yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Gizlilik Tutumumuz

Sizin ki?isel özellik ve mahremiyetiniz bizim için (yani TIE veya TYE için) son derecede önemlidir. ?ayet bu anla?ma (bildiri) ile ilgili sorularynyz veya sorunlarynyz olursa, 'bize ula?yn' penceresinden bir ileti göndermeniz yeterlidir. Bu maddede bahsedilen "gizlilik tutumu", sizin hakkynyzda toplady?ymyz bilgileri ve bu bilgilere ne olabilece?ini tanymlar. Sizin TYE'nin uygulamalary hakkynda mümkün olabildi?ince bilgilendirilmi? olarak karar vermeniz için, çe?itli ayryntylara yer verdik.

1. güvenlik

2. toplady?ymyz bilgiler

3. sizin bilgilerinizin bizim tarafymyzdan açyklanmasy

4. reklamcylyk

5. hesabyn iptal edilme i?lemleri

6. gizlilik ilkelerimizdeki de?i?ikliklerin tebli?i
1. Güvenlik
TYE, bilgilerin kaybolmasy veya zarar görmesi, kötüye kullanylmasy ve tahrifi konularynda korunabilmek için, kendi gözetimi altynda bulunan güvenlik önlemlerine sahiptir. Sayfa tarafyndan kullanycy bilgilerini korumak için aldy?ymyz tedbirler, "kullanym hakky olan giri? ve eri?imin yetkililerimiz tarafyndan gözetimde bulunmasy ve kysytlanmasy; sunucularyn ve verilerin, güvenli bir yazylymla emniyetli bir yerde (maliyet etkinli?i ve uygunlu?u nispetinde) saklanmasy" gibi hususlary içermekle beraber, bunlarla synyrly kalmamaktadyr. Yetkililerimiz, güvenlik yürürlü?ü hakkynda, düzenli bir temel üzerine kurulu ve usulüne uygun yollarla bilgilendirilirler ve böylece a? gizlilik i?lemlerimizin güvenli bir biçimde devamy sa?lanyr.

