yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Kullanym Ko?ullary

Lütfen hizmetlerimizi kullanmadan önce bu sözle?meyi dikkatlice okuyun. TYE'ye katylmakla, bu anla?manyn bütün madde ve ?artlaryny kabul etmi? sayylyrsynyz. E?er bu anla?madaki madde ve ?artlaryn tümünü kabul etmiyorsanyz, lütfen TYE'a üye olmayyn. ?artlary kabul etmemeniz halinde, hizmetlerin hiçbirinden yararlanma hakkynyz olmayacaktyr. Kabulünüz, bu anla?madaki bütün madde ve ?artlary kabul etmenize ba?lydyr; e?er bu madde ve ?artlar TYE tarafyndan synyrlanmy?sa, kabulünüz de bu ?artlara uygun bir ?ekilde synyrlanacaktyr.

Www.TIE.com'daki web sayfalary ve ona ba?lantyly tüm sayfalar ("site"ler), Türks In Entertainment'yn ("TIE" "TYE"nin) malydyr ve TYE tarafyndan i?letilir. Bunlara, sizler ("kullanycy"lar) tarafyndan a?a?ydaki maddelerde belirtilen ?artlar dahilinde eri?ilebilir:

1. Hizmetlere eri?im bu antla?manyn madde ve ?artlaryna ba?ly olarak, TYE, kullanycylara belirli hizmetleri sa?lamayy önerebilir. Buna (bu sözle?mede belirtildi?i üzere), kullanycylar arasyndaki kullanycy içeriklerinin iletilmesinin kolayla?tyrylmasy dahildir. Hizmetler, sayfa dahilinde daha kapsamly bir ?ekilde tanymlanmaktadyr. Bu hizmetler, sayfanyn hizmetler kysmynda, i?lem sa?layycy üzerinden, kullanycy tarafyndan seçilir. Bunlar, yalnyzca kullanycynyn kendi kullanymy içindir, üçüncü bir ?ahsyn bunlary kullanymy veya bunlar üzerinde yetkisi söz konusu de?ildir. TYE'nin kullanycy için sa?lady?y hizmetler, sayfadaki içeriklerin hepsini kapsar, fakat bunlarla kysytlanmaz. TYE, herhangi bir hizmetinin özelli?ini, veri tabanynyn veya içeri?in kullanylabilirli?i de dahil olmak üzere, diledi?i gibi de?i?tirebilir, geçici olarak durdurabilir veya devam ettirmeyebilir. Ayny zamanda TYE, bildirimde bulunmadan ve sorumlu olmadan, belirli özellik ve hizmetlere synyrlama koyabilir veya kullanycynyn hesabynyn veya hizmetinin belli bir kysmyny ya da tamamyny kysytlayabilir. TYE'nin, diledi?i zaman, bu kullanycy anla?masynda de?i?iklik yapma hakky saklydyr. Bu de?i?ikli?i, sayfaya bir bildiri yollayarak ya da kullanycyya elektronik posta yoluyla bildiri göndererek yapar. Kullanycy, bu gibi de?i?iklikleri incelemek ve bunlary bilmekle mükelleftir. Kullanycy, bu ?ekilde de?i?ikli?e u?rayan hizmetleri kullanmakla, kullanycy sözle?mesinin de?i?tirilmi?¸ madde ve ?artlaryny kabul etmi? sayylyr. Kullanycy, TYE'ye, bir birey (fert veya ?ahys) oldu?u (tüzel ki?i veya benzeri olmady?y) ve en az 18 ya?ynda bulundu?u hususunu teyit eder. Kullanycy, ayny zamanda hizmetleri kullanmaya ve sayfaya giri? yapmaya yasal olarak yetkili oldu?unu ve hizmetlerin seçiminde, hizmetlerin kullanymynda ve sayfaya giri?inde her türlü sorumlulu?u üstlendi?ini, TYE'ye tasdik eder. Bu antla?ma, kanuna aykyrylyk söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda sayfaya giri? hakky iptal edilir. Kullanycy, sayfaya girmek ve ba?lanmak için gerekli gereç veya yardymcy hizmetleri edinmekten ve bunlary korumaktan sorumludur. Ba?ka bir deyi?le, hizmetlerin kullanymy için, modemler, bilgisayar donanymy, yazylym, uzun ya da kysa mesafe telefon hizmetleri, herhangi bir synyrlama olmadan, bunlara dahildir. Kullanycy bu gibi gereçlerin veya yardymcy hizmetlerin, 'hizmet'lerle uyumlu olmasy güvencesinden sorumludur.

