new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Monday, Sep 8, 2008

Top Secret’ýn yönetmeni Zucker, son filminde baþrolü bir Türk’e verdi.


Bu deðil miydi hayalimiz? Bir Türk, Hollywood’da baþarýlý olsun, ismini duyursun, bizim de göðsümüz kabarsýn. Ýþte bu genç adam, bunu gerçekleþtirdi.

Serdar Burhan Kalsýn 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek 20 milyon dolarlýk bir filmde (American Carol) baþrol oynuyor, ilk defa bir Türk böyle bir þeye imza atýyor. 9 yýldýr Amerika’da yaþayan Kalsýn, Ýstanbul Erkek Lisesi mezunu. Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra, mühendisliðin kendine uygun olmadýðý anlýyor, Amerika’ya gidiyor. New York’ta film, Los Angeles’ta görüntü yönetmenliði eðitimi alýyor ve sonra piyasaya /_np/4849/6374849.jpgdalýyor. O fiziðine güvenip Hollywood’a kapaðý atanlardan deðil. Zaten amacý, oyuncu olmak da deðil. O, bu ülkenin gelmiþ geçmiþ en iyi "hikaye anlatýcýsý" olmak istiyor. Serdar Burhan Kalsýn, bir günde bitecek gibi deðil, yarýn da devam edeceðiz...

Siz kimsiniz?

- Adým Serdar Burhan Kalsýn, 74 Ýstanbul doðumluyum. Varlýklý bir aileden geldim. 25 yaþýna kadar aval aval gezdim, ne yapmak istediðimi bilmiyordum, sonra birden keþfettim ve hayallerimin peþinden Amerika’ya gittim...

Nedir hayaliniz?

- Ben bir "hikaye anlatýcýsý" olmak istiyorum. Ve dünyanýn en güzel hikayelerini anlatmak istiyorum.

Yönetmen yani...

- Evet. Ama güzel hikayeler anlatabilmek için iþi çok iyi bilmeniz gerekiyor, sette yapýlan her iþi. O yüzden þimdi oyunculuk yapýyorum.

Öyle bir söylüyorsunuz ki sanki figüranlýk yapýyorsunuz, siz gittiniz David Zucker’in 20 milyon dolarlýk yeni filminde baþrol oynadýnýz!

- Evet. Adý American Carol. 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek...

Affedersiniz ama bu nasýl oldu? David Zucker, Top Secret, Airplane, Naked Gun gibi filmlerin yönetmeni. Ne münasebetle baþrol oynadýnýz? Neden siz?

- Zucker’le bir reklam çekiminde tanýþtýk, aktörlüðümü çok beðendiðini söyledi, "Gelecek filmimde sana baþrol oynatacaðým" dedi. Herkes sizin gösterdiðiniz tepkiyi gösterdi: "Hollywood palavrasý. Sakýn inanma!" Ama sözünde durdu. Benim bir suçum yok yani.

Bu kadar büyük bir yönetmenin filminde baþrol oynamak sizin için ne ifade ediyor?

- Sürreel geliyor! Çocukken bizim evde, o ilk çýkan Sony Betamax videolardan vardý, sürekli karþýsýna geçer Top Secret’ý izlerdim. O kadar ki, 9 yaþýnda tek kelime Ýngilizce konuþamadýðým halde, filmin her repliðini ezbere bilirdim. Zucker idolümdü! Resmen onun yüzünden bu iþlere bulaþtým ve kadere bak ki þimdi son filminde baþrol oynuyorum.

Bizim þu anda ne yapmamýz gerekiyor: a) Bu ülke seninle gurur duyuyor dememiz b) Hayret etmemiz c) Tebrik etmemiz d) Þüphelenip, bir bit yeniði peþine düþmemiz

- Bir TC vatandaþý olarak, bok atmak sizin anayasal hakkýnýz! Ya da "Bu iþte bir iþ var" deyip ailemin Illuminati baðlantýlarý olup olmadýðýný araþtýrabilirsiniz. Tapýnak Þövalyeleri teorisi bir iþe yaramazsa, masonluðu deneyebilirsiniz ya da beni tebrik edebilirsiniz. Ama etmeseniz de olur. Ýnsanlarýn bilmesini istediðim þu: Olabiliyor aslýnda. Azimle çalýþýrsan, vazgeçmezsen beceriyorsun.

Ne yani! Bir gün Oscar da alabilir misiniz?

- Neden olmasýn? Teknik olarak mümkün. Ama benim kafamdaki planlarýn Oscar’ýn yanýndan geçmesi için 30 seneye ihtiyacým var. Kýsa yoldan da alýnabilir ama o zaman Türkiye’ye geri dönemem. "Midnight Express" tadýnda filmler çekmeye baþlarsam, ödüller daha kolay gelir. O da beni açmaz.