2. Toplady?ymyz bilgiler
Bizim sizden toplady?ymyz ki?isel bilgilerdeki ilk amacymyz, size kolay ve düzgün, engelsiz, hyzly ve verimli bir deneyim sa?latarak TYE'yi kullandyrmaktyr. Hizmetlerimiz ve hizmetlerimizin önceden hazyrlanmy? belirleyici özellikleri, sizler tarafyndan en fazla istenen hizmetlerin mü?terilerimize en iyi ?ekilde uyarlanmasyny ve onlaryn deneyimlerinin daha kolay ve hyzly olabilmesini sa?layabilmektir. Çevrimiçi kayyt yöntemimizi kullanmak suretiyle TYE'ye üye oldu?unuzda, sizlerden elektronik posta adresinizi, kullanycy adynyzy ve ?ifrenizi, sizin ki?isel tanytycy bilginiz olarak talep etmekteyiz. Kullanycy adynyz, sizin di?er TYE üyeleri tarafyndan te?his edilmenizi sa?lar. Bu sebeple, e?er kullanycy ady olarak gerçek adynyzy kullanyrsanyz, bu bilginin sayfadaki di?er ?ahyslar tarafyndan gözle görülebilir oldu?unu bilmeniz gerekir. E?er elektronik posta adresinizi kullanycy adynyzmy? gibi kullanyrsanyz, bunun da sayfadaki di?er ki?iler tarafyndan görülebildi?ini kabul etmek zorundasynyzdyr. TYE'ye, sayfadaki bölümünüzde alenen gösterilmesini istedi?iniz ek bilgilerinizi sunabilirsiniz. Kullanycylarymyzyn kendi iradelerine byrakylan bölüm bilgilerinin dy?ynda ve bu yazynyn içinde kaydedilmi?ler haricinde, hiçbir ki?isel tanytycy bilginiz, izniniz olmadan TYE tarafyndan hiçbir ?ekilde if?a edilmez. Sizlerin ki?isel tanytym bilgilerinizi, bu ilkelerimizde beyan edilenlerin dy?ynda, TYE aracyly?y ile ileti?ime geçti?iniz kullanycylardan ba?ka herhangi biriyle, hiçbir zaman payla?mayaca?yz. TYE, kullanycylar arasyndaki ileti?imi, sayfa-içi gizli ileti gönderme i?lemi aracyly?y ile kolayla?tyryr. TYE'nin özel ileti yollama i?lemi ile gönderilen iletiler, sadece sizin kullanycy adynyzla tanymlanyr ve kullanycylaryn ki?isel e-posta adresleri, bölümlerinin kendileri tarafyndan açy?a vurulmu?¸ bir parçasy olmadykça, if?a edilmez. Biz sizlerin elektronik posta adreslerinizi, sizinle ilgili idari tebligatlary ve uyarylary, TYE'yi kullanymynyzla ilgili ileti?imlerde, sizlerle temasa geçmek için kullanyryz. E?er bu ileti?imleri almayy arzulamazsanyz, bize 'ileti?im' sayfasyndan ileti göndererek bu i?lemi durdurma hakkyna sahip olursunuz. Bu durumda sadece TYE'nin temel kullanymy ve i?levselli?i ile ilgili idari iletileri almaya devam edebilirsiniz. Sizler, kullanycy ady, e-posta adresi ve ?ifreniz dahil olmak üzere ki?isel tanytym bilgilerinizi her zaman ki?isel sayfanyza ?ifrenizle ba?lanarak de?i?tirebilir veya güncelle?tirebilirsiniz. TYE ve kullanycylarymyz, (spam) istenilmeyen elektronik posta'ya asla müsamaha göstermez. Dolayysyyla bu tür iletilere hiçbir ?ekilde izin verilemez. TYE'yi kullanarak bu tür iletilieri gönderen kullanycyyy ?ikayet etmek için gene bizimle 'ileti?im' sayfasyndan temasa geçin. Sizin hakkynyzda elimizde bulunan bilgileri ve geçmi?teki ve halen sayfa üzerinden gerçekle?tirmekte oldu?unuz eylemlerinizden elde etti?imiz di?er bilgileri; ihtilaflary çözmek, çykabilecek sorunlary gidermek ve kullanycy sözle?memizin yürürlü?ünü sa?lamak için kullanyryz. Zaman zaman, hesap bilgilerinize ve i?lem tarihlerinize, sorunlary tanymlamak veya uyu?mazlyklary çözmek için bakabiliriz. Ayryca, bu gibi bilgiler, teknik synyrlamalardan dolayy ve sayfamyzy sürekli yedeklememizden dolayy, hiçbir zaman veri tabanymyzdan tamamen kaldyrylamaz. Bu yüzden, kullanycylarymyzyn tanymlayycy bilgileri, ilerideki muhtemel taleplere cevap verebilmek için, zaten veri tabanymyzdan tamamen kaldyrylamamalydyr. Siz, bizim a? sayfamyzla etkile?im içine girdi?iniz her sefer, biz zaten bu tip bilgilere eri?mi?¸ ve onlary depolamy?¸ olmaktayyz. TYE, sizin tarayycynyzdan ip (örüta?y ileti?im kuraly) adresinizi, talep etti?iniz sayfayy da içererek kendili?inden alyr ve kaydeder. TYE tanymlama bilgileri, TYE a? sunucularyndan kullanycynyn tarayycysyna gönderilen ve kullanycynyn kendi bilgisayaryndaki sabit sürücüsünde saklanan, küçük bilgi dosyalarydyr. TYE, tanymlama bilgilerini, kullanycylarymyzyn sitede ziyaret ettikleri sayfalary takip etmek için kullanyr. Bu husus, bizim sayfa'daki toplam kullanymla ilgili bir araya toplanmy? bilgileri, biriktirmemize yarar. TYE, tanymlama bilgilerini, kullanycylarynyn kendi ilgi alanlaryna özgü, belirli esaslary tespit etmek ve kullanycylaryn kullanycy adlary ve ?ifrelerinin byrakty?y izleri muhafaza etmek için de kullanyr. Böylece kullanycylar, her oturum için o bilgileri tekrar girmek zorunda kalmazlar. Aksi taktirde, TYE'nin a? sayfasyny kullanamazsynyz. Genellikle hizmetimiz; kullanym bilgilerini, sayfamyzy ziyaret edenlerin sayysyny, ziyaret sykly?yny ve bunlardan meydana çykan di?er bir takym unsurlary, typky belirli bir gösteriyi kaç ki?inin izledi?ini gösteren sayaçlara benzer ?ekilde, kendili?inden biriktirir. TYE, bu bilgileri, sizin ki?isel kimli?inizi saptar bir biçimde de?il, sadece sayysal ve bir araya getirilmi?¸ toplam veriler ?eklinde kullanyr. TYE sizin ip (örüta?y ileti?im kuraly) adreslerinizi, sunucumuzla ilgili sorunlary te?his etmek, sorunlara çare bulmak ve sayfaya hizmet etmek için kullanyr. Genellikle, ip (örüta?y ileti?im kuraly) adresleri, ki?inin bize ba?landy?y yeri, ki?inin hangi hizmet uygulamalaryny kullandy?yny ve kullanycynyn sayfada hangi bölümleri ziyaret etti?ini gösterir. Biz sizin ip (örüta?y ileti?im kuraly) adreslerinizle hiçbir ?ekilde özel olarak kimli?inizi saptayabilecek bir ba?lanty kurmayyz. Bunun anlamy ?udur: sizin oturumunuz takip edilebilecek, fakat siz meçhul biri olarak kalacaksynyz. Biz, TYE olarak, sahtekarlyk ve dolandyrycyly?y önlemek amacyyla, ip (örüta?y ileti?im kuraly) adreslerini takip etme hakkymyzy ve bu adresleri, gerekti?inde yargy mercileriyle payla?ma hakkymyzy da sakly tutmaktayyz. TYE'nin, kendisine gönderilen elektronik posta haberle?melerini, ve di?er kullanycylaryn veya üçüncü ?ahyslaryn, di?er kullanycylaryn ki?iye özgü eylemleriyle ilgili haberle?me bilgilerini de toplama ve saklama hakky mahfuzdur.

3. sizin bilgilerinizin bizim tarafymyzdan açyklanmasy
Hiçbir ki?isel tanymlayycy bilgiyi üçüncü ?ahyslara satmayyz, kiralamayyz ve bu bilgiyle ticaret yapmayyz, kullanycylarymyzyn elektronik posta adreslerini talep edilmemi? pazarlama için kullanmayyz. Bu durumun yegane istisnalary ya izninizin alynmy? olmasy ya da bu bölümde belirtilen di?er durumlardyr. Bazy hallerde devlet, ki?ileri ya da kurulu?lary, sizin hakkynyzda bilgi if?aatyna icbar edebilir. TYE uygun gördü?ü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu duruma uyacaktyr. TYE, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasynda, gerçe?e eri?meyi kolayla?tyrmak amacyyla, (a) e?er gerekli görürse (b) böyle açyklamalaryn kendisinin mümkün mükellefiyetini hafifletece?ine inanyrsa veya (c) kendi haklaryny icra etmek için bazy ki?isel bilgilerinizi payla?mayy uygun görürse, bu duruma muvafakat etme mecburiyetiniz bulunmaktadyr. TYE, bazy ki?isel tanytycy bilgilerinizi, sayfanyn ileti?imiyle, ödemeleriyle ve di?er eylemeleriyle ilgili olarak, kredi karty ?irketleri ve bazy üçüncü ?ahys hizmet sa?layycylaryna açyklayabilir. TYE, herhangi bir ilkesini (kullanycy hizmet kullanym ?artlary sözle?mesi gibi) icra etmek için de ki?isel tanytycy bilgilerinizi kullanabilir. Ayryca, TYE'nin bütün hareketli de?eriyle birlikte satylmasy halinde veya iktisap edilmesi ile (veya i?ten çekilmesi halinde ya da iflasy durumunda), ?eklen i?in hareketli de?erlerinden biri olmalary dolayysyyla, mü?teri bilgileri de, ba?lantynyn gerçekle?mesiyle, geçi? yapar. Bu gibi geçi?lerden vukuu her zaman mümkün olabilece?inden, ki?isel bilgilerinizi, TYE'yi iktisap edenin ileriye dönük olarak, kullanmaya devam edebilece?ini, pe?inen kabul etmi? sayylyrsynyz.

4. reklamcylyk
TYE'nin, di?er sayfalarla a? ba?lantysy bulunabilir. TYE bu gibi a? sayfalarynyn gizlilik uygulamalaryndan veya içeriklerinden sorumlu de?ildir. Bu sitelerin gizlilik siyaseti ve ilkelerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. TYE'de ne?rolunan reklamlar, reklamcylyk yapan i? ortaklarymyz aracyly?y ile kullanycylarymyza da?ytylyr. Bu ortaklar, mevcut ortamda bir takym tanymlama bilgileri kurabilirler. Bunu yapmak, reklam sahibinin size her çevrimiçi ilan göndermesinde bilgisayarynyzy tanymasyny sa?lar. Bu da reklam verenlerin, sizin veya bilgisayarynyzy kullanan di?er herhangi birisinin, onlaryn verdi?i hangi reklamy gördü?ünü veya hangisine, üzerine tyklamak suretiyle, eri?ti?ini saptamayy mümkün kylar. TYE'nin, reklam veren üçüncü ?ahyslaryn reklam sunucularyna ve reklam a?laryna yerle?tirilmi?¸ olabilen tanymlama bilgilerine ula?abilme ve onlary gözetme imkany veya hakky yoktur. Buradaki gizlilik siyaseti ilkeleri, sadece TYE'nin tanymlama bilgilerinin kullanylmasyny kapsar, bunlar dy?yndaki herhangi bir reklam verenin tanymlama bilgilerinin kullanylmasyny kapsamaz.

5. hesabyn iptal edilme i?lemleri
TYE'deki hesabynyzy iptal etmeye karar verdiyseniz, ana sayfada, üstte bulunan 'ileti?im'den bize iste?inizi bildirmeniz yeterlidir. Bir kere üyeli?i iptal edilen bir daha sayfamyza kabul edilmeyebilir.

6. gizlilik ilkelerimizdeki de?i?ikliklerin tebli?i
E?er gizlilik uygulamalarymyzda esasa ili?kin bir de?i?iklik olursa, size derhal bildirece?iz. TYE, sizden toplady?y bilgileri, toplama zamanynda kaydedilmi? olandan farkly bir biçimde kullanacak olursa, ticari bakymdan makul oldu?u sürece, bunu sizden yazyly veya e-posta yoluyla onay alarak payla?acaktyr. Gizlilik ilkemizde yapaca?ymyz bütün de?i?iklikler, 5 gün öncesinden yayynlanarak tebli? edilecektir. Fakat bu gizlilik bildirisiyle ilgili veya sayfanyn uygulamalary ile alakaly ya da TYE ile olan ili?kileriniz hakkynda herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize ileti yoluyla ula?yn.

Şifremi unuttum