2. Sayfa ve içeri?i yalnyzca TYE kullanycylarynyn kullanymy içindir ve sadece bu sözle?menin ko?ullaryna uygun olarak kullanylabilir. Sayfa içinde görüntülenen tüm içerik (metinler, tasarymlar, haberler, makaleler, ?ekiller, sunumlar, kullanycy ileti?im resimleri, görüntüler ve resimler), bu sözle?mede "içerik" olarak anylacaktyr. Kullanycy, "hizmetler" üzerinden eri?ilen "içerik" içindeki tüm telif hakky uyarylaryny, bilgileri ve kysytlamalary kabul etmekle mükelleftir. Sayfa, ortak bir çaly?ma ve/veya derleme olarak, Amerika Birle?ik Devletleri telif haklary yasasy, uluslararasy düzenlemeler ve konu hakkyndaki di?er yasalar tarafyndan korunmaktadyr.

Kullanycylar, "içeri?in" herhangi bir bölümünü veya tamamyny hiçbir ?ekilde yayymlayamaz veya üzerinde de?i?iklik yapmak sureti ile de olsa, kar amacyyla ço?altyp da?ytymyny yapamaz. Sayfa, kullanycylaryn bireysel kullanymy için mevcut olup, herhangi bir ticari amaç için kullanylamaz. Örgütler, ?irketler ve/veya i?letmeler, sayfayy veya hizmetlerini herhangi bir amaç do?rultusunda kullanamazlar. ?ifreler ve bahsi geçen isimler, resimler, adresler kopyalanarak ba?ka bir ürün veya hizmet için kullanylamaz. Sayfanyn yasa dy?y ve/veya yetkisiz kullanymy, kullanycy isimlerinin ve e-posta ve/veya di?er posta adreslerinin istenmeyen amaçlar do?rultusunda kullanymy ve toplanmasy halinde, soru?turma açylarak gerekli olan her türlü yasal tedbir, synyrsyz bir ?ekilde uygulanacaktyr.

3. Kullanycy içeri?i "kullanycy içeri?i", bir kullanycy tarafyndan (sadece sayfa içindeki ileti?imle synyrly olmayan) kendisinden kaynaklanan ve kendisiyle ilgili olarak yaratylan içerik anlamyna gelir. Kullanycylar, kendi kullanycy içeriklerini sayfa'ya kattyklarynda, sürekli ve kalycy olarak, dünya çapynda, kendilerine münhasyr olmayan, geçi? yapylabilir bir takym haklarla beraber kullanycy içeriklerini (ilgili fikri mülkiyet haklary da dahil) bedelsiz bir ?ekilde TYE'ye ba?y?ladyklaryny ve TIE'nin da bunu kendi çykaryna kullanmasyny kabul ederek onaylamy? olurlar. Kullanycylar, kullanycy hükümlerindeki haklaryny, hakaret içeren, küçük dü?ürücü, müstehcen, pornografik, kötü niyetli, saldyry amaçly ve üçüncü ?ahyslaryn hak ve hukukunu ihlal edici yönde kullanmayacaklaryny kabul ve taahhüt ederler. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya bir neden göstermeksizin (?art olmamakla beraber, üçüncü ?ahyslardan ve kullanycy içeri?i ile ilgili mercilerden gelen iddia ve talepler üzerine), e?er TYE kullanycysy tarafyndan bir önceki cümledeki hükmün ihlali söz konusu ise, TYE'nin, herhangi bir kullanycy içeri?ini sayfa'dan kaldyrma hakky mahfuzdur. Sayfa'da bulunmamasy gereken yasady?y veya yasaklanmy? olan bazy hususlaryn listesi a?a?ydadyr. TYE'nin, bu hususlary ihlal edenler hakkynda soru?turma yapmak ve bunlary ihlal eden ki?ilerin üyeliklerini silmek, bu tarz uygunsuz ileti?imi hizmetten kaldyrmak ve bu ki?ilere kar?y her türlü gerekli yasal tedbirleri almak ve ba?latmak haklary da mahfuzdur. yasaklanan hususlar ?unlardyr:

