new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

Wednesday, Apr 21, 2010

Oktay Taftalý(LEMAN)

Sevgili kardeþim ve büyük yetenek Mithat Çýnar'ýn aziz hatýrasýna ...

"Genç bir nüfusa sahip olmak, toplumuumuz için büyük avantaj ama bunu deðerrlendiremiyoruz." Gazetecisi, politikacýsý önüne gelen bu lafý ediyor. Sanki sömürrgeye dönüþen bir toplumda, gençliði deeðerli kýlmak mümkünmüþ gibi. .. Bu baylar, böylesine genç bir nüfusun bin yýlda bir kez yakalanacaðýný da vurgulamadan ed eemiyorlar. Ama toplumsal ve siyasi geliþmeeleri göz önüne aldýðýmýzda, genç nüfusuumuz kaderiyle baþ baþa býrakýldýðýný söyleemek zorundayýz. Öyleyse baþka yolu yok, kendi göbeðimizi kendimiz keseceðiz.

Gençlik toplumsal bir sýnýf olmamakla birlikte, kendi içinde tüm toplumsal dinaamizm çeþitlerini barýndýran bir kategoridir. Çok farklý þekillerde ortaya çýkan yüksek bir hayat beklentisi, güç istenci, adalet tuttkusu, hýz, ataklýk, cesaret, cinsel üretkenlik ve ölüm duygusuna uzaklýk, gençlik kateegorisini belirleyen baþlýca nitelikler olarak öne çýkýyor. Bu nitelikler, tabiatta devinen ve yer deðiþtirebilen bir canlý varlýk için, neredeyse sýnýrsýz imkan demektir. Gençliiði, hayatýn, hakikaten hayat olduðu biyoolojik bir yaþ dönemi olarak anlamak da mümkündür. Tabiattaki tüm canlýlar için, tabii bir hayat ortamýnda sýnýrsýz imkanlar biçiminde ortaya çýkan gençlik nitelikleri, yarý-feodal, sömürge bir toplumda, alabilldiðine kýsýtlanmýþ bir cehennem duygusuuna dönüþürler. 12 Eylül dönemleriyle çakýýþan kendi gençliðimden biliyorum. Sözde ve görünürde, o dönemin benzer þartlarý unutulmuþ sayýlsa bile, kafeste kaplan neyse bu koþullarda genç odur.Sömürge ekonomisinde gençlerin, kuuþaklarý kapsayan bir meslek kültürü algýsý edinmeleri söz konusu deðildir. Yani messlek öðreniminin geleneðe dönüþmesini saðlayacak sistematik-ekonomik yapýlannma güdük kaldýðý için, hayatý bireysel yeteenek doðrultusunda yenmek gerekiyor. Haayatýn baþka alanlarýnda; örneðin: spor, saanat gibi temel haz kaynaklarýnýn sadece belli seçkin leri n tekelinde olmasý dolayýsýyyla, kitleler halinde spor yapan, þiir, müzik, tiyatro, ve benzerlerini kitlesel biçimde bizzat kendisi üreten bir gençliðe sahip deðiliz. Pasif alýcý ve tüketici konumuna inndirgenmiþ milyonlarca gencin, küçük cep harçlýklarýyla, bir futbol yýldýzýný ya da bir medya soytarýsýný "subvanse" etmeleri bekleniyor. Formula 1 'in milyar dolarlýk patronu, Türkiye'deki yarýþýara yeterince illgi gösteremeyen, cebindeki son kuruþu da kendisine aktarmayan gençliðimizden þiikayet edebiliyor.

Öte yandan, seçilmiþ, torpilli azýnlýðýn gençleri, bütün memleket gençliðinin ve bütün hakiki yeteneklerin inadýna, köþe baþlarýnda boy gösteriyorlar. Sinemaya giidiyorsun, enerjisiz ve renksiz bir oyuncuulukla Pelin Batu, kitapçýya gidiyorsun son derece yetersiz bir metni kitap diye basýllmýþ ve satýþa sunulmuþ Pelin Batu, lV' de siyaset tartýþýlýyor Pelin Batu, tarih prograamý yapýlýyor, ortaokul düzeyinde bir tarih bilgisi ve hiç olmayan tarih bilinciyle Pelin Batu, magazin gazetesinde erotik pozda Pelin Batu, gazetede köþe yazarý Pelin Baatu. Ne yalan söyleyeyim ben ayný yaþlarda bir genç olsam, bu ve benzeri þahýslarýn verdiði umutsuzluk duygusuyla Namibbya'ya kadar kaçmak isterdim.

Bütün bunlar hepinizin, hepimizin bildiiði þeyler. Ancak ben burada gençliðe dayaatýlan "umutsuzluk projesi"nin altýný çizzmek istiyorum. Bu ülkede umutsuzluðun, amaca yönelik bir kasýtla, özelolarak plannlandýðý ve uzun soluklu bir proje biçiminde gençliðe dayatýldýðý kanýsýndayým.

Çünkü insanýn teslim alýnmasý, umudun yitirilmesiyle baþlar. Gençliðini teslim allmadan, bir toplumu teslim alamazsýnýz. Gençliði teslim almak için ise, onun özgüüveninin, zengin yeteneklerinin ve coþkulu yaþam enerjisinin, bir hiç olduðuna, onu

inandýrmanýz gerekiyor. Yani sokaklarda, iþsiz, eðitimsiz ve amaçsýzca gezinen millyonlarca gencin: asla ortaokulu ABD'de okuyamayacaklarýna, dolayýsýyla asla Pelin Batu gibi ingilizce konuþamayacaklarýna, asla onun kadar a st olamayacaklarýna, asla onun gibi þiir yazamayacaklarýna, asla onun kadar tarih, politika, sanat, sinema vb. bilemeyeceklerine, bilseler dahi, bunu kamuoyu ile paylaþabilecek imkanlara ulaaþamayacaklarýna, asla onun kadar yakýþýklý olamayacaklarýna inandýrýlmalarý gerekiiyor. Memleket piyasalarýnda, batýlýlarýn "çoðul yetenek" (Multi-Talent) diye tanýmmladýðý böylesi yapay "ürünler" belli bir prooje kapsamýnda boy gösteriyorlar.

Hülya Avþar'ýn çevirdiði arabesk filimler, detone sesiyle söylediði þarkýlar, geçkin yaaþýyla oynadýðý tenis, doðurduðu çocuk ve bu örnekler sayesinde oluþturulan "sýnýrrsýz" yetenek imajý, yurdum gençliðine bittmeyen bir ýstýrap gibi yýllarca dayatýldý. Þaahýs, elli yaþýný geçmesine raðmen, fýrsat bu ldukça aradan kafayý sokuþturmaya deevam ediyor. Daha bunun Ajda'sý var billmem nesi var? Bu, sözde "çoðul-yetenek"li þahýslarýn, dünyanýn hiçbir eðlence pazaarýnda, iþ yapmalarý mümkün deðildir, olsa zaten oralarda boy gösterirlerdi. Dolayýsýyyla bu kiþiliklerin, pazar ekonomisinde "iþ yaptýklarý" için gündeme geldiklerini kimmse iddia edemez. Ayný þeyi birçok gazeteci ve sözde köþe yazarý için de söyleyebiliriz. Tüm yetersizliklerine raðmen bu tür þahýsslarýn gündemde tutulmasýndaki amaç, yettmiþ milyonluk bir ülkede, gerçek yetenekklerin önünü keserek, onlarý umutsuzluða . sürüklemek ve böylece ülkeyi teslim allmaktýr. Fakat umudun kýrýlmak istendiði yerde, yazarýn görevi umut büyütmek ve sabýrla umut aþýlamaktýr. Biz bu görev için buradayýz.

SöMÜRGEDE YETENEGÝN KEÞFÝ

Sokrates’ten beri bütün namuslu egitimciler bilirler ki: her insan bir þeye ve birrçok insan bir çok þeye yeteneklidir. Ve eðiitimcinin asýl görevi, genç insana bir þey öððretmek deðil, onun kendi yeteneðini, kenndi kendisine keþfetmesinin önünü açmak, onu yüreklendirmektir. Ancak sömürge toplumlarda, gerek okul içi gerekse okul dýþý pedagoji, insan yeteneklerini olabildiiðince baský altýna alarak, genç bireyin kenndi yeteneðini keþfetmekten korkmasýný, rastlantý sonucu keþfedeceði herhangi bir yeteneðini ise geliþtirmekten korkmasýný saðlamaya yöneliktir. Sömürge pedagojisi: genç insana, bir iþin nasýl üstesinden geliineceðini deðil, nasýl gelinemeyeceðini öððretmeyi amaçlar. Bize tüm gençlik çaðlarýýmýz boyunca, ingilizceyi nasýl öðrenemeyeeceðimiz, nasýl þarký söylemeyi beceremeyeeceðimiz, nasýl yazar olamayacaðýmýz, nasýl kayak yapma imkaný bulamayacaðýmýz, nasýl tiyatro oyunculuðu yapamayacaðýýmýz, kýsacasý nasýl adam olamayacaðýmýz öðretile gelmiþtir. Öðrendiðimiz tek þey: nasýl yeteneksiz olduðumuzun son derece "rasyonalize" edilmiþ gerekçelerle açýklannmasý ve yeteneksizliðimizin bu sayede maakul gösterilmesidir. Bize, yeteneksizliðimiizin gerekçeleri öðretiimiþ ve sorulduðunda bunlarý tekrar etmemiz istenmiþtir. Elbette þans eseri, istisna iliþkilerde ortaya çýkan isstisna durumlar vardýr, ama sömürgede geenel eðilim, yetenekten intikam almaktýr. Burada yaygýn uygulama þudur: bir yanda seçilmiþ yeteneksizler topluma dayatýlýr ve bizim onlara hayran olmamýz istenir. Öte yanda, kendi yeteneksizliðimizi gerekçeelendirmemiz ve kendimizi sürekli pasif tüüketici olarak algýlamamýz beklenir.

Þahsen ben liseyi bitirdiðim çaðlarda: seesim çirkin olduðu için þarký söyleyemediðiimi, babamýn koleje gönderecek parasý ollmadýðý için yabancý dil öðrenemediðimi, utangaç olduðum için tiyatro sahhnesine çýkamadýðýmý, yayýnlatacak dergi bulamadýðým için þiir ve deeneme yazamadýðýmý ve bunun gibi onlarca gerekçeyi, gayet makul ve mükemmel biçimde sýralamayý öððrenmiþtim. Baþka da bir þey öðrennmemiþtim. Benden ve bizlerden, o noktada öylece donakalmamýz ve bu kadere razý gelerek, meydan i seçilmiþ azýnlýðýn gençlerine býrakkmamýz bekleniyordu. "Robert Colllege of istanbul"da okuyamadýðým için, hiçbir zaman ingilizce konuþaamayacaktým. Param olmadýðý için Uludað'da kayak yapamayacaktým, sesim çirkin olduðu için þarký söyleeyemeyecektim. Bu sinsi bilinçaltý propagandaya göre, sanki ingilizce sadece kolejde öðrenilir, kayak ise sadece Uludað'da kayýlýrdý. Propaaganda buydu ve ben, "azimle s ... n g.t mermeri deler" þeklindeki ataalar sözünü henüz bilmiyor ve geliiþim saðlayacak bir þeye giriþmekkten sadece korkuyordum. Yeteeneksizliðimden korktuðumu sanýýyordum, oysa "öðretiimiþ" korku, olasý yeteneklerimi engelliyordu.

Çünkü korku, "yeni sömürgeci" modern yüzyýllarda insanýn tabiat bilinmezleri karþýsýnda duyduðu olaðan bir duygu olmaktan çýkmýþ, bilinçli tasarýmlar sayesinde bir ikktidar tekniðine dönüþmüþtü. Heenüz yirmili yaþlardaydým ve yeteeneksizliðimden kaynaklandýðýný sandýðým korkuyu yenmem gerekktiðini seziyordum ama nereden baþlayacaðýmý bilemiyordum. Kenndi kendime þarký söylerken utanýýyor, yabancý dilde bir çizgi romaný anlamaya çalýþýrken yýlgýnlýða kapýýIýyordum. Kirli propaganda sonucu sadece para denilen fetiþle elde edilebileceðini sandýðým þeylere, baþka yollardan, nasýl ulaþýlabileceeðini bilmiyordum ve kimse basit bir öneride bulunmuyordu. Babamýn arabasýolmadýðý için ehliyet ala mýýyordum. 70'li yýllar Türkiye'sinde ehliyeti ve tenekeden Murat araabasý olan gençler en güzel kýzlarla geziyorlardý, ben þaþýyordum. Bu, böyle sürüp gidiyordu ..•

Derken bir gün, bir arkadaþýn arrkadaþýnýn elinde Bohemya tarzý esski bir klarnet gördüm, bu sazýn olaaðanüstü mekaniði beni çok þaþýrttý, birkaç günlüðüne ödünç istedim, arkadaþ profesyoneldi sazý bana kiiraladý. .. Sonra bir zaman geçti, haala þarký söyleyemiyordum ama o günden sonra yurt içinde ve yurt dýþýnda klarnet ve tenor saksofon çalarak yaklaþýk yirmi yýl bütçeme katký yaptým. Babamýn arabasý ollmadýðý için otomobil ehliyeti alaamýyordum ama, bir süre gündüzleeri bir garajda çalýþmaya baþlamýþþtým ve o sayede aldýðým aðýr vasýta ehliyetiyle, sonraki yýllarda TIR'la bütün Avrupa'yý dolaþabiliyor, Batý dillerini hayatýn içinde öðrenebiliiyordum ve dayatýlan propagandaanýn tersine, yabancý dil öðrenmeenin kolaylýðýna þaþýyordum. Hayat çok acayip ve çok zengindi. Kan görmeye dayanamadýðým için týp fakültesine gidemiyor, týp doktoru olamýyordum, ama bir Heidegger metnini okuyup anlayabiliyor, sonnraki yýllarda felsefe doktoru oluuyordum. Üstelik 12 Eylül sonrasý biizim üniversiteler bize kapalý olduuðu için, bir Avrupa üniversitesinde önce biraz tökezliyor fakat sonra bunu baþarýyor ve kendi kendime þaþýyordum ve geziyordum.

Yazýyordum bir yandan da, ilk þiiirimi Sait Maden 1980 yýlýnda Soomut Dergisinde yayýnlamýþtý. Artýk hem öðretiimiþ korkularý terkediiyor, hem de yeteneksizliðime mazeret aramaktan yorgun düþmüþ zihnimi, baþka þeylere yoðunlaþtýrýýyordum. Üstelik birkaç farklý eyleemi paralel þekilde, tek bir hayatýn içine ve eþ zamanlý olarak yerleþtiiriyor, böylece insan ömrünün nasýl uzadýðýný; göreceli zamanýn, uzun ömür duygusuna nasýl çevrilebildiiðini seziyordum. En az üç ayrý innsan ömrünün uðraþýlarýný, bir insan ömrüne sýðdýrmak mümkündü. ibbni Batuta, Evliya Çelebi, Nietzsche, Rimbaud, Caudwell, John Seymoour, Cumhur Gökova ve nice maceeraperest böyle yaþ/amýþlar/ýyorlarrdý. Yukarda deðindiðim etkinlikler ve sebat, yüksek ikbal kapýlarý aççmýyordu, ama haz ve erdem dolu baðýmsýz bir hayatýn imkanlarýný içeriyordu. Ve gerçek deðer buydu.

DEGER VE YETENEK

Yaþama sevincimizin kaynaðý deðerlerimizdir ve bir kez daha yiinelemek gerekirse: insan deðer üreten bir varlýktýr. Üretici yeteeneklerine ket vurulmuþ bir gençlik "deðersiz yaþama" mahkum edillmiþ- demektir. "Deðersizle -, yaþama sevincinin yitirilmesi, içe kapanma vb. mutsuzluk hallerinin nedenidir. insanýn herhangi bir yeeteneði azim ve sabýrla iþlemesi, o yeteneðin geliþim kapasitesinden baðýmsýz, baþlý baþýna bir deðerdir. Öyleyse kardeþlerime sadece emek vermelerini, sebat etmelerini ve yeteneklerinin sýnýrlarý hakkýnda asla kaygýya kapýlmamalarýný öneeriyorum. Yetenek, özünde sýnýrlý olsa bile, sebat erdemi ýþýðýnda veerilen emek, her geçen gün büyüüyen bir deðer olarak geri dönecek ve yüksek bir özgüveni mümkün kýlacaktýr. Artan özgüven, daha önce farkýna varmadýðýmýz, yeteeneklerimizin keþfini ve öðretiimiþ korkularýn bir çýrpýda aþýlmasýný saðlayacaktýr.

Bir tuval al ve hemen boyamaya baþla, bir taþý yont, bir kaseti teybe koy ve þarkýyý birlikte söyle, sokakkta veya tatilde rastladýðýn her tuuristle ve her dilde bir þeyler konuþ ve asla hata yapmaktan korkma, hatta bütün bunlarý hata yapmak için yap, ortaya çýkan sonuç ne olursa olsun, seni kimsenin engellleyemediðini göreceksin. Yani deenize atla ve yüz, emeðin seni suyun üstünde tutacaktýr.

Ancak azmin hýrsa, özgüvenin ise küstahlýða dönüþtürüldüðü bir süreçteyiz. Keþfedilen bir yeteneeðin, ikbal yerine, deðer üretme kaygýsýyla iþlenmesi esasdýr. Özgüüvenin kaynaðýný deðer, ikbal tuttkusunun dayanaðýný ise hýrs oluþþturuyor. "Yeteneksiz seçilmiþlerrbu ince ayýrýmlarýn derin anlamlarý üzerinde düþünecek yeteneðe sahip olmadýklarý için, ikbal uðruna kapýldýklarý hýrsýn gerilimine kattIanmak zorundalar. Ve bir gün, tüüketim kültürünün egemen olduðu piyasada iþleri bitince, pek çoðuunun dramatik sonuçlara maruz kalldýðýna tanýk oluyoruz, üzüýüyoruz. Michael Jackson'un bile iþ yapamaadýðý bir dünyada -mega star" Tarrkan'ý yarýn kim hatýrlayacak?


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password