new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

Wednesday, Apr 21, 2010

Oktay Taftaly(LEMAN)

Sevgili karde?im ve büyük yetenek Mithat Çynar'yn aziz hatyrasyna ...

"Genç bir nüfusa sahip olmak, toplumuumuz için büyük avantaj ama bunu de?errlendiremiyoruz." Gazetecisi, politikacysy önüne gelen bu lafy ediyor. Sanki sömürrgeye dönü?en bir toplumda, gençli?i dee?erli kylmak mümkünmü? gibi. .. Bu baylar, böylesine genç bir nüfusun bin yylda bir kez yakalanaca?yny da vurgulamadan ed eemiyorlar. Ama toplumsal ve siyasi geli?meeleri göz önüne aldy?ymyzda, genç nüfusuumuz kaderiyle ba? ba?a byrakyldy?yny söyleemek zorundayyz. Öyleyse ba?ka yolu yok, kendi göbe?imizi kendimiz kesece?iz.

Gençlik toplumsal bir synyf olmamakla birlikte, kendi içinde tüm toplumsal dinaamizm çe?itlerini baryndyran bir kategoridir. Çok farkly ?ekillerde ortaya çykan yüksek bir hayat beklentisi, güç istenci, adalet tuttkusu, hyz, ataklyk, cesaret, cinsel üretkenlik ve ölüm duygusuna uzaklyk, gençlik kateegorisini belirleyen ba?lyca nitelikler olarak öne çykyyor. Bu nitelikler, tabiatta devinen ve yer de?i?tirebilen bir canly varlyk için, neredeyse synyrsyz imkan demektir. Gençlii?i, hayatyn, hakikaten hayat oldu?u biyoolojik bir ya? dönemi olarak anlamak da mümkündür. Tabiattaki tüm canlylar için, tabii bir hayat ortamynda synyrsyz imkanlar biçiminde ortaya çykan gençlik nitelikleri, yary-feodal, sömürge bir toplumda, alabilldi?ine kysytlanmy? bir cehennem duygusuuna dönü?ürler. 12 Eylül dönemleriyle çakyy?an kendi gençli?imden biliyorum. Sözde ve görünürde, o dönemin benzer ?artlary unutulmu? sayylsa bile, kafeste kaplan neyse bu ko?ullarda genç odur.Sömürge ekonomisinde gençlerin, kuu?aklary kapsayan bir meslek kültürü algysy edinmeleri söz konusu de?ildir. Yani messlek ö?reniminin gelene?e dönü?mesini sa?layacak sistematik-ekonomik yapylannma güdük kaldy?y için, hayaty bireysel yeteenek do?rultusunda yenmek gerekiyor. Haayatyn ba?ka alanlarynda; örne?in: spor, saanat gibi temel haz kaynaklarynyn sadece belli seçkin leri n tekelinde olmasy dolayysyyyla, kitleler halinde spor yapan, ?iir, müzik, tiyatro, ve benzerlerini kitlesel biçimde bizzat kendisi üreten bir gençli?e sahip de?iliz. Pasif alycy ve tüketici konumuna inndirgenmi? milyonlarca gencin, küçük cep harçlyklaryyla, bir futbol yyldyzyny ya da bir medya soytarysyny "subvanse" etmeleri bekleniyor. Formula 1 'in milyar dolarlyk patronu, Türkiye'deki yary?yara yeterince illgi gösteremeyen, cebindeki son kuru?u da kendisine aktarmayan gençli?imizden ?iikayet edebiliyor.

Öte yandan, seçilmi?, torpilli azynly?yn gençleri, bütün memleket gençli?inin ve bütün hakiki yeteneklerin inadyna, kö?e ba?larynda boy gösteriyorlar. Sinemaya giidiyorsun, enerjisiz ve renksiz bir oyuncuulukla Pelin Batu, kitapçyya gidiyorsun son derece yetersiz bir metni kitap diye basyllmy? ve saty?a sunulmu? Pelin Batu, lV' de siyaset tarty?ylyyor Pelin Batu, tarih prograamy yapylyyor, ortaokul düzeyinde bir tarih bilgisi ve hiç olmayan tarih bilinciyle Pelin Batu, magazin gazetesinde erotik pozda Pelin Batu, gazetede kö?e yazary Pelin Baatu. Ne yalan söyleyeyim ben ayny ya?larda bir genç olsam, bu ve benzeri ?ahyslaryn verdi?i umutsuzluk duygusuyla Namibbya'ya kadar kaçmak isterdim.

Bütün bunlar hepinizin, hepimizin bildii?i ?eyler. Ancak ben burada gençli?e dayaatylan "umutsuzluk projesi"nin altyny çizzmek istiyorum. Bu ülkede umutsuzlu?un, amaca yönelik bir kasytla, özelolarak plannlandy?y ve uzun soluklu bir proje biçiminde gençli?e dayatyldy?y kanysyndayym.

Çünkü insanyn teslim alynmasy, umudun yitirilmesiyle ba?lar. Gençli?ini teslim allmadan, bir toplumu teslim alamazsynyz. Gençli?i teslim almak için ise, onun özgüüveninin, zengin yeteneklerinin ve co?kulu ya?am enerjisinin, bir hiç oldu?una, onu

inandyrmanyz gerekiyor. Yani sokaklarda, i?siz, e?itimsiz ve amaçsyzca gezinen millyonlarca gencin: asla ortaokulu ABD'de okuyamayacaklaryna, dolayysyyla asla Pelin Batu gibi ingilizce konu?amayacaklaryna, asla onun kadar a st olamayacaklaryna, asla onun gibi ?iir yazamayacaklaryna, asla onun kadar tarih, politika, sanat, sinema vb. bilemeyeceklerine, bilseler dahi, bunu kamuoyu ile payla?abilecek imkanlara ulaa?amayacaklaryna, asla onun kadar yaky?ykly olamayacaklaryna inandyrylmalary gerekiiyor. Memleket piyasalarynda, batylylaryn "ço?ul yetenek" (Multi-Talent) diye tanymmlady?y böylesi yapay "ürünler" belli bir prooje kapsamynda boy gösteriyorlar.

Hülya Av?ar'yn çevirdi?i arabesk filimler, detone sesiyle söyledi?i ?arkylar, geçkin yaa?yyla oynady?y tenis, do?urdu?u çocuk ve bu örnekler sayesinde olu?turulan "synyrrsyz" yetenek imajy, yurdum gençli?ine bittmeyen bir ystyrap gibi yyllarca dayatyldy. ?aahys, elli ya?yny geçmesine ra?men, fyrsat bu ldukça aradan kafayy soku?turmaya deevam ediyor. Daha bunun Ajda'sy var billmem nesi var? Bu, sözde "ço?ul-yetenek"li ?ahyslaryn, dünyanyn hiçbir e?lence pazaarynda, i? yapmalary mümkün de?ildir, olsa zaten oralarda boy gösterirlerdi. Dolayysyyyla bu ki?iliklerin, pazar ekonomisinde "i? yaptyklary" için gündeme geldiklerini kimmse iddia edemez. Ayny ?eyi birçok gazeteci ve sözde kö?e yazary için de söyleyebiliriz. Tüm yetersizliklerine ra?men bu tür ?ahysslaryn gündemde tutulmasyndaki amaç, yettmi? milyonluk bir ülkede, gerçek yetenekklerin önünü keserek, onlary umutsuzlu?a . sürüklemek ve böylece ülkeyi teslim allmaktyr. Fakat umudun kyrylmak istendi?i yerde, yazaryn görevi umut büyütmek ve sabyrla umut a?ylamaktyr. Biz bu görev için buradayyz.

SöMÜRGEDE YETENEGYN KE?FY

Sokrates’ten beri bütün namuslu egitimciler bilirler ki: her insan bir ?eye ve birrçok insan bir çok ?eye yeteneklidir. Ve e?iitimcinin asyl görevi, genç insana bir ?ey ö??retmek de?il, onun kendi yetene?ini, kenndi kendisine ke?fetmesinin önünü açmak, onu yüreklendirmektir. Ancak sömürge toplumlarda, gerek okul içi gerekse okul dy?y pedagoji, insan yeteneklerini olabildii?ince basky altyna alarak, genç bireyin kenndi yetene?ini ke?fetmekten korkmasyny, rastlanty sonucu ke?fedece?i herhangi bir yetene?ini ise geli?tirmekten korkmasyny sa?lamaya yöneliktir. Sömürge pedagojisi: genç insana, bir i?in nasyl üstesinden geliinece?ini de?il, nasyl gelinemeyece?ini ö??retmeyi amaçlar. Bize tüm gençlik ça?laryymyz boyunca, ingilizceyi nasyl ö?renemeyeece?imiz, nasyl ?arky söylemeyi beceremeyeece?imiz, nasyl yazar olamayaca?ymyz, nasyl kayak yapma imkany bulamayaca?ymyz, nasyl tiyatro oyunculu?u yapamayaca?yymyz, kysacasy nasyl adam olamayaca?ymyz ö?retile gelmi?tir. Ö?rendi?imiz tek ?ey: nasyl yeteneksiz oldu?umuzun son derece "rasyonalize" edilmi? gerekçelerle açyklannmasy ve yeteneksizli?imizin bu sayede maakul gösterilmesidir. Bize, yeteneksizli?imiizin gerekçeleri ö?retiimi? ve soruldu?unda bunlary tekrar etmemiz istenmi?tir. Elbette ?ans eseri, istisna ili?kilerde ortaya çykan isstisna durumlar vardyr, ama sömürgede geenel e?ilim, yetenekten intikam almaktyr. Burada yaygyn uygulama ?udur: bir yanda seçilmi? yeteneksizler topluma dayatylyr ve bizim onlara hayran olmamyz istenir. Öte yanda, kendi yeteneksizli?imizi gerekçeelendirmemiz ve kendimizi sürekli pasif tüüketici olarak algylamamyz beklenir.

?ahsen ben liseyi bitirdi?im ça?larda: seesim çirkin oldu?u için ?arky söyleyemedi?iimi, babamyn koleje gönderecek parasy ollmady?y için yabancy dil ö?renemedi?imi, utangaç oldu?um için tiyatro sahhnesine çykamady?ymy, yayynlatacak dergi bulamady?ym için ?iir ve deeneme yazamady?ymy ve bunun gibi onlarca gerekçeyi, gayet makul ve mükemmel biçimde syralamayy ö??renmi?tim. Ba?ka da bir ?ey ö?rennmemi?tim. Benden ve bizlerden, o noktada öylece donakalmamyz ve bu kadere razy gelerek, meydan i seçilmi? azynly?yn gençlerine byrakkmamyz bekleniyordu. "Robert Colllege of istanbul"da okuyamady?ym için, hiçbir zaman ingilizce konu?aamayacaktym. Param olmady?y için Uluda?'da kayak yapamayacaktym, sesim çirkin oldu?u için ?arky söyleeyemeyecektim. Bu sinsi bilinçalty propagandaya göre, sanki ingilizce sadece kolejde ö?renilir, kayak ise sadece Uluda?'da kayylyrdy. Propaaganda buydu ve ben, "azimle s ... n g.t mermeri deler" ?eklindeki ataalar sözünü henüz bilmiyor ve gelii?im sa?layacak bir ?eye giri?mekkten sadece korkuyordum. Yeteeneksizli?imden korktu?umu sanyyyordum, oysa "ö?retiimi?" korku, olasy yeteneklerimi engelliyordu.

Çünkü korku, "yeni sömürgeci" modern yüzyyllarda insanyn tabiat bilinmezleri kar?ysynda duydu?u ola?an bir duygu olmaktan çykmy?, bilinçli tasarymlar sayesinde bir ikktidar tekni?ine dönü?mü?tü. Heenüz yirmili ya?lardaydym ve yeteeneksizli?imden kaynaklandy?yny sandy?ym korkuyu yenmem gerekkti?ini seziyordum ama nereden ba?layaca?ymy bilemiyordum. Kenndi kendime ?arky söylerken utanyyyor, yabancy dilde bir çizgi romany anlamaya çaly?yrken yylgynly?a kapyyIyyordum. Kirli propaganda sonucu sadece para denilen feti?le elde edilebilece?ini sandy?ym ?eylere, ba?ka yollardan, nasyl ula?ylabilecee?ini bilmiyordum ve kimse basit bir öneride bulunmuyordu. Babamyn arabasyolmady?y için ehliyet ala myyyordum. 70'li yyllar Türkiye'sinde ehliyeti ve tenekeden Murat araabasy olan gençler en güzel kyzlarla geziyorlardy, ben ?a?yyordum. Bu, böyle sürüp gidiyordu ..•

Derken bir gün, bir arkada?yn arrkada?ynyn elinde Bohemya tarzy esski bir klarnet gördüm, bu sazyn olaa?anüstü mekani?i beni çok ?a?yrtty, birkaç günlü?üne ödünç istedim, arkada? profesyoneldi sazy bana kiiralady. .. Sonra bir zaman geçti, haala ?arky söyleyemiyordum ama o günden sonra yurt içinde ve yurt dy?ynda klarnet ve tenor saksofon çalarak yakla?yk yirmi yyl bütçeme katky yaptym. Babamyn arabasy ollmady?y için otomobil ehliyeti alaamyyordum ama, bir süre gündüzleeri bir garajda çaly?maya ba?lamy??tym ve o sayede aldy?ym a?yr vasyta ehliyetiyle, sonraki yyllarda TIR'la bütün Avrupa'yy dola?abiliyor, Baty dillerini hayatyn içinde ö?renebiliiyordum ve dayatylan propagandaanyn tersine, yabancy dil ö?renmeenin kolayly?yna ?a?yyordum. Hayat çok acayip ve çok zengindi. Kan görmeye dayanamady?ym için typ fakültesine gidemiyor, typ doktoru olamyyordum, ama bir Heidegger metnini okuyup anlayabiliyor, sonnraki yyllarda felsefe doktoru oluuyordum. Üstelik 12 Eylül sonrasy biizim üniversiteler bize kapaly olduu?u için, bir Avrupa üniversitesinde önce biraz tökezliyor fakat sonra bunu ba?aryyor ve kendi kendime ?a?yyordum ve geziyordum.

Yazyyordum bir yandan da, ilk ?iiirimi Sait Maden 1980 yylynda Soomut Dergisinde yayynlamy?ty. Artyk hem ö?retiimi? korkulary terkediiyor, hem de yeteneksizli?ime mazeret aramaktan yorgun dü?mü? zihnimi, ba?ka ?eylere yo?unla?tyryyyordum. Üstelik birkaç farkly eyleemi paralel ?ekilde, tek bir hayatyn içine ve e? zamanly olarak yerle?tiiriyor, böylece insan ömrünün nasyl uzady?yny; göreceli zamanyn, uzun ömür duygusuna nasyl çevrilebildii?ini seziyordum. En az üç ayry innsan ömrünün u?ra?ylaryny, bir insan ömrüne sy?dyrmak mümkündü. ibbni Batuta, Evliya Çelebi, Nietzsche, Rimbaud, Caudwell, John Seymoour, Cumhur Gökova ve nice maceeraperest böyle ya?/amy?lar/yyorlarrdy. Yukarda de?indi?im etkinlikler ve sebat, yüksek ikbal kapylary aççmyyordu, ama haz ve erdem dolu ba?ymsyz bir hayatyn imkanlaryny içeriyordu. Ve gerçek de?er buydu.

DEGER VE YETENEK

Ya?ama sevincimizin kayna?y de?erlerimizdir ve bir kez daha yiinelemek gerekirse: insan de?er üreten bir varlyktyr. Üretici yeteeneklerine ket vurulmu? bir gençlik "de?ersiz ya?ama" mahkum edillmi?- demektir. "De?ersizle -, ya?ama sevincinin yitirilmesi, içe kapanma vb. mutsuzluk hallerinin nedenidir. insanyn herhangi bir yeetene?i azim ve sabyrla i?lemesi, o yetene?in geli?im kapasitesinden ba?ymsyz, ba?ly ba?yna bir de?erdir. Öyleyse karde?lerime sadece emek vermelerini, sebat etmelerini ve yeteneklerinin synyrlary hakkynda asla kaygyya kapylmamalaryny öneeriyorum. Yetenek, özünde synyrly olsa bile, sebat erdemi y?y?ynda veerilen emek, her geçen gün büyüüyen bir de?er olarak geri dönecek ve yüksek bir özgüveni mümkün kylacaktyr. Artan özgüven, daha önce farkyna varmady?ymyz, yeteeneklerimizin ke?fini ve ö?retiimi? korkularyn bir çyrpyda a?ylmasyny sa?layacaktyr.

Bir tuval al ve hemen boyamaya ba?la, bir ta?y yont, bir kaseti teybe koy ve ?arkyyy birlikte söyle, sokakkta veya tatilde rastlady?yn her tuuristle ve her dilde bir ?eyler konu? ve asla hata yapmaktan korkma, hatta bütün bunlary hata yapmak için yap, ortaya çykan sonuç ne olursa olsun, seni kimsenin engellleyemedi?ini göreceksin. Yani deenize atla ve yüz, eme?in seni suyun üstünde tutacaktyr.

Ancak azmin hyrsa, özgüvenin ise küstahly?a dönü?türüldü?ü bir süreçteyiz. Ke?fedilen bir yetenee?in, ikbal yerine, de?er üretme kaygysyyla i?lenmesi esasdyr. Özgüüvenin kayna?yny de?er, ikbal tuttkusunun dayana?yny ise hyrs olu??turuyor. "Yeteneksiz seçilmi?lerrbu ince ayyrymlaryn derin anlamlary üzerinde dü?ünecek yetene?e sahip olmadyklary için, ikbal u?runa kapyldyklary hyrsyn gerilimine kattIanmak zorundalar. Ve bir gün, tüüketim kültürünün egemen oldu?u piyasada i?leri bitince, pek ço?uunun dramatik sonuçlara maruz kalldy?yna tanyk oluyoruz, üzüyüyoruz. Michael Jackson'un bile i? yapamaady?y bir dünyada -mega star" Tarrkan'y yaryn kim hatyrlayacak?


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password