new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Why couldn't it find a sponsor?

Tuesday, Nov 11, 2008

Nesli Çölgeçen "Son Bulu?ma"yy Saba Tümer'e anlatty

HABERTÜRK'te Saba Tümer'in dün ak?amki konu?u Zü?ürt A?a ve Selamsyz Bandosu gibi Türk sinemasyna damga vurmu? filmlere imza atan yönetmen Nesli Çölgeçen'di.

14 Kasym'da vizyona girecek "Son Bulu?ma"yy anlatan Çölgeçen, Saba Tümer'in sorusu üzerine filme sporsor bulunamady?yny açyklady. Y?te izleyenlerin mail ve telefonla destek ya?dyrdy?y o sohbet..

'Son Bulu?ma'yla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Atatürk'ün ya?ayan son üç askerinin hikayesini anlatan bir film. Öncelikle ?u sorunun cevabyny veriyor bize. Bu Kurtulu? Sava?y'ny veren kimlerdi? Nasyl insanlardy? Ve o ku?ak nasyl bir ku?akty? o insanlaryn bütün o insani özelliklerini, kahramanlyklaryny, vatan sevgisini, cesaretlerini hepsini görüyoruz ve bunlaryn tamamyny da bugünkü ya?amlaryndan hareketle görüyoruz. Kendileri bir taraftan anlatyyorlar, bir taraftan da çevreleriyle, birbirleriyle girdikleri ili?kilerden anlyyoruz ki, Kurtulu? Sava?y'ny yapan bu insanlar hakikaten çok farkly insanlarmy?, o ku?ak hakikaten çok farkly bir ku?akmy?.

Son Bulu?ma gerçek sinema türünde bir film. Belgesel yakla?ymy içinde bir film ama içinde belli bir oranda öyküsü de olan bir film. O anlamda biraz etkiliyor insanlary. Herhangi bir prova yok. O gazilerle birlikte hep birlikte oturup o anlardan yapty?ymyz bir film.

Siz bunlary ne zaman yapmaya karar verdiniz?

Sinemada ?öyle bir ?ey var. Her yönetmenin neredeyse saplanty haline getirdi?i projeler vardyr. Yönetmenler bu projeleri fyrsat buldu?unda yapmak isterler. Bu proje benim için böyle bir projeydi.

Bir de bunda geç kalmamak lazym. Kaç tane gazimiz kaldy ki...

Yok artyk. Bir tane var. Benim yapmayy dü?ündü?üm drama projesiydi. Bir oyuncu, bir senaryo, bir kurgusal projeydi. bunun üzerinde zaman zaman çaly?yyordum, zaman zaman byrakyyordum. Fakat bir türlü bunu realize edecek bir ortam, zaman bulamamy?tym. 2005 yylynda tekrar bu projeyi gündeme getirdim. Dramasyny çekmek üzere yeniden senartyo çaly?malaryna, ara?tyrmasyna ba?ladym. Sonra çocuklu?umdan beri bildi?im, takip etti?im bir ?eydi Kurtulu? Sava?y gazileri. Çünkü bazy arkada?larymyn Kurtulu? Sava?y gazisi dedeleri vardy. Onlardan çok ?ey dinlemi?tim. ?evket Süreyya Aydemir bizim üst kom?umuzdu. Lisede ve fakültenin ilk yyllaryndayken sürekli ona ziyarete giderdim. ondan da çok ?ey dinlerdim. Yani kysacasy bu benim hayatymda 'Mutlaka yapmam gereken bir proje' diye hep vardy kafamda. En son 2005 yylyna geldi?imizde 'Bu artyk yapylmaly' dedim. 'Bunun kurgusuyla u?ra?yp vakit kaybetme' dedim, kendi kendime. Ya?ayan gerçek kahramanlarymyz var ve bunlary birer birer kaybediyoruz. 'Gerçek kahramanlaryn pe?ine dü?, önce onlary çek, ondan sonra gerekirse, kurgusal olany yaparsyn' dedim. Neredeyse bir sabah kalktym, ekibi topladym, 'Arkada?lar, çekime gidiyoruz' dedim. Böyle ba?ladyk. Gittik, ellerini öptük, yanlaryna oturduk. Ve 3 ay boyunca onlarla ya?adyk.

Ayry ayry yerlerde miydi? Hepsini bir araya getirdiniz mi?

Hayyr. Sürekli gidip geldik. Yalnyz içlerinden bir tanesi 2005 yyly Zafer Haftasy'nda arkada?laryny ziyerete gidip onlarla vedala?ty.

Var my o sahne?

Var.

Siz çektikten sonra ikisi daha vefat etti...

Böyle bir 8-10 ay arayla vefat ettiler.

Son kalan 3 ki?iyle de siz bu belgeseli yapmy? oldunuz.

Bu anlamda da kendimi çok ?ansly hissediyorum.

Onlaryn hikayelerinde sizi en çok ?a?yrtan, etkileyen ne oldu?

Birçok ?ey tabii ki ?a?yrtty. Kurtulu? Sava?y'nyn mesela inanylmaz bir yoksulluk içinde yapylan bir sava? oldu?unu birebir o sava?yn içinde, cephede bulunmu? insanlardan duymak hakikaten çok etkileyiciydi. Silahsyz bir sava? Kurtulu? Sava?y, 10 ki?i bir silahyn ba?ynda biri ?ehit olunca o silahy alyyor, öteki ?ehit olunca öteki...Böyle bir sava? bu ve bu bizim filmimizde var olan kahramanlar bu olayy bilfiil ya?amy?lar. Yki tanesi zaten yaralanmy? da. Bu zaten etkileyici bir ?eydi. Ama beni en çok ?a?yrtan ?eylerden bir tanesi üçü de inanylmaz derecede nüktedan, hayata saryly, kendileriyle bary?yk, çevreleriyle bary?yk, do?ayla bary?yk, süreekli espri yapan hatta ve hatta inanylmaz derecede kendileriyle dalga geçen insanlar. Ynsanyn ister istemez böyle bir beklentisi olmuyor. Çünkü bir kahraman kar?ynyzdaki. Kurtulu? Sava?y gazisi, üstelik de 100 küsür ya?laryny doldurmu?lar. Bu beni önce çok ?a?rytty sonra dü?ündüm. Dedim, 'Niye ?a?yryyorsun? Bu ülek Nasreddin hocalary çykarmy?', yani bu ülke insany böyle.

Bir de neler ya?amy?lar? Sava?lary görmü?ler, yokluklary götmü?ler, kytlyklary görmü?ler. Artyk onlar dünyayyi hayaty, insany kavramy?lar. Yani onlar dalga geçmesinler de kim dalga geçsin? Üçü biraraya geldiler dediniz, ne yaptylar, ne konu?tular?

Üçü bir araya gelmedi, bir tanesi di?er iki tanesini ziyaret etti.

Hiç birbirlerini tanymyyorlardy de?il mi?

Birbirlerini medya aracyly?yyla tanyyorlardy. Son dönemlerinde artyk iyice birbirleriyle medya aracyly?yyla ili?ki kurmaya ba?lamy?lar. Gerek yazyly basynda gerek görsel basynda kendileriyle ilgili çykan haberleri pür dikkat dinliyor ve izliyorlarmy?.

Birbirlerini de 'Ne zaman syra bana gelecek?' diye de izliyorlardyr, de?il mi?

Zaten filmde söylüyor onu. Onlar ölümle de dalga geçiyorlardy. Hayyrly yolculuklar, diliyorlardy birbirlerine mesela, o derece. Ermi? gibiydiler. Ynanylmaz bir ?eydi. Bütün bunlar gerçek haliyle Son Bulu?ma filminde seyirciyle bulu?acak.

Bu filmin bence en büyük özelliklerinden bir tanesi burada çok gerçek, çok inandyrycy bir vatan sevgisi var. Bir fedakarlyk var ve bir vefa var. Bu film asla ve asla tekrary olmayacak bir film. Çünkü bu üç kahraman artyk aramyzda de?il ve benzerleri de yok. Bu anlamda film gerçek sinema filmi olmaktan öteye ikinci bir anlamy var ki, bugüne ve gelecek ku?aklara çok öenmli bir belge. Kurtulu? Sava?y'nyn son belgesi olacak, Son Bulu?ma. Ve bunu çok inanarak, çok isteyerek yaptylar. Daha öncekileri birtakym gazeteciler ziyret etmi?, üniversiteler ilgilenmi?. A?inaydylar çekimlere fakat bizim farkly bir ?ey yapty?ymyzy çok kysa zamanda kavradylar. Ve inanyr mysynyz, gönüllü biçimde, 'Biz önümüzdeki ku?aklara çok öenmli belge yrakyyoruz' bilinciyle inanylmaz bir eforla filmde görev aldylar, bunu bir görev gibi yaptylar.

Son görevleri de buydu diyebiliriz.

Buydu. bu filmin kendilerini ölümsüzle?tirece?ini ve Türk toplumuna çok önemli bir mesaj byraktyklarynyn bilincindeydiler.

