yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

PAZARTESİ, ŞUBAT 25, 2008

'Arkada?y 2004 yylyndaki festivalde bir filmiyle görüyoruz. Ne ho? diyoruz, seyrediyoruz. 2004 yyly boyunca düzenlenen bütün yary?malarda o arkada? yine var! 2005 yylyna giriyoruz, ayny arkada? yine çykyyor kar?ymyza. Paranyn tadyny almy?, ödülün tadyny almy?. 2006 yylyna giriyoruz, ‘son üç yyl içinde çekmi? olmasy kaydyyla’ girilebilen yary?mada yine ayny arkada?y, ayny filmiyle görüyoruz. 2007’de o arkada?ymyz ayny filmle sa?da solda ödül kapma derdinde. 2008’de jüri üyesi oldu?um bir yary?mada dayanamyyorum ve ‘ben artyk bu adamy görmek istemiyorum’ diyorum.'

Ali Murat Güven, Yeni ?afak Gazetesi’nin sinema ele?tirmeni. Ayny zamanda gazetenin sinema editörü de olan Güven’in yazylary sinema camiasynda dikkatle takip ediliyor. Çok sayyda polemi?in ate?ini fitilleyen yazar, kendisine has üslubu ile yazdy?y yazylaryyla hayli ses getiriyor. Türkiye’de Kysa film üzerine yapty?y çaly?malaryyla da tanynan Ali Murat Güven’i ofisinde ziyaret ettik, kendisiyle Kysa Film ve gençler üzerine konu?tuk.

Malumunuz sinemaya giden kitlenin ezici ço?unlu?u gençlerden olu?uyor. Yapylan birçok ara?tyrmanyn sonucu da bu gerçe?i teyit etti. ?u soruyla konuyu açmak istiyorum; Sizce gençler sinemaya neden gidiyor?

Sinemaya 1895’lerde, Paris’te ilk icat edilip Lumiere Karde?ler’in düzenledi?i ilk paraly gösteriden bu yana, gençlerin ilgisi hep olmu?tur. Bütün zamanlaryn istatistikleri bunu do?rular. Çünkü sinema teknolojik bir gösteridir. Ve gençler teknolojik yenilikleri takip etmeyi her ça?da sevmi?lerdir. Bunun dy?ynda, alt okumalaryny yapmanyn insanlary zorlady?y a?yr sanatlar var. Yani ki?iden çok emek isteyen sanatlar. Söz gelimi edebiyat; Bir romany okumak, hazmetmek, kafada analizini yapmak ve bir tat alabilmek için o roman üzerinde yo?un bir emek sarf ediyorsunuz. Ayny ?ekilde opera, bale, tiyatro emek gerektiren sanatlar. Mesai harcyyorsunuz, gösteri salonuna gidiyorsunuz, bilet alyyorsunuz, oraya gitmek için bir takym ba?ka harcamalar yapyyorsunuz ve bunun kar?yly?ynda sizden bu gösterilerden bir ?eyler çykarmanyz isteniyoruz. Beethoven dinliyorsunuz örne?in. Bunlaryn bir ön hazyrly?y lazym. Yani bir entelektüel birikim gerekiyor bunu dinlemek için. Altyapy gerekiyor. Bu konuyla ilgili gerekli altyapyyy edinip, o eserde anlatylan mesajy bulup çykarmanyz lazym. Bunu yaparken keyif almanyz için entelektüel bir birikime sahip olmanyz gerekiyor. Y?te sinemada buna ihtiyaç yok. Yani yedinci sanat, sanatlaryn en genci ve hepsinin bile?kesi olan sinemada bu kadar yo?un bir entelektüelli?e ve eme?e gerek yok. Bir anlaty var perdede. E?er bu arthaus film de?ilse, çok zorlayycy ve yo?un bir tekni?i benimsememi?se, böyle bir yönetmenin elinden çykmamy?sa tipik, dünya üzerindeki herkesin anlayabilece?i bir tarzda çekilmi?, ba?langycy, geli?mesi ve sonucu olan bir öyküyse seyircileri zorlamyyor. Draje halinde, tüketilebilen kolay bir sanat. Ama her zaman böyle midir, bu tarty?ylyr. Sinema ara syra sanatla?abilen bir endüstridir. Gençler sinemaya bu derinlikli, sanatsal düzlemde yakyn de?iller. Yani bir pop nesnesi olarak sinema revaçtadyr. Güzel kyzlar, yaky?ykly erkekler, dinamik bir kurgu, hareketli bir müzik, çok anla?ylyr bir öykü, iyilerin kazandy?y, kötülerin kaybetti?i, gençlerin mutlu hayatlara do?ru yelken açty?y filmlere giderler. Yani istatistiklerin bir adym ötesine geçti?inizde bunu görürsünüz. Gençler sinemaya gidenlerin büyük bir bölümünü te?kil ediyor ama sinemada izledikleri filmlerin ne kadary arthaus filmler, ne kadary gelece?e miras byrakylacak türen ve ne kadary popcorn filmler? Y?te buraya indi?imizde izlenilen filmlerin çok büyük bir kysmynyn popcorn tarzy filmler oldu?unu görürüz. Hiç kimse sanat filmi izlemek istedi?inde Apocalypto Now’u, seyretmiyor. Daha kolay hazmedilebilecek bir sava? filmi seyrediyor. Bu bakymdan, gençli?in teknolojik aygytlara, kendisini fazlaca yormayan yapymlara ilgi duydu?unu görüyoruz. Nihayetinde sinema genç bir sanat, gençlerin ruhuna uygun bir sanat. Tüketimi pratik, algysy kolay. Sinema sanatlar arsynda hamburger gibidir.