. rahatsyzlyk vermek veya ba?ka birisinin tacizine yanda? olmak, onu savunmak;
. bir kullanycynyn yanly? ve yanyltycy buldu?u bilgileri veya yasa dy?y eylemleri veya tehdit edici, müstehcen, iftira edici, küçük dü?ürücü, hakaret içeren davrany?lary yapmak ve ileri safhaya ta?ymak;
. yasady?y bir çaly?mayy veya ba?ka birisine ait bir çaly?mayy izinsiz olarak kullanmak, örne?in korsan bilgisayar programlary kullanmak veya bunlara ba?lantylar sa?lamak, ya da üretilmi? olan kopya korumaly cihazlary atlatmak için bilgi sa?lamak veya korsan müzikler yayynlamak veya bunlara link (ba?lanty) sa?lamak;
. kysytly veya ?ifre korumaly sayfalar yayynlamak ya da ba?ka bir sayfadan ba?lanty içermeyen veya eri?ilemeyen gizli sayfa veya resimler kullanmak.
. her çe?it pornografik veya açykça cinsellik arz eden maddeleri görüntülemek;
. yasady?y silah yapymy veya kullanymy, birisinin özel hayatyny ihlal etme ya da bilgisayar virüsleri sa?lama veya olu?turma gibi yasady?y eylemler hakkynda bilgilendirici içerik kullanmak;
. ticari veya yasady?y amaçlar için di?er kullanycylardan ?ifre veya ki?isel kimlik bilgileri almak;
. önceden tarafymyzdan yazyly izin alynmaksyzyn; yary?ma, bahis, takas, reklamcylyk veya piramit ?emalary gibi ticari eylemler ve/veya saty?lar yapmak; ve
. yrkçyly?y, ba?nazly?y, herhangi bir birey ya da öbe?e kar?y nefreti ve bedensel zarar verilmesini te?vik eden içerik yayynlamak.

. bu hususlaryn tamamy yasaklanmy? ?eyler olmasyna ra?men, bir ki?inin bu tip ?eylere maruz kalma ihtimali az da olsa vardyr ve kullanycynyn, böyle bir ?eye maruz kalmasy dolayysyyla herhangi bir taraftan gelecek zararlarla ilgili haklaryny kullanmaktan feragat etme zorunlulu?u vardyr.

4. kysytlamalar kullanycy, hizmetlere ve sayfaya eri?meyle ilgili olarak her tür eyleminden mesuldür. Herhangi hileli, yolsuz veya ba?ka bir çe?it yasal olmayan faaliyet, kullanycynyn sayfaya giri? ve hizmetlere ula?ma hakkynyn sona erdirilme sebebi olabilir. Kullanycy, hiçbir TYE kullanycysyna ?ifre, hesap veya ki?isel bilgi sa?lamak amacyyla, herhangi bir ileti veya talebi postalayamaz veya iletemez, ya da iletilmesine veya postalanmasyna neden olamaz. Sayfanyn veya hizmetlerin kullanymynda, herhangi bir bilgisayar ?ebekesinin güvenli?ini ihlal etmek, güvenlik ?ifreleme kodlaryny kyrmak, tehdit edici veya müstehcenlik içeren yasa dy?y içerik göndermek veya yüklemek ya da herhangi bir yasa dy?y eylemle me?gul olmak kesinlikle yasaktyr. Kullanycy; maillist, listserv, veya otomatik ça?ry cevaplayycysynyn hiçbir cinsini veya 'spam'i (ileti sa?ana?yny), kullanycylaryn oturum açmadyklary esnada çaly?tyrylan yada harekete geçirilen hiçbir yöntemi, sayfa'ya yükleyemez.

5. telif hakki ilkesi kullanycy, hiçbir ?ekilde telif hakky mahfuz olan bir maddeyi, ticari markayy veya di?er müseccel bilgiyi, bu tescilli haklaryn sahibinin önceden vermi? bulundu?u yazyly bir muvafakaty olmadan, sayfa'ya ekleyemez, da?ytamaz veya örnekleyemez. Kendisinin mevcut olan bir telif hakkynyn ihlal edildi?ine inanan ki?iler, TYE'nin 'bize ula?yn' sayfasyndan, TYE ile temasa geçmelidirler.

6. teminat feragati TYE'nin hiçbir kullanycy ile özel hiçbir ili?kisi yoktur ve kullanycyya kar?y herhangi bir mutemet veya vekil sorumlulu?u da mevcut de?ildir. Kullanycy, "hangi kullanycylar sayfaya eri?im sa?lyyor; kullanycy, hangi kullanycy içeri?ine sayfa aracyly?yyla eri?iyor; bir kullanycy içeri?inin di?er bir kullanycy üzerindeki etkisi nedir; kullanycy, kullanycy içeri?ini nasyl yorumlayabilir veya kullanabilir; ya da bir kullanycy içeri?inden etkilenen di?er bir kullanycy, ne gibi eylemler yapabilir " gibi hususlarla ilgili olarak TYE'nin hiçbir denetim ?eklinin olmady?yny ve bunlarla ilgili hiçbir ?ekilde takibat yapma zorunlulu?u olmady?yny kabul etmek zorundadyr. Kullanycy, kendisinin sayfa aracyly?yyla ele geçirdi?i veya elde edemedi?i kullanycy içeri?inin tüm yükümlülüklerinden dolayy TYE'nin mesul olmady?yny kabullenmek mecburiyetindedir. Sayfa, bazy ki?ilerin itici veya uygunsuz buldu?u bir içeri?e sahip olabilir veya kullanycylaryny bu tip unsurlar içeren sayfalara yönlendirebilir. TYE, sayfada bulunan veya site üzerinden eri?ilen bir içerikle ilgili temsilcilik yapmaz ve TYE'nin, sayfa üzerinden eri?ilen veya sayfada bulunan bir içeri?in do?rulu?u, telif hakkyna uygun olup olmady?y, yasally?y veya topluma uygunlu?u konularynda bir ara?tyrma yapma mecburiyeti ve yükümlülü?ü yoktur. Hizmetler, içerik, sayfa ve herhangi bir yazylym; ister saryh (açyk) ister zymni (örtük), herhangi bir synyrlama ve ticarete elveri?lilik yükümlülü?ü olmayan, belirli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici synyrlama koymadan, tamamen "oldu?u gibi" ilkesine göre sunulmu?tur. Bazy devletler (zymni) örtük bir yükümlülü?ün ne kadar sürece?i konusunda synyrlamaya izin vermez. Bu ülkelerdeki kullanycylar için yukarydaki kysytlamalar uygulanmayabilir. Elektronik ileti?im mahremiyet yasasy bildirisi (18usc 2701-2711): TYE, kendisi üzerinden yapylan veya kendi ssayfasyndan ba?lanty yapylarak ula?ylan, herhangi bir a? sayfasy tarafyndan gerçekle?tirilen herhangi bir ileti?imin gizlili?i veya dokunulmazly?y konusunda güvence vermez. TYE; elektronik posta adreslerinin, kayytlaryn ve kimlik bilgilerinin, teker alanynyn, dany?malaryn, haberle?melerin, gizli veya ticari syr niteli?indeki bilgilerin, TYE'nin donatymy üzerinde depolanan veya sayfa tarafyndan eri?ilen bilgisayar a?y üzerinden iletilen veya hizmetlerin kullanycy tarafyndan de?i?ik ?ekilde kullanylmasy ile ilgili herhangi bir içerik'ten sorumlu de?ildir. Daha fazla bilgi için lütfen TYE'nin "gizlilik ilkesi" maddesine ba?vurun.

7. Kayyt ve güvenlik hizmetlerinin kullanymynyn bir ko?ulu olarak, kullanycy'nyn, TYE'ye kayyt olmasy ve bir ?ifre ve kullanycy ady ("TYE kullanycy ady") seçmesi ?arttyr. Kullanycy TYE'ye do?ru, eksiksiz ve güncel kayyt bilgilerini vermek zorundadyr. Aksi halde bu sözle?me ihlal edilmi? sayylacak ve kullanycy bilgilendirilmeksizin hesaby kapatylabilecektir. Bir kullanycynyn kesin olarak yapamayaca?y ?eyler ?unlardyr :

(i) Bir ki?iyi taklit etmek amacyyla ba?ka bir ki?inin adyny TYE kullanycy ady olarak seçemez veya kullanamaz.

(ii) Gerekli izne sahip olmadan, kullanycy dy?yndaki herhangi bir ki?inin hukuken sahip oldu?u bir ady, TYE kullanycy ady olarak kullanamaz. Aksi halde, TYE kaydy reddetme veya TYE kullanycy adyny iptal etmek hususunda takdir hakkyna sahiptir. Kullanycy, kendi TYE ?ifresinin gizlili?ini korumakla yükümlüdür.

8. Güvence kullanycy, TYE'ye, TYE'ye ba?ly ?irket veya yan kurulu?laryna, üyelerine, görevli ve çaly?anlaryna; kullanycynyn ya da onun hesabyny kullanan üçüncü bir ki?inin sayfa'ya eri?mesinden, hizmetleri kullanmasyndan, kullanycy sözle?mesini ihlal etmesinden veya ba?ka bir ki?i veya kurulu?un fikri mülkiyet haklaryny ihlal etmesinden kaynaklanan zararlary, maliyetleri, avukatlyk ücretlerini veya tazminatlary ödeyece?ini güvence etmekle mükelleftir.