Filmi geriye saralým: Sinemaya nasýl ve ne münasebetle bulaþtýnýz?

- 25 yaþýna kadar Ýstanbul’un altýný üstüne getiren biriydim. Bir yerin adresini "Þu barýn arkasý, þu kulübün eski binasýnýn yaný" diye tarif ederdim. Ýstanbul Erkek’den sonra ÝTÜ’de gýda mühendisliði okudum. Sonra Tayfun Dinçer’in yanýna Set Film’e girdim. Doðru insanlarýn yanýnda iþe baþlamak, çizgimi doðru çizmeme sebep oldu. Kalktým Amerika’ya gittim. New York Üniversitesi Tish School of Arts’ta film okudum. Yetmedi, Los Angeles Film School’da yönetmenlik ve görüntü yönetmenliði eðitimi aldým.

Aileniz peki? Onlar neyin nesi, kimin fesi...

- Babam sýfýr sermayeyle iþ kurmuþ müthiþ bir adam. Muþ’tan geliyor Ýstanbul Üniversitesi’nde iktisat ve gazetecilik okuyor, annem de Ayvalýklý aydýn bir ailenin kýzý. 6 kýz kardeþi var, hepsi de üniversite mezunu. Beyazýt’da üniversitenin kampusunde birbirlerine aþýk olup evleniyorlar. Ben 3 erkek çocuðun en küçüðüyüm. Sorunsuz, rahat bir çocukluk geçirdim.

Pekala babanýzýn iþinde çalýþabilir, þahane bir hayat yaþayabilirdiniz. Derdiniz neydi?

- Kaþýndým diyelim. Anneme sorarsanýz ben delinin tekiyim. Þanslý bir çocuktum. 9 yaþýnda yurtdýþýna çýktým, 17 yaþýna gelmeden de bütün Avrupa’yý gezmiþtim, iki kanallý TRT yýllarýnda, bizim evde neredeyse bütün Avrupa kanallarý vardý. Dolayýsýyla dünya görüþüm erken yaþta geliþti, olaylara farklý bakan biri oldum. Ýstedim ki zor bir iþ yapayým, eðitimini alsan da kolay kolay kimsenin yapamayacaðý bir iþ...

Babanýzýn iþini yüzde 30 büyütmek sizi kesmezdi yani...

- Keserdi ama bu göreceli bir baþarý olurdu. Ben, kimsenin beni tanýmadýðý, en yakýn akrabamýn 2 kýta ve 20.000 km uzakta olduðu ve tüm dünyanýn içinde olmak için can attýðý bir sektörde baþarýlý olmak istedim.

Sinemanýn nesi sizi baþtan çýkarýyor?

- Heyecan verici, büyüleyici ve 100 sene geçse de eskimiyor. Þu anda herhangi bir sinemaya gidip 1910’da çekilmiþ bir filmin 35 milimetre printini bir makineye koysak, o filmi izleyebiliriz, bu olaðanüstü deðil de ne? Bir de tabii milyonlarca insana ulaþabilme, onlarýn hayatlarýna deðebilme meselesi var. Ýki saatlik zaman diliminde, insanlar benliklerini býrakýp seninle bir maceraya çýkýyorlar, bundan daha seksi bir þey düþünemiyorum ben.

Ýyi bir yönetmen olabilmek için gerçekten aktörlük yapmak zorunda mý insan?

- Bence öyle. Ben bir görüntü yönetmeniyim, üstelik piyasadaki her kamerayla çalýþmýþ bir görüntü yönetmeniyim. Ýki filmim Amerika’da vizyona girdi. Ama bunlar yetmez, gerçekten iyi bir yönetmen- prodüktör olmak istiyorsan, evet aktörlük de yapmak zorundasýn.

Amerika’da önce ne öðrendiniz?

- Kýzarmýþ patatesi çok yersen, nefret edersin! Bir de tabii kýzarmýþ patates dersi kadar önemli olmasa da, asla pes etmezsen, azimle çalýþýr sebat edersen, bir de tilki kadar akýllý, kurt kadar güçlü, katýr kadar da çalýþkan olursan kim tutar seni. Ama tabii aldýðýn her nefeste ne olmak istediðini bileceksin. Amerika’nýn o tatlý hayatýna alýþýp, kafasý dumanlý bir yaþama kapýlýp gitmeyeceksin. Ne yazýk ki oraya gelip kendini deðil ama amacýný kaybeden çok Türk var.

Bir de dil meselesi var... Ýngilizce biliyoruz diye geçiniyoruz, gerçekten biliyor muyuz?

- Bildiðini zannedenlerin tamamýna yakýný aslýnda bilmiyor. Ýngilizce’nin anadil olarak konuþulduðu bir ülkede epey bir zaman geçirmemiþseniz, "Orta derecenin üstünde Ýngilizce biliyorum" deyin ama "Ýngilizce biliyorum" demeyin. Yaþlý siyah bir kadýnla telefonda konuþamýyorsanýz, iki genç geyik yaparken araya girip iki espri de siz patlatamýyorsanýz, radyodaki rap þarkýlarý ilk duyduðunuzda yüzde 70’ini anlamýyorsanýz, Ýngilizceniz iyi deðildir. Ama tabii þu var, aksanýnýz kimsenin umurumda deðil. Çünkü orada aksansýz insan yok. Lost dizisindeki Sawyer’in Ýngilizcesi’yle Sayid’in Ýngilizcesi apayrý ama Amerika buna bakmýyor. Önemli olan dile hakim olmanýz ve senaryoda önünüze gelen cümleleri doðru þekilde tonlamanýz...

11 Eylül, Amerika’daki hayatýnýzý nasýl etkiledi?

- Ben California’da yaþýyorum, sokakta pek bir þey hissetmiyorum, hayat eskisi gibi sürüp gidiyor. Ama devletle olan iþler, tam anlamýyla müþteri kaçýrma moduna döndü. En ufak bir kaðýt iþinde bile ayak sürtmeler, "Bir açýk bulur muyuz?" diye ýcýðýna cýcýðýna kadar aramalar, kabus yani. Ama kariyer olarak soruyorsan, kariyerim fevkalade iyi etkilendi. 2. Dünya Savaþý’ndan sonra Alman, Vietnam’dan sonra da Vietkong filmlerinin çekildiðini bildiðim için dedim ki "Þimdi sýra Ortadoðu temalý filmlerde..." Yanýlmamýþým. Sakal uzatmam ile aranan bir aktör olmam ayný zamanlara düþer!

AMERÝKA’DA BÝR TÜRK STAR OLABÝLÝR MÝ?

Çok zor. Amerika’da 36 milyon siyah Amerikalý ve 45 milyon Latin Amerika kökenli (Hispanik) var. Tam da bu yüzden filmlerde siyah cumhurbaþkaný ya da Hispanik belediye baþkaný tiplemelerine rastlýyoruz. Her þeyin bir sebebi, pazarý ve alýcýsý var. Henüz bir Türk star olamaz çünkü sadece 100 bin Türk yaþýyor Amerika’da. Doðru dürüst bir pazar yok yani.

Hollywood diyor ki: Sen önce kendini oyna!

Siz Ortadoðu temalý filmlerde mi yönetmenlerin akýllarýna geliyorsunuz? Yani sadece Afgan rollerinde mi sizi izleyebileceðiz.

- Amerika’da etnik azýnlýða ait olan aktörler, ilk baþta kendi orijinlerine yakýn rollerde kendilerini kanýtlýyorlar, ondan sonra "blockbuster" denen büyük filmlerde rol alabiliyorlar. Yani Hollywood diyor ki: "Sen önce kendini oyna. Bana bir filmi baþýndan sonuna kadar taþýyabilecek iyi bir aktör olduðunu kanýtla, ondan sonra ben sana etnik yapýn dýþýnda roller vereyim." Etnik kökeni beyaz olmayan büyük aktörlere bakýn, hepsi kariyerlerine etnik yapýlarýna yakýn roller oynayarak baþlamýþlardýr. Sanýrým bir tek Türkiye’de kendini kanýtlamamýþ aktörlere zart diye baþ rol veriyorlar. Bu tabii 3 aylýðýna Amerika’ya tatile gelen ya da sevgilisiyle Hollywood’da takýlýp geri dönen Türk oyuncularýn neden baþarýsýz olduðunu da açýklýyor. Burada hiçbir þey küt diye olmuyor...

Öyleyse sizin þimdilik bir romantik komedide baþrol oynama þansýnýz yok...

- Romantik komedi, Amerika’da tam bir formül filmidir. Amerikalý çiftler, cuma akþamý yemekten sonra gidip izlesinler diye çekilir. Formül bellidir: Aþýk olunur, sonra ayrýlýrlar son sahnede biri piþman olur, yeniden bir araya gelirler. Sýradan Amerikalý, ne zaman 90 dakika bir Türk’ü görmek ve ona aþýk olmuþ bir Amerikalý kýzý seyretmek isterse, ben de o zaman bir romantik komedide esas oðlaný oynayabilirim. Yakýn zamanda da böyle bir þeyin mümkün olabileceðini zannetmiyorum.

Gerçekten herkes aktör olup kapaðý Hollywood’a mý atmak istiyor?