Peki, sinema ve gençlik birbiriyle nasyl bir aly? veri? içinde? Mesela bu ili?kiyi hangi etkenler belirliyor?

1934’te, It Happened One Night (Bir Gecede Oldu Bitti) Clark Gable’yn bir filmi gösterilir. Filmin bir sahnesinde, ba?roldeki kahramanymyz gömle?ini çykartyr. Atlet veya fanila giymedi?i ortaya çykar. Ertesi yyl ABD’de yüzlerce iç çama?yr firmasy iflas eder. Çünkü gençler bir trend olarak gömle?i atlet olmadan, giymeye ba?ladylar. 1978’de The Deer Hunter (Avcy ) gösterime girdi?i zaman Amerika’dan Rusya’ya, düzinelerce ülkede, düzinelerce genç ‘Rus Ruleti’ oynarken hayatyny kaybetti. ‘Superman’ 1978’de gösterime girdi?inde, bir çok çocuk ve genç pencereden kendilerini atarak uçmayy denedi. Kimi öldü, kimi sakat kaldy. Gençlerin ruh dünyasyny kolay etki edebilen, onlaryn damarlaryna bir syvy gibi rahatça girip yayylabilen bir niteli?i var sinemanyn. Sinemacylar bunun hep farkynda oldular. Sinema tarihinde ana akym olarak eri?kin sinemasy akarken, her zaman yan taraftan önemli bir kol olarak gençli?i hedefleyen, onlary tavlamayy, sinema salonlaryna çekmeyi amaçlayan bir gençlik sinemasy hep oldu. Kar?y cinse hissedilen ama ifade edilemeyen bazy ?eylerin perde üzerinde ifade edilmesi, hyz, a?k, romantizm ve acy. Sorarym, bu ülkede çocuklu?unda ve ilk gençli?inde Uzakdo?u karate, Kung Fu, Bruc Lee filmleri izledikten sonra, sinemanyn kapysyndan çyktyktan sonra fuayede karate hareketleri yapmayan bir tek çocuk olmu? mudur? Yster A?ry’daki döküntü bir sinemada olsun, ister Ystanbul’da, Beyaz Türklerin ya?ady?y en kaliteli sinemanyn fuayesinde olsun. Bu genç olmanyn do?asyyla ilgili bir ?ey. Hepimiz bir dönem Clark Gable, Bruc Lee v.b kahramanlara büründük. (?imdilerde) Kenan Ymirzalyo?lu, Polat Alemda? olanlar var. Sinemacylar bunu bilirler. Bunu kimi zaman ayarynda, kimi zaman da suistimal düzeyinde kullanyyorlar. Ben, ülkemizde sinema üzerinde yazyp çizen, dü?ünen, bir zamanlar kendi de çocuk ve genç olmu?, büyük kentte do?mu? büyümü? bir ku?a?yn üyesi, sinema yazarlary ailesinin bir üyesi olarak, do?ru bir tarafta durmaya çaly?yyorum. Bütün derdim ?u; Gençlerin bu kadar edilgen bir kimlikle önlerine konulan her ?eyi bitmez tükenmez bir i?tahla takip ettikleri bir sinema be?enisi de?il, iki-üç filtreden geçmi?, 'bu benim hayatymda hangi bo?lu?u doldurdu, babamyn bana verdi?i, ya da maa?ymdan ayyrdy?ym parayy kar?ylayacak ne verdi?’ sorularyny sorduracak bilincin geli?mesine katkyda bulunmak. Orta halli sinemalarda biletler 12-13 YTL. 25 YTL olan yerler var. ABD’de bugün sinema biletleri 8 dolar. Yani 10-11 YTL civary. Biz birey olarak, sinemaya harcanan parayla dünyanyn pahaly ülkelerinden biriyiz. Dolayysyyla sinema ele?tirmeni olarak sinemaya gidenler ve özellikle de gençlere kar?y vicdani ve ahlaki bir sorumlulu?um var. Onlara bir süzgeç görevi görmek zorundayym. Zamanlaryny ziyan-zebil etmemelerini sa?lamak, onlary yapycy yönlendirmek zorundayym. Gitmeleri gerekti?ine inandy?ym filmlere gidin, sanatsal ve içerik açysyndan nitelik ta?ymayan filmlere de gitmeyin diyen bir hakemim.

Sinema sektörünü yönetenler gençler konusunda yeterince hassaslar my? Böyle bir sorumluluk bilinci ta?yyorlar my?

Hiçbir ?ekilde dü?ünmediklerinden eminim. Onlary biz dü?ünece?iz. Yani sinema üzerine dü?ünen, ta?ynan, yazan, kitaplar yayynlayanlar olarak i?in bu tarafyny biz dü?ünece?iz. Sinemayy ve sinemaya gidenleri dü?ünmesi gerekenler sinema aydynlarydyr. Sinema i?letmecileri aydyn de?il, tüccardyrlar. Kendilerine göre çok haklylar. Film yapyyorlar, dünyanyn masrafyny harcyyorlar ve 3 milyon dolar gibi bir parayy deyim yerindeyse, kediye yüklüyorlar. Sinema böyle bir ?ey i?te. 3 milyon dolarynyz var. Repoya yatyrabilirsiniz. Yazlyk alabilirsiniz. 20 tane arabayy yan yana dizebilirsiniz. En lüks arabanyz olabilir. Ama siz 6 ay, bir yyl u?ra?yyorsunuz, 3 milyon dolar gidiyor ve bakyyorsunuz masanyn üzerinde filmlerin saryly oldu?u 3 tane makara var. Ne yaptyn 3 milyon dolarla? Bunu yaptym! Bir kere daha yapmanyz için yine paraya ihtiyacynyz var. Sinemacynyn sanaty dü?ünecek hali kalmyyor. Yönetmen sanatyny dü?ünür ama yapymcy dü?ünmez. Burada i? sinema ele?tirmenlerine dü?üyor. Y?te bu yüzden de ele?tirmenlerin yapymcylarla, ?irketlerle göbek ba?ynyn olmamasy lazym. Sinema ?irketlerinin ilanlaryny, reklâmlaryny alan dergilerin i?i zordur mesela. Dispritör firma arka sayfaya ilan veriyor, siz içerde filmi kötülüyorsunuz. Ne yapyyor vicdanly ele?tirmenler, filmle ilgili yorumsuz yazylar, tanytymlar yapyyorlar. Bir ay sonra, film alaca?yny aldyktan, toplayaca?yny topladyktan sonra da ele?tirisini yaparlar. Bende durum biraz daha farklydyr. Haftalyk olarak yazdy?ym için filmin gi?esini daha fazla etkileme imkânym var. Ben de bu sorumluluk bilinciyle yazyyorum yazacaklarymy.

‘TÜRK SYNEMASI ÖLMÜ?TÜ, SALASINI OKUYORDUK’

Türk sinemanyn hayli hareketli günler ya?ady?y bir dönemdeyiz. Bu hareketlilik içinde genç ku?ak yönetmenlerin payy nedir sizce?

?u anda popülarite olarak, gi?e gelirleri olarak, zaman zaman da uluslar arasy ödüller olarak, bir ‘Yeni Türk Sinemasy’ndan söz ediyorsak (2008 yyly itibariyle), özgüvenimiz çok yüksekse, ülkemizde ve uluslar arasy festivallerde ?yk ve ba?aryly filmlerle kar?yla?yyorsak, bunlaryn sebebi bütünüyle genç ku?ak yönetmenlerdir. 1990 yylyna gelindi?inde Türk sinemasy ölmü?tü. Çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz. O yylda ben gazeteciydim ve sinemayla ilgili yazyyordum. Neden ölmü?tü? Bu ülkede bulunabilecek en güzel öykülerden birini çekti Orhan O?uz (Manisa Tarzany). Üç sinemada gösterime girdi film. Manisa Tarzany ülkemizin en güzel, en ho? olaylaryndan birisidir. Bu film ülke çapynda 3-5 sinemada gösterim olana?y buldu, bir hafta gösterimde kaldy ve kimse seyretmeden gösterimden kalkty. Yylda bir iki film çekilir, bu filmler e yüzlerle ifade edilen biletler kesilirdi. Yani Türk sinemasy ölmü?tü, selâsyny okuyorduk. Benim yeni Türk sinemasynyn milady olarak kabul etti?im yapym Mustafa Altyoklar’yn çekti?i ‘Ystanbul Kanatlarymyn Altynda’ filmidir. Tarih 1995. Kendini duvardan duvara vurdu Mustafa Bey. Ylk uçan Türk’ü anlatmasyna ra?men, Türk Hava Yollary kendisine sponsor olmady. Oraya buraya ko?turdu, sonunda Yspanyol bir yapymcy buldu. Ve o döneme kadar hiç görmedi?imiz güzellikte kostümler, efektler, eski Ystanbul görüntüleri, aly?yk olmady?ymyz tarzda yeniliklerin oldu?u bir film yapty. Yyi oyuncular, uçan bir adam, masalsy bir atmosfer, hepimizi çok ?a?yrtty. Haftalarca gösterimde kaldy. Çok be?enildi, ele?tirenler de oldu. Bazy kesimlerden ‘Padi?ahlarymyzy kötü gösteriyor, o?lancy gösteriyor’ ele?tirileri geldi. Zaten bu geleneksel, hiç bitmeyen bir ele?tiridir. Oysa bu da tarihimizin (maalesef) realitelerinden biridir. Kendimize kar?y çok dürüst olmady?ymyz için hemen böyle bir tepki gösteriyoruz. Oysa böyle bir gerçek var. Belki 4. Murat olamayabilir ama bir ba?ka padi?ah ya da vezir için vardyr. Ne olursa olsun, bana göre yeni Türk sinemasynyn do?du?u tarih bu filmin gösterildi?i 1995 tarihidir.

Bu tarihi Yavuz Turgul’un ‘E?kyya’sy ile ba?latanlar var.

