuçlara maruz kalldy?yna tanyk oluyoruz, üzüyüyoruz. Michael Jackson'un bile i? yapamaady?y bir dünyada -mega star" Tarrkan'y yaryn kim hatyrlayacak?

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum