new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Why couldn't it find a sponsor?

Tuesday, Nov 11, 2008

Nesli Çölgeçen "Son Buluþma"yý Saba Tümer'e anlattý

HABERTÜRK'te Saba Tümer'in dün akþamki konuðu Züðürt Aða ve Selamsýz Bandosu gibi Türk sinemasýna damga vurmuþ filmlere imza atan yönetmen Nesli Çölgeçen'di.

14 Kasým'da vizyona girecek "Son Buluþma"yý anlatan Çölgeçen, Saba Tümer'in sorusu üzerine filme sporsor bulunamadýðýný açýkladý. Ýþte izleyenlerin mail ve telefonla destek yaðdýrdýðý o sohbet..

'Son Buluþma'yla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Atatürk'ün yaþayan son üç askerinin hikayesini anlatan bir film. Öncelikle þu sorunun cevabýný veriyor bize. Bu Kurtuluþ Savaþý'ný veren kimlerdi? Nasýl insanlardý? Ve o kuþak nasýl bir kuþaktý? o insanlarýn bütün o insani özelliklerini, kahramanlýklarýný, vatan sevgisini, cesaretlerini hepsini görüyoruz ve bunlarýn tamamýný da bugünkü yaþamlarýndan hareketle görüyoruz. Kendileri bir taraftan anlatýyorlar, bir taraftan da çevreleriyle, birbirleriyle girdikleri iliþkilerden anlýyoruz ki, Kurtuluþ Savaþý'ný yapan bu insanlar hakikaten çok farklý insanlarmýþ, o kuþak hakikaten çok farklý bir kuþakmýþ.

Son Buluþma gerçek sinema türünde bir film. Belgesel yaklaþýmý içinde bir film ama içinde belli bir oranda öyküsü de olan bir film. O anlamda biraz etkiliyor insanlarý. Herhangi bir prova yok. O gazilerle birlikte hep birlikte oturup o anlardan yaptýðýmýz bir film.

Siz bunlarý ne zaman yapmaya karar verdiniz?

Sinemada þöyle bir þey var. Her yönetmenin neredeyse saplantý haline getirdiði projeler vardýr. Yönetmenler bu projeleri fýrsat bulduðunda yapmak isterler. Bu proje benim için böyle bir projeydi.

Bir de bunda geç kalmamak lazým. Kaç tane gazimiz kaldý ki...

Yok artýk. Bir tane var. Benim yapmayý düþündüðüm drama projesiydi. Bir oyuncu, bir senaryo, bir kurgusal projeydi. bunun üzerinde zaman zaman çalýþýyordum, zaman zaman býrakýyordum. Fakat bir türlü bunu realize edecek bir ortam, zaman bulamamýþtým. 2005 yýlýnda tekrar bu projeyi gündeme getirdim. Dramasýný çekmek üzere yeniden senartyo çalýþmalarýna, araþtýrmasýna baþladým. Sonra çocukluðumdan beri bildiðim, takip ettiðim bir þeydi Kurtuluþ Savaþý gazileri. Çünkü bazý arkadaþlarýmýn Kurtuluþ Savaþý gazisi dedeleri vardý. Onlardan çok þey dinlemiþtim. Þevket Süreyya Aydemir bizim üst komþumuzdu. Lisede ve fakültenin ilk yýllarýndayken sürekli ona ziyarete giderdim. ondan da çok þey dinlerdim. Yani kýsacasý bu benim hayatýmda 'Mutlaka yapmam gereken bir proje' diye hep vardý kafamda. En son 2005 yýlýna geldiðimizde 'Bu artýk yapýlmalý' dedim. 'Bunun kurgusuyla uðraþýp vakit kaybetme' dedim, kendi kendime. Yaþayan gerçek kahramanlarýmýz var ve bunlarý birer birer kaybediyoruz. 'Gerçek kahramanlarýn peþine düþ, önce onlarý çek, ondan sonra gerekirse, kurgusal olaný yaparsýn' dedim. Neredeyse bir sabah kalktým, ekibi topladým, 'Arkadaþlar, çekime gidiyoruz' dedim. Böyle baþladýk. Gittik, ellerini öptük, yanlarýna oturduk. Ve 3 ay boyunca onlarla yaþadýk.

Ayrý ayrý yerlerde miydi? Hepsini bir araya getirdiniz mi?

Hayýr. Sürekli gidip geldik. Yalnýz içlerinden bir tanesi 2005 yýlý Zafer Haftasý'nda arkadaþlarýný ziyerete gidip onlarla vedalaþtý.

Var mý o sahne?

Var.

Siz çektikten sonra ikisi daha vefat etti...

Böyle bir 8-10 ay arayla vefat ettiler.

Son kalan 3 kiþiyle de siz bu belgeseli yapmýþ oldunuz.

Bu anlamda da kendimi çok þanslý hissediyorum.

Onlarýn hikayelerinde sizi en çok þaþýrtan, etkileyen ne oldu?

Birçok þey tabii ki þaþýrttý. Kurtuluþ Savaþý'nýn mesela inanýlmaz bir yoksulluk içinde yapýlan bir savaþ olduðunu birebir o savaþýn içinde, cephede bulunmuþ insanlardan duymak hakikaten çok etkileyiciydi. Silahsýz bir savaþ Kurtuluþ Savaþý, 10 kiþi bir silahýn baþýnda biri þehit olunca o silahý alýyor, öteki þehit olunca öteki...Böyle bir savaþ bu ve bu bizim filmimizde var olan kahramanlar bu olayý bilfiil yaþamýþlar. Ýki tanesi zaten yaralanmýþ da. Bu zaten etkileyici bir þeydi. Ama beni en çok þaþýrtan þeylerden bir tanesi üçü de inanýlmaz derecede nüktedan, hayata sarýlý, kendileriyle barýþýk, çevreleriyle barýþýk, doðayla barýþýk, süreekli espri yapan hatta ve hatta inanýlmaz derecede kendileriyle dalga geçen insanlar. Ýnsanýn ister istemez böyle bir beklentisi olmuyor. Çünkü bir kahraman karþýnýzdaki. Kurtuluþ Savaþý gazisi, üstelik de 100 küsür yaþlarýný doldurmuþlar. Bu beni önce çok þaþrýttý sonra düþündüm. Dedim, 'Niye þaþýrýyorsun? Bu ülek Nasreddin hocalarý çýkarmýþ', yani bu ülke insaný böyle.

Bir de neler yaþamýþlar? Savaþlarý görmüþler, yokluklarý götmüþler, kýtlýklarý görmüþler. Artýk onlar dünyayýi hayatý, insaný kavramýþlar. Yani onlar dalga geçmesinler de kim dalga geçsin? Üçü biraraya geldiler dediniz, ne yaptýlar, ne konuþtular?

Üçü bir araya gelmedi, bir tanesi diðer iki tanesini ziyaret etti.

Hiç birbirlerini tanýmýyorlardý deðil mi?

Birbirlerini medya aracýlýðýyla tanýyorlardý. Son dönemlerinde artýk iyice birbirleriyle medya aracýlýðýyla iliþki kurmaya baþlamýþlar. Gerek yazýlý basýnda gerek görsel basýnda kendileriyle ilgili çýkan haberleri pür dikkat dinliyor ve izliyorlarmýþ.

Birbirlerini de 'Ne zaman sýra bana gelecek?' diye de izliyorlardýr, deðil mi?

Zaten filmde söylüyor onu. Onlar ölümle de dalga geçiyorlardý. Hayýrlý yolculuklar, diliyorlardý birbirlerine mesela, o derece. Ermiþ gibiydiler. Ýnanýlmaz bir þeydi. Bütün bunlar gerçek haliyle Son Buluþma filminde seyirciyle buluþacak.

Bu filmin bence en büyük özelliklerinden bir tanesi burada çok gerçek, çok inandýrýcý bir vatan sevgisi var. Bir fedakarlýk var ve bir vefa var. Bu film asla ve asla tekrarý olmayacak bir film. Çünkü bu üç kahraman artýk aramýzda deðil ve benzerleri de yok. Bu anlamda film gerçek sinema filmi olmaktan öteye ikinci bir anlamý var ki, bugüne ve gelecek kuþaklara çok öenmli bir belge. Kurtuluþ Savaþý'nýn son belgesi olacak, Son Buluþma. Ve bunu çok inanarak, çok isteyerek yaptýlar. Daha öncekileri birtakým gazeteciler ziyret etmiþ, üniversiteler ilgilenmiþ. Aþinaydýlar çekimlere fakat bizim farklý bir þey yaptýðýmýzý çok kýsa zamanda kavradýlar. Ve inanýr mýsýnýz, gönüllü biçimde, 'Biz önümüzdeki kuþaklara çok öenmli belge ýrakýyoruz' bilinciyle inanýlmaz bir eforla filmde görev aldýlar, bunu bir görev gibi yaptýlar.

Son görevleri de buydu diyebiliriz.

Buydu. bu filmin kendilerini ölümsüzleþtireceðini ve Türk toplumuna çok önemli bir mesaj býraktýklarýnýn bilincindeydiler.

Çok daha deðiþik bir soru soracaðým. Bu filmi çekerken sponsor bulmakta ya da destek bulmakta zorlandýnýz mý?

Bu film, Kültür Bakanlýðý'nýn belgesel film yapým desteðini almýþ bir filmdir. Kültür Bakanlýðý'na bu anlamda tabii ki çok teþekkür ederiz. Ama o destek inanýlmaz küçük bir destektir.

Yani yol paranýzý falan karþýlar...

Evet o kadar. Bu film öyle bir destekle çekilecek bir film deðildi. Çekim süresi de uzundu, montaj süresi de uzundu. Maliyeti çok yüksek bir filmdi bu. Bu film tamamen bizim kendi kaynaklarýmýzla gerçekleþti. Hiçbir sponsoru yoktur.

Siz mi araþtýrmadýnýz?

Biz araþtýrdýk. Ama bu film sponsorsuz bir filmdir.

Mustafa filmi ile ilgili birtakým tartýþmalar oldu ya, sizin de baþýnýza herhangi bir þey geldi mi?

Hayýr. Biz bir arayýþ içine girdik, bulamadýk. Belki de bizim beceriksizliðimizden dolayý. Bu film Türkiye'de sponsor bulamadý.

Peki size gerekçe olarak neyi gösterdiler?

Gerekçe konuþulmadý. Yani bir gerekçe konuþmaya da ihtiyaç yok sanýrým. Biz proje aþamasýndayken sponsor aramadýk. Dediðim gibi ben o sabah 'Arkadaþlar çekime gidiyoruz' dediðimde bu film ortaya çýkmayacaktý. Yani biz zamanla mücadele ettik.

Sizi bir þey dürtmüþ deðil mi?

Evet. Filmi seyreden bir arkadaþ, 'ilahi bir güçseni çaðýrmýþ' dedi. Yani þöyle dedi: 'Aslýnda onlar seni çaðýrmýþ' Ben hakikaten kalktým, 'Bunu mutlaka yapmam lazým' dedim, girdim yaptým. Biz filmi bitirdikten sonra sponsor aradýk, ama olmadý. Olmamasý çok önemli bir þey deðil...

Hayýr, olmamasý tabi ki çok önemli bir þey deðil, siz filmi tamamladýnýz. Gayet güzel bir giþe elde edeceðinden de eminim ben. Bu aralar bu tarz tartýþmalar olduðu için, tarihi nitelikte bir belgesel bu. Buna sponsor olmaktan kim, neden çekildi?

Bu bence ciddi bir bilimsel araþtýrma konusu. Yani bu böyle birkaç lafla...

Yani siz gitiðiniz þirketlerde 'Ben böyle bir þey çektim, sponsor olmak ister misiniz?' mi dediniz? Yoksa izletip de mi böyle bir talepte bulundunuz?

Tabi izlettik.

Ýzlettirdiðiniz halde gittiðiniz yerlerden 'Hayýr' yanýtý mý aldýnýz?

Evet...Ama bu önemli deðil. bu filmin yapýlmasý öncelikle önemli. Þimdi bundan sonra halktýr sponsor. Bence sinemada en büyük sponsor halktýr. Halk eðer kendi filmine sahip çýkarsa gerisi çok fazla bir þey deðil.

Mustafa'yý seyrettiniz mi?

Hayýr. Elbette seyredeceðim.

Peki tartýþmalarý izliyor musunuz?

Maalesef. Bizim iþilerin kampanyasý vardý, açýkçasý ilgilenemedim. Kulaktan dolma þeyler var.

Onlar sponsor bulurken siz bulamýyorsunuz. Peki niye ayný anda vizyona girmedi? Çünkü onlar ilginç bir rüzgar aldýlar arkalarýna...

Teknik problemlerimiz oldu, parasal problemlerimiz oldu. Bu film birtakým problemlerle ortaya çýktý. Ama çýktý film artýk. 50 yýl, 100 yýl kalacak. Bu film babalarýmýzý, dedelerimizi anlatýyor. bu film aslýnda bizi anlatýyor. Zaten bir halk filmi bu film. Seyirci gitiði zaman kendini görecek. Kendi babasýný kendi dedesini, kendi atalarýný, kendi geleneðini görecek. Kendi ilkelerini ,kendi düþüncesini ,kendi yaþamýný görecek. Bu görünen þey dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasý olan Kurtuluþ Savaþý'nýn son temsilcilerinin belgesi olarak kalacak. 50 yýl sonraya da kalacak, 100 yýl sonraya da kalacak. Þöyle düþünün: Teknoloji müsait olsaydý, dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasý olan Ýstanbul'un fethiyle ilgili sesi ve görüntüsü olan insanlarýn görsel ve iþitsel malzemesi olsaydý bugün çok deðerli olmaz mýydý? 100 yýl sonra bugün yaptýðýmýz film, Kurtuluþ Savaþý'nýn kimler tarafýndan yapýldýðýný nbizim torunlarýmýza gösterecek. Bir de þöyle gösterecek. Kahramanlarýmýzýn Osmanlý olarak doðup Osmanlý olarak büyüyüp Osmanlý olarak geliþip, Osmanlý askeri olan hatta, sonra Cumhuriyet askeri olup Kurtuluþ Savaþý'nda bir dönüþümü yaþamýþlar. Bu çok önemli bir tarihi belge. Sözlü tarih açýsýndan çok önemli. Osmanlý'yý kapsýyor, Cumhuriyeti de...

Onlarla 2005'te görüþtünüz tabi. Ne diyorlardý o zamanki durumlara? Nasýl bir yorumda bulunuyorlardý Türkiye'nin durumuna?

Ben onlarýn aðzýndan direkt olarak Türkiye ile ilgili çok somut bir yorum duymadým. Ama üçü de inanýlmaz derecede ilgiliydi. Gündemi takip ediyorlardý. Üçünden de ortak duyduðum yorum kardeþlikti. Vatan sevgisi ve kardeþlik. Elbette ki baðýmsýzlýk ve özgürlük. Biz bu ülkeyi baðýmsýzlýk için kurtardýk, bu savaþý bunun için verdik. Kardeþ kalmayý bunun için çok önemsiyorlardý.

Peki bu gazilerimiz içinde Atatürk'le birebir tanýþmýþlýðý olan var mý?

Evet. Gazi Yakup Satar..O çok profesyonel bir asker. 1. Dünya Savaþý'na katýlmýþ. Irak'ta savaþmýþ bir asker. Kurtuluþ Savaþý'nýn ilk yýllarýnda o tür tecrübeli askerler çok az var. Ve o kendi anlatýmlarýndan Atatürk'le yan yana olmuþluðu var.

Onunla ilgili herhangi bir þey anlatýyor mu?

Anlatýyor. Filmde kendi aðzýndan duyuyoruz.

Gazilerimizi hayatta en çok üzen þey neydi?

Dediðim gibi böyle çok somut, bu anlamda bir þey aðýzlarýndan duymadým. Ama genel anlamda ülkelerinin iyi olmalarýný istiyorlardý. Pozitif bakýyorlardý her þeye. Yoksulluk ortadan kalksýn, birlik ve beraberlik içinde olalým diyorlardý.


(Ýzleyici sorusu) Neden Kurutuluþ Savaþý'yla ilgili çok kapsamlý film çekildiðini merak ediyorum. Atatürk devrimlerinden bahseden bir filme hem gençlere hem dünyayaya tanýtýlmamasýný anlayamýyorum. Acaba bu filmle birlikte devamý da gelecek mi? Savaþ sýrqasýndaki hali, duygularý anlatmaya çalýþan bir film ortaya koyacak mýsýnýz?

Çok güzel bir soru ama bir çýrpýda cevaplanacak bir soru deðil. Sektörel nedenler var. Endüstriyel olarak bir altyapýnýz olmasý gerekiyor. Böyle filmleri yapabilmek gerekiyor. Hem de çok ciddi bir bütçe gerekiyor.

Saba Tümer: Sponsor yok sayýn seyirciler sponsor yok! Deminden beri anlatmaya çalýþýyoruz.

Ben bir film yaptým, film konuþulmalý. Benim bir þey söylemem gerekmiyor.

Bu zamanda biraz konuþmakta fayda var gibi geliyor bana. Çünkü karþýnýzda baþka bir film var ve inanýlmaz bir PR'la gidiyor. Bence siz de birazcýk böyle PR yapýn...

(Ýzleyici yorumu) Sponsor olayý üzücü ama güzel tarafý da var. Sponsorlarýn filme müdahale etme imkaný olmadýðýndan önemsiyorum. Bence böylesi daha iyi olmuþ. Zaten Kurtuluþ Savaþý da böyle zorluklarla yapýlmamaýþ mýydý?

Teþekkür ederim. Yalnýz þunu söylemek isterim bizim sponsor arayýþýmýzdaki ana þeyimiz bu filmi Türk halkýna sunmak içindi, yapmak için deðildi. Mümkün olduðu kadar büyük kitlelere ulaþmasýydý amaç.


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password