yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

CUMA, AĞUSTOS 31, 2007

Tema?varly Osman A?a,1670'lerin ba?larynda, günümüzde Romanya'nyn batysynda yer alan Teme?var'da dünyaya geldi. Asker bir babanyn çocu?u olmasy nedeniyle kale muhafyz birli?inde görev aldy ve kysa zamanda yükselerek genç ya?ta birlik zabitleri arasyna katyldy. Yni? ve çyky?larla dolu bir hayat ya?ayan Osman A?a, genç bir odaba?y iken, 1688 senesinde Avusturyalylara esir dü?tü. Bu yyllar, II. Viyana Ku?atmasy'nyn ardyndan geli?en ve 1699 senesine kadar sürecek olan fyrtynaly dönemdir. Esirlik günlerinin büyük kysmyny Viyana'da geçiren Osman A?a, oldukça maceraly bir kaçy?tan sonra 1700 senesinde kurtuldu, memleketine döndü.

Eski görevine iade edildi, vilayet tercümanly?y yapty. Avusturyalylar ile yapylan synyr görü?melerinde yer aldy. 1716'da Teme?var'yn, 1717'de de Belgrat'yn dü?man eline geçmesiyle memleketini terk etmek zorunda kaldy; Ystanbul'a göçtü. Bu esnada mallarynyn ve ailesinin ço?unu kaybetti. 1724 senesinde hatyralaryny kitapla?tyrdy. 19. yüzyylda yurtdy?yna çykartylan kitap, British Museum NR. MS Or. 3213 numaradadyr. Önce Almancaya çevrildi daha sonra da Almancadan Türkçe çevrilerek yayynlandy. 1963 yylynda Fahir Yz tarafyndan Yngiltere'deki nüshanyn bir kopyasy Y. Ü. Türkiyat Enstitüsüne kazandyryldy. Harun Tolasa tarafyndan transkripsiyonu yapylarak yayynlandy. Günümüz Türkçesine uyarlanmasynda bu metin kullanyldy.

KYTAPTAN ALINTI

ESYRLY?E DÜ?Ü?

Hayatymy karartan o talihsiz olay gerçekle?ti?inde, 1688 senesinin Haziran ba?laryydy. Sycak bir gündü. Teme?var muhafyzy Koca Cafer Pa?a beni yanyna ça?yrtmy?ty. Pa?anyn huzuruna çykty?ymda, odada oturanlar arasynda, uzak yoldan geldikleri anla?ylan yabancylar dikkatimi çekti. Ystanbul'dan yeni gelen ulaklarmy? bunlar. Yanlarynda Arad Kalesi'nde görevli yeniçeri, topçu ve cebecilerin maa?lary varmy?. Adamlary bana tanytan pa?a, oturmam için yer gösterdi ve hemen "Bu paranyn acil olarak Arad Kalesi'ne ula?tyrylmasy gerekiyor" diye konu?maya ba?lady. Niçin ça?ryldy?ymy bilmiyordum; fakat pa?anyn sözlerinden ulaklar ve yanlaryndaki parayla ilgili bir göreve gönderilece?imizi tahmin etmekte gecikmemi?tim. "Çevremiz dü?manlarla çevrili" diyen pa?a, "böylesine kyymetli bir postayy ulaklaryn Teme?var'dan ileriye götürmeleri mümkün de?il. Bu i?, kale görevlisi süvarilere, yani sizlere dü?üyor." diyerek sözlerini tamamlady.Oldukça önemli ve tehlikeli bir görevdi bu. Ben henüz çok gençtim ama o tarihe kadar pek çok çarpy?malarda bulunmu?, sava? tecrübesi kazanmy?, iyiden iyiye takdir edilen bir asker olmu?tum. Pa?a hazretleri de zaten buna vurgu yapmy?; "Böylesine önemli bir görevi bu nedenle sana ve bölü?üne vermeyi uygun bulduk" demi?ti. "Hazineyi Lipova adly yere, bir gece içinde ula?tyrmak gerekiyordu."

Emri alyr almaz, hemen hazyrlyklarymy tamamladym. Dü?mana yakalanmamak için gece karanly?yny de?erlendirmemiz gerekiyordu. Ak?ama bir saat kala Baba Hüseyin sahrasyna çyktym ve seksen kadar askerimle pa?ayy beklemeye ba?ladym. Cafer Pa?a gelerek bizzat kendisi bizi denetledi. Hazineyi elleriyle teslim etti ve dualarla u?urlady.Lipova Kalesi, Teme?var'a on saatlik bir yerdir[1]. Gece boyunca hiç durmadan yol aldyk. Ancak iki üç yerde hayvanlarymyzy dinlendirip yemledik. Onun dy?ynda attan inmedik. Ve nihayet tam hesaplady?ymyz gibi, sabah vakti Lipova Kalesi'ne ula?mayy ba?ardyk.

Kalenin Teme?var Kapysy'nda yetkililere hazineyi teslim ettik. Görevimizi ba?armanyn rahatly?y içinde geri dönecektik ama öylesine yorgun ve uykusuzduk ki, Lipova'daki, a?alar ve tymar sahipleri bir iki gün kalyp dinlenmemizi önerdiklerinde hayyr diyemedik. Aslynda, yorgunlu?umuzun dy?ynda Lipova'da misafir olarak kalmamyzyn ba?ka bir nedeni daha vardy: Lipova'nyn kirazlaryÜstelik öyle kolay kolay geri çeviremeyece?imiz bir nedendi bu. Lipova ba? ve bahçeleriyle çevresinde me?hurdur. Özellikle kiraz zamany bir ba?ka güzel olur. Çok güzel kirazlar yeti?irdi. O kadar boldur ki okkasy bir akçeye bile kimse dönüp bakmaz. Pazarlarda yy?yn yy?yn durur.

Aramyzda "Bir gün kalalym hem dinlenelim hem de biraz kiraz yiyelim." diye kararla?tyrdyk. Fakat, bu kararymyzyn ne kadar yanly? oldu?unu anlamak için bir gün bile geçmeyecekti. Hâlâ ne zaman kiraz görsem, aklyma hep o u?ursuz gün gelir.

* * *

O gün her birimiz bir kona?a da?ylmy?, yol yorgunlu?unu üzerimizden atmaya çaly?maktaydyk ki birden haber topunun gümbürtüsüyle yerimizden fyrladyk. Gün batmaya yakyndy.

Önce bir iki el silah sesi; hemen ardyndan da iç kaledeki haber topunun sesi duyuldu. Herkes evlerinden fyrlady; neler oldu?unu merak ederek toplanma mahalline ko?turdu.Yukary Erdel taraflaryndan Muris nehri kyyysyny takip ederek gelen Macar kadanalary[2], kaleye hücum etmi?lerdi. Aslynda küçük bir gruptu bunlar, Kaleye bir kaç el tüfek attyktan sonra tekrar gerisin geriye kaçmy?lardy. Derhal atlarymyza binip arkalaryna dü?tük. Ancak, dü?manyn bu hareketi bir pusu imi?. Lipova'nyn üst tarafynda, Muris nehri kar?ysynda, bir yüce da? ba?ynda bulunan ?olimos Kalesi halky, yukarydan dü?manyn pususunu görmü?ler. Onlaryn yakynlaryndan geçerken "Daha ileri gitmeyin, dü?manyn pususu var." diye bizleri uyardylar. Ayny zamanda ak?am karanly?y bastyrmy?ty. Geri döndük. Yine herkes konaklara da?yldy. Böyle bir durumla kar?yla?aca?ymyzy bilmiyorduk ama Lipova'lylar tahmin ediyorlarmy?; bizden gizlemi?ler. Kalmamyz için böylesine ysrar etmelerinin asyl nedeni buymu? anlady?ymyz kadaryyla. Çünkü Lipova Kalesi'nin kendi askerleri çok azalmy?ty. Daha önceki birkaç çarpy?mada yüzlerce adamlaryny kaybetmi?ler.

Kimisi ?ehit olmu? kimisi esirKalede ancak üç yüze yakyn asker kalmy?. Ama bir tesellimiz vardy; yalnyz de?ildik. Hazineyi kendi kalelerine götürmek üzere Yanova'dan da bir farisan a?asyyla yetmi? seksen nefer asker gelmi?ti; onlarda bizim gibi kalede mahsur haldeydiler ?imdi. Böylece kaledeki asker sayysy be? yüze yakla?my? oluyordu.

