new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

'Short Filmmakers are after the trophy'

Monday, Feb 25, 2008

'Arkada?y 2004 yylyndaki festivalde bir filmiyle görüyoruz. Ne ho? diyoruz, seyrediyoruz. 2004 yyly boyunca düzenlenen bütün yary?malarda o arkada? yine var! 2005 yylyna giriyoruz, ayny arkada? yine çykyyor kar?ymyza. Paranyn tadyny almy?, ödülün tadyny almy?. 2006 yylyna giriyoruz, ‘son üç yyl içinde çekmi? olmasy kaydyyla’ girilebilen yary?mada yine ayny arkada?y, ayny filmiyle görüyoruz. 2007’de o arkada?ymyz ayny filmle sa?da solda ödül kapma derdinde. 2008’de jüri üyesi oldu?um bir yary?mada dayanamyyorum ve ‘ben artyk bu adamy görmek istemiyorum’ diyorum.'

Ali Murat Güven, Yeni ?afak Gazetesi’nin sinema ele?tirmeni. Ayny zamanda gazetenin sinema editörü de olan Güven’in yazylary sinema camiasynda dikkatle takip ediliyor. Çok sayyda polemi?in ate?ini fitilleyen yazar, kendisine has üslubu ile yazdy?y yazylaryyla hayli ses getiriyor. Türkiye’de Kysa film üzerine yapty?y çaly?malaryyla da tanynan Ali Murat Güven’i ofisinde ziyaret ettik, kendisiyle Kysa Film ve gençler üzerine konu?tuk.

Malumunuz sinemaya giden kitlenin ezici ço?unlu?u gençlerden olu?uyor. Yapylan birçok ara?tyrmanyn sonucu da bu gerçe?i teyit etti. ?u soruyla konuyu açmak istiyorum; Sizce gençler sinemaya neden gidiyor?

Sinemaya 1895’lerde, Paris’te ilk icat edilip Lumiere Karde?ler’in düzenledi?i ilk paraly gösteriden bu yana, gençlerin ilgisi hep olmu?tur. Bütün zamanlaryn istatistikleri bunu do?rular. Çünkü sinema teknolojik bir gösteridir. Ve gençler teknolojik yenilikleri takip etmeyi her ça?da sevmi?lerdir. Bunun dy?ynda, alt okumalaryny yapmanyn insanlary zorlady?y a?yr sanatlar var. Yani ki?iden çok emek isteyen sanatlar. Söz gelimi edebiyat; Bir romany okumak, hazmetmek, kafada analizini yapmak ve bir tat alabilmek için o roman üzerinde yo?un bir emek sarf ediyorsunuz. Ayny ?ekilde opera, bale, tiyatro emek gerektiren sanatlar. Mesai harcyyorsunuz, gösteri salonuna gidiyorsunuz, bilet alyyorsunuz, oraya gitmek için bir takym ba?ka harcamalar yapyyorsunuz ve bunun kar?yly?ynda sizden bu gösterilerden bir ?eyler çykarmanyz isteniyoruz. Beethoven dinliyorsunuz örne?in. Bunlaryn bir ön hazyrly?y lazym. Yani bir entelektüel birikim gerekiyor bunu dinlemek için. Altyapy gerekiyor. Bu konuyla ilgili gerekli altyapyyy edinip, o eserde anlatylan mesajy bulup çykarmanyz lazym. Bunu yaparken keyif almanyz için entelektüel bir birikime sahip olmanyz gerekiyor. Y?te sinemada buna ihtiyaç yok. Yani yedinci sanat, sanatlaryn en genci ve hepsinin bile?kesi olan sinemada bu kadar yo?un bir entelektüelli?e ve eme?e gerek yok. Bir anlaty var perdede. E?er bu arthaus film de?ilse, çok zorlayycy ve yo?un bir tekni?i benimsememi?se, böyle bir yönetmenin elinden çykmamy?sa tipik, dünya üzerindeki herkesin anlayabilece?i bir tarzda çekilmi?, ba?langycy, geli?mesi ve sonucu olan bir öyküyse seyircileri zorlamyyor. Draje halinde, tüketilebilen kolay bir sanat. Ama her zaman böyle midir, bu tarty?ylyr. Sinema ara syra sanatla?abilen bir endüstridir. Gençler sinemaya bu derinlikli, sanatsal düzlemde yakyn de?iller. Yani bir pop nesnesi olarak sinema revaçtadyr. Güzel kyzlar, yaky?ykly erkekler, dinamik bir kurgu, hareketli bir müzik, çok anla?ylyr bir öykü, iyilerin kazandy?y, kötülerin kaybetti?i, gençlerin mutlu hayatlara do?ru yelken açty?y filmlere giderler. Yani istatistiklerin bir adym ötesine geçti?inizde bunu görürsünüz. Gençler sinemaya gidenlerin büyük bir bölümünü te?kil ediyor ama sinemada izledikleri filmlerin ne kadary arthaus filmler, ne kadary gelece?e miras byrakylacak türen ve ne kadary popcorn filmler? Y?te buraya indi?imizde izlenilen filmlerin çok büyük bir kysmynyn popcorn tarzy filmler oldu?unu görürüz. Hiç kimse sanat filmi izlemek istedi?inde Apocalypto Now’u, seyretmiyor. Daha kolay hazmedilebilecek bir sava? filmi seyrediyor. Bu bakymdan, gençli?in teknolojik aygytlara, kendisini fazlaca yormayan yapymlara ilgi duydu?unu görüyoruz. Nihayetinde sinema genç bir sanat, gençlerin ruhuna uygun bir sanat. Tüketimi pratik, algysy kolay. Sinema sanatlar arsynda hamburger gibidir.

Peki, sinema ve gençlik birbiriyle nasyl bir aly? veri? içinde? Mesela bu ili?kiyi hangi etkenler belirliyor?

1934’te, It Happened One Night (Bir Gecede Oldu Bitti) Clark Gable’yn bir filmi gösterilir. Filmin bir sahnesinde, ba?roldeki kahramanymyz gömle?ini çykartyr. Atlet veya fanila giymedi?i ortaya çykar. Ertesi yyl ABD’de yüzlerce iç çama?yr firmasy iflas eder. Çünkü gençler bir trend olarak gömle?i atlet olmadan, giymeye ba?ladylar. 1978’de The Deer Hunter (Avcy ) gösterime girdi?i zaman Amerika’dan Rusya’ya, düzinelerce ülkede, düzinelerce genç ‘Rus Ruleti’ oynarken hayatyny kaybetti. ‘Superman’ 1978’de gösterime girdi?inde, bir çok çocuk ve genç pencereden kendilerini atarak uçmayy denedi. Kimi öldü, kimi sakat kaldy. Gençlerin ruh dünyasyny kolay etki edebilen, onlaryn damarlaryna bir syvy gibi rahatça girip yayylabilen bir niteli?i var sinemanyn. Sinemacylar bunun hep farkynda oldular. Sinema tarihinde ana akym olarak eri?kin sinemasy akarken, her zaman yan taraftan önemli bir kol olarak gençli?i hedefleyen, onlary tavlamayy, sinema salonlaryna çekmeyi amaçlayan bir gençlik sinemasy hep oldu. Kar?y cinse hissedilen ama ifade edilemeyen bazy ?eylerin perde üzerinde ifade edilmesi, hyz, a?k, romantizm ve acy. Sorarym, bu ülkede çocuklu?unda ve ilk gençli?inde Uzakdo?u karate, Kung Fu, Bruc Lee filmleri izledikten sonra, sinemanyn kapysyndan çyktyktan sonra fuayede karate hareketleri yapmayan bir tek çocuk olmu? mudur? Yster A?ry’daki döküntü bir sinemada olsun, ister Ystanbul’da, Beyaz Türklerin ya?ady?y en kaliteli sinemanyn fuayesinde olsun. Bu genç olmanyn do?asyyla ilgili bir ?ey. Hepimiz bir dönem Clark Gable, Bruc Lee v.b kahramanlara büründük. (?imdilerde) Kenan Ymirzalyo?lu, Polat Alemda? olanlar var. Sinemacylar bunu bilirler. Bunu kimi zaman ayarynda, kimi zaman da suistimal düzeyinde kullanyyorlar. Ben, ülkemizde sinema üzerinde yazyp çizen, dü?ünen, bir zamanlar kendi de çocuk ve genç olmu?, büyük kentte do?mu? büyümü? bir ku?a?yn üyesi, sinema yazarlary ailesinin bir üyesi olarak, do?ru bir tarafta durmaya çaly?yyorum. Bütün derdim ?u; Gençlerin bu kadar edilgen bir kimlikle önlerine konulan her ?eyi bitmez tükenmez bir i?tahla takip ettikleri bir sinema be?enisi de?il, iki-üç filtreden geçmi?, 'bu benim hayatymda hangi bo?lu?u doldurdu, babamyn bana verdi?i, ya da maa?ymdan ayyrdy?ym parayy kar?ylayacak ne verdi?’ sorularyny sorduracak bilincin geli?mesine katkyda bulunmak. Orta halli sinemalarda biletler 12-13 YTL. 25 YTL olan yerler var. ABD’de bugün sinema biletleri 8 dolar. Yani 10-11 YTL civary. Biz birey olarak, sinemaya harcanan parayla dünyanyn pahaly ülkelerinden biriyiz. Dolayysyyla sinema ele?tirmeni olarak sinemaya gidenler ve özellikle de gençlere kar?y vicdani ve ahlaki bir sorumlulu?um var. Onlara bir süzgeç görevi görmek zorundayym. Zamanlaryny ziyan-zebil etmemelerini sa?lamak, onlary yapycy yönlendirmek zorundayym. Gitmeleri gerekti?ine inandy?ym filmlere gidin, sanatsal ve içerik açysyndan nitelik ta?ymayan filmlere de gitmeyin diyen bir hakemim.