Evet, E?kyya sözünü etti?imiz filmden hemen sonra gösterildi. Turgul da o dönemde yeni Türk sinemasy ku?a?yndan biri olarak tanymlanyyordu. Çünkü 12 yyl öncesinden bahsediyoruz. Yavuz Turgul’la birlikte yepyeni bir dil, samimiyet, çok gerçekçi oyunculuklar geldi. Eski Türk sinemasynyn tumturakly, teatral, rol kesmeye dayaly bir yapysy vardy. Duru?lar, konu?malar, sinirlenmeler, gülmeler ve di?er her ?ey teatraldi. Ama yeni Türk sinemasynda do?açlama oyunculuk genç yönetmenler tarafyndan ky?kyrtyldy. Hemen arkasyndan Türk sinemasyny geli?tiren bir bomba daha patlady; Sesli Çekim. Biliyorsunuz eski Türk sinemasynda, ba?yny ka?yyacak vakit bulamayan Türk yyldyzlary, sabah bir sete giderler, rollerini çok kabaca bilirler. Suflörler vardyr kenarda. Suflör okur, onlar tekrar ederdi. Çekimler sessizdi. Hollywood bunun adyny ta 1920’li yyllarda koymu? ve bu tarzy men etmi?tir. Bu oyunculu?u bitiren bir ?eydi. Ama ?imdi sesli çekim var. Oyuncular senaryolary alarak çaly?maya, ezberlemeye ba?ladylar. Kendi sesleriyle oynayacaklardy çünkü. Genç yönetmenlerin o do?açlamayy ky?kyrtan, rol kesmek üzere de?il de, inanarak, kalben yapylan oyunculu?u benimseyen yeni tarzy önce seyirciyi afallatty, sonra da sevdirdi. Önemli bir avantajy daha vardy genç ku?a?yn. Bu isimler arasynda reklâmdan gelen ki?iler vardy. Biliyorsunuz reklâm sektörü Ye?ilçam’yn en döküntü yyllarynda bile daha iyi bir durumdaydy. Çünkü banyosu daha iyiydi, daha iyi kameralarla çekilirdi. Sinemada yapylamayan birçok teknik, reklâm sektöründe mevcuttu. Zaten reklâm sektörü bu açydan Ye?ilçam’yn hep bir adym önünde gitmi?tir. ?imdi bu tekni?i kapmy?, bu teknolojinin nasyl çaly?ty?yny iyi bilen, görüntü yönetmenli?i, yönetmenlik yapan isimler sinemaya geçtiler. O teknoloji ve görgüyü sinemaya ta?ydylar. Ve Ye?ilçam, Ye?ilçam olmaktan çykmaya ba?lady.

O halde yükselen Yeni Türk sinemasynyn içinde yer alan genç ku?ak kanattan de?il, Türk sinemasyny yenileyen ve yükselten bir genç lokomotiften söz etmemiz gerekiyor?

Evet, kesinlikle. Geldiler, ortaly?y darmada?yn ettiler. Yeni bir sinema dili getirdiler. Yeni bir sinema teknolojisi, yeni bir sinema algysy getirdiler. Ha, hiç mi yanly? yapmadylar? Evet, yanly?lar da yaptylar. Biraz Mo?ollar gibi geldiler. Biliyorsunuz Mo?ollaryn biraz da ya?macy tarafy vardyr. Mesela pop kültürü tarzy filmler de türettiler. Oysa biz aralaryndan bir Lütfi Akad, bir Metin Erksan da çyksyn istiyoruz. Sadece ‘Hyrsyz Var’, ‘Plajda’ gibi filmler de?il de biraz kendi Akad’laryny, Erksan’laryny, Memduh Ün’lerini de çykarmasyny istiyoruz onlardan. Ticari sinema vardyr dediler, kabul ettik. Para kazanmalyyym ki ikinci filmimi yapayym dediler, kabul ettik. Ama biraz yapymcylara, kapitalist tüccarlara teslim olmu? yapylary var. Biçimsel ve teknik açydan synyf atlandy. Ama tam da entelektüellerini, sinema ozanlaryny çykarmy? de?il bu sinema. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplano?lu gibi isimlerle bir açylym yapyldy.

Ama bu noktaya gelebilmeleri için zamana ihtiyaçlary yok mu?

Evet, tabi ki zamanla gelinebilecek noktalar bunlar. Ümidimiz bu isimlerin artmasy ve niteliklerin de bununla birlikte geli?mesi, kalycy hale gelmesi. Çünkü klasik Ye?ilçam diyecek ki, ‘bizim filmlerimizde duygu vardy. Sizinkinde sadece hyz var. ‘Üç Tekerlekli Bisiklet’ gibi, ‘Gurbet Ku?lary’ ku?lary gibi bir film yapabildiniz mi? Evet, dökük siyah beyaz, çizik içinde, bazy sahneleri flu, biraz da oyunculary rol kesiyordu ama insan duygusu yüklüydü bizim filmlerimizde. Ynsan sycakly?y vardy. Sizin filmleriniz ise Mehmet Ali Erbil yüklü! Kakara kikiri, ho ho ho, argo, küfür… Bunlary diyebilir kydemliler. Y?te genç ku?ak yönetmenlerin kö?e ta?y diye tabir etti?imiz filmler yapmasy gerekiyor. Yapmaya da ba?ladylar bence.

KISA FYLMCYLER KYRLENDY

Türkiye’de kysa film denildi?inde akla ilk gelen isimlerdendiniz. Türkiye’de Kysa Film’in durdu?u yer konusunda neler söylersiniz?

Ben 1989 yylynda 8 mm ile 9 dakikalyk Pasif Direni? adyny ta?yyan bir kysa filmle YFSAK Kysa Film Yary?masy’na katyldy?ymda, o yyl bütün bir ülkeden YFSAK Kysa Film Yary?masy’na katylan film sayysy 8’di. 4’e dü?tü?ü zamanlary da hatyrlyyorum. Yani siz Ankara ve Ystanbul’da bütün ülkeye duyuru yaparak bir kysa film yary?masy düzenliyorsunuz, 4 filmin katyldy?y bir tablo ile kar?yla?yyorsunuz. Bunlary ya?ynyz itibariyle hayal bile edemezsiniz. Ben o yary?mada ‘Özendirme Ödülü’nü kazandym. Çok zorlandym çekerken. Video kameralar yok o zamanlar. En azyndan bizim kullanabilece?imiz video kamera yok. Nasyl ki az önce sözünü etti?imiz genç ku?ak sinema hareketi ba?lady, onun gibi kysa filmi de Türkiye’de ?ahlandyran birkaç neden var. Y?te o yyllarda dünyadaki dijital devrimin Türkiye’ye yansymalary oldu. Küçük kameralar, 8 mm kamera ortaya çykty, sonra dijital 8 mm kameralar, ardyndan Hi8. Bunlardan sonra Mini DV geldi. Görüntü kalitesi sürekli artty. Sine vizyon aletleri ortaya çykty. Dolayysyyla küçücük kameralarla çekilen görüntüleri kocaman perdelere yansytabilme olana?y do?du. Bu teknoloji geli?tikçe, Türkiye’de de sinemasal hareketlilik arttykça, Türk filmleri seyirci tarafyndan ilgi gördükçe, buna ek olarak Türkiye’de e?itim veren Sinema-TV fakülte sayysy arttykça, film çekmenin ucuzlamasy, kameralaryn ucuzlamasy, kurgu programlarynyn ev bilgisayarlaryna kadar inmesi, çok basit cihazlarla seslendirme yapylabilmesiyle bütün dünyada oldu?u gibi, Türkiye’de de kysa filmi ?aha kalkty. Yary?malar artty, yary?malara katylan filmlerin niteli?i yükseldi. Gençlere de?er veren bir genç sinema ekolünün Türk sinemasyny etkisi altyna almasy, çok erken ya?larda sinemayla ilgili hayati bilgileri okul ve setlerde ö?renebilmeleri, TV kanallarynyn gençleri istihdam etmeleri bu süreci hyzlandyrdy. Kysa filmlerle ilgili yayynlar, yazylar, filmler artty. TV kanallarynda yayynlanan en saf ve katyksyz kysa film programlardan birini de TV Net televizyonunda ben yapyyorum. Raiting arttyrmak için programa ilgili ilgisiz ?eyler katmyyoruz. Kysa filmle ba?lyyor, kysa filmle bitiyor. Gösterdi?imiz kysa filmin telifini de ödüyoruz. Kysacasy Kysa Film Türkiye’de Rönesans’yny ya?yyor.

Her ?ey güllük gülistanlyk gibi…

Aslyna bakarsanyz benim bu konuda keyfim çok yerinde. Ama bir ?ikâyetim var, o da ?u; Bu i? çok ticari olmaya ba?lady. Ticari sinema biraz olsun. Ama sakin, a?yr akan hikâyeler, filmler de olsun. Bize bir ?eyler anlatan, gelece?e bir miras byrakabilece?imiz filmler de yapylsyn.

Yani Kysa Film ciddi anlamda sektörle?ecek mi Türkiye’de?