- Aynen öyle. Amerika’nýn nüfusu 300 milyon. Neredeyse lise ve üniversitelerin "En güzel kýz ve erkek" seçilmiþ bütün öðrencileri, hayatlarýnýn en az 3- 4 senesini Los Angeles’ta þanslarýný deneyerek geçiriyorlar. Þehirde her gün 300 bine yakýn aktör rol kapmak için kendini paralýyor. Her gelen 100 aktörden sadece biri, para kazanacaðý bir rol kapabiliyor. Yine o 100 taneden sadece biri, eline böyle bir fýrsatý ikinci kez geçirebiliyor. Ve yine o 100 kiþiden sadece 5’i hayatýnýn geri kalanýný film iþinden kazanabiliyor. Zor yani.

Bir an durup, "Manyak mýyým Hollywood’da iþim ne?" dediðiniz olmuyor mu?

- Hemen hemen her sabah!

Peki bu 9 yýl içinde ne bedeller ödediniz?

- Ooooo bitmedi ki, hálá ödüyorum. Amcamý kaybettim, gelemedim. Annem saðlýk sorunlarý yaþamýþ, ölümlerden dönmüþ, benim haberim bile olmadý, saklamýþlar. Ýhtiyaçlarý olduðunda sevdiklerimin yanýnda olamadým yani. Yeðenlerim bensiz büyüdü. Þu an bekar olmam da muhtemelen bu yüzden. Baþka? Fener’in 4 þampiyonluðunu kaçýrdým, 6-0 galip geldiðimiz maçý izleyemedim, daha ne olsun!

Sevgili yok mu sevgili...

- Amerikalý sevgililerim oldu, Türk de oldu, yürütemedik. Bu sektörde düzenli bir iliþki yürütmek zor.

Yalnýz mý yaþýyorsunuz?

- Amerika’da evet. Burada ailem býrakmýyor, onlarlayým. Neden sordun? Bana yakýþtýrdýðýn biri mi var?

Anladýk iyi bir görüntü yönetmenisiniz, iyi de bir oyuncusunuz ama bir kadýn sizi neden beðensin?

- Þoförlere, garsonlara, temizlikçilere insan gibi davranýrým. Hatam olursa özür dilerim. Sýnýf ayrýmýna inanmam. Ýyi kalpliyim. Güldürürüm bir de... Yetmez mi?

Bugüne kadar hangi yönetmenlerle ve oyuncularla çalýþtýnýz?

Steven Baldwin, Eric Roberts, Kelsey Grammer, Leslie Nielsen, Tom Hanks, F Gary Gray, Steven Spielberg, David Zucker, John Travolta, Heather Locklear, Vince Vaughn, Harvey Keitel, Dwayne Johnson, Al Pacino, John Voight, Gary Busey... Bunlar çalýþtýklarým. Bir de tanýþtýklarým var ki görgüsüzlük olacak, onlarý söylemeyeyim!

GÖRÜNTÜ YÖNETMENÝYDÝ AKTÖR OLDU NÝHAÝ AMACI DA PRODÜKTÖR-YÖNETMEN OLMAK

Amaç yönetmenlik olunca, sette yapýlan her iþi bilmeniz lazým. Ne kadar bilirseniz çalýþtýrdýðýnýz adamlarýn maymunu olma ihtimaliniz o kadar azalýr. Ben de bu mantýkla kendimi senaryo, montaj, ses ve görüntü yönetmenliðinde geliþtirdim. Bir tek "Artýk onu da yaparsam ballý kaymak olur!" diyebileceðim aktörlük kalmýþtý, onu da yapýyorum þimdi. Film çekerken en temel malzemeniz oyuncular, oyuncularý yönetemeden yönetmen olamazsýnýz. Esasen olursunuz da, bizim saðda solda gördüðümüz rezil filmlerin yönetmenleri gibi olursunuz. Ya da çok iyi bir aktörün rezil performans sergilediði filmler vardýr, o zavallýnýn talihsizliði de boktan bir yönetmenin elinde düþmüþ olmasýdýr.

AMERÝKA’DA BAÞARMAK ÝÇÝN

Þans kapýný çalana kadar çalýþmak, çalýþmak, çalýþmak. Þans geldiðinde de hazýr olmak. En az çalýþmak kadar önemli bir þey var: Sevimli olmak. Çok ciddiydim. Sevimliysen, iþi senden daha fazla bilen sevimsizi gönderip, seni alýyorlar. Yani neymiþ? Asabi olma, ne kadar yorgun olursan ol mutluluk saç, insanlarla iyi geçin! Kimse 18 saat boyunca çalýþtýðý bir yerde asýk suratlý, nemrut birini istemiyor. Ha bir de aklýn billur ve berrak olacak ve amacýnýn ne olduðunu unutmadan çalýþacaksýn.

kaynak: hürriyet


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password