new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Kime niyet kime Euroimages

Wednesday, Dec 6, 2006

Tuba Özden 20.03.2006

Eurimages, Ermeni soykýrýmýný anlatan bir filme destek veriyor. Tartýþmalar Türkiye'nin projeye katký saðlamasýyla geliþti.

Osmanlý'da yýllarca süren barýþýn ardýndan, halk ile Ermeniler arasýna nifak sokmak için genç Türkler (Ýttihat ve Terakki) fanatik, ýrkçý tutumlarýný sessizce proje haline getirip Ermenilerin eliminasyonu için soykýrýmýna hazýrlanýyordu. Amaç, Türkiye'nin sadece Türklere ait olmasýydý. Kâðýt üzerinden taþarak hayata sýzan bu niyet sonunda; garip bir þekilde 'Sarkis' isimli subay ve 'Eþek' adýnda albayýn da bulunduðu Türk kuvvetlerinin, henüz kimsenin þahit olmadýðý Anadolu çöllerinden Ermenileri sürerek Holokost'u gerçekleþtirmesiyle sonuçlandý. Ýþin ilginç yaný tarihî belgelerde yer almadýðý halde, senaryoda Ýstanbul'daki Ermeniler de ev, hastane ve iþyerlerinden çöllere sürülenler arasýndaydý.

Bu anakronik kurgu, Ýtalyan kardeþ yönetmenler Paolo ve Vittorio Taviani'nin 'Tarla Kuþu Çiftliði' filminin senaryo metnine ait. Öykü, Ermeni asýllý Ýtalyan yazar Antonia Arslan'ýn kitabýndan uyarlanmýþ. Film, 5-7 Mart tarihlerinde Strasbourgta gerçekleþtirilen Türkiye'nin de üyesi olduðu Eurimages icra toplantýsýnda 650 bin avro destek almaya hak kazandý. Böylece dolaylý da olsa Türkiye, 'Ermeni soykýrýmý'ný anlatan filme destek vermiþ oldu. CHP Giresun Milletvekili Mehmet Iþýk'ýn meclise taþýdýðý konu, bazý köþe yazarlarýný harekete geçirdi. Eurimages Fonu'ndan böyle bir filmin para almasý elbette büyük talihsizlikti. Fakat refleks tepkilerle Eurimages temsilcilerinin 'dini bütünlüðü'nden, 'sanat ve sinema bilgilerinin sorgulanmasý'na kadar birçok konuya deðinenler, arka planýndaki problemleri sorgulamayý nedense hiç düþünmedi.

Eurimages ile ilgili polemiklerin geçmiþi aslýnda 2005 yýlý Nisan ayýna dayanýyor. 15 yýldýr Eurimages'ýn temsilciliðini, yaþadýðý ülke Fransa'dan sürdüren Faruk Günaltay'ýn Kültür Bakanlýðý tarafýndan görevden alýnmasý, yerine Ýhsan Kabil ve Ahmet Boyacýoðlu'nun tayin edilmesiyle ilk tepkiler havada uçuþmaya baþlamýþtý zaten. Türkiye'nin kötü ve geri kalmýþ yönlerini konu alan filmlerin bugüne kadar destek almasýnda birinci faktör olarak Faruk Günaltay'ý sorumlu tutan Ömer Lütfi Mete kararý takdir ederken, Eurimages'ýn fonlarýndan üç filminde istifade eden Ali Özgentürk, o güne kadar destek alan filmlerin Türk insanýnýn duygularýný anlattýðýný iddia ediyordu. Özgentürk ile ayný fikirde olan meslektaþlarý ve yazarlardan oluþan bir grup ise Günaltay'ýn yaptýðý icraatlarý tekrar tekrar anlattýktan sonra cümlelerini yeni temsilcileri istifaya çaðýrarak noktalýyordu.

Dindarlýklarý merkeze alýnarak eleþtirilen temsilcilerden kasýt muhafazakâr kimliði ile tanýnan sinema yazarý Ýhsan Kabil idi. Ayný kefede tutulsa da Ahmet Boyacýoðlu daha çok sol cenaha yakýn ama ulusal deðerlere saygýlý bir isim. Türk sinemasý adýna yýllarýný harcayan iki temsilcinin birikimlerine yönelik eleþtirilere cevap, yapýlacak küçük bir araþtýrmayla ortaya çýkýyor. Tartýþmalarýn merkezinde olmasýna raðmen bugüne kadar sessiz kalan Ýhsan Kabil'e göre Faruk Günaltay'ýn görevden alýnýþý dönemlik deðil, biriken sorunlarýn neticesi. Fonlarýn daha çok kapalý devre, belirli isimler içinde paylaþýlmasý, dýþarýda kalan yönetmenlerin tepkilerine neden olur. Son dönemlerde paylaþýmýn dairesi geniþlese de eleþtiriler son bulmaz. Daha çok karamsar, ülkeyi kötüleyen Türk filmlerinin destek almasýnýn "AB sürecinde, ülkenin Avrupa'ya olumsuz tanýtýlmasýna neden olduðunu." gerekçesini öne sürenler de vardýr.

Kulaktan kulaða yayýlan söylentilerden biri de Günaltay'ýn sadece dar bir çevredeki sinemacýlarla iletiþimde olmasý ve alýnan desteklerde usulsüzlük yapmasýdýr. Günaltay, 15 yýl boyunca yurtdýþýnda kadrosuz çalýþýr, 2005 yýlýna kadar stopaj vergilerinden gelen ücretlendirmeye tabi tutulur. Fakat bu tarihten itibaren Kültür Bakanlýðý tarafýndan ödeneði kesilir. Ýhsan Kabil, Eurimages'ýn diðer üyelerine bakýldýðýnda temsilcilik süresinin ortalama 5 yýl olduðuna deðiniyor. Bu, yaygaralar koparýlmasýna raðmen Günaltay'ýn uzun süre görevde kaldýðýný ortaya koyuyor. Kabil'e göre Türkiye gibi etkili bir ülkenin iki temsilci ile yapýda bulunmasý anlamlý. Bazý ülkelerin iki hatta üç temsilcisi dahi var. Ýhsan Kabil, biri Ankara’da diðeri Ýstanbul'da yaþayan, farklý hayat görüþlerine sahip temsilcilerin denge unsuru oluþturduðuna dikkat çekiyor. Üzerlerindeki baskýnýn ve istifa taleplerinin arka planýnda ise Günaltay'ýn varlýðýndan þüpheleniyor; çünkü Eurimages'ýn üyeleri arasýnda sýký baðlantýlarý bulunan Günaltay þimdiki temsilcileri baþarýsýzlýða mahkûm etme niyetinde: "Türkiye'de belli noktalarda sanki hep bir klanýn üyeleri olmalý düþüncesi yatýyor."

Son günlerde tartýþma konusu olan Ermeni soykýrýmý ile ilgili filmin destek almasýný ise talihsizlik olarak deðerlendiriyor Kabil. Ellerine geç ulaþan senaryonun icra toplantýsýnda kuruldan geçmemesi için bütün gayret göstermelerine raðmen sonuç alamamýþlar. Eurimages'ýn çalýþma sistemindeki deðiþiklik ile ön kurulun varlýðý da bunda etkili olmuþ. Ýlk olarak 7 ülke temsilcisinin bulunduðu ön kuruldan fire vermeden oy alan film, 32 ülke temsilcisinin oylamasýnda ise Makedonya'nýn çekimser ve Türkiye'nin reddinin dýþýnda eksiksiz kabul görmüþ. Her ne kadar oylamadan önce Türkiye temsilcileri filmin yanlýþ tutumuna dikkat çeken bir konuþma yapsa da netice deðiþmemiþ. Kabil, karþýlarýnda ciddi zihniyet kalýplarýnýn varlýðýna dikkat çekiyor. Eurimages baþkaný Jacques Toubon'un konuþmasýnda 'Ermeni soykýrýmý' ifadesini rahatça kullanmasýný ve senaryonun birçok hata içermesine raðmen ön kuruldan kolayca geçmesini buna baðlýyor. "Biz hangi Avrupa'nýn peþinden gidiyoruz? Bu tarafgirlik ve peþin hükümlülük hâkimken nasýl birlikte var olacaðýz? Kendi haslet, medeniyet dairemizin getirdiði olumlu, yüce, aþkýn deðerlerimizi bu insanlara anlatmanýn formüllerini bulmalýyýz." diyor Kabil.

Eurimages benzeri bir sistemin Ýslam Konferansý Teþkilatý tarafýndan da kurulabileceðine deðinerek, "57 ülkenin üye olduðu teþkilat her yýl fon ayýrarak filmlere destek saðlayabilir. Gerekirse koordinasyon kurulu fakir ülkelerin dýþýndan seçilir." görüþünde. Kabil, çözüm olarak gördüðü bu sistemi, detaylarýna kadar kurgulamýþ. Sinemasý güçlü olan Türkiye, Ýran, Mýsýr, Türk cumhuriyetleri, Endonezya, Malezya, Bosna ve Batý Afrika'nýn temel alýnacaðý yapýlanmanýn merkezi Ýstanbul'da olacak. "Yýlda elli deðil, on film de yapýlsa bu þekilde medeniyetimizi, kültürümüzü dünyaya sunabilir, deðerlerimizi paylaþabilir, tarihimizde yer almýþ önemli isimleri anlatabiliriz." diyor. Böylece Ýslam ülkeleri arasýnda film daðýtým aðýnýn da kurulabileceðini vurguluyor. Bu proje kapsamýnda ortak bir film festivali ve film marketin de düzenlenebileceðine deðinerek sonuçta kendi coðrafyamýzda, bütün dünyayý kuþatan açýlým ve estetik düzlemin, insani bezenmiþlik taþýyan filmlerin neþet edeceðine inanýyor.

Aslýnda Ýhsan Kabil'in projesinin önemini 'Tarla Kuþu Çiftliði' filminin neden olduðu pürüz bir kat daha belirgin kýlýyor. Deneyimlerden yola çýkarak, baþkalarýnýn kurallarýna göre hareket ettiðimiz sürece sorunlarýn farklý mecralarda da olsa tekrarlanacaðýný görmek mümkün. Bu sorunu aþmanýn yolu ise 'bize ait olan'ý üretebilmekten geçiyor.

YÖNETMENLERÝNE GÖRE EURIMAGES’TEN DESTEK ALAN FÝLMLER

Filmin adý Yönetmeni Yýlý

1- Robert's Movie Canan Gerede 1990

2- Çýplak Ali Özgentürk 1990

3- Ateþ Üstünde Yürümek Yavuz Özkan 1990

4- Mavi Sürgün Erden Kýral 1991

5- Cemile Zülfü Livaneli 1991

6- Seni Seviyorum Rosa Rosa Iþýl Özgentürk 1991

7- Þahmaran Zülfü Livaneli 1992

8- Fanatik Þerif Gören 1993

9- Aþk Ölümden Soðuktur (Bergen) Canan Gerede 1993

10-Istanbul Annendir Çocuðum (Mektup) Ali Özgentürk 1994

11-Sen de Gitme Triyandafilis Tunç Baþaran 1995

12- Kuþatma Altýnda Aþk Ersin Pertan 1995

13- Hamam Ferhan Özpetek 1995

14- Istanbul Kanatlarýmýn Altýnda Mustafa Altýoklar 1995

15- Aðýr Roman Mustafa Altýoklar 1996

16- Akrebin Yolculuðu Ömer Kavur 1996

17-Istanbul'u Ararken (Arýyorum) Atýf Yýlmaz 1996

18- Ishak'ýn Romaný Barýþ Pirhasan 1996

19- Eþkiya Yavuz Turgul 1996

20- Güneþe Yolculuk Yeþim Ustaoðlu 1997

21- Ayrýlma / Parçalanma Canan Gerede 1997

22- Hoþçakal Yarýn Reis Çelik 1997

23- Yara Yýlmaz Arslan 1997

24- Mum Irfan Tözüm 1997

25- Sevgilim Istanbul Seçkin Yaþar 1998

26- Kaçýklýk Diplomasý Tunç Baþaran 1998

27- Sis ve Gece Sinan Çetin 1998

28- Kayýkçý Biket Ilhan Belgin 1998

29- Harem Ferzan Özpetek 1998

30- Balalayka Ali Özgentürk 1999

31- Kardelen (Güle Güle) Zeki Ökten 1999

32- Kara Güneþ Ömer Kavur 1999

33- Cumhur Bey Handan Ýpekçi 2000

34- O da Beni Seviyor Barýþ Pirhasan 2001

35- Hiçbir Yerde T.Pirselimoðlu 2001

36- Sýr Çocuklarý A.Sayman Ü.Güven Atadeniz 2001

37- Yazý Tura Uður Yücel 2002

38- Çamur Derviþ Zaim 2002

39- Zamansýz Ölüm Ömer Kavur 2002

40- Gönderilmemiþ Mektuplar Yusuf Kurçenli 2002

41- Zaman Ali Özgentürk 2003

42- Ýnat Hikâyeleri Reis Çelik 2003

43- Bulutlarý Beklerken Yeþim Ustaoðlu 2003

44- Palto Kutluð Ataman 2004

45- Ýklimler Nuri Bilge Ceyhan 2004

40-Cenneti Beklerken Derviþ Zaim 2005

41-Kader Zeki Demirkubuz 2005

42-Takva Özer Kýzýltan 2005

43-Kim Ayþe'yi Sevmez? (Belgesel) Elfe Uluç 2005


EURIMAGES NEDÝR?

Avrupa Görsel-Ýþitsel Eserler Destek Fonu (Eurimages), Avrupa Konseyi'ne baðlý bir kurum. Baþkaný Jacques Toubon, Fransa'da yaþýyor. Strasbourg'daki merkezle beraber bir de Fransa'da daimi sekretaryasý var. 1988'de kurulmasýnýn nedeni, Amerikan film sektörü karþýsýnda yok olmaya yüz tutan Avrupa sinemasýnýn yaþatýlmasý. Kurum ortak yapýmlara, daðýtýma ve sinema salonlarýna destek saðlýyor. Litvanya'nýn da eklenmesiyle sayýlarý 33'e ulaþacak olan üyeler, bütçelerine göre her yýl Eurimages'a yardýmda bulunuyor. En çok destek veren ülkeler sýrasýyla þöyle: Fransa (4,5 milyon avro), Ýtalya (3,5 milyon avro), Almanya (2,5 milyon avro), Ýspanya (1,5 milyon avro), Türkiye (1 milyon avro) ve Hollanda (1 milyon avro).

Türkiye'nin Eurimages ile buluþmasý 1990 yýlýnda Faruk Günaltay'ýn giriþimi ile gerçekleþir. 15 yýlda 9,5 milyon avro aidat ödenip, karþýlýðýnda 53 Türk filmi için 14 milyon avro destek alýnýr. Daha çok ortak yapýmlara destek veren kurumun fon saðlamak için kriterleri projenin sanatsal yetisi, yönetmen ve ekibin tecrübesi, ticari potansiyeli vs. Destek verilecek filmlere yýlda beþ defa yapýlan icra yürütme toplantýlarýnda karar veriliyor. Senaryolar inceleniyor. Ýlk olarak 'önkurul' adý verilen etkisi ve desteði fazla ülkelerin bulunduðu 7 temsilcinin elemesinden geçen filmler, daha sonra 32 ülkenin oylamasýna sunuluyor. Yýlda toplam 20 milyon avro ile ortalama 50-55 yapýma destek veriliyor, film bütçelerinin beþte biri saðlanýyor. Oturumlarda yaklaþýk 40 baþvurudan elemeler sonucunda 10-15’ine film için destek saðlanýyor.

aksiyon.com.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password