new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Tuesday, Nov 18, 2008

Sedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklary konusunda GONG'un sorularyny yanytlady...

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy KurulmalySedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklary konusunda GONG'un sorularyny yanytlady...


Aslynda avukatsynyz ama çocuklu?unuzdan beri müzik hep hayatynyzdaydy. Hatta sanyrym yedi yyl boyunca da keman e?itimi almy?synyz. Neden müzisyen de?il de avukat oldunuz?

Çünkü bence her müzikle ilgilenen müzisyen olamyyor, belki de müzisyen do?uluyor ve gerçek anlamda müzisyenlik ciddi bir adanmy?lyk gerektiriyor. Ben günlük programyma keman çalmanyn yanynda film izlemek, kitap okumak, spor yapmak ve sokaklarda gezmek gibi pek çok ?eyi bir arada sy?dyrma e?ilimindeydim. Bir de okul vardy tabi. Keman çalmayy çok seviyordum ancak hiçbir zaman profesyonelce müzisyen olmayy dü?ünmedim. Okul müsamerelerinde sahneye itilmi?li?im vardyr ama sahne arkasyny her zaman daha çok sevdim. Ya?ady?ymyz ?ehre ne zaman bir konser ya da tiyatro gelse çaktyrmadan kulise girer, ne olup bitti?ini izlerdim. Avukatlyk da tamamen kysmet oldu diyebilirim, çok da bilinçli bir karar de?ildi. Ama genelde ‘sen tam avukat olacak tipsin’ derler bana. Babam çok istemi?ti, o dönem beni benden daha iyi tanyyormu? sanyrym.

Menajerli?e nasyl ba?ladynyz?

Anne ve babamyn ortak i?i beyaz e?ya ticaretiydi, evin en büyük çocu?u olarak ben de çocuklu?umdan beri i?in içindeydim. Elimde senet sepetle bankaya ilk gidi?im ilkokul yyllaryndadyr. Ama ailemiz bir yandan da beni hep sanata yönlendirmi?tir. Müzik ve edebiyat benim için büyük tutkulardy. Hayatym boyunca bütün paramy kaset ve kitaplara yatyrmy?ymdyr. O yyllarda sanatla ticareti birle?tiren bir i?in hayalini kurardym, ancak bu mesle?in ne oldu?una dair bir fikrim pek yoktu. Pek çok sanatçy arkada?ym oldu?undan sahne arkasyny girip çykmy?ly?ym da çoktu. Hayatyn aky?y beni 10 yyldyr perakende sektöründe kariyer yapma yoluna getirmi?ti, 1999’da D&R da yöneticilik yaparken müzik sektörünün içine yava?tan girmeye ba?ladym. 2000 yylynda Ogün Sanlysoy ve ondan bir süre sonra da Tarkan Gözübüyük’le tany?tym. Bu tany?malar benim karar sürecimi ciddi ?ekilde hyzlandyrdy ve perakende sektöründeki kariyerimi keskin bir kararla aniden byrakyp menajerli?e ba?ladym.

Menajerlik için aslynda bir bakyma ‘marka yönetimi’ diyebilir miyiz?

Menajerlik aslynda marka yönetimini de içeren daha kapsamly bir i? . Ancak bunun yany syra kariyer yönetimi vasfyyla ciddi ?ekilde marka yönetiminden ayrylyyor, zira marka ya?ayan bir ?ey de?il. Oysa menajerlikte kar?ynyzda insanlar var. Kararlarynyz, tavrynyz, i?inizi yapy? biçiminiz o insanyn hayatynda fark yaratyr. Bazen i?e büyük hevesle ba?lamy? insanlar hayatynda böyle a?yr bir sorumluluk istemedi?i için menajerli?i byrakyyor.

Bir yandan da marka yönetimi terimi gelen toplara vurmak yerine oyunu kurmanyzy içeren bir yönetim biçimini anlatyr. Bütçeniz, hedefiniz, piyasa ko?ullary gibi de?i?kenler içinde bir planlama yaparsynyz. Kriz yönetimi bu bütünsel hedefin bir parçasydyr ve zor anlary kotarmak için kullanylyr. Ancak Türkiye’de müzik sektöründe önemli bir bilgi, sistem ve altyapy eksikli?i var. Dolayysyyla ses sisteminden sahnesine, sözle?me altyapysyndan sponsor yakla?ymyna kadar her anynyz kriz yönetimi yapmakla geçiyor desem yalan olmaz. Strateji, planlama, marka de?eri yaratma gibi pek çok etap kriz yönetiminin içinde eriyip gidiyor ço?unlukla. Ayryca bunu yapabilmek için sektördeki di?er aktörlerin de ayny baky? açysyna sahip olmasy gerekiyor, burada da daha alynacak çok yol oldu?u gayet açyk. Ben ancak sektördeki jenerasyon de?i?tikçe gerçek anlamda marka yönetimi yakla?ymynyn olu?aca?yny ve geli?ece?ini dü?ünüyorum.

Yurtdy?ynda menajerlik alanynda e?itim veren okullar var ama Türkiye’de yok. Önce ?unu sorayym;menajer olmayy istemek nasyl bir altyapyya ihtiyaç duyuyor?

Hedefe kilitlenmi? azimli birinin bu i?i yapmayy istemesi ba?ly ba?yna bir temeldir. Ama tabii ki mümkün oldu?unca iyi bir e?itim de önemli. Aslynda yurtdy?yndaki okullarda da genelde direkt olarak menajer yeti?tirmekten çok müzik sektörüne ait temel bilgileri veren modüller okutuluyor. Yani siz o okullary bitirdi?iniz için menajer olamazsynyz. Bir grup ya da müzisyen size güvenip i?ini teslim etti?inde menajer olursunuz. Bu yüzden de Dünya’da da çokça örne?i oldu?u gibi pek çok sanatçynyn ki?isel menajeri ailesinden birileridir. Fakat yurtdy?ynda bu i?te bir uzmanla?ma söz konusu. Sanatçylaryn ayry ayry i? menajeri ve ki?isel menajeri var. Ve asyl patron i? menajeridir. Bu menajerlerin büyük bir ço?unlu?u da ayny zamanda avukat. Yani aslynda avukatlyk bu i? için iyi bir altyapydyr. Ama maalesef ülkemizde avukatlar bu i?e pek bula?myyor. Umuyorum ki yakynda bu de?i?ecektir.

O zaman e?itim kysmyna tekrar gelelim. Varsayalym bahsetti?iniz altyapy mevcut ama bu i?in sistemini ö?renecek okul yok. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir?

Bugün için Türkiye’de böyle bir okulun olmamasy önemli bir eksiklik. Bir üniversitenin bu konuyu sahiplenmesi için ben bu i?e ba?lady?ymdan beri bazy çabalar gösteriyorum, umarym yakynda sonuç alyryz. Yabancy dili olanlar için önemli kaynak kitaplar var. Bunlary teorik kysymlar açysyndan oldukça faydaly buluyorum. Ancak bence okulu olmayan bir i?i ö?renmenin en iyi yolu o i?i yapmaktyr. Bir yerden ba?lamak lazym. Son 3 yyldyr en azyndan seminerler yaparak bu konuda adymlar atmaya çaly?yyorum. Amacym bu çaly?malary daha da yo?unla?tyrmak.


Türkiye’de müzisyen olmanyn ve gerçek anlamda kariyerini ve hayallerini müzik üzerine kurmanyn Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal ?artlaryny göz önüne getirdi?inizde riskli oldu?unu dü?ünüyor musunuz?

Riskten ne anlady?ymyza ba?ly ama sadece Türkiye’de de?il Dünya’da da müzi?e dair hayallerle yola çykan bir müzisyenin hiçbir konuda garantisi yoktur. Hatta orada sektör çok daha geni? oldu?undan belirli noktalara ula?mak buraya göre çok daha zor. Ancak bizden farky orada telif konusu ve di?er haklaryn çok ciddi koruma altynda olmasy.
Müzikle ilgili hayaller kuracak kadar ?anslyysanyz yani size böyle bir do?al yetenek bah?edilmi?se buna dair riskleri göze alacak kadar da cesaretiniz olmasy gerekiyor. O hayalin gerçe?e dönü?ebilmesi için ön ko?ulu adanmak. Yani yolda kar?ynyza çykacak her zorlu?u göze almak.

Ayryca bugün Türkiye’de ya da Dünya’da risk altynda olmayan bir sektör göremiyorum. Müzik yoluna çykmy? hiçbir müzisyen eli bo? dönmemi?tir, müzik her zaman eme?inizin kar?yly?yny verir ama siz bu kar?yly?yn tümünü paraya çevirmek isterseniz onun her zaman garantisi yok. Ben hep ?öyle bakarym. Ynsanyn hayatta çok net bir seçimi vardyr. Ya memur ruhlusundur ya da de?ilsindir.

Türkiye’de müzik yapan guruplar , yapymcydan yani: kaba bir tabirle ‘parayy bastyryp’ albümü yapacak olanlardan (plak ?irketlerinden) ne kadar ba?ymsyz müzi?ini yapabiliyor?

Aslynda artyk para bastyran kalmady?y için bu konu gündemden de çykty gibi. Artyk herkes kendine yatyrym yapyyor, dolayysyyla da ?irketlerden ba?ymsyz olarak, kendi paralaryyla kaydediyorlar albümlerini. Krizlerin faydalaryndan biri de bu galiba. Paranyn verdi?i fazladan cesaret yitirilince herkes do?al ya?am alanyna geri dönüyor. Müzik sektöründeki zor dönem en azyndan buna yarady diyebiliriz, herkes kendi i?ine bakyyor artyk.

Peki, yurtdy?ynda bu i?ler nasyl yürüyor?

Yurtdy?ynda oturmu? bir sistem ve altyapy var. Orada herkes zaten kendi i?ini yapar. Önemli olan her ?eye bula?mak de?il kendi i?inde bilgi ve tecrübe olarak derinle?mektir.. Profesyonellik de bu baky? açysyna dayanyr. Ve bu tür konulary halletmesi için de profesyonel prodüktörlerle çaly?ylyr. Burada bazen parayy veren düdü?ü çalar manty?y çok sakil bir hal alabiliyor. Orada düdü?ü çalma görevi kiminse o çalar. Bence biz yyllardyr Nasreddin Hoca’yy yanly? anlamy?yz.

Türkiye’de bu i?i gerçekten profesyonel olarak yapan kaç menajer var?

Sanyyorum sayyca çok fazla de?il ama bu biraz da profesyonellik tanymyyla ilgili. Bu kavramlar henüz oturmady. Profesyonel deyince akla o i?ten para kazanan herkes akla geliyor. Oysa profesyonel demek uzmanla?my? demek. Bu anlamda benim tanydy?ym menajerler iki elin parmaklaryny geçmiyor. Müzik sektörü her ne kadar zor günler geçiriyorsa da üretim tarafynda müzisyenler yo?un bir çaly?ma içinde. Bu üretimi kar?ylayacak kadar menajer de maalesef yok.

Siz ayny zamanda müzisyen haklary alanynda da avukat kimli?inizle uzmansynyz. Ben Türkiye’de müzisyen haklarynyn yeterince önemsenmedi?ini ve onlaryn bir ?ekilde hep ma?dur ama sessiz kaldy?yny dü?ünüyorum. Yanylyyor muyum?

Bu öncelikle müzisyenlerin kendi haklaryny ne kadar önemsedi?i ve onlaryn geli?imine ne kadar katkyda bulundu?uyla ilgili. Bugün bu haklaryn tümünü koruma anlamynda bir sivil toplum birli?i maalesef yok.
Örne?in bir müzisyenler sendikasy en acil ihtiyaçlardan biri gibi geliyor bana. Çünkü aslyna bakarsanyz telif yanynda özgür üretim, sosyal haklar gibi pek çok ba?ka haklaryn henüz kanunu olmady?y gibi lafy bile edilmiyor. Bu konular da ancak sendikal bir çaly?ma yoluyla sa?lykly ?ekilde gündeme gelebilir.

Sadece telif haklaryny korumak maksatly kurulmu? olan Mesam, MSG gibi meslek birliklerinin genel kurullaryna giderseniz binlerce üyesi olan bu kurulu?laryn 40-50 ki?iyle genel kurul yapmak zorunda kaldy?yny ve yönetim kurullarynda çaly?maya hevesli ki?iler bulmakta ne kadar zorlandyklaryny görürsünüz. Ma?duruz demek yerine bu konulara biraz daha ilgi göstermek lazym. Haklar durup dururken kimseye verilmiyor maalesef, u?ra?yp almak gerekiyor. Ayryca i?in hukuki boyutunda da adalet sistemimizin çok a?yr i?lemesi müzisyenlerin de güvenini sarsyyor. Bir haksyzlyk sebebiyle davacy olan bir müzisyen hakkyny yyllarca adliye koridorlarynda aramayy hakly olarak istemiyor. Kysaca de?i?mesi gereken çok ?ey var ama bu durup dururken olmayacak, katkyda bulunmak lazym.


Müzisyen kendi haklarynyn korunmasy için nasyl bir yol izlemeli?

Öncelikle biraz bilgi sahibi olmak ve bilinçli davranmak iyi bir ba?langyç olacaktyr. Biz milletçe hasta olmadan doktora gitmedi?imiz gibi i?le ilgili bir sorun ya?amadan da pek avukata gitmeyiz. Tanydy?ym ço?u müzisyen telif hakkynyn ne demek oldu?unu neleri kapsady?yny bile bilmiyor. Ben her müzisyenin bir avukaty olmaly diyorum. Ayryca meslek birliklerinin avukatlary da müzisyenleri bu konuda aydynlatmak, bilinçlendirmek için çaly?yyorlar. Ancak müzisyenler onlara da sorun ya?andyktan sonra ba?vuruyor. Oysa i?i ba?tan syky tutmak lazym. Öncelikle mutlaka meslek birliklerine üye olmak ve çaly?malaryny takip etmek gerekir.

Korsan cd ve mp3 indirme sorununa bir menajer hatta bir müzisyen e?i olarak nasyl bakyyorsunuz? Bu durumla mücadelede size göre yapylmasy gerekenler nedir?

Korsan, ülkedeki kayyt dy?y ekonominin bir parçasy. Yyllardyr müzik üretiminden elde edilen gelirin en büyük kysmy korsan sayesinde kara para olarak birilerinin cebine girdi. Ben korsan satyn alan herkesin bunu bildi?ini ama bilmezlikten geldi?ini dü?ünüyorum. Buna ra?men hala korsan varsa bu öncelikle dinleyicinin seçimidir. Demek ki Türkiye’de dinleyici buna aldyrmyyor. Bilgi olarak herkes bu durumlara vakyf oldu?u halde bu bilinç eksikli?i yüzünden ülkedeki pek çok sorunumuz gibi bunu da a?amyyoruz. Korsan satyn alan herkes buna katkyda bulundu?unu kabul etmek zorunda.

MP3 ise bamba?ka bir olgu . Zira dü?ünün ki korsancylar bile bundan ?ikayetçi. Çykyp ak?am haberlerinde ‘ mp3 bizim eme?imizi çalyyor’ diyen korsancyya bile rastladyk bu ülkede. Adamyn korsan deposuna baskyn yapylyyor, adam cdleri çuvala dolduran polise ‘ yapmayyn abi o bizim eme?imiz’ diyebiliyor. Sanyyorum artyk vatanda?lar olarak bizlerin ‘emek’ kavramyyla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. ‘ Emek ‘ nedir, kar?yly?y kime aittir? Bu eserlerdeki yaratycy emek o eserin sahibine aittir. Önceki soruda Nasreddin Hoca’yy yanly? anlamy?yz demi?tim ya. O ‘bir ?eyi istiyorsan kar?yly?yny ödemeye razy olmalysyn demek istemi?’ bence.

Bu bilinç geli?mi? oldu?u için yurtdy?ynda mp3 müzik sektörünün ya?ady?y krizin bir parçasyyken ?imdilerde alternatif çözümü haline gelmi? durumda. Kimi müzisyenlerin bedelsiz olarak da?ytty?y eserleri serbestçe dola?yyor, yasal saty?a koymayy tercih edenlerinki ise dinleyici tarafyndan satyn alynyyor. Bizde ise her ?eyi serbestçe indirmek söz konusu, i?in kötüsü de yadyrganacak bir ?ey olmaktan da çykmy? durumda . Ynternetle ilgili en önemli faaliyeti site kapatmak olan bir ülkede bu bizi ?a?yrtmyyor elbette. Ama bu gidi? nereye kadar. Ülkede müzisyen kalmayana kadar sömürecek miyiz bu kanunsuzlu?u ?

Burada yine i? müzisyenlere dü?üyor, artyk bir basky grubu haline gelip bu konularda yapycy çözüm üreten meslek birliklerine destek verilmeli, hükümete devlete sorunlary iletme noktasynda ‘ biz de varyz’ demeliler. Ba?ka çözüm yolu göremiyorum.

kaynak: gong.com.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password