Ertesi gün seher vaktinde, Lipova'nyn ba?larynyn bulundu?u Tanço? tepesinden Avusturya ordusunun boru sesleri duyuldu. Zaten gözlerine uyku girmeyen halk tela?la ayaklandylar. Özellikle bizim gibi yabancylar hemen atlaryna bindiler, herkes biran önce kaleden dy?ary çykmak istiyordu. Ama mümkün olmady. Kale kapylary syky syky kapatylmy?ty. Avusturyalylaryn komutany General Karafa imi?.

Yanynda olan on sekiz alay piyade ve süvari askeriyle o ky? (1687-88) Erdel vilâyetinde ky?lamy?. Ylkbahar olup havalar ysynmaya ba?layynca Erdel'den çykyp Muris nehri kenarynca ilerleyerek Lipova'nyn önüne gelmi?. A?yr silah ve mühimmatlaryny Muris nehri üzerinden naklettirmekteymi?. Kiraz mevsiminin o güzel seherinde kale halky korkuyla yerlerinden fyrladyklarynda, ne yapacaklaryny bilememenin ?a?kynly?y içindeydiler. Misafir olan bizler, Muris nehrini a?yp Yanova tarafyna gitmek istiyorduk. Hemen toparlandyk, kale kapylary açylynca dy?ary çyktyk, Muris köprüsüne geldik; ama ne görelim! ?olimos tarafyndan ve Moro? Bo?azy tarafyndan ilerleyen iki bin kadar haydut ve kadana yollary tutmu?. Gitmek mümkün de?il. Çaresiz kaleye geri dönecektik.

Muris köprüsünü bozup yyktyk. Zira bu köprü kalyrsa, nehir tarafyndan dy? kale, dü?mana çok açyk dü?mü? olacakty. Savunmak yapmak için herkes iç kaleye toplandy. Burasy a?aç kütükleriyle tahkim edilmi? küçük bir yerdi. Çevresi hendekle çevriliydi. Üç-dört küçük tabyasy vardy ve her tabyanyn üzerine dörder, be?er top yerle?tirilmi?ti. Daha dy?aryda olan dy? kale ise çok daha geni? bir alany kapsyyordu. Yalynkat duvar, bazy kule ve surlary ta?tan in?a olunmu?tu. Ancak burasy bo?tu. Çok az bina vardy. Ayryca dy? kalenin nehir yönü de açykty. Duvarlar, nehir kyyysyndan ba?lyyor, ?ehrin üç tarafyny dola?tyktan sonra yine nehirde bitiyordu. Dü?man ilk gününü beklemekle geçirdi. Ne bir top, ne bir tüfek atty. Ama biz sürekli ate? ediyorduk; elimizden geldi?ince onlara zarar vermeye çaly?yyorduk. Hatta bazy yi?itler dy?ary çykyyorlar, bahçeler arasyndan Avusturya karakollaryna yana?arak saldyryyorlardy.

Fakat ertesi gün durum tamamen de?i?ti. Dü?man, geceleyin dokuz parça büyük top ile üç-dört havan topunu bizimkilere fark ettirmeden bahçeler arasyna yerle?tirmeyi ba?army? ve dy? kalenin hemen be? yüz adym yakynyna kadar yana?arak mevzi tutmu?tu. Ertesi gün sabah erkenden toplaryn korkunç gürlemeleri ve duvarlaryn sarsyntylaryyla uyandyk. Henüz gün a?armamy?ty. A?yr gülleler, kalenin duvarlaryny dövüyordu. O gün ikindi vaktine kadar kale duvaryny döven gülleler, sonunda duvaryn bir bölümünde geni?çe bir gedik açty. Hemen iç kaleden insanlar buranyn yardymyna ko?tu; canla ba?la çaly?arak gedi?i kapatmaya çaly?tylar. Bulabildikleri her türlü ?eyi gedikleri kapamak için kullanyyorlardy. Ta?, toprak yanynda, ellerine geçirdikleri yastyk ve minderleri bile gediklere dolduruyorlardy. Fakat bu çabalary sonuçsuz kaldy; çok geçmedi, isabetli bir yaylym ate?inin ardyndan, gedi?e doldurulan bu derme çatma malzeme darmada?yn oldu. Bunu gören dü?man, çy?lyklar atarak hücuma geçti. Gedi?in açyldy?y bölgeyi birkaç bölük asker koruyordu.

Dü?manyn o yönde hücuma geçmesi üzerine askerin ço?unlu?u kysa zaman içinde gedi?in önüne yy?yldy. Gedikten içeri syzmaya çaly?an dü?mana kar?y, el bombalaryyla, tüfeklerle gö?üs gö?üse çarpy?ma ba?lady. Fakat bu durum, bir ba?ka tehlikeyi do?urdu. Gedik yönüne bu kadar a?yrlyk verilmesi, kalenin di?er taraflarynyn savunmasyny zayyflatyyordu. Nitekim Battal Kapy'dan ve Teme?var Kapysy tarafyndan Macar ve Syrp kadanalary, yanlarynda getirdikleri merdivenlere tyrmanmaya ba?ladylar. Surlaryn yüzü, örümcekler gibi duvarlara tyrmanan askerlerden görünmez olmu?tu. Dü?manyn kalenin di?er tarafyndan içerilere syzmakta oldu?u haberleri kulaktan kula?a yayyldy?y zaman, gedi?i savunan askerlerin direnci kyryldy. Gedi?i savunmayy byrakyp tela?la ve birbirlerini çi?neyerek geri çekilmeye ba?ladylar. Hepsi de bir an önce iç kaleye girme çabasyndaydy. Biz de bunlaryn arasyndaydyk. Yç kaleye kendimizi atmak için ko?turuyorduk; ama kapyya yakla?ty?ymyz zaman bir ba?ka kötü manzarayla kar?yla?tyk. Macar ve Syrp askerleri bizden önce ula?my?lar, yolumuzun önündeki sokak ba?laryny tutmu?lardy. Çaresiz tam ortalaryna hücum ettik. Dü?man ikiye yaryldy, çarpy?a çarpy?a sa? salim iç kaleye ula?tyk. Çarpy?malar o gün ak?ama kadar sürdü. Avusturyalylar artyk dy? kaleyi ele geçirmi?lerdi. ?ehrin dört yanyndan alevler yükseliyordu. Yangynlaryn kimini biz, kimini dy?ardan dü?man ba?latmy?ty.

Lipova o gece boyunca yandy; gökyüzünü alevlerin kyzylly?y sarmy?ty. Yç kaleyi ?ehirden aradaki hendek ayyrmaktaydy. Hendek yeterince geni? de?ildi; bu nedenle yangyn iç kaleyi de etkilemekte gecikmedi. Kapy kulesi ve bazy evler tutu?tu. Ve bu küçük dar mekanda, ?imdi büyük bir karga?a ve tela? ya?anmaya ba?lamy?ty. Yç kalenin alany zaten fazla geni? de?ildi; daracyk sokaklarla evler birbirinden ayrylyyordu. Hayvanlar ve insanlar yüzünden daracyk sokaklar, mah?er yerine dönmü?tü. Ynsanlaryn feryatlary ve çy?lyklary ile atlaryn ki?nemeleri bir birine kary?yyordu. Toz ve dumandan göz gözü görmez olmu?tu. Alevler ilerledikçe kadyn ve çocuklar korkuyla çy?lyklar atyyorlar "yanaca?yz" diye ba?ry?yyorlardy. Yardymcy olmaya çaly?an erkekler ise ellerindeki su kaplaryyla ko?turuyor, tutu?an kule ve evlerin üzerine çykyp yangyny söndürmeye çaly?yyorlardy. Ama dy?aryda, minareler ve evlerin damlaryna yerle?mi? olan Avusturya piyadesinin tüfekleri, her birini tek tek avlyyordu. Vurulanlar, söndürmeye çaly?tyklary ate?lerin içine dü?üyorlar; yardym isteyenlerin çy?lyklary, top ve tüfek sesleri arasynda kaybolup gidiyordu.

Havayy kaplamy? olan yo?un barut ve duman kokusuna ?imdi de dayanylmaz bir yanyk et ve ya? kokusu kary?my?ty. Ertesi sabah durumun daha da kötüle?mi?ti. Geceden çok yakynymyza kadar sokulmu? olan havanlardan atylan mermiler, ate? ve ölüm ya?muru olarak üzerimize inmekteydi. Hende?in hemen öbür yanyndaki ta?tan in?a edilmi? hanyn yangyndan tavany gece tamamen çökmü?tü. Dört duvary ayakta kalmy?ty. Burasy ?imdi Avusturyalylaryn havan toplary için bulunmaz bir mevzi olu?turuyordu. Bir taraftan da damlaryn üzerinden tüfeklerle aralyksyz kur?un ya?dyryyorlardy. Daracyk sokaklara syky?my? olan insanlar o gün, mah?erin deh?eti ve çaresizli?ini ya?adylar.Çarpy?malar bu ?ekilde üç gün üç gece sürdü. Ynsanlar ve hayvanlar bir bir ölüyor, yaralylar yerlerde sürünüyordu. Bu arada kale komutany, benim birli?ime ba?ka bir tabyanyn savunmasyny verdi. Burasy kalenin en tehlikeli yeriydi. Hem toplary doldurup atmak, hem de tüfeklerle cenk etmek zorundaydyk. Tüm gücümüzle çarpy?yyorduk; ama bütün herkes gibi biz de durumun artyk gittikçe kötüle?ti?ini görüyorduk. Kalenin ileri gelenleri de bunu sezinlemi? olmalyydylar. Aralarynda kaleyi vire[3] ile vermeyi tarty?maya ba?ladylar. Galiba en akyllyca görünen de buydu. Sonunda kale bedeninde beyaz bayrak sallandy.

Bayra?y gören Avusturyalylar ate?i kestiler. Biraz sonra kale yakynyna kadar gelen birkaç subay a?a?ydan yukaryya do?ru ba?yrdy:"Yste?iniz nedir?" "Kaleyi vire ile vermek isteriz; bize uygun rehineler verin, biz de dy?ary adam gönderelim, görü?meler yapylsyn." Çok geçmeden kapynyn önüne gelen iki Avusturya zabiti, kapylar açylarak içeri alyndy; ayny anda da içeriden iki Lipovaly a?a dy?ary çykty; kapy önünde bekleyen askerlerin arasynda Avusturya ordugâhyna do?ru gitti. A?alaryn arkasynda, bir u?a?yn yede?inde muhte?em görünümlü siyah bir at vardy. Hayvanyn gümü? eyer ve süslü ko?um takymlary, güne? y?y?ynda pyryl pyryl parlyyor, uzaktan bile göz kama?tyryyordu. Lipova Kalesi Beyi, özel ahyryndan çykartmy?ty; generale hediye olarak gönderiyordu.Kaledeki herkesi ?imdi büyük bir merak ve heyecan sarmy?ty; "Acaba dü?man komutany, iste?imizi kabul edecek miydi?" Büyük küçük hepimiz biliyorduk ki bu ?artlar altynda ne uzun bir zaman dayanabilir, ne de bir yardym ula?abilirdi. Birkaç saat sonra, uzaktan a?alar göründü?ünde, herkesin aklynda ayny soru vardy. "Acaba anla?ma sa?lanmy? myydy?"

* * *

A?alar kaleye girince Avusturyaly rehine subaylar da dy?ary byrakyldy. Avusturya karargâhyndan dönen a?alaryn anlattyklary, hiç de ho? ?eyler de?ildi. General Krafa, görü?meleri bizzat yapmy? ve tercüman aracyly?yyla "Ystekleriniz nedir?" diye sormu?. A?alar da kendilerine verilen yetki ve talimat do?rultusunda isteklerini nakletmi?ler:"Kalemize gelip bizi ku?attynyz, sizin amacynyz kaleyi ele geçirmek. Bizim de kar?y koymaya yeterli gücümüz yok. Ailelerimizle ve mallarymyzla bizi byrakyn Teme?var'a gidelim."Ama eline güzel bir av geçirdi?ine inanmy? olmalyydy ki general a?alaryn teklifini kabul etmemi?ti.