Sinema sektörünü yönetenler gençler konusunda yeterince hassaslar my? Böyle bir sorumluluk bilinci ta?yyorlar my?

Hiçbir ?ekilde dü?ünmediklerinden eminim. Onlary biz dü?ünece?iz. Yani sinema üzerine dü?ünen, ta?ynan, yazan, kitaplar yayynlayanlar olarak i?in bu tarafyny biz dü?ünece?iz. Sinemayy ve sinemaya gidenleri dü?ünmesi gerekenler sinema aydynlarydyr. Sinema i?letmecileri aydyn de?il, tüccardyrlar. Kendilerine göre çok haklylar. Film yapyyorlar, dünyanyn masrafyny harcyyorlar ve 3 milyon dolar gibi bir parayy deyim yerindeyse, kediye yüklüyorlar. Sinema böyle bir ?ey i?te. 3 milyon dolarynyz var. Repoya yatyrabilirsiniz. Yazlyk alabilirsiniz. 20 tane arabayy yan yana dizebilirsiniz. En lüks arabanyz olabilir. Ama siz 6 ay, bir yyl u?ra?yyorsunuz, 3 milyon dolar gidiyor ve bakyyorsunuz masanyn üzerinde filmlerin saryly oldu?u 3 tane makara var. Ne yaptyn 3 milyon dolarla? Bunu yaptym! Bir kere daha yapmanyz için yine paraya ihtiyacynyz var. Sinemacynyn sanaty dü?ünecek hali kalmyyor. Yönetmen sanatyny dü?ünür ama yapymcy dü?ünmez. Burada i? sinema ele?tirmenlerine dü?üyor. Y?te bu yüzden de ele?tirmenlerin yapymcylarla, ?irketlerle göbek ba?ynyn olmamasy lazym. Sinema ?irketlerinin ilanlaryny, reklâmlaryny alan dergilerin i?i zordur mesela. Dispritör firma arka sayfaya ilan veriyor, siz içerde filmi kötülüyorsunuz. Ne yapyyor vicdanly ele?tirmenler, filmle ilgili yorumsuz yazylar, tanytymlar yapyyorlar. Bir ay sonra, film alaca?yny aldyktan, toplayaca?yny topladyktan sonra da ele?tirisini yaparlar. Bende durum biraz daha farklydyr. Haftalyk olarak yazdy?ym için filmin gi?esini daha fazla etkileme imkânym var. Ben de bu sorumluluk bilinciyle yazyyorum yazacaklarymy.

‘TÜRK SYNEMASI ÖLMÜ?TÜ, SALASINI OKUYORDUK’

Türk sinemanyn hayli hareketli günler ya?ady?y bir dönemdeyiz. Bu hareketlilik içinde genç ku?ak yönetmenlerin payy nedir sizce?

?u anda popülarite olarak, gi?e gelirleri olarak, zaman zaman da uluslar arasy ödüller olarak, bir ‘Yeni Türk Sinemasy’ndan söz ediyorsak (2008 yyly itibariyle), özgüvenimiz çok yüksekse, ülkemizde ve uluslar arasy festivallerde ?yk ve ba?aryly filmlerle kar?yla?yyorsak, bunlaryn sebebi bütünüyle genç ku?ak yönetmenlerdir. 1990 yylyna gelindi?inde Türk sinemasy ölmü?tü. Çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz. O yylda ben gazeteciydim ve sinemayla ilgili yazyyordum. Neden ölmü?tü? Bu ülkede bulunabilecek en güzel öykülerden birini çekti Orhan O?uz (Manisa Tarzany). Üç sinemada gösterime girdi film. Manisa Tarzany ülkemizin en güzel, en ho? olaylaryndan birisidir. Bu film ülke çapynda 3-5 sinemada gösterim olana?y buldu, bir hafta gösterimde kaldy ve kimse seyretmeden gösterimden kalkty. Yylda bir iki film çekilir, bu filmler e yüzlerle ifade edilen biletler kesilirdi. Yani Türk sinemasy ölmü?tü, selâsyny okuyorduk. Benim yeni Türk sinemasynyn milady olarak kabul etti?im yapym Mustafa Altyoklar’yn çekti?i ‘Ystanbul Kanatlarymyn Altynda’ filmidir. Tarih 1995. Kendini duvardan duvara vurdu Mustafa Bey. Ylk uçan Türk’ü anlatmasyna ra?men, Türk Hava Yollary kendisine sponsor olmady. Oraya buraya ko?turdu, sonunda Yspanyol bir yapymcy buldu. Ve o döneme kadar hiç görmedi?imiz güzellikte kostümler, efektler, eski Ystanbul görüntüleri, aly?yk olmady?ymyz tarzda yeniliklerin oldu?u bir film yapty. Yyi oyuncular, uçan bir adam, masalsy bir atmosfer, hepimizi çok ?a?yrtty. Haftalarca gösterimde kaldy. Çok be?enildi, ele?tirenler de oldu. Bazy kesimlerden ‘Padi?ahlarymyzy kötü gösteriyor, o?lancy gösteriyor’ ele?tirileri geldi. Zaten bu geleneksel, hiç bitmeyen bir ele?tiridir. Oysa bu da tarihimizin (maalesef) realitelerinden biridir. Kendimize kar?y çok dürüst olmady?ymyz için hemen böyle bir tepki gösteriyoruz. Oysa böyle bir gerçek var. Belki 4. Murat olamayabilir ama bir ba?ka padi?ah ya da vezir için vardyr. Ne olursa olsun, bana göre yeni Türk sinemasynyn do?du?u tarih bu filmin gösterildi?i 1995 tarihidir.

Bu tarihi Yavuz Turgul’un ‘E?kyya’sy ile ba?latanlar var.

Evet, E?kyya sözünü etti?imiz filmden hemen sonra gösterildi. Turgul da o dönemde yeni Türk sinemasy ku?a?yndan biri olarak tanymlanyyordu. Çünkü 12 yyl öncesinden bahsediyoruz. Yavuz Turgul’la birlikte yepyeni bir dil, samimiyet, çok gerçekçi oyunculuklar geldi. Eski Türk sinemasynyn tumturakly, teatral, rol kesmeye dayaly bir yapysy vardy. Duru?lar, konu?malar, sinirlenmeler, gülmeler ve di?er her ?ey teatraldi. Ama yeni Türk sinemasynda do?açlama oyunculuk genç yönetmenler tarafyndan ky?kyrtyldy. Hemen arkasyndan Türk sinemasyny geli?tiren bir bomba daha patlady; Sesli Çekim. Biliyorsunuz eski Türk sinemasynda, ba?yny ka?yyacak vakit bulamayan Türk yyldyzlary, sabah bir sete giderler, rollerini çok kabaca bilirler. Suflörler vardyr kenarda. Suflör okur, onlar tekrar ederdi. Çekimler sessizdi. Hollywood bunun adyny ta 1920’li yyllarda koymu? ve bu tarzy men etmi?tir. Bu oyunculu?u bitiren bir ?eydi. Ama ?imdi sesli çekim var. Oyuncular senaryolary alarak çaly?maya, ezberlemeye ba?ladylar. Kendi sesleriyle oynayacaklardy çünkü. Genç yönetmenlerin o do?açlamayy ky?kyrtan, rol kesmek üzere de?il de, inanarak, kalben yapylan oyunculu?u benimseyen yeni tarzy önce seyirciyi afallatty, sonra da sevdirdi. Önemli bir avantajy daha vardy genç ku?a?yn. Bu isimler arasynda reklâmdan gelen ki?iler vardy. Biliyorsunuz reklâm sektörü Ye?ilçam’yn en döküntü yyllarynda bile daha iyi bir durumdaydy. Çünkü banyosu daha iyiydi, daha iyi kameralarla çekilirdi. Sinemada yapylamayan birçok teknik, reklâm sektöründe mevcuttu. Zaten reklâm sektörü bu açydan Ye?ilçam’yn hep bir adym önünde gitmi?tir. ?imdi bu tekni?i kapmy?, bu teknolojinin nasyl çaly?ty?yny iyi bilen, görüntü yönetmenli?i, yönetmenlik yapan isimler sinemaya geçtiler. O teknoloji ve görgüyü sinemaya ta?ydylar. Ve Ye?ilçam, Ye?ilçam olmaktan çykmaya ba?lady.

O halde yükselen Yeni Türk sinemasynyn içinde yer alan genç ku?ak kanattan de?il, Türk sinemasyny yenileyen ve yükselten bir genç lokomotiften söz etmemiz gerekiyor?

Evet, kesinlikle. Geldiler, ortaly?y darmada?yn ettiler. Yeni bir sinema dili getirdiler. Yeni bir sinema teknolojisi, yeni bir sinema algysy getirdiler. Ha, hiç mi yanly? yapmadylar? Evet, yanly?lar da yaptylar. Biraz Mo?ollar gibi geldiler. Biliyorsunuz Mo?ollaryn biraz da ya?macy tarafy vardyr. Mesela pop kültürü tarzy filmler de türettiler. Oysa biz aralaryndan bir Lütfi Akad, bir Metin Erksan da çyksyn istiyoruz. Sadece ‘Hyrsyz Var’, ‘Plajda’ gibi filmler de?il de biraz kendi Akad’laryny, Erksan’laryny, Memduh Ün’lerini de çykarmasyny istiyoruz onlardan. Ticari sinema vardyr dediler, kabul ettik. Para kazanmalyyym ki ikinci filmimi yapayym dediler, kabul ettik. Ama biraz yapymcylara, kapitalist tüccarlara teslim olmu? yapylary var. Biçimsel ve teknik açydan synyf atlandy. Ama tam da entelektüellerini, sinema ozanlaryny çykarmy? de?il bu sinema. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplano?lu gibi isimlerle bir açylym yapyldy.

Ama bu noktaya gelebilmeleri için zamana ihtiyaçlary yok mu?

Evet, tabi ki zamanla gelinebilecek noktalar bunlar. Ümidimiz bu isimlerin artmasy ve niteliklerin de bununla birlikte geli?mesi, kalycy hale gelmesi. Çünkü klasik Ye?ilçam diyecek ki, ‘bizim filmlerimizde duygu vardy. Sizinkinde sadece hyz var. ‘Üç Tekerlekli Bisiklet’ gibi, ‘Gurbet Ku?lary’ ku?lary gibi bir film yapabildiniz mi? Evet, dökük siyah beyaz, çizik içinde, bazy sahneleri flu, biraz da oyunculary rol kesiyordu ama insan duygusu yüklüydü bizim filmlerimizde. Ynsan sycakly?y vardy. Sizin filmleriniz ise Mehmet Ali Erbil yüklü! Kakara kikiri, ho ho ho, argo, küfür… Bunlary diyebilir kydemliler. Y?te genç ku?ak yönetmenlerin kö?e ta?y diye tabir etti?imiz filmler yapmasy gerekiyor. Yapmaya da ba?ladylar bence.

KISA FYLMCYLER KYRLENDY

Türkiye’de kysa film denildi?inde akla ilk gelen isimlerdendiniz. Türkiye’de Kysa Film’in durdu?u yer konusunda neler söylersiniz?

Ben 1989 yylynda 8 mm ile 9 dakikalyk Pasif Direni? adyny ta?yyan bir kysa filmle YFSAK Kysa Film Yary?masy’na katyldy?ymda, o yyl bütün bir ülkeden YFSAK Kysa Film Yary?masy’na katylan film sayysy 8’di. 4’e dü?tü?ü zamanlary da hatyrlyyorum. Yani siz Ankara ve Ystanbul’da bütün ülkeye duyuru yaparak bir kysa film yary?masy düzenliyorsunuz, 4 filmin katyldy?y bir tablo ile kar?yla?yyorsunuz. Bunlary ya?ynyz itibariyle hayal bile edemezsiniz. Ben o yary?mada ‘Özendirme Ödülü’nü kazandym. Çok zorlandym çekerken. Video kameralar yok o zamanlar. En azyndan bizim kullanabilece?imiz video kamera yok. Nasyl ki az önce sözünü etti?imiz genç ku?ak sinema hareketi ba?lady, onun gibi kysa filmi de Türkiye’de ?ahlandyran birkaç neden var. Y?te o yyllarda dünyadaki dijital devrimin Türkiye’ye yansymalary oldu. Küçük kameralar, 8 mm kamera ortaya çykty, sonra dijital 8 mm kameralar, ardyndan Hi8. Bunlardan sonra Mini DV geldi. Görüntü kalitesi sürekli artty. Sine vizyon aletleri ortaya çykty. Dolayysyyla küçücük kameralarla çekilen görüntüleri kocaman perdelere yansytabilme olana?y do?du. Bu teknoloji geli?tikçe, Türkiye’de de sinemasal hareketlilik arttykça, Türk filmleri seyirci tarafyndan ilgi gördükçe, buna ek olarak Türkiye’de e?itim veren Sinema-TV fakülte sayysy arttykça, film çekmenin ucuzlamasy, kameralaryn ucuzlamasy, kurgu programlarynyn ev bilgisayarlaryna kadar inmesi, çok basit cihazlarla seslendirme yapylabilmesiyle bütün dünyada oldu?u gibi, Türkiye’de de kysa filmi ?aha kalkty. Yary?malar artty, yary?malara katylan filmlerin niteli?i yükseldi. Gençlere de?er veren bir genç sinema ekolünün Türk sinemasyny etkisi altyna almasy, çok erken ya?larda sinemayla ilgili hayati bilgileri okul ve setlerde ö?renebilmeleri, TV kanallarynyn gençleri istihdam etmeleri bu süreci hyzlandyrdy. Kysa filmlerle ilgili yayynlar, yazylar, filmler artty. TV kanallarynda yayynlanan en saf ve katyksyz kysa film programlardan birini de TV Net televizyonunda ben yapyyorum. Raiting arttyrmak için programa ilgili ilgisiz ?eyler katmyyoruz. Kysa filmle ba?lyyor, kysa filmle bitiyor. Gösterdi?imiz kysa filmin telifini de ödüyoruz. Kysacasy Kysa Film Türkiye’de Rönesans’yny ya?yyor.

Her ?ey güllük gülistanlyk gibi…

Aslyna bakarsanyz benim bu konuda keyfim çok yerinde. Ama bir ?ikâyetim var, o da ?u; Bu i? çok ticari olmaya ba?lady. Ticari sinema biraz olsun. Ama sakin, a?yr akan hikâyeler, filmler de olsun. Bize bir ?eyler anlatan, gelece?e bir miras byrakabilece?imiz filmler de yapylsyn.

Yani Kysa Film ciddi anlamda sektörle?ecek mi Türkiye’de?

Bence sorun Kysa filmin sektörle?ip sektörle?ememesi de?il. ?u an kysa filmcilerin kirlenmesiyle kar?y kar?yyayyz. 2000 yylyndan buyana 20’ye yakyn film festivalinde jüri üyesi ya da koordinatör oldum. Kysa film dünyasyndan iki ku?a?y tanyrym. Son yyllarda kysa film çeken arkada?laryn tutumlaryndan memnun de?ilim. Bir zamanlar benim de amatör ruhum vardy, ben de kysa filmciydim. ?öyle bir psikolojiye girdiler; Bakyyorlar ki Türkiye’nin en kydemli kysa film yary?masy; YFSAK. 35 yyldyr düzenleniyor. Ama para vermiyor. Ne dü?ünüyor kysa filmci? Bu yary?maya girilmez, para vermiyor. Düpedüz hamallyk! Öte taraftan yary?manyn altyndan kalkamayacak dandik bir televizyon kanaly. Ama birinciye 8 bin YTL veriyor. Ykinciye 6, üçüncüye 4 bin YTL veriyor. Tabi hemen filmini buraya gönderiyor. Sonra bakyyorsun o yary?ma 6 ay gecikmeyle sonuçlary açyklyyor. Kysa filmcilerde parayy sevme, manevi ödüllere tamah etmeme hali belirdi. Jüri üyeliklerinden biliyorum; Az önce sözünü etti?im ödülü, Fransyz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törende, hocam Rekin Teksoy verdi. Üzerimde yyrtyk bir ceketim vardy. Arkasyndan astary sarkyyor. Bo?azyma bir ?ey dü?ümlendi; ‘Bu benim hayatymyn en önemli günü Hocam’ dedim. O plaket dy?ynda hiçbir ödül vermez YFSAK. Ödül avcysy kysa filmciler türedi. Arkada?y 2004 yylyndaki festivalde bir filmiyle görüyoruz. Ne ho? diyoruz, seyrediyoruz. 2004 yyly boyunca düzenlenen bütün yary?malarda o arkada? yine var! 2005 yylyna giriyoruz, ayny arkada? yine çykyyor kar?ymyza. Paranyn tadyny almy?, ödülün tadyny almy?. 2006 yylyna giriyoruz, ‘son üç yyl içinde çekmi? olmasy kaydyyla’ girilebilen yary?mada yine ayny arkada?y, ayny filmiyle görüyoruz. 2007’de o arkada?ymyz ayny filmle sa?da solda ödül kapma derdinde. 2008’de jüri üyesi oldu?um bir yary?mada dayanamyyorum ve ‘ben artyk bu adamy görmek istemiyorum’ diyorum. Adam ?imdiye kadar 62 bin YTL kazanmy? bu filmle. 8 yary?maya katylmy?. Yakla?yk 10 tane de plaket almy?. Hepsi için söylemiyorum elbette. Ama bu i?in ?öhreti ve parasynyn tadyny almy?laryn neden oldu?u bir kapitalistle?me var. Bu kapitalistle?me ile birlikte de bir kirlenme süreci ya?anyyor. Kysa film, kysa film gibi anla?ylmaly. Kysa film ruhuyla çekilmeli. Ödüllere de öyle bakylmaly. Karde?im seni çok yaralayan bir hikâyen var. Annen ölmü?tür, ya da baban i?lemedi?i bir suçtan ötürü hapse girmi?tir. Bunu filme çekmi?sin. Bu filmi paraya my tahvil edersin? Öyle kysa filmciler var ki, hayatlaryndaki en acy, dramatik olayy filme çekip, daha sonra bunu paraya tahvil ediyorlar. Festivallere katylyp bu filmle para kazanmaya çaly?yyorlar. Bu ki?iler konusunda festival jürilerini mümkün oldu?unca uyaryyorum. Bu arkada? çekti?i filmle yapaca?yny yapty, alaca?y ödülü aldy, ekme?ini yedi. Dolandyrmanyn alemi yok. Filmini daha geni? kitlelere izletmek istiyorsa bir sinema programyna versin. Ya da bir festivale versin, yary?ma dy?y bölümde göstersin. Çünkü onun aldy?y her ekstra ödül, bu i?e ruhunu, gönlünü vermi?, motive edilmeyi bekleyen bir gencin önünü kesiyor. Alaca?y bir ödülle daha anlamly i?ler yapabilecek yeteneklerin önüne bu ?ekilde set çekmi? oluyor. Sen kysa film sektörle?ti mi diye sordun. Bence sektörle?ti bile.

kaynak: sinemasinemadir.com


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password