Çok daha de?i?ik bir soru soraca?ym. Bu filmi çekerken sponsor bulmakta ya da destek bulmakta zorlandynyz my?

Bu film, Kültür Bakanly?y'nyn belgesel film yapym deste?ini almy? bir filmdir. Kültür Bakanly?y'na bu anlamda tabii ki çok te?ekkür ederiz. Ama o destek inanylmaz küçük bir destektir.

Yani yol paranyzy falan kar?ylar...

Evet o kadar. Bu film öyle bir destekle çekilecek bir film de?ildi. Çekim süresi de uzundu, montaj süresi de uzundu. Maliyeti çok yüksek bir filmdi bu. Bu film tamamen bizim kendi kaynaklarymyzla gerçekle?ti. Hiçbir sponsoru yoktur.

Siz mi ara?tyrmadynyz?

Biz ara?tyrdyk. Ama bu film sponsorsuz bir filmdir.

Mustafa filmi ile ilgili birtakym tarty?malar oldu ya, sizin de ba?ynyza herhangi bir ?ey geldi mi?

Hayyr. Biz bir arayy? içine girdik, bulamadyk. Belki de bizim beceriksizli?imizden dolayy. Bu film Türkiye'de sponsor bulamady.

Peki size gerekçe olarak neyi gösterdiler?

Gerekçe konu?ulmady. Yani bir gerekçe konu?maya da ihtiyaç yok sanyrym. Biz proje a?amasyndayken sponsor aramadyk. Dedi?im gibi ben o sabah 'Arkada?lar çekime gidiyoruz' dedi?imde bu film ortaya çykmayacakty. Yani biz zamanla mücadele ettik.

Sizi bir ?ey dürtmü? de?il mi?

Evet. Filmi seyreden bir arkada?, 'ilahi bir güçseni ça?yrmy?' dedi. Yani ?öyle dedi: 'Aslynda onlar seni ça?yrmy?' Ben hakikaten kalktym, 'Bunu mutlaka yapmam lazym' dedim, girdim yaptym. Biz filmi bitirdikten sonra sponsor aradyk, ama olmady. Olmamasy çok önemli bir ?ey de?il...

Hayyr, olmamasy tabi ki çok önemli bir ?ey de?il, siz filmi tamamladynyz. Gayet güzel bir gi?e elde edece?inden de eminim ben. Bu aralar bu tarz tarty?malar oldu?u için, tarihi nitelikte bir belgesel bu. Buna sponsor olmaktan kim, neden çekildi?

Bu bence ciddi bir bilimsel ara?tyrma konusu. Yani bu böyle birkaç lafla...

Yani siz giti?iniz ?irketlerde 'Ben böyle bir ?ey çektim, sponsor olmak ister misiniz?' mi dediniz? Yoksa izletip de mi böyle bir talepte bulundunuz?

Tabi izlettik.

Yzlettirdi?iniz halde gitti?iniz yerlerden 'Hayyr' yanyty my aldynyz?

Evet...Ama bu önemli de?il. bu filmin yapylmasy öncelikle önemli. ?imdi bundan sonra halktyr sponsor. Bence sinemada en büyük sponsor halktyr. Halk e?er kendi filmine sahip çykarsa gerisi çok fazla bir ?ey de?il.

Mustafa'yy seyrettiniz mi?

Hayyr. Elbette seyredece?im.

Peki tarty?malary izliyor musunuz?

Maalesef. Bizim i?ilerin kampanyasy vardy, açykçasy ilgilenemedim. Kulaktan dolma ?eyler var.

Onlar sponsor bulurken siz bulamyyorsunuz. Peki niye ayny anda vizyona girmedi? Çünkü onlar ilginç bir rüzgar aldylar arkalaryna...

Teknik problemlerimiz oldu, parasal problemlerimiz oldu. Bu film birtakym problemlerle ortaya çykty. Ama çykty film artyk. 50 yyl, 100 yyl kalacak. Bu film babalarymyzy, dedelerimizi anlatyyor. bu film aslynda bizi anlatyyor. Zaten bir halk filmi bu film. Seyirci giti?i zaman kendini görecek. Kendi babasyny kendi dedesini, kendi atalaryny, kendi gelene?ini görecek. Kendi ilkelerini ,kendi dü?üncesini ,kendi ya?amyny görecek. Bu görünen ?ey dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasy olan Kurtulu? Sava?y'nyn son temsilcilerinin belgesi olarak kalacak. 50 yyl sonraya da kalacak, 100 yyl sonraya da kalacak. ?öyle dü?ünün: Teknoloji müsait olsaydy, dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasy olan Ystanbul'un fethiyle ilgili sesi ve görüntüsü olan insanlaryn görsel ve i?itsel malzemesi olsaydy bugün çok de?erli olmaz myydy? 100 yyl sonra bugün yapty?ymyz film, Kurtulu? Sava?y'nyn kimler tarafyndan yapyldy?yny nbizim torunlarymyza gösterecek. Bir de ?öyle gösterecek. Kahramanlarymyzyn Osmanly olarak do?up Osmanly olarak büyüyüp Osmanly olarak geli?ip, Osmanly askeri olan hatta, sonra Cumhuriyet askeri olup Kurtulu? Sava?y'nda bir dönü?ümü ya?amy?lar. Bu çok önemli bir tarihi belge. Sözlü tarih açysyndan çok önemli. Osmanly'yy kapsyyor, Cumhuriyeti de...

Onlarla 2005'te görü?tünüz tabi. Ne diyorlardy o zamanki durumlara? Nasyl bir yorumda bulunuyorlardy Türkiye'nin durumuna?

Ben onlaryn a?zyndan direkt olarak Türkiye ile ilgili çok somut bir yorum duymadym. Ama üçü de inanylmaz derecede ilgiliydi. Gündemi takip ediyorlardy. Üçünden de ortak duydu?um yorum karde?likti. Vatan sevgisi ve karde?lik. Elbette ki ba?ymsyzlyk ve özgürlük. Biz bu ülkeyi ba?ymsyzlyk için kurtardyk, bu sava?y bunun için verdik. Karde? kalmayy bunun için çok önemsiyorlardy.

Peki bu gazilerimiz içinde Atatürk'le birebir tany?my?ly?y olan var my?

Evet. Gazi Yakup Satar..O çok profesyonel bir asker. 1. Dünya Sava?y'na katylmy?. Irak'ta sava?my? bir asker. Kurtulu? Sava?y'nyn ilk yyllarynda o tür tecrübeli askerler çok az var. Ve o kendi anlatymlaryndan Atatürk'le yan yana olmu?lu?u var.

Onunla ilgili herhangi bir ?ey anlatyyor mu?

Anlatyyor. Filmde kendi a?zyndan duyuyoruz.

Gazilerimizi hayatta en çok üzen ?ey neydi?

Dedi?im gibi böyle çok somut, bu anlamda bir ?ey a?yzlaryndan duymadym. Ama genel anlamda ülkelerinin iyi olmalaryny istiyorlardy. Pozitif bakyyorlardy her ?eye. Yoksulluk ortadan kalksyn, birlik ve beraberlik içinde olalym diyorlardy.


(Yzleyici sorusu) Neden Kurutulu? Sava?y'yla ilgili çok kapsamly film çekildi?ini merak ediyorum. Atatürk devrimlerinden bahseden bir filme hem gençlere hem dünyayaya tanytylmamasyny anlayamyyorum. Acaba bu filmle birlikte devamy da gelecek mi? Sava? syrqasyndaki hali, duygulary anlatmaya çaly?an bir film ortaya koyacak mysynyz?

Çok güzel bir soru ama bir çyrpyda cevaplanacak bir soru de?il. Sektörel nedenler var. Endüstriyel olarak bir altyapynyz olmasy gerekiyor. Böyle filmleri yapabilmek gerekiyor. Hem de çok ciddi bir bütçe gerekiyor.

Saba Tümer: Sponsor yok sayyn seyirciler sponsor yok! Deminden beri anlatmaya çaly?yyoruz.

Ben bir film yaptym, film konu?ulmaly. Benim bir ?ey söylemem gerekmiyor.

Bu zamanda biraz konu?makta fayda var gibi geliyor bana. Çünkü kar?ynyzda ba?ka bir film var ve inanylmaz bir PR'la gidiyor. Bence siz de birazcyk böyle PR yapyn...

(Yzleyici yorumu) Sponsor olayy üzücü ama güzel tarafy da var. Sponsorlaryn filme müdahale etme imkany olmady?yndan önemsiyorum. Bence böylesi daha iyi olmu?. Zaten Kurtulu? Sava?y da böyle zorluklarla yapylmamay? myydy?

Te?ekkür ederim. Yalnyz ?unu söylemek isterim bizim sponsor arayy?ymyzdaki ana ?eyimiz bu filmi Türk halkyna sunmak içindi, yapmak için de?ildi. Mümkün oldu?u kadar büyük kitlelere ula?masyydy amaç.


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password