new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Yüksel Aksu anlatyyor

Wednesday, Dec 13, 2006

Sinema.com

Yüksel Aksu'nun ilk filmi "Dondurmam Gaymak", festivallerdeki ba?arysynyn ardyndan Türkiye'yi Oscar yary?ynda temsil etmek üzere seçildi ve ?imdi de gösterime giriyor. Filmin genç yönetmeni Aksu, "Dondurmam Gaymak" filmiyle hedeflediklerini anlatyyor.


De Sica'nyn herkesin oyuncu olabilece?ine i?aret eden bir epigrafyyla açylan "Dondurmam Gaymak" filminin hikâyesi de referanslarla dolu. Dondurmam Gaymak'la Yeni Gerçekçilik arasyndaki asyl ba?, filmin yalnyzca ta?ra insanyny konu alan bir hikâye anlatmakla yetinmeyip, ta?ra hayatyny da hikâyesine ve üretim prati?ine dahil etme konusunda büyük bir çaba göstermesinden kaynaklanyyor. Birkaç profesyonelin dy?ynda, tamamen yöre insanlaryndan olu?an bir ekiple çekilen film; bu insanlaryn ?ivelerini, geleneklerini, gündelik kaygylaryny ve mizah anlayy?laryny da 'anla?ylma' kaygysy gütmeden, tavizsiz bir ?ekilde perdeye ta?yyor. Türkiye'yi Oscar yary?ynda temsil etmek üzere seçilmesiyle üzerindeki iyice iyice artan "Dondurmam Gaymak" filminin yönetmeni Yüksel Aksu, a?a?ydaki söyle?ide, "Dondurmam Gaymak" filmiyle hedeflediklerini anlatyyor.


Filmin ilk gösterimi 25. Ystanbul Film Festivali'nde yapylmy?ty, fakat vizyona oradaki gösteriminden çok sonra giriyor. Bu, sizin tercih etti?iniz bir ?ey miydi? Arada da?ytymla ilgili nasyl geli?meler oldu?
Biz filmi daha önce, geçti?imiz yyl vizyona girecek ?ekilde tamamlamayy dü?ünüyorduk ama ekonomik nedenlerle geciktik. Ystanbul Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde Jüri Özel Ödülü aldy biliyorsunuz, festivale gelen Gerard Depardieu de filmi çok be?endi ve bir açyklama yapty. De Sica'ya benzetti ve dünya sinemasynyn bu tür filmlere ihtiyacy oldu?unu söyledi. Tüm bu geli?meler filme olan ilgiyi artyrdy. Da?ytymcylarla da bir sorun ya?amadyk, hemen Özen Film'le anla?tyk. Ba?langyçta, filmde yyldyz bir isim olmady?y için "entelektüel film" muamelesi yapyyorlardy, ama izledikten sonra fikirlerini de?i?tirip 50 kopyaya çyktylar. Güzel de bir takvim verdiler bize. Ystanbul'da ve Adana'da aldy?ymyz ödüllerden sonra, ?imdi Oscar aday adayy olarak seçilmesinin de etkisiyle vizyonda ilgi görece?ini dü?ünüyorum. Ben elimden geldi?i kadar açyk yapmaya çaly?tym filmi; üstü örtük bir anlatym tercih etmedim, çok fazla metaforlara yer vermedim. Ben filmimin kendisinin star olmasyny istiyordum, yapymyyla, oyuncularyyla, tarzyyla? Kimseyle dala?mak istemiyorum ama artyk konuya, hikâyesine bile bakylmyyor filmin. Ben ba?langyçtan beri filmin ?öyle bir yere oturmasyny istiyordum: Hem seyirlik bir tady olsun, hem de bu tady yaratmak için sinema sanatynyn gereklerinden ödün vermesin. Yüzeyselli?e dü?meden, hem seyirlik olan, hem de kendi içinde entelektüel tadlary olan bir film yapmaya çaly?tym.


Hazyr de?inmi?ken, filminizin Oscar'daki ?ansyyla ilgili görü?lerinizi de soralym. Orada ne tür çaly?malarynyz olacak?
Kurgu a?amasyndayken Hermes Film ortak olmu?tu, yoksa film montajdan çykamayacakty. Hermes Film'in, bu konularda çok profesyonelce çaly?an bir ekibi var, vizyonlary çok geni?. Orada onlar bir PR çaly?masy yapacaklar ki bu adaylyktan sonra Oscar'yn daha ziyade bir PR çaly?masy oldu?unu ö?rendik. Ben, duygusal bakyyor olabilirim ama, film dikkate alynyrsa, küçümsenmezse, orada ?ansy olaca?yna inanyyorum. Çünkü Dondurmam Gaymak, dünyanyn unuttu?u ?eyleri ifade ediyor bence: naiflik, do?allyk, sahicilik, hakikilik ve syradan insanyn da estetik bir de?er üretebilece?i? Bilindik ta?ra algysyny kyran bir film. Bilindik ta?ra algysy nedir, ?iddet, kavga, kan davasy, vs. Bunun yanynda genel olarak oryantalist baky? açysyny da kyran bir film yapty?ymyzy dü?ünüyorum; tespihli, ?alvarly, nargileli köylüler yok bu filmde. Bunun dy?ynda da, 11 Eylül'den sonra, tamamen Yslamcy teröristlerden olu?an bir Ortado?u co?rafyasy algysy var. Halbuki bu co?rafya, özellikle de Anadolu co?rafyasy, pek çok medeniyete be?iklik etmi?, kültürel açydan çok zengin. Bu zenginlik, sokaktaki insanlaryn gündelik hayatlaryna da sirayet ediyor ki bu sirayetin bizim filmimize de yansydy?yny dü?ünüyorum. Filmde genel olarak bir Türkiye panoramasy verdi?imizi dü?ünüyorum. Filmde do?rudan oraly insanlar oynady?y için, yurtdy?ynda da ilgi çekecektir.

Oyuncular filmi izlediklerinde nasyl bir tepki verdi? Ele?tirileri oldu mu?
Onlar çok memnun hallerinden. Ykinci filme ne zaman ba?layaca?yz dediler. Zaten ele?tirecek bir gözle bakmyyorlar. Genelde kendilerinin gösterdi?i performanstan çok memnunlar ve filmi çok sahiplendiler. Öylesine bir filmde oynadyk gibi de?il, bizim filmimiz gibi hiseediyorlar. Filmi imece usulü yapty?ymyz için herkes yönetmen kadar filmin sahibi gibi hissediyor kendini. Çocuklardan ve kadynlardan bazylary sinemasever oldular, hiç film kaçyrmyyorlar ve izledikleri filmleri daha farkly bir gözle de?erlendiriyorlar. Açy ne demek, montaj ne demek ö?rendiler... Bir filmin arkasynda yatan eme?in önemini kavradylar. Hatta içlerinden biri, "artyk televizyonda bir film varken zap yapmyyorum" dedi. Biraz interaktif bir ?ey onlar için, oyuncular ama kendilerini oynuyorlar... Film, arka tarafyyla da, hinterlandyyla da önemli, bir tür enstelasyon gibi. Oyuncular da hem prodüksiyona katyldylar, hem oynadylar, hem PR'ynda varlar, serüven devam ediyor aslynda.. . Ylk onlar izlediler. Zaten dayanamadym, onlaryn baskysy yüzünden Mu?la'da gala yapmak zorunda kaldyk.


Filmin ele aldy?y meselelerle, dondurmacy karakteri üzerinden yükselen global kapitalizme de?inmesi, ta?rada geçiyor olmasy, bu 'gerilla' tarzy, imece usulüyle çekilmi? olmasyyla çok iyi örtü?üyor. Filmin hikâyesi gerektirdi?i için mi böyle yapym ?ekli tercih ettiniz, yoksa bundan sonra da bu yapym anlayy?ynda filmler çekerek mi yolunuza devam edeceksiniz?
Ylk tesptinize katylyyorum. Aslynda az önce bahsetti?im teknik aksaklyklar filmin üslubunu bütünleyen, besleyen bir etki yapyyor. Hafif aryzaly estetik, Brecth'in aestetik dedi?i ?ey. Gycyr gycyr sesler, gycyr gycyr görüntüler, gycyr gycyr oyunculuklar bu filme çok da gitmezdi zaten ve ben o tür filmleri çok da sevmiyorum. Biz bu film için sürekli organik tarym yaptyk diyoruz. Organik tarym yapynca armut mutlaka yamuk yumuk olur, öyle ideal ?ekilde bir armut ya da kocaman bir ?eftali elde edemezsiniz; ama lezzeti iyidir, içindenh ufak kutlar filan çykabilir ama lezzetini garanti edebilirsiniz. Bizim film de böyle biraz. Zaten dekupajda ben mümkün oldu?u kadar geni? resimler kullanmaya çaly?tym, çok ataksiyonlu, komplikasyonlu mizansenler kurmamaya çaly?tym, kurmamam gerekirdi ve kuramazdym da zaten. Çünkü komplikasyonlu mizansenlere o oyunculary sy?dyrmaya çaly?ty?ynyz zaman mutlaka oyununda, sahicili?inde bir zaifiyet olu?urdu. O yüzden mümkün oldu?u kadar fars tarzynda, kalabalyk ve curcunaly mizansenleri ve daha alaturka bir esteti?i tercih ettim. Bundan sonraki çaly?malara gelince... Benim daha ilk filmim bu, nasyl bir üslup geli?tirece?imi zaman gösterecek. Amakendimi tekrar etmeye de niyetim yok. Ykinci ve üçüncü filmlerimde farkly ?eyler deneyece?im. Hep ?una inanyrym: Bir ?eyin biçimini içeri?i belirler. Yçerik kendi biçiminin kendi belirler. Bu proje bir dionizyak film çykardy ortaya, belki yeni film daha apollonyan olacak, daha kontorllü, daha tasarlanmy? bir ?ey olacak. Hikâye kendi biçimini kuruyor.


Film hem hikâyesiyle, hem de araya yerle?tirdi?iniz, benzincide çaly?an gencin Bisiklet Hyrsyzlary'ny izliyor olmasy, filmin De Sica'dan bir alyntyyla ba?lamasy gibi referanslarla, do?rudan Yeni Gerçekçilikle ili?kileniyor. Böyle do?rudan bir ba? kurmanynzyn nedeni ne?
Yeni Gerçekçilik sete çykarken benim ?iarymdy. Bu söyle?ide Brecht'ten bahsetme nedenim, bu ii?n kuramyny en iyi onun yapmy? olmasyndan; yoksa onlaryn entelektüel akrabalyklary vardyr. Tabii ki Zavattini ve Yeni Gerçekçiler de, Sovyet Devrimci Sinemacylary, pe?i syra da Fransyz Yeni Dalgasy, ayny paradigmanyn varyasyonlarydyr diye dü?ünüyorum. Yeni Gerçekçilerin prati?i beni böyle bir film çekmeye yöneltti, yoksa olanaksyzlyktan ya da yoluktan köylülerle film çekmedim. Sette Mehmet Ali Alabora benim oyuncu koçlu?umu yapty. Onun dy?ynda da Türkiye'nin pek çok popüler dizisini çekti?im için pek çok star tanydy?ym var; isteseydim be? kuru? almadan oynarlardy filmde. Ben burada kuramsal bir motivasyonla yola çyktym. 1930'larda :Jon Luis...'nyn geli?tirdi?i bir kuram var: homoludans, "insan oynayan bir hayvandyr". ..'nyn Ayrynty'dan çykmy? kitaby da var. Homopoliticus'un üzerine böyle bir katky yapmy? ... . Bu, sahne sanatlaryny çokilgliendiren bir kuram. Gerçekten insan oyun kuran bir hayandyr. Kuramsal olarak buna çok inanyyordum. Onun ötesinde de filmin geçti?i, benimde do?up büyüdü?üm co?rafyada da, ciddi bir oynama gelene?i, tiyatro gelene?i oldu?unu dü?ünüyorum. Dünya tragedyalarynyn, komedilerinin çykty?y bölge. To?ray kazdy?ynyz zaman altyndan mutlaka bir tiyatro çykyyor. E ben diyalekti?e, kültürlerin daimiyetine inanan bir insanym. Modern kültürler geldi ya da Yslami kültür geldi ve eskisi yok oldu gibi bir ?eye inanmyyorum. Kültürler kendi yollaryny bulurlar ve tarihsel diyalekti?e göre yol alyrlar. O yöreye gitti?iniz zaman da insanlaryn gündelik hayatlarynda, kahvede, sokakta birbirleriyle oyun kurduklaryny görürsünüz. Brecht'in Bavyera'da en çok u?ra?ty?y ?eydir bu, sokaktaki insan. Dolayysyyla, böyle bir kuramsal çerçeveyle de yola çyktyk: Ynsan oynayan bir hayvandyr ve biz insanyn içindeki bu oyunculu?u ke?fedece?iz ve kameraya da sy?dyrmaya, resmetmeye çaly?tyk.


Filmi izleyen kimi insanlar yöre aksanyndan dolayy altyazyly olmasy gerekti?ini söylüyor ki zamanynda, Yeni Gerçekçli?in ilk filmlerinden olan, Visconti'nin Sicilya'da geçen filmi Yer Sarsylyyor'dan sonra da benzer bir tarty?ma olmu?tu. Siz hiç filme altyazy koymayy dü?ündünüz mü?
Yöreci aydynlar vardyr, bir omuz attyn my milliyetçi olursun, ben o de?ilim. Buradaki yerellik vurgusu, yeni tanymlanmy? yerellikle ilgili. Biz de ba?ta altyazyly yaparyz diye dü?ünmü?tük, ama genelde filmdeki diyaloglar anla?ylyyor, altyazy yabancyla?tyry diye vaz geçtik bundan. Ama yapty?ymyz ön gösterimlerde daha büyük oranda anla?ylmady?y sonucu çyksaydy altyazyly yapacaktyk. Bu haliyle yüzde 20 bir iskonto var filmin diyaloglarynyn anla?ylyrly?ynda; ama bu da politik bir tavyr benim için. Filmde kullanylan Ege lejçesi çok orijinal bir Türkmen lehçesidir aslynda ve muhtemelen on sene sonra artyk kullanylmyyor olacak. 1979'da Ytalya'da Kültür Bakanly?y yerel ?ivelerin yok olu?una kar?y önlem alyyor. Biliyorsunuz o yerel ?ivelerin yok olu?u, ulusal dil politikalaryyla ortaya çykan bir ?ey. ?imdi o ulusal diller bile Yngilizce'nin etkisiyle yok olmak üzere... Yerellik çok anlam ve önem kazanyyor. Ben de filmi yaparken "anlamazlarsa anlamasynlar" diye dü?ündüm. Sonuçta Türkçe altyazyly filmler de, çeviri eksiklikleri ve ayny anlamy yaratmanyn zorlu?u nedeniyle tam anla?ylmyyor. Bizim filmimizde de beden dili, gestuslar anlatyr diye dü?ündük; mevzunun tamamy anla?ylyyorsa problem yok, her ?ey tam olarak anla?ylmasa da olur diye dü?ünüyorum.

Filmde ?ive olmasa da, sahnelerde sürekli yüksel sesli konu?malar ve ba?ry?malaryn olmasy biraz yorucu olabiliyor. Sizin filmin bu yanynyn izleyenleri rahatsyz edebilece?ine dair bir endi?eniz oldu mu?
Oldu ki filmin öyle yorucu bir yany var gerçekten. Ama ben bir sanatçy olarak do?ru söylemek zorundayym. Toplumsal gestus dedi?imiz, toplumsal tavyr ded?imiz ?eye inanyyorum. O yörenin insany gerçekten böyle bycyr bucur, yüksek sesle ve bol konu?an, bir toplum. O gestusun ortaya çykabilmesi için böyle çekmek durumdanydym. Kuzey toplumlary gibi sessiz bir toplumu konu alsaydym öyle yapardym. Orada manasyz muhabbetler de oluyor, bir cümleyle anlatylabilecek ?ey be? cümleye de çykyyor. Oradaki toplum, konu?ma toplumu. Senaryo a?amasyndayken, kendi aramyzda "acaba çok mu diyalog var" diye konu?tuk. Ben çok diyalog olmasynyn sinematograiyle bir çeli?ki içerdi?ini dü?ünmüyorum. O, son on be?-yirmi yylyn anlayy?y. Sinema e?ittir minimum diyalog gibi bir denkleme inanmyyorum. Tüm Ytalyan sinemasyna bakty?ynyzda çok konu?an bir sinema oldu?unu görüyorsunuz, filmlerin altyazysyny takip edemezsiniz ki o filmler Ytalyan toplumunu yansytyr. Bizim bölge de öyle, çok konu?an bir toplum ve o haleti ruhiyeyi ancak çok diyalogla yaratabiliyorsunuz.


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password