Ma?rur bir edayla çok kysa ve kesin bir cevap vermi?ti:"Yste?inizi kabul edemeyiz; ancak size ?öyle bir fyrsat verebiliriz: Silahlarynyzy byrakarak çoluk çocu?unuzla dy?ary çykyn, dilersek sizi byrakyryz, dilemezsek esir ederiz." Bu teklifi a?alar kabul edemezlerdi. Nitekim onlar da reddetmi?ler; "Böyle bir ?eyi kabul etmek nasyl mümkün olur!" diye kar?ylyk vermi?ler ve generali ikna etmek için ellerinden geldi?ince çabalamy?lar. Fakat generali kararyndan döndürmek mümkün olmamy?ty. Generalin cevaby oldukça serti: "Varyn gidin, içeride cenge devam edin." Çarpy?malara ara verildi?i syrada, Avusturyaly bazy subaylar ve askerler, siperlerden çykyp kale hende?i yakynlaryna kadar gelmi?lerdi. Ate?kes ortamyndan yararlanarak hendek kenarynda oturuyorlar, yemek yiyorlar bir taraftan da yanlaryndaki köpeklere ta? ve a?aç atyp hende?in içine syçratyyorlardy. Bazylary da ellerindeki myzraklary suya daldyrarak derinli?ini ölçüyorlardy. Bütün bunlar, adamlaryn sava?y devam ettirmeye niyetli olduklarynyn deliliydi bizlere göre. Nitekim çarpy?malar yeniden ba?lady. A?yzlaryndan ejderha gibi ate?ler saçan toplar, bütün gün ve gece hiç susmady. Gülleler kaleyi iyiden cehenneme çevirmi?ti. Gökten sürekli ya?mur gibi ta?, demir ve ate? ya?yyordu. Daracyk alana syky?my? olan insanlar ve hayvanlar hyzla tükenmekteydi. Sokaklar cesetlerden geçilmez oldu.

Yerler, ta? ve topraklarla birlikte havaya uçan insan ve hayvan parçalaryyla dolmu?tu. Ynsanlar artyk kendi canlaryndan çok çocuk ve ailelerinin derdindeydiler. ?ehrin ileri gelenleri tekrar oturdular, aralarynda tarty?tylar, dü?manyn istedi?i ?ekilde kaleyi vermeye razy oldular. Kale bedenlerine yine beyaz bayrak çekildi. ?artlary görü?mek üzere birkaç adam gönderildi. Bu kez generalin istedi?i do?rultuda vire ko?ullary kabul edildi[4]. O gece, kale kapysynyn dy? tarafy Avusturya askerleri tarafyndan tutuldu. Yç taraf sabaha kadar bizim kontrolümüzde kaldy. Ertesi sabah insanlar dy?ary çykmaya ba?ladylar. Silahlaryny byrakmy?lardy. Bizler, bulundu?umuz tabya üzerinden a?a?yda olanlary kolayca izleyebilmekteydik. Avusturya askeri, ordugâhlaryndan kaleye kadar, piyade olarak iki saf halinde dizilmi?lerdi. Ordugâh ise kaleden bir çeyrek saatlik uzaklyktaydy; kaleden rahatlykla görülebiliyordu. Kale içinden insanlar, dörder, be?er veya daha fazla sayyda gruplar halinde, aileleri ve çocuklaryyla birlikte çykyyorlardy. Kadyn ve çocuklar, birbirlerine iyice sokulmu? halde ürkek ürkek yürüyorlardy. Kapydan dy?aryya çykanlar hemen askerler tarafyndan durduruluyor, üzerleri aranyyordu. Silahlary varsa alynyyordu. Sonra da yol boyu iki syra halinde dizilmi? olan askerlerin arasyna gönderiliyordu. Askerlerin iki syra dizilerek olu?turdu?u koridordan birbirlerine sarylmy? halde ilerleyen insanlar, yer yer askerlerin saldyrysyna u?ruyordu. Askerler, aralaryndan geçerken gözlerine kestirdiklerinin eteklerinden ve kollaryndan yakalayarak zorla çekiyorlar aralaryna alyyorlardy. Askerlerin aralaryna dü?en bu zavallylar, vah?i kurt sürüsünün eline dü?mü? av gibi anynda soyuluyorlar, çyrylçyplak ortada kalyyorlardy. Kar?y koyup direnmeye çaly?anlarsa hemen paramparça ediliyordu. Askerler birbirlerini örnek alyyorlardy. Soygun ve öldürmeler gittikçe artmaktaydy. Subaylar ne kadar önlemeye çaly?salar da saldyrylary durdurmayy ba?aramyyorlardy. Üzerlerini arayarak para bulamadyklary insanlary öldürüyor, karynlaryny yaryyorlardy. Bu vah?ice i?i "para yutmu?tur" diye yapyyorlardy. Katliamlary subaylaryn engellemekte çaresiz kaldy?yny gören generallerin bazylary, kendileri müdahale etmek zorunda kaldylar. Bazy generaller, atlaryny soygun ve katliam yapan bu gözü dönmü? askerlerin üzerlerine sürdüler. Ba?yryyorlar, gözlerini korkutmak için de bazylaryny vuruyorlardy. Generallerin kur?unlaryyla yerlere serilen askerin yanyndakiler kysa bir duraksama ya?asalar da hemen ardyndan umarsyzca soyguna devam ediyorlardy. Biz en son çykanlardandyk. Lipova beyi, kadysy, ayanlary ve altmy? kadar adamla birlikteydik. Önümüzden ve arkamyzdan yüksek rütbeli subaylar geliyor, saldyrylara kar?y bizi koruyorlardy. Ama yine de askerler yanlardan uzanyyor, eteklerimizi çeki?tiriyorlardy. Bu arada ilerlerken, biraz önce öldürülmü? zavallylaryn karynlary de?ilmi? cesetlerini daha yakyndan görebilmekteydik. Çyrylçyplak ve parçalanmy? halde öylece yatyyorlardy.Bu korku ve deh?et dolu kysa yolculu?un ardyndan sonunda Generalin çadyry önüne ula?abildik. Geride kimse kalmamy?ty. Bizden önce çykanlaryn ba?laryna neler geldi?ini bilmiyorduk; ama burada bizden ba?ka kimse görünmüyordu. Ertesi günün sabahyna kadar, etrafymyzy ku?atmy? olan askerlerin gözetiminde orada kaldyk. Sabah bir general geldi, bizi dizip saydy. Sonra, askerlerle birlikte iki?erli, üçerli veya be?erli ayyrdylar, grup grup götürmeye ba?ladylar. Sonradan ö?rendi?ime göre, general, Lipova Kalesi'nden çykan Müslümanlaryn subay, varlykly, genç, çocuk, kyz ve kadynlarynyn tamamyny esir etmi?, geri kalan yüz kadar fakir, ya?ly erkek ve kadynlary arabalara yükletip Teme?var tarafyna göndermi?ti. O kadar çok esir ele geçirmi?lerdi ki generallerden binba?ylara; hatta bayrak kethüdasyna varyncaya kadar bütün rütbeli subaylara en az birer esir dü?mü?tü.Ben Yanovaly biriyle beraberdim. Avusturyaly bir asker bizi alarak bir çadyra götürdü. Çadyrda iki subay vardy. Bunlar Prens Louis[5] adly generalin piyade alayy subaylaryndanmy?. Ykisi de kethüda rütbesindeymi?.

Çadyra girdikten sonra bir kenarda beklemeye ba?ladyk. Adamlar dikkatlice bizi incelediler, kyly?ymyza, boyumuza posumuza baktylar. Sonra da kendi aralarynda tarty?maya ba?ladylar. Önce nedenini anlamamy?tyk ama kysa zaman sonra ö?rendik. Problem bizim payla?ylmamyz konusundaymy?. Tarty?maya zar atarak son verdiler; böylece kavga son buldu, payla?ylmy? olduk.

[1] Teme?var'yn 58 km. kuzey do?usundadyr.

[2] Kadana: Syrp ve Macar gönüllü süvarileri.

[3] Vire: anla?arak bir kale veya müstahkem bir mevkiyi teslim etmek.

[4] Böylece Avusturyalylaryn eline geçen Lipova, Tima?var'a yönelik saldyrylaryn üssü haline gelecektir. Bu nedenle Türk ordusu, 9 Eylül 1695 senesinde yeniden ele geçirerek ayakta kalmayy ba?aran kysymlaryny da yykyp kaleyi bo?altacaktyr.

[5] Baden Markgrafy Prens Louis. Metnin orijinalinde "Pirinç Luvi" ?eklinde yazylmy?tyr. Burada oldu?u gibi, Almanca isimlerin tesbit edilebilenlerinin Almanca yazyly?lary kullanyldy.

kaynak: Sabah

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum