new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Tuesday, Nov 18, 2008

Sedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklarý konusunda GONG'un sorularýný yanýtladý...

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý KurulmalýSedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklarý konusunda GONG'un sorularýný yanýtladý...


Aslýnda avukatsýnýz ama çocukluðunuzdan beri müzik hep hayatýnýzdaydý. Hatta sanýrým yedi yýl boyunca da keman eðitimi almýþsýnýz. Neden müzisyen deðil de avukat oldunuz?

Çünkü bence her müzikle ilgilenen müzisyen olamýyor, belki de müzisyen doðuluyor ve gerçek anlamda müzisyenlik ciddi bir adanmýþlýk gerektiriyor. Ben günlük programýma keman çalmanýn yanýnda film izlemek, kitap okumak, spor yapmak ve sokaklarda gezmek gibi pek çok þeyi bir arada sýðdýrma eðilimindeydim. Bir de okul vardý tabi. Keman çalmayý çok seviyordum ancak hiçbir zaman profesyonelce müzisyen olmayý düþünmedim. Okul müsamerelerinde sahneye itilmiþliðim vardýr ama sahne arkasýný her zaman daha çok sevdim. Yaþadýðýmýz þehre ne zaman bir konser ya da tiyatro gelse çaktýrmadan kulise girer, ne olup bittiðini izlerdim. Avukatlýk da tamamen kýsmet oldu diyebilirim, çok da bilinçli bir karar deðildi. Ama genelde ‘sen tam avukat olacak tipsin’ derler bana. Babam çok istemiþti, o dönem beni benden daha iyi tanýyormuþ sanýrým.

Menajerliðe nasýl baþladýnýz?

Anne ve babamýn ortak iþi beyaz eþya ticaretiydi, evin en büyük çocuðu olarak ben de çocukluðumdan beri iþin içindeydim. Elimde senet sepetle bankaya ilk gidiþim ilkokul yýllarýndadýr. Ama ailemiz bir yandan da beni hep sanata yönlendirmiþtir. Müzik ve edebiyat benim için büyük tutkulardý. Hayatým boyunca bütün paramý kaset ve kitaplara yatýrmýþýmdýr. O yýllarda sanatla ticareti birleþtiren bir iþin hayalini kurardým, ancak bu mesleðin ne olduðuna dair bir fikrim pek yoktu. Pek çok sanatçý arkadaþým olduðundan sahne arkasýný girip çýkmýþlýðým da çoktu. Hayatýn akýþý beni 10 yýldýr perakende sektöründe kariyer yapma yoluna getirmiþti, 1999’da D&R da yöneticilik yaparken müzik sektörünün içine yavaþtan girmeye baþladým. 2000 yýlýnda Ogün Sanlýsoy ve ondan bir süre sonra da Tarkan Gözübüyük’le tanýþtým. Bu tanýþmalar benim karar sürecimi ciddi þekilde hýzlandýrdý ve perakende sektöründeki kariyerimi keskin bir kararla aniden býrakýp menajerliðe baþladým.

Menajerlik için aslýnda bir bakýma ‘marka yönetimi’ diyebilir miyiz?

Menajerlik aslýnda marka yönetimini de içeren daha kapsamlý bir iþ . Ancak bunun yaný sýra kariyer yönetimi vasfýyla ciddi þekilde marka yönetiminden ayrýlýyor, zira marka yaþayan bir þey deðil. Oysa menajerlikte karþýnýzda insanlar var. Kararlarýnýz, tavrýnýz, iþinizi yapýþ biçiminiz o insanýn hayatýnda fark yaratýr. Bazen iþe büyük hevesle baþlamýþ insanlar hayatýnda böyle aðýr bir sorumluluk istemediði için menajerliði býrakýyor.

Bir yandan da marka yönetimi terimi gelen toplara vurmak yerine oyunu kurmanýzý içeren bir yönetim biçimini anlatýr. Bütçeniz, hedefiniz, piyasa koþullarý gibi deðiþkenler içinde bir planlama yaparsýnýz. Kriz yönetimi bu bütünsel hedefin bir parçasýdýr ve zor anlarý kotarmak için kullanýlýr. Ancak Türkiye’de müzik sektöründe önemli bir bilgi, sistem ve altyapý eksikliði var. Dolayýsýyla ses sisteminden sahnesine, sözleþme altyapýsýndan sponsor yaklaþýmýna kadar her anýnýz kriz yönetimi yapmakla geçiyor desem yalan olmaz. Strateji, planlama, marka deðeri yaratma gibi pek çok etap kriz yönetiminin içinde eriyip gidiyor çoðunlukla. Ayrýca bunu yapabilmek için sektördeki diðer aktörlerin de ayný bakýþ açýsýna sahip olmasý gerekiyor, burada da daha alýnacak çok yol olduðu gayet açýk. Ben ancak sektördeki jenerasyon deðiþtikçe gerçek anlamda marka yönetimi yaklaþýmýnýn oluþacaðýný ve geliþeceðini düþünüyorum.

Yurtdýþýnda menajerlik alanýnda eðitim veren okullar var ama Türkiye’de yok. Önce þunu sorayým;menajer olmayý istemek nasýl bir altyapýya ihtiyaç duyuyor?

Hedefe kilitlenmiþ azimli birinin bu iþi yapmayý istemesi baþlý baþýna bir temeldir. Ama tabii ki mümkün olduðunca iyi bir eðitim de önemli. Aslýnda yurtdýþýndaki okullarda da genelde direkt olarak menajer yetiþtirmekten çok müzik sektörüne ait temel bilgileri veren modüller okutuluyor. Yani siz o okullarý bitirdiðiniz için menajer olamazsýnýz. Bir grup ya da müzisyen size güvenip iþini teslim ettiðinde menajer olursunuz. Bu yüzden de Dünya’da da çokça örneði olduðu gibi pek çok sanatçýnýn kiþisel menajeri ailesinden birileridir. Fakat yurtdýþýnda bu iþte bir uzmanlaþma söz konusu. Sanatçýlarýn ayrý ayrý iþ menajeri ve kiþisel menajeri var. Ve asýl patron iþ menajeridir. Bu menajerlerin büyük bir çoðunluðu da ayný zamanda avukat. Yani aslýnda avukatlýk bu iþ için iyi bir altyapýdýr. Ama maalesef ülkemizde avukatlar bu iþe pek bulaþmýyor. Umuyorum ki yakýnda bu deðiþecektir.

O zaman eðitim kýsmýna tekrar gelelim. Varsayalým bahsettiðiniz altyapý mevcut ama bu iþin sistemini öðrenecek okul yok. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir?

Bugün için Türkiye’de böyle bir okulun olmamasý önemli bir eksiklik. Bir üniversitenin bu konuyu sahiplenmesi için ben bu iþe baþladýðýmdan beri bazý çabalar gösteriyorum, umarým yakýnda sonuç alýrýz. Yabancý dili olanlar için önemli kaynak kitaplar var. Bunlarý teorik kýsýmlar açýsýndan oldukça faydalý buluyorum. Ancak bence okulu olmayan bir iþi öðrenmenin en iyi yolu o iþi yapmaktýr. Bir yerden baþlamak lazým. Son 3 yýldýr en azýndan seminerler yaparak bu konuda adýmlar atmaya çalýþýyorum. Amacým bu çalýþmalarý daha da yoðunlaþtýrmak.


Türkiye’de müzisyen olmanýn ve gerçek anlamda kariyerini ve hayallerini müzik üzerine kurmanýn Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal þartlarýný göz önüne getirdiðinizde riskli olduðunu düþünüyor musunuz?

Riskten ne anladýðýmýza baðlý ama sadece Türkiye’de deðil Dünya’da da müziðe dair hayallerle yola çýkan bir müzisyenin hiçbir konuda garantisi yoktur. Hatta orada sektör çok daha geniþ olduðundan belirli noktalara ulaþmak buraya göre çok daha zor. Ancak bizden farký orada telif konusu ve diðer haklarýn çok ciddi koruma altýnda olmasý.
Müzikle ilgili hayaller kuracak kadar þanslýysanýz yani size böyle bir doðal yetenek bahþedilmiþse buna dair riskleri göze alacak kadar da cesaretiniz olmasý gerekiyor. O hayalin gerçeðe dönüþebilmesi için ön koþulu adanmak. Yani yolda karþýnýza çýkacak her zorluðu göze almak.

Ayrýca bugün Türkiye’de ya da Dünya’da risk altýnda olmayan bir sektör göremiyorum. Müzik yoluna çýkmýþ hiçbir müzisyen eli boþ dönmemiþtir, müzik her zaman emeðinizin karþýlýðýný verir ama siz bu karþýlýðýn tümünü paraya çevirmek isterseniz onun her zaman garantisi yok. Ben hep þöyle bakarým. Ýnsanýn hayatta çok net bir seçimi vardýr. Ya memur ruhlusundur ya da deðilsindir.

Türkiye’de müzik yapan guruplar , yapýmcýdan yani: kaba bir tabirle ‘parayý bastýrýp’ albümü yapacak olanlardan (plak þirketlerinden) ne kadar baðýmsýz müziðini yapabiliyor?

Aslýnda artýk para bastýran kalmadýðý için bu konu gündemden de çýktý gibi. Artýk herkes kendine yatýrým yapýyor, dolayýsýyla da þirketlerden baðýmsýz olarak, kendi paralarýyla kaydediyorlar albümlerini. Krizlerin faydalarýndan biri de bu galiba. Paranýn verdiði fazladan cesaret yitirilince herkes doðal yaþam alanýna geri dönüyor. Müzik sektöründeki zor dönem en azýndan buna yaradý diyebiliriz, herkes kendi iþine bakýyor artýk.

Peki, yurtdýþýnda bu iþler nasýl yürüyor?

Yurtdýþýnda oturmuþ bir sistem ve altyapý var. Orada herkes zaten kendi iþini yapar. Önemli olan her þeye bulaþmak deðil kendi iþinde bilgi ve tecrübe olarak derinleþmektir.. Profesyonellik de bu bakýþ açýsýna dayanýr. Ve bu tür konularý halletmesi için de profesyonel prodüktörlerle çalýþýlýr. Burada bazen parayý veren düdüðü çalar mantýðý çok sakil bir hal alabiliyor. Orada düdüðü çalma görevi kiminse o çalar. Bence biz yýllardýr Nasreddin Hoca’yý yanlýþ anlamýþýz.

Türkiye’de bu iþi gerçekten profesyonel olarak yapan kaç menajer var?

Sanýyorum sayýca çok fazla deðil ama bu biraz da profesyonellik tanýmýyla ilgili. Bu kavramlar henüz oturmadý. Profesyonel deyince akla o iþten para kazanan herkes akla geliyor. Oysa profesyonel demek uzmanlaþmýþ demek. Bu anlamda benim tanýdýðým menajerler iki elin parmaklarýný geçmiyor. Müzik sektörü her ne kadar zor günler geçiriyorsa da üretim tarafýnda müzisyenler yoðun bir çalýþma içinde. Bu üretimi karþýlayacak kadar menajer de maalesef yok.

Siz ayný zamanda müzisyen haklarý alanýnda da avukat kimliðinizle uzmansýnýz. Ben Türkiye’de müzisyen haklarýnýn yeterince önemsenmediðini ve onlarýn bir þekilde hep maðdur ama sessiz kaldýðýný düþünüyorum. Yanýlýyor muyum?

Bu öncelikle müzisyenlerin kendi haklarýný ne kadar önemsediði ve onlarýn geliþimine ne kadar katkýda bulunduðuyla ilgili. Bugün bu haklarýn tümünü koruma anlamýnda bir sivil toplum birliði maalesef yok.
Örneðin bir müzisyenler sendikasý en acil ihtiyaçlardan biri gibi geliyor bana. Çünkü aslýna bakarsanýz telif yanýnda özgür üretim, sosyal haklar gibi pek çok baþka haklarýn henüz kanunu olmadýðý gibi lafý bile edilmiyor. Bu konular da ancak sendikal bir çalýþma yoluyla saðlýklý þekilde gündeme gelebilir.

Sadece telif haklarýný korumak maksatlý kurulmuþ olan Mesam, MSG gibi meslek birliklerinin genel kurullarýna giderseniz binlerce üyesi olan bu kuruluþlarýn 40-50 kiþiyle genel kurul yapmak zorunda kaldýðýný ve yönetim kurullarýnda çalýþmaya hevesli kiþiler bulmakta ne kadar zorlandýklarýný görürsünüz. Maðduruz demek yerine bu konulara biraz daha ilgi göstermek lazým. Haklar durup dururken kimseye verilmiyor maalesef, uðraþýp almak gerekiyor. Ayrýca iþin hukuki boyutunda da adalet sistemimizin çok aðýr iþlemesi müzisyenlerin de güvenini sarsýyor. Bir haksýzlýk sebebiyle davacý olan bir müzisyen hakkýný yýllarca adliye koridorlarýnda aramayý haklý olarak istemiyor. Kýsaca deðiþmesi gereken çok þey var ama bu durup dururken olmayacak, katkýda bulunmak lazým.


Müzisyen kendi haklarýnýn korunmasý için nasýl bir yol izlemeli?

Öncelikle biraz bilgi sahibi olmak ve bilinçli davranmak iyi bir baþlangýç olacaktýr. Biz milletçe hasta olmadan doktora gitmediðimiz gibi iþle ilgili bir sorun yaþamadan da pek avukata gitmeyiz. Tanýdýðým çoðu müzisyen telif hakkýnýn ne demek olduðunu neleri kapsadýðýný bile bilmiyor. Ben her müzisyenin bir avukatý olmalý diyorum. Ayrýca meslek birliklerinin avukatlarý da müzisyenleri bu konuda aydýnlatmak, bilinçlendirmek için çalýþýyorlar. Ancak müzisyenler onlara da sorun yaþandýktan sonra baþvuruyor. Oysa iþi baþtan sýký tutmak lazým. Öncelikle mutlaka meslek birliklerine üye olmak ve çalýþmalarýný takip etmek gerekir.

Korsan cd ve mp3 indirme sorununa bir menajer hatta bir müzisyen eþi olarak nasýl bakýyorsunuz? Bu durumla mücadelede size göre yapýlmasý gerekenler nedir?

Korsan, ülkedeki kayýt dýþý ekonominin bir parçasý. Yýllardýr müzik üretiminden elde edilen gelirin en büyük kýsmý korsan sayesinde kara para olarak birilerinin cebine girdi. Ben korsan satýn alan herkesin bunu bildiðini ama bilmezlikten geldiðini düþünüyorum. Buna raðmen hala korsan varsa bu öncelikle dinleyicinin seçimidir. Demek ki Türkiye’de dinleyici buna aldýrmýyor. Bilgi olarak herkes bu durumlara vakýf olduðu halde bu bilinç eksikliði yüzünden ülkedeki pek çok sorunumuz gibi bunu da aþamýyoruz. Korsan satýn alan herkes buna katkýda bulunduðunu kabul etmek zorunda.

MP3 ise bambaþka bir olgu . Zira düþünün ki korsancýlar bile bundan þikayetçi. Çýkýp akþam haberlerinde ‘ mp3 bizim emeðimizi çalýyor’ diyen korsancýya bile rastladýk bu ülkede. Adamýn korsan deposuna baskýn yapýlýyor, adam cdleri çuvala dolduran polise ‘ yapmayýn abi o bizim emeðimiz’ diyebiliyor. Sanýyorum artýk vatandaþlar olarak bizlerin ‘emek’ kavramýyla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. ‘ Emek ‘ nedir, karþýlýðý kime aittir? Bu eserlerdeki yaratýcý emek o eserin sahibine aittir. Önceki soruda Nasreddin Hoca’yý yanlýþ anlamýþýz demiþtim ya. O ‘bir þeyi istiyorsan karþýlýðýný ödemeye razý olmalýsýn demek istemiþ’ bence.

Bu bilinç geliþmiþ olduðu için yurtdýþýnda mp3 müzik sektörünün yaþadýðý krizin bir parçasýyken þimdilerde alternatif çözümü haline gelmiþ durumda. Kimi müzisyenlerin bedelsiz olarak daðýttýðý eserleri serbestçe dolaþýyor, yasal satýþa koymayý tercih edenlerinki ise dinleyici tarafýndan satýn alýnýyor. Bizde ise her þeyi serbestçe indirmek söz konusu, iþin kötüsü de yadýrganacak bir þey olmaktan da çýkmýþ durumda . Ýnternetle ilgili en önemli faaliyeti site kapatmak olan bir ülkede bu bizi þaþýrtmýyor elbette. Ama bu gidiþ nereye kadar. Ülkede müzisyen kalmayana kadar sömürecek miyiz bu kanunsuzluðu ?

Burada yine iþ müzisyenlere düþüyor, artýk bir baský grubu haline gelip bu konularda yapýcý çözüm üreten meslek birliklerine destek verilmeli, hükümete devlete sorunlarý iletme noktasýnda ‘ biz de varýz’ demeliler. Baþka çözüm yolu göremiyorum.

kaynak: gong.com.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password