9. Sorumlulu?un synyrlandyrylmasy TYE, sayfa veya hizmetleriyle ilgili olarak (i) kullanycy tarafyndan yapylan ödemelerin fazla olmasyndan; veya (ii) herhangi bir ?ekilde do?rudan olmayan, tesadüfen veya bir sonuç olarak ortaya çykan ve cezayy gerektiren dolayly hasarlardan, hiçbir ?ekilde sorumlu de?ildir. Bazy devletler tesadüfi veya dolayly hasarlaryn hariç tutulmasyna veya synyrlandyrylmasyna müsaade etmez; bu yüzden bu ülkelerdeki kullanycylar için yukarydaki kysytlamalar uygulanmayabilir.

10. Ücret ve ödemeler bazy hizmetler belirli bir ücretin ödenmesini gerektirir. Kendisi tarafyndan seçilen bu çe?it hizmetlerle ilgili olarak kullanycy, sayfada tarif edildi?i ?ekilde, gerekli bütün ücretleri ödemekle mükelleftir. TYE, diledi?i zaman, ya elektronik postayla gönderece?i ya da sayfadan yayynlayaca?y bir uyary ile, en az 10 gün öncesinden bildirmek kaydyyla, fiyat listesini de?i?tirme veya yeni fiyat tesis etme hakkyny muhafaza eder. Böyle bir bildiriyi takiben sürenin dolmasyndan sonra, kullanycy tarafyndan bahse konu hizmetlerin kullanylmasy, kullanycynyn yeni veya artan ücreti ryzasy ile kabul etti?i anlamyna gelir.

11. Sona erme her iki taraf da, herhangi bir vesile ile di?er tarafa bildirimde bulunmak suretiyle, her an hizmetleri sona erdirebilir. Kullanycynyn bu antla?mada belirtilen madde veya ko?ullardan birini ihlal etmesi halinde, TYE, önceden bildirme mecburiyeti olmaksyzyn, bazy veya tüm hizmetleri ya da sayfaya eri?imi, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Bu sözle?me çerçevesinde ödenmi? hiçbir ücret iade edilmez. Kullanycynyn hesabynyn sona ermesi halinde, kullanycynyn hizmetleri kullanym hakky, sayfaya eri?imi ve herhangi bir içerik hemen sona erer. Bu antla?manyn ko?ullary, sona ermenin tabii neticesi olarak, herhangi bir synyrlama olmadan, sahiplik hükümlerini, teminat feragatini ve yükümlülü?ün synyrlaryny içererek, devam edecektir.

12. Di?er hükümler yukaryda belirtilen maddelerdeki hükümlerin, taraflardan herhangi biri tarafyndan uygulanmamasy, di?er haklardan feragat edilmesi anlamyna gelmez. TYE, mekanik, elektronik veya ileti?imsel aryza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dy?ynda gerçekle?en nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözle?mede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu de?ildir. Bu sözle?menin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile synyrlandyrylyr ve sözle?menin geri kalan kysmy tamamen geçerlili?ini korur. Bu sözle?me, TYE'nin yazyly izni alynmaksyzyn kullanycy tarafyndan, ba?kasyna devir ve tahsis edilemez veya ruhsatlandyrylamaz. Bu sözle?me, hukuki ihtilaflar ayyrt edilmeksizin, Amerika Birle?ik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'nin kanunlary çerçevesinde uygulanyr ve yorumlanyr. Her iki taraf da bu sözle?menin, taraflaryn iradelerinin tam kar?yly?y oldu?unu ve bu sözle?menin konusu ile ilgili bundan önceki tüm yazyly veya sözlü anla?malaryn, kurulmu? ileti?imlerin ve kabul edilmi? di?er uzla?malaryn iptal edildi?ini ve bunlaryn yerini aldy?yny kabul etmek zorundadyrlar. Bu sözle?me ile ilgili tüm de?i?iklikler, her iki tarafyn da imzasyny içeren yazyly bir antla?ma ile yapylmadykça, geçerli de?ildir; ve bu sözle?menin bütün hükümleri geçerlili?ini korur. Bu sözle?menin sonucu olarak hiçbir acentelik, ortaklyk ya da ortak giri?im kurulamaz veya istihdam olu?turulamaz ve de kullanycy, bunlarla ilgili herhangi bir konuda TYE'yi ba?layycy bir yetkiye sahip olamaz.

Şifremi unuttum