new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

A Book: Tema?varly Osman A?a

Friday, Aug 31, 2007

Tema?varly Osman A?a,1670'lerin ba?larynda, günümüzde Romanya'nyn batysynda yer alan Teme?var'da dünyaya geldi. Asker bir babanyn çocu?u olmasy nedeniyle kale muhafyz birli?inde görev aldy ve kysa zamanda yükselerek genç ya?ta birlik zabitleri arasyna katyldy. Yni? ve çyky?larla dolu bir hayat ya?ayan Osman A?a, genç bir odaba?y iken, 1688 senesinde Avusturyalylara esir dü?tü. Bu yyllar, II. Viyana Ku?atmasy'nyn ardyndan geli?en ve 1699 senesine kadar sürecek olan fyrtynaly dönemdir. Esirlik günlerinin büyük kysmyny Viyana'da geçiren Osman A?a, oldukça maceraly bir kaçy?tan sonra 1700 senesinde kurtuldu, memleketine döndü.

Eski görevine iade edildi, vilayet tercümanly?y yapty. Avusturyalylar ile yapylan synyr görü?melerinde yer aldy. 1716'da Teme?var'yn, 1717'de de Belgrat'yn dü?man eline geçmesiyle memleketini terk etmek zorunda kaldy; Ystanbul'a göçtü. Bu esnada mallarynyn ve ailesinin ço?unu kaybetti. 1724 senesinde hatyralaryny kitapla?tyrdy. 19. yüzyylda yurtdy?yna çykartylan kitap, British Museum NR. MS Or. 3213 numaradadyr. Önce Almancaya çevrildi daha sonra da Almancadan Türkçe çevrilerek yayynlandy. 1963 yylynda Fahir Yz tarafyndan Yngiltere'deki nüshanyn bir kopyasy Y. Ü. Türkiyat Enstitüsüne kazandyryldy. Harun Tolasa tarafyndan transkripsiyonu yapylarak yayynlandy. Günümüz Türkçesine uyarlanmasynda bu metin kullanyldy.

KYTAPTAN ALINTI

ESYRLY?E DÜ?Ü?

Hayatymy karartan o talihsiz olay gerçekle?ti?inde, 1688 senesinin Haziran ba?laryydy. Sycak bir gündü. Teme?var muhafyzy Koca Cafer Pa?a beni yanyna ça?yrtmy?ty. Pa?anyn huzuruna çykty?ymda, odada oturanlar arasynda, uzak yoldan geldikleri anla?ylan yabancylar dikkatimi çekti. Ystanbul'dan yeni gelen ulaklarmy? bunlar. Yanlarynda Arad Kalesi'nde görevli yeniçeri, topçu ve cebecilerin maa?lary varmy?. Adamlary bana tanytan pa?a, oturmam için yer gösterdi ve hemen "Bu paranyn acil olarak Arad Kalesi'ne ula?tyrylmasy gerekiyor" diye konu?maya ba?lady. Niçin ça?ryldy?ymy bilmiyordum; fakat pa?anyn sözlerinden ulaklar ve yanlaryndaki parayla ilgili bir göreve gönderilece?imizi tahmin etmekte gecikmemi?tim. "Çevremiz dü?manlarla çevrili" diyen pa?a, "böylesine kyymetli bir postayy ulaklaryn Teme?var'dan ileriye götürmeleri mümkün de?il. Bu i?, kale görevlisi süvarilere, yani sizlere dü?üyor." diyerek sözlerini tamamlady.Oldukça önemli ve tehlikeli bir görevdi bu. Ben henüz çok gençtim ama o tarihe kadar pek çok çarpy?malarda bulunmu?, sava? tecrübesi kazanmy?, iyiden iyiye takdir edilen bir asker olmu?tum. Pa?a hazretleri de zaten buna vurgu yapmy?; "Böylesine önemli bir görevi bu nedenle sana ve bölü?üne vermeyi uygun bulduk" demi?ti. "Hazineyi Lipova adly yere, bir gece içinde ula?tyrmak gerekiyordu."

Emri alyr almaz, hemen hazyrlyklarymy tamamladym. Dü?mana yakalanmamak için gece karanly?yny de?erlendirmemiz gerekiyordu. Ak?ama bir saat kala Baba Hüseyin sahrasyna çyktym ve seksen kadar askerimle pa?ayy beklemeye ba?ladym. Cafer Pa?a gelerek bizzat kendisi bizi denetledi. Hazineyi elleriyle teslim etti ve dualarla u?urlady.Lipova Kalesi, Teme?var'a on saatlik bir yerdir[1]. Gece boyunca hiç durmadan yol aldyk. Ancak iki üç yerde hayvanlarymyzy dinlendirip yemledik. Onun dy?ynda attan inmedik. Ve nihayet tam hesaplady?ymyz gibi, sabah vakti Lipova Kalesi'ne ula?mayy ba?ardyk.

Kalenin Teme?var Kapysy'nda yetkililere hazineyi teslim ettik. Görevimizi ba?armanyn rahatly?y içinde geri dönecektik ama öylesine yorgun ve uykusuzduk ki, Lipova'daki, a?alar ve tymar sahipleri bir iki gün kalyp dinlenmemizi önerdiklerinde hayyr diyemedik. Aslynda, yorgunlu?umuzun dy?ynda Lipova'da misafir olarak kalmamyzyn ba?ka bir nedeni daha vardy: Lipova'nyn kirazlaryÜstelik öyle kolay kolay geri çeviremeyece?imiz bir nedendi bu. Lipova ba? ve bahçeleriyle çevresinde me?hurdur. Özellikle kiraz zamany bir ba?ka güzel olur. Çok güzel kirazlar yeti?irdi. O kadar boldur ki okkasy bir akçeye bile kimse dönüp bakmaz. Pazarlarda yy?yn yy?yn durur.

Aramyzda "Bir gün kalalym hem dinlenelim hem de biraz kiraz yiyelim." diye kararla?tyrdyk. Fakat, bu kararymyzyn ne kadar yanly? oldu?unu anlamak için bir gün bile geçmeyecekti. Hâlâ ne zaman kiraz görsem, aklyma hep o u?ursuz gün gelir.

* * *

O gün her birimiz bir kona?a da?ylmy?, yol yorgunlu?unu üzerimizden atmaya çaly?maktaydyk ki birden haber topunun gümbürtüsüyle yerimizden fyrladyk. Gün batmaya yakyndy.

Önce bir iki el silah sesi; hemen ardyndan da iç kaledeki haber topunun sesi duyuldu. Herkes evlerinden fyrlady; neler oldu?unu merak ederek toplanma mahalline ko?turdu.Yukary Erdel taraflaryndan Muris nehri kyyysyny takip ederek gelen Macar kadanalary[2], kaleye hücum etmi?lerdi. Aslynda küçük bir gruptu bunlar, Kaleye bir kaç el tüfek attyktan sonra tekrar gerisin geriye kaçmy?lardy. Derhal atlarymyza binip arkalaryna dü?tük. Ancak, dü?manyn bu hareketi bir pusu imi?. Lipova'nyn üst tarafynda, Muris nehri kar?ysynda, bir yüce da? ba?ynda bulunan ?olimos Kalesi halky, yukarydan dü?manyn pususunu görmü?ler. Onlaryn yakynlaryndan geçerken "Daha ileri gitmeyin, dü?manyn pususu var." diye bizleri uyardylar. Ayny zamanda ak?am karanly?y bastyrmy?ty. Geri döndük. Yine herkes konaklara da?yldy. Böyle bir durumla kar?yla?aca?ymyzy bilmiyorduk ama Lipova'lylar tahmin ediyorlarmy?; bizden gizlemi?ler. Kalmamyz için böylesine ysrar etmelerinin asyl nedeni buymu? anlady?ymyz kadaryyla. Çünkü Lipova Kalesi'nin kendi askerleri çok azalmy?ty. Daha önceki birkaç çarpy?mada yüzlerce adamlaryny kaybetmi?ler.

Kimisi ?ehit olmu? kimisi esirKalede ancak üç yüze yakyn asker kalmy?. Ama bir tesellimiz vardy; yalnyz de?ildik. Hazineyi kendi kalelerine götürmek üzere Yanova'dan da bir farisan a?asyyla yetmi? seksen nefer asker gelmi?ti; onlarda bizim gibi kalede mahsur haldeydiler ?imdi. Böylece kaledeki asker sayysy be? yüze yakla?my? oluyordu.

Ertesi gün seher vaktinde, Lipova'nyn ba?larynyn bulundu?u Tanço? tepesinden Avusturya ordusunun boru sesleri duyuldu. Zaten gözlerine uyku girmeyen halk tela?la ayaklandylar. Özellikle bizim gibi yabancylar hemen atlaryna bindiler, herkes biran önce kaleden dy?ary çykmak istiyordu. Ama mümkün olmady. Kale kapylary syky syky kapatylmy?ty. Avusturyalylaryn komutany General Karafa imi?.

Yanynda olan on sekiz alay piyade ve süvari askeriyle o ky? (1687-88) Erdel vilâyetinde ky?lamy?. Ylkbahar olup havalar ysynmaya ba?layynca Erdel'den çykyp Muris nehri kenarynca ilerleyerek Lipova'nyn önüne gelmi?. A?yr silah ve mühimmatlaryny Muris nehri üzerinden naklettirmekteymi?. Kiraz mevsiminin o güzel seherinde kale halky korkuyla yerlerinden fyrladyklarynda, ne yapacaklaryny bilememenin ?a?kynly?y içindeydiler. Misafir olan bizler, Muris nehrini a?yp Yanova tarafyna gitmek istiyorduk. Hemen toparlandyk, kale kapylary açylynca dy?ary çyktyk, Muris köprüsüne geldik; ama ne görelim! ?olimos tarafyndan ve Moro? Bo?azy tarafyndan ilerleyen iki bin kadar haydut ve kadana yollary tutmu?. Gitmek mümkün de?il. Çaresiz kaleye geri dönecektik.

Muris köprüsünü bozup yyktyk. Zira bu köprü kalyrsa, nehir tarafyndan dy? kale, dü?mana çok açyk dü?mü? olacakty. Savunmak yapmak için herkes iç kaleye toplandy. Burasy a?aç kütükleriyle tahkim edilmi? küçük bir yerdi. Çevresi hendekle çevriliydi. Üç-dört küçük tabyasy vardy ve her tabyanyn üzerine dörder, be?er top yerle?tirilmi?ti. Daha dy?aryda olan dy? kale ise çok daha geni? bir alany kapsyyordu. Yalynkat duvar, bazy kule ve surlary ta?tan in?a olunmu?tu. Ancak burasy bo?tu. Çok az bina vardy. Ayryca dy? kalenin nehir yönü de açykty. Duvarlar, nehir kyyysyndan ba?lyyor, ?ehrin üç tarafyny dola?tyktan sonra yine nehirde bitiyordu. Dü?man ilk gününü beklemekle geçirdi. Ne bir top, ne bir tüfek atty. Ama biz sürekli ate? ediyorduk; elimizden geldi?ince onlara zarar vermeye çaly?yyorduk. Hatta bazy yi?itler dy?ary çykyyorlar, bahçeler arasyndan Avusturya karakollaryna yana?arak saldyryyorlardy.

Fakat ertesi gün durum tamamen de?i?ti. Dü?man, geceleyin dokuz parça büyük top ile üç-dört havan topunu bizimkilere fark ettirmeden bahçeler arasyna yerle?tirmeyi ba?army? ve dy? kalenin hemen be? yüz adym yakynyna kadar yana?arak mevzi tutmu?tu. Ertesi gün sabah erkenden toplaryn korkunç gürlemeleri ve duvarlaryn sarsyntylaryyla uyandyk. Henüz gün a?armamy?ty. A?yr gülleler, kalenin duvarlaryny dövüyordu. O gün ikindi vaktine kadar kale duvaryny döven gülleler, sonunda duvaryn bir bölümünde geni?çe bir gedik açty. Hemen iç kaleden insanlar buranyn yardymyna ko?tu; canla ba?la çaly?arak gedi?i kapatmaya çaly?tylar. Bulabildikleri her türlü ?eyi gedikleri kapamak için kullanyyorlardy. Ta?, toprak yanynda, ellerine geçirdikleri yastyk ve minderleri bile gediklere dolduruyorlardy. Fakat bu çabalary sonuçsuz kaldy; çok geçmedi, isabetli bir yaylym ate?inin ardyndan, gedi?e doldurulan bu derme çatma malzeme darmada?yn oldu. Bunu gören dü?man, çy?lyklar atarak hücuma geçti. Gedi?in açyldy?y bölgeyi birkaç bölük asker koruyordu.

Dü?manyn o yönde hücuma geçmesi üzerine askerin ço?unlu?u kysa zaman içinde gedi?in önüne yy?yldy. Gedikten içeri syzmaya çaly?an dü?mana kar?y, el bombalaryyla, tüfeklerle gö?üs gö?üse çarpy?ma ba?lady. Fakat bu durum, bir ba?ka tehlikeyi do?urdu. Gedik yönüne bu kadar a?yrlyk verilmesi, kalenin di?er taraflarynyn savunmasyny zayyflatyyordu. Nitekim Battal Kapy'dan ve Teme?var Kapysy tarafyndan Macar ve Syrp kadanalary, yanlarynda getirdikleri merdivenlere tyrmanmaya ba?ladylar. Surlaryn yüzü, örümcekler gibi duvarlara tyrmanan askerlerden görünmez olmu?tu. Dü?manyn kalenin di?er tarafyndan içerilere syzmakta oldu?u haberleri kulaktan kula?a yayyldy?y zaman, gedi?i savunan askerlerin direnci kyryldy. Gedi?i savunmayy byrakyp tela?la ve birbirlerini çi?neyerek geri çekilmeye ba?ladylar. Hepsi de bir an önce iç kaleye girme çabasyndaydy. Biz de bunlaryn arasyndaydyk. Yç kaleye kendimizi atmak için ko?turuyorduk; ama kapyya yakla?ty?ymyz zaman bir ba?ka kötü manzarayla kar?yla?tyk. Macar ve Syrp askerleri bizden önce ula?my?lar, yolumuzun önündeki sokak ba?laryny tutmu?lardy. Çaresiz tam ortalaryna hücum ettik. Dü?man ikiye yaryldy, çarpy?a çarpy?a sa? salim iç kaleye ula?tyk. Çarpy?malar o gün ak?ama kadar sürdü. Avusturyalylar artyk dy? kaleyi ele geçirmi?lerdi. ?ehrin dört yanyndan alevler yükseliyordu. Yangynlaryn kimini biz, kimini dy?ardan dü?man ba?latmy?ty.

Lipova o gece boyunca yandy; gökyüzünü alevlerin kyzylly?y sarmy?ty. Yç kaleyi ?ehirden aradaki hendek ayyrmaktaydy. Hendek yeterince geni? de?ildi; bu nedenle yangyn iç kaleyi de etkilemekte gecikmedi. Kapy kulesi ve bazy evler tutu?tu. Ve bu küçük dar mekanda, ?imdi büyük bir karga?a ve tela? ya?anmaya ba?lamy?ty. Yç kalenin alany zaten fazla geni? de?ildi; daracyk sokaklarla evler birbirinden ayrylyyordu. Hayvanlar ve insanlar yüzünden daracyk sokaklar, mah?er yerine dönmü?tü. Ynsanlaryn feryatlary ve çy?lyklary ile atlaryn ki?nemeleri bir birine kary?yyordu. Toz ve dumandan göz gözü görmez olmu?tu. Alevler ilerledikçe kadyn ve çocuklar korkuyla çy?lyklar atyyorlar "yanaca?yz" diye ba?ry?yyorlardy. Yardymcy olmaya çaly?an erkekler ise ellerindeki su kaplaryyla ko?turuyor, tutu?an kule ve evlerin üzerine çykyp yangyny söndürmeye çaly?yyorlardy. Ama dy?aryda, minareler ve evlerin damlaryna yerle?mi? olan Avusturya piyadesinin tüfekleri, her birini tek tek avlyyordu. Vurulanlar, söndürmeye çaly?tyklary ate?lerin içine dü?üyorlar; yardym isteyenlerin çy?lyklary, top ve tüfek sesleri arasynda kaybolup gidiyordu.

Havayy kaplamy? olan yo?un barut ve duman kokusuna ?imdi de dayanylmaz bir yanyk et ve ya? kokusu kary?my?ty. Ertesi sabah durumun daha da kötüle?mi?ti. Geceden çok yakynymyza kadar sokulmu? olan havanlardan atylan mermiler, ate? ve ölüm ya?muru olarak üzerimize inmekteydi. Hende?in hemen öbür yanyndaki ta?tan in?a edilmi? hanyn yangyndan tavany gece tamamen çökmü?tü. Dört duvary ayakta kalmy?ty. Burasy ?imdi Avusturyalylaryn havan toplary için bulunmaz bir mevzi olu?turuyordu. Bir taraftan da damlaryn üzerinden tüfeklerle aralyksyz kur?un ya?dyryyorlardy. Daracyk sokaklara syky?my? olan insanlar o gün, mah?erin deh?eti ve çaresizli?ini ya?adylar.Çarpy?malar bu ?ekilde üç gün üç gece sürdü. Ynsanlar ve hayvanlar bir bir ölüyor, yaralylar yerlerde sürünüyordu. Bu arada kale komutany, benim birli?ime ba?ka bir tabyanyn savunmasyny verdi. Burasy kalenin en tehlikeli yeriydi. Hem toplary doldurup atmak, hem de tüfeklerle cenk etmek zorundaydyk. Tüm gücümüzle çarpy?yyorduk; ama bütün herkes gibi biz de durumun artyk gittikçe kötüle?ti?ini görüyorduk. Kalenin ileri gelenleri de bunu sezinlemi? olmalyydylar. Aralarynda kaleyi vire[3] ile vermeyi tarty?maya ba?ladylar. Galiba en akyllyca görünen de buydu. Sonunda kale bedeninde beyaz bayrak sallandy.

Bayra?y gören Avusturyalylar ate?i kestiler. Biraz sonra kale yakynyna kadar gelen birkaç subay a?a?ydan yukaryya do?ru ba?yrdy:"Yste?iniz nedir?" "Kaleyi vire ile vermek isteriz; bize uygun rehineler verin, biz de dy?ary adam gönderelim, görü?meler yapylsyn." Çok geçmeden kapynyn önüne gelen iki Avusturya zabiti, kapylar açylarak içeri alyndy; ayny anda da içeriden iki Lipovaly a?a dy?ary çykty; kapy önünde bekleyen askerlerin arasynda Avusturya ordugâhyna do?ru gitti. A?alaryn arkasynda, bir u?a?yn yede?inde muhte?em görünümlü siyah bir at vardy. Hayvanyn gümü? eyer ve süslü ko?um takymlary, güne? y?y?ynda pyryl pyryl parlyyor, uzaktan bile göz kama?tyryyordu. Lipova Kalesi Beyi, özel ahyryndan çykartmy?ty; generale hediye olarak gönderiyordu.Kaledeki herkesi ?imdi büyük bir merak ve heyecan sarmy?ty; "Acaba dü?man komutany, iste?imizi kabul edecek miydi?" Büyük küçük hepimiz biliyorduk ki bu ?artlar altynda ne uzun bir zaman dayanabilir, ne de bir yardym ula?abilirdi. Birkaç saat sonra, uzaktan a?alar göründü?ünde, herkesin aklynda ayny soru vardy. "Acaba anla?ma sa?lanmy? myydy?"

* * *

A?alar kaleye girince Avusturyaly rehine subaylar da dy?ary byrakyldy. Avusturya karargâhyndan dönen a?alaryn anlattyklary, hiç de ho? ?eyler de?ildi. General Krafa, görü?meleri bizzat yapmy? ve tercüman aracyly?yyla "Ystekleriniz nedir?" diye sormu?. A?alar da kendilerine verilen yetki ve talimat do?rultusunda isteklerini nakletmi?ler:"Kalemize gelip bizi ku?attynyz, sizin amacynyz kaleyi ele geçirmek. Bizim de kar?y koymaya yeterli gücümüz yok. Ailelerimizle ve mallarymyzla bizi byrakyn Teme?var'a gidelim."Ama eline güzel bir av geçirdi?ine inanmy? olmalyydy ki general a?alaryn teklifini kabul etmemi?ti.

Ma?rur bir edayla çok kysa ve kesin bir cevap vermi?ti:"Yste?inizi kabul edemeyiz; ancak size ?öyle bir fyrsat verebiliriz: Silahlarynyzy byrakarak çoluk çocu?unuzla dy?ary çykyn, dilersek sizi byrakyryz, dilemezsek esir ederiz." Bu teklifi a?alar kabul edemezlerdi. Nitekim onlar da reddetmi?ler; "Böyle bir ?eyi kabul etmek nasyl mümkün olur!" diye kar?ylyk vermi?ler ve generali ikna etmek için ellerinden geldi?ince çabalamy?lar. Fakat generali kararyndan döndürmek mümkün olmamy?ty. Generalin cevaby oldukça serti: "Varyn gidin, içeride cenge devam edin." Çarpy?malara ara verildi?i syrada, Avusturyaly bazy subaylar ve askerler, siperlerden çykyp kale hende?i yakynlaryna kadar gelmi?lerdi. Ate?kes ortamyndan yararlanarak hendek kenarynda oturuyorlar, yemek yiyorlar bir taraftan da yanlaryndaki köpeklere ta? ve a?aç atyp hende?in içine syçratyyorlardy. Bazylary da ellerindeki myzraklary suya daldyrarak derinli?ini ölçüyorlardy. Bütün bunlar, adamlaryn sava?y devam ettirmeye niyetli olduklarynyn deliliydi bizlere göre. Nitekim çarpy?malar yeniden ba?lady. A?yzlaryndan ejderha gibi ate?ler saçan toplar, bütün gün ve gece hiç susmady. Gülleler kaleyi iyiden cehenneme çevirmi?ti. Gökten sürekli ya?mur gibi ta?, demir ve ate? ya?yyordu. Daracyk alana syky?my? olan insanlar ve hayvanlar hyzla tükenmekteydi. Sokaklar cesetlerden geçilmez oldu.

Yerler, ta? ve topraklarla birlikte havaya uçan insan ve hayvan parçalaryyla dolmu?tu. Ynsanlar artyk kendi canlaryndan çok çocuk ve ailelerinin derdindeydiler. ?ehrin ileri gelenleri tekrar oturdular, aralarynda tarty?tylar, dü?manyn istedi?i ?ekilde kaleyi vermeye razy oldular. Kale bedenlerine yine beyaz bayrak çekildi. ?artlary görü?mek üzere birkaç adam gönderildi. Bu kez generalin istedi?i do?rultuda vire ko?ullary kabul edildi[4]. O gece, kale kapysynyn dy? tarafy Avusturya askerleri tarafyndan tutuldu. Yç taraf sabaha kadar bizim kontrolümüzde kaldy. Ertesi sabah insanlar dy?ary çykmaya ba?ladylar. Silahlaryny byrakmy?lardy. Bizler, bulundu?umuz tabya üzerinden a?a?yda olanlary kolayca izleyebilmekteydik. Avusturya askeri, ordugâhlaryndan kaleye kadar, piyade olarak iki saf halinde dizilmi?lerdi. Ordugâh ise kaleden bir çeyrek saatlik uzaklyktaydy; kaleden rahatlykla görülebiliyordu. Kale içinden insanlar, dörder, be?er veya daha fazla sayyda gruplar halinde, aileleri ve çocuklaryyla birlikte çykyyorlardy. Kadyn ve çocuklar, birbirlerine iyice sokulmu? halde ürkek ürkek yürüyorlardy. Kapydan dy?aryya çykanlar hemen askerler tarafyndan durduruluyor, üzerleri aranyyordu. Silahlary varsa alynyyordu. Sonra da yol boyu iki syra halinde dizilmi? olan askerlerin arasyna gönderiliyordu. Askerlerin iki syra dizilerek olu?turdu?u koridordan birbirlerine sarylmy? halde ilerleyen insanlar, yer yer askerlerin saldyrysyna u?ruyordu. Askerler, aralaryndan geçerken gözlerine kestirdiklerinin eteklerinden ve kollaryndan yakalayarak zorla çekiyorlar aralaryna alyyorlardy. Askerlerin aralaryna dü?en bu zavallylar, vah?i kurt sürüsünün eline dü?mü? av gibi anynda soyuluyorlar, çyrylçyplak ortada kalyyorlardy. Kar?y koyup direnmeye çaly?anlarsa hemen paramparça ediliyordu. Askerler birbirlerini örnek alyyorlardy. Soygun ve öldürmeler gittikçe artmaktaydy. Subaylar ne kadar önlemeye çaly?salar da saldyrylary durdurmayy ba?aramyyorlardy. Üzerlerini arayarak para bulamadyklary insanlary öldürüyor, karynlaryny yaryyorlardy. Bu vah?ice i?i "para yutmu?tur" diye yapyyorlardy. Katliamlary subaylaryn engellemekte çaresiz kaldy?yny gören generallerin bazylary, kendileri müdahale etmek zorunda kaldylar. Bazy generaller, atlaryny soygun ve katliam yapan bu gözü dönmü? askerlerin üzerlerine sürdüler. Ba?yryyorlar, gözlerini korkutmak için de bazylaryny vuruyorlardy. Generallerin kur?unlaryyla yerlere serilen askerin yanyndakiler kysa bir duraksama ya?asalar da hemen ardyndan umarsyzca soyguna devam ediyorlardy. Biz en son çykanlardandyk. Lipova beyi, kadysy, ayanlary ve altmy? kadar adamla birlikteydik. Önümüzden ve arkamyzdan yüksek rütbeli subaylar geliyor, saldyrylara kar?y bizi koruyorlardy. Ama yine de askerler yanlardan uzanyyor, eteklerimizi çeki?tiriyorlardy. Bu arada ilerlerken, biraz önce öldürülmü? zavallylaryn karynlary de?ilmi? cesetlerini daha yakyndan görebilmekteydik. Çyrylçyplak ve parçalanmy? halde öylece yatyyorlardy.Bu korku ve deh?et dolu kysa yolculu?un ardyndan sonunda Generalin çadyry önüne ula?abildik. Geride kimse kalmamy?ty. Bizden önce çykanlaryn ba?laryna neler geldi?ini bilmiyorduk; ama burada bizden ba?ka kimse görünmüyordu. Ertesi günün sabahyna kadar, etrafymyzy ku?atmy? olan askerlerin gözetiminde orada kaldyk. Sabah bir general geldi, bizi dizip saydy. Sonra, askerlerle birlikte iki?erli, üçerli veya be?erli ayyrdylar, grup grup götürmeye ba?ladylar. Sonradan ö?rendi?ime göre, general, Lipova Kalesi'nden çykan Müslümanlaryn subay, varlykly, genç, çocuk, kyz ve kadynlarynyn tamamyny esir etmi?, geri kalan yüz kadar fakir, ya?ly erkek ve kadynlary arabalara yükletip Teme?var tarafyna göndermi?ti. O kadar çok esir ele geçirmi?lerdi ki generallerden binba?ylara; hatta bayrak kethüdasyna varyncaya kadar bütün rütbeli subaylara en az birer esir dü?mü?tü.Ben Yanovaly biriyle beraberdim. Avusturyaly bir asker bizi alarak bir çadyra götürdü. Çadyrda iki subay vardy. Bunlar Prens Louis[5] adly generalin piyade alayy subaylaryndanmy?. Ykisi de kethüda rütbesindeymi?.

Çadyra girdikten sonra bir kenarda beklemeye ba?ladyk. Adamlar dikkatlice bizi incelediler, kyly?ymyza, boyumuza posumuza baktylar. Sonra da kendi aralarynda tarty?maya ba?ladylar. Önce nedenini anlamamy?tyk ama kysa zaman sonra ö?rendik. Problem bizim payla?ylmamyz konusundaymy?. Tarty?maya zar atarak son verdiler; böylece kavga son buldu, payla?ylmy? olduk.

[1] Teme?var'yn 58 km. kuzey do?usundadyr.

[2] Kadana: Syrp ve Macar gönüllü süvarileri.

[3] Vire: anla?arak bir kale veya müstahkem bir mevkiyi teslim etmek.

[4] Böylece Avusturyalylaryn eline geçen Lipova, Tima?var'a yönelik saldyrylaryn üssü haline gelecektir. Bu nedenle Türk ordusu, 9 Eylül 1695 senesinde yeniden ele geçirerek ayakta kalmayy ba?aran kysymlaryny da yykyp kaleyi bo?altacaktyr.

[5] Baden Markgrafy Prens Louis. Metnin orijinalinde "Pirinç Luvi" ?eklinde yazylmy?tyr. Burada oldu?u gibi, Almanca isimlerin tesbit edilebilenlerinin Almanca yazyly?lary kullanyldy.

kaynak: Sabah


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password