Bence sorun Kysa filmin sektörle?ip sektörle?ememesi de?il. ?u an kysa filmcilerin kirlenmesiyle kar?y kar?yyayyz. 2000 yylyndan buyana 20’ye yakyn film festivalinde jüri üyesi ya da koordinatör oldum. Kysa film dünyasyndan iki ku?a?y tanyrym. Son yyllarda kysa film çeken arkada?laryn tutumlaryndan memnun de?ilim. Bir zamanlar benim de amatör ruhum vardy, ben de kysa filmciydim. ?öyle bir psikolojiye girdiler; Bakyyorlar ki Türkiye’nin en kydemli kysa film yary?masy; YFSAK. 35 yyldyr düzenleniyor. Ama para vermiyor. Ne dü?ünüyor kysa filmci? Bu yary?maya girilmez, para vermiyor. Düpedüz hamallyk! Öte taraftan yary?manyn altyndan kalkamayacak dandik bir televizyon kanaly. Ama birinciye 8 bin YTL veriyor. Ykinciye 6, üçüncüye 4 bin YTL veriyor. Tabi hemen filmini buraya gönderiyor. Sonra bakyyorsun o yary?ma 6 ay gecikmeyle sonuçlary açyklyyor. Kysa filmcilerde parayy sevme, manevi ödüllere tamah etmeme hali belirdi. Jüri üyeliklerinden biliyorum; Az önce sözünü etti?im ödülü, Fransyz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törende, hocam Rekin Teksoy verdi. Üzerimde yyrtyk bir ceketim vardy. Arkasyndan astary sarkyyor. Bo?azyma bir ?ey dü?ümlendi; ‘Bu benim hayatymyn en önemli günü Hocam’ dedim. O plaket dy?ynda hiçbir ödül vermez YFSAK. Ödül avcysy kysa filmciler türedi. Arkada?y 2004 yylyndaki festivalde bir filmiyle görüyoruz. Ne ho? diyoruz, seyrediyoruz. 2004 yyly boyunca düzenlenen bütün yary?malarda o arkada? yine var! 2005 yylyna giriyoruz, ayny arkada? yine çykyyor kar?ymyza. Paranyn tadyny almy?, ödülün tadyny almy?. 2006 yylyna giriyoruz, ‘son üç yyl içinde çekmi? olmasy kaydyyla’ girilebilen yary?mada yine ayny arkada?y, ayny filmiyle görüyoruz. 2007’de o arkada?ymyz ayny filmle sa?da solda ödül kapma derdinde. 2008’de jüri üyesi oldu?um bir yary?mada dayanamyyorum ve ‘ben artyk bu adamy görmek istemiyorum’ diyorum. Adam ?imdiye kadar 62 bin YTL kazanmy? bu filmle. 8 yary?maya katylmy?. Yakla?yk 10 tane de plaket almy?. Hepsi için söylemiyorum elbette. Ama bu i?in ?öhreti ve parasynyn tadyny almy?laryn neden oldu?u bir kapitalistle?me var. Bu kapitalistle?me ile birlikte de bir kirlenme süreci ya?anyyor. Kysa film, kysa film gibi anla?ylmaly. Kysa film ruhuyla çekilmeli. Ödüllere de öyle bakylmaly. Karde?im seni çok yaralayan bir hikâyen var. Annen ölmü?tür, ya da baban i?lemedi?i bir suçtan ötürü hapse girmi?tir. Bunu filme çekmi?sin. Bu filmi paraya my tahvil edersin? Öyle kysa filmciler var ki, hayatlaryndaki en acy, dramatik olayy filme çekip, daha sonra bunu paraya tahvil ediyorlar. Festivallere katylyp bu filmle para kazanmaya çaly?yyorlar. Bu ki?iler konusunda festival jürilerini mümkün oldu?unca uyaryyorum. Bu arkada? çekti?i filmle yapaca?yny yapty, alaca?y ödülü aldy, ekme?ini yedi. Dolandyrmanyn alemi yok. Filmini daha geni? kitlelere izletmek istiyorsa bir sinema programyna versin. Ya da bir festivale versin, yary?ma dy?y bölümde göstersin. Çünkü onun aldy?y her ekstra ödül, bu i?e ruhunu, gönlünü vermi?, motive edilmeyi bekleyen bir gencin önünü kesiyor. Alaca?y bir ödülle daha anlamly i?ler yapabilecek yeteneklerin önüne bu ?ekilde set çekmi? oluyor. Sen kysa film sektörle?ti mi diye sordun. Bence sektörle?ti bile.

kaynak: sinemasinemadir.com

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum