new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Monday, Sep 8, 2008

Top Secret’yn yönetmeni Zucker, son filminde ba?rolü bir Türk’e verdi.


Bu de?il miydi hayalimiz? Bir Türk, Hollywood’da ba?aryly olsun, ismini duyursun, bizim de gö?sümüz kabarsyn. Y?te bu genç adam, bunu gerçekle?tirdi.

Serdar Burhan Kalsyn 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek 20 milyon dolarlyk bir filmde (American Carol) ba?rol oynuyor, ilk defa bir Türk böyle bir ?eye imza atyyor. 9 yyldyr Amerika’da ya?ayan Kalsyn, Ystanbul Erkek Lisesi mezunu. Ystanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra, mühendisli?in kendine uygun olmady?y anlyyor, Amerika’ya gidiyor. New York’ta film, Los Angeles’ta görüntü yönetmenli?i e?itimi alyyor ve sonra piyasaya /_np/4849/6374849.jpgdalyyor. O fizi?ine güvenip Hollywood’a kapa?y atanlardan de?il. Zaten amacy, oyuncu olmak da de?il. O, bu ülkenin gelmi? geçmi? en iyi "hikaye anlatycysy" olmak istiyor. Serdar Burhan Kalsyn, bir günde bitecek gibi de?il, yaryn da devam edece?iz...

Siz kimsiniz?

- Adym Serdar Burhan Kalsyn, 74 Ystanbul do?umluyum. Varlykly bir aileden geldim. 25 ya?yna kadar aval aval gezdim, ne yapmak istedi?imi bilmiyordum, sonra birden ke?fettim ve hayallerimin pe?inden Amerika’ya gittim...

Nedir hayaliniz?

- Ben bir "hikaye anlatycysy" olmak istiyorum. Ve dünyanyn en güzel hikayelerini anlatmak istiyorum.

Yönetmen yani...

- Evet. Ama güzel hikayeler anlatabilmek için i?i çok iyi bilmeniz gerekiyor, sette yapylan her i?i. O yüzden ?imdi oyunculuk yapyyorum.

Öyle bir söylüyorsunuz ki sanki figüranlyk yapyyorsunuz, siz gittiniz David Zucker’in 20 milyon dolarlyk yeni filminde ba?rol oynadynyz!

- Evet. Ady American Carol. 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek...

Affedersiniz ama bu nasyl oldu? David Zucker, Top Secret, Airplane, Naked Gun gibi filmlerin yönetmeni. Ne münasebetle ba?rol oynadynyz? Neden siz?

- Zucker’le bir reklam çekiminde tany?tyk, aktörlü?ümü çok be?endi?ini söyledi, "Gelecek filmimde sana ba?rol oynataca?ym" dedi. Herkes sizin gösterdi?iniz tepkiyi gösterdi: "Hollywood palavrasy. Sakyn inanma!" Ama sözünde durdu. Benim bir suçum yok yani.

Bu kadar büyük bir yönetmenin filminde ba?rol oynamak sizin için ne ifade ediyor?

- Sürreel geliyor! Çocukken bizim evde, o ilk çykan Sony Betamax videolardan vardy, sürekli kar?ysyna geçer Top Secret’y izlerdim. O kadar ki, 9 ya?ynda tek kelime Yngilizce konu?amady?ym halde, filmin her repli?ini ezbere bilirdim. Zucker idolümdü! Resmen onun yüzünden bu i?lere bula?tym ve kadere bak ki ?imdi son filminde ba?rol oynuyorum.

Bizim ?u anda ne yapmamyz gerekiyor: a) Bu ülke seninle gurur duyuyor dememiz b) Hayret etmemiz c) Tebrik etmemiz d) ?üphelenip, bir bit yeni?i pe?ine dü?memiz

- Bir TC vatanda?y olarak, bok atmak sizin anayasal hakkynyz! Ya da "Bu i?te bir i? var" deyip ailemin Illuminati ba?lantylary olup olmady?yny ara?tyrabilirsiniz. Tapynak ?övalyeleri teorisi bir i?e yaramazsa, masonlu?u deneyebilirsiniz ya da beni tebrik edebilirsiniz. Ama etmeseniz de olur. Ynsanlaryn bilmesini istedi?im ?u: Olabiliyor aslynda. Azimle çaly?yrsan, vazgeçmezsen beceriyorsun.

Ne yani! Bir gün Oscar da alabilir misiniz?

- Neden olmasyn? Teknik olarak mümkün. Ama benim kafamdaki planlaryn Oscar’yn yanyndan geçmesi için 30 seneye ihtiyacym var. Kysa yoldan da alynabilir ama o zaman Türkiye’ye geri dönemem. "Midnight Express" tadynda filmler çekmeye ba?larsam, ödüller daha kolay gelir. O da beni açmaz.

Filmi geriye saralym: Sinemaya nasyl ve ne münasebetle bula?tynyz?

- 25 ya?yna kadar Ystanbul’un altyny üstüne getiren biriydim. Bir yerin adresini "?u baryn arkasy, ?u kulübün eski binasynyn yany" diye tarif ederdim. Ystanbul Erkek’den sonra YTܒde gyda mühendisli?i okudum. Sonra Tayfun Dinçer’in yanyna Set Film’e girdim. Do?ru insanlaryn yanynda i?e ba?lamak, çizgimi do?ru çizmeme sebep oldu. Kalktym Amerika’ya gittim. New York Üniversitesi Tish School of Arts’ta film okudum. Yetmedi, Los Angeles Film School’da yönetmenlik ve görüntü yönetmenli?i e?itimi aldym.

Aileniz peki? Onlar neyin nesi, kimin fesi...

- Babam syfyr sermayeyle i? kurmu? müthi? bir adam. Mu?’tan geliyor Ystanbul Üniversitesi’nde iktisat ve gazetecilik okuyor, annem de Ayvalykly aydyn bir ailenin kyzy. 6 kyz karde?i var, hepsi de üniversite mezunu. Beyazyt’da üniversitenin kampusunde birbirlerine a?yk olup evleniyorlar. Ben 3 erkek çocu?un en küçü?üyüm. Sorunsuz, rahat bir çocukluk geçirdim.

Pekala babanyzyn i?inde çaly?abilir, ?ahane bir hayat ya?ayabilirdiniz. Derdiniz neydi?

- Ka?yndym diyelim. Anneme sorarsanyz ben delinin tekiyim. ?ansly bir çocuktum. 9 ya?ynda yurtdy?yna çyktym, 17 ya?yna gelmeden de bütün Avrupa’yy gezmi?tim, iki kanally TRT yyllarynda, bizim evde neredeyse bütün Avrupa kanallary vardy. Dolayysyyla dünya görü?üm erken ya?ta geli?ti, olaylara farkly bakan biri oldum. Ystedim ki zor bir i? yapayym, e?itimini alsan da kolay kolay kimsenin yapamayaca?y bir i?...

Babanyzyn i?ini yüzde 30 büyütmek sizi kesmezdi yani...

- Keserdi ama bu göreceli bir ba?ary olurdu. Ben, kimsenin beni tanymady?y, en yakyn akrabamyn 2 kyta ve 20.000 km uzakta oldu?u ve tüm dünyanyn içinde olmak için can atty?y bir sektörde ba?aryly olmak istedim.

Sinemanyn nesi sizi ba?tan çykaryyor?

- Heyecan verici, büyüleyici ve 100 sene geçse de eskimiyor. ?u anda herhangi bir sinemaya gidip 1910’da çekilmi? bir filmin 35 milimetre printini bir makineye koysak, o filmi izleyebiliriz, bu ola?anüstü de?il de ne? Bir de tabii milyonlarca insana ula?abilme, onlaryn hayatlaryna de?ebilme meselesi var. Yki saatlik zaman diliminde, insanlar benliklerini byrakyp seninle bir maceraya çykyyorlar, bundan daha seksi bir ?ey dü?ünemiyorum ben.

Yyi bir yönetmen olabilmek için gerçekten aktörlük yapmak zorunda my insan?

- Bence öyle. Ben bir görüntü yönetmeniyim, üstelik piyasadaki her kamerayla çaly?my? bir görüntü yönetmeniyim. Yki filmim Amerika’da vizyona girdi. Ama bunlar yetmez, gerçekten iyi bir yönetmen- prodüktör olmak istiyorsan, evet aktörlük de yapmak zorundasyn.

Amerika’da önce ne ö?rendiniz?

- Kyzarmy? patatesi çok yersen, nefret edersin! Bir de tabii kyzarmy? patates dersi kadar önemli olmasa da, asla pes etmezsen, azimle çaly?yr sebat edersen, bir de tilki kadar akylly, kurt kadar güçlü, katyr kadar da çaly?kan olursan kim tutar seni. Ama tabii aldy?yn her nefeste ne olmak istedi?ini bileceksin. Amerika’nyn o tatly hayatyna aly?yp, kafasy dumanly bir ya?ama kapylyp gitmeyeceksin. Ne yazyk ki oraya gelip kendini de?il ama amacyny kaybeden çok Türk var.

Bir de dil meselesi var... Yngilizce biliyoruz diye geçiniyoruz, gerçekten biliyor muyuz?

- Bildi?ini zannedenlerin tamamyna yakyny aslynda bilmiyor. Yngilizce’nin anadil olarak konu?uldu?u bir ülkede epey bir zaman geçirmemi?seniz, "Orta derecenin üstünde Yngilizce biliyorum" deyin ama "Yngilizce biliyorum" demeyin. Ya?ly siyah bir kadynla telefonda konu?amyyorsanyz, iki genç geyik yaparken araya girip iki espri de siz patlatamyyorsanyz, radyodaki rap ?arkylary ilk duydu?unuzda yüzde 70’ini anlamyyorsanyz, Yngilizceniz iyi de?ildir. Ama tabii ?u var, aksanynyz kimsenin umurumda de?il. Çünkü orada aksansyz insan yok. Lost dizisindeki Sawyer’in Yngilizcesi’yle Sayid’in Yngilizcesi apayry ama Amerika buna bakmyyor. Önemli olan dile hakim olmanyz ve senaryoda önünüze gelen cümleleri do?ru ?ekilde tonlamanyz...

11 Eylül, Amerika’daki hayatynyzy nasyl etkiledi?

- Ben California’da ya?yyorum, sokakta pek bir ?ey hissetmiyorum, hayat eskisi gibi sürüp gidiyor. Ama devletle olan i?ler, tam anlamyyla mü?teri kaçyrma moduna döndü. En ufak bir ka?yt i?inde bile ayak sürtmeler, "Bir açyk bulur muyuz?" diye ycy?yna cycy?yna kadar aramalar, kabus yani. Ama kariyer olarak soruyorsan, kariyerim fevkalade iyi etkilendi. 2. Dünya Sava?y’ndan sonra Alman, Vietnam’dan sonra da Vietkong filmlerinin çekildi?ini bildi?im için dedim ki "?imdi syra Ortado?u temaly filmlerde..." Yanylmamy?ym. Sakal uzatmam ile aranan bir aktör olmam ayny zamanlara dü?er!

AMERYKA’DA BYR TÜRK STAR OLABYLYR MY?

Çok zor. Amerika’da 36 milyon siyah Amerikaly ve 45 milyon Latin Amerika kökenli (Hispanik) var. Tam da bu yüzden filmlerde siyah cumhurba?kany ya da Hispanik belediye ba?kany tiplemelerine rastlyyoruz. Her ?eyin bir sebebi, pazary ve alycysy var. Henüz bir Türk star olamaz çünkü sadece 100 bin Türk ya?yyor Amerika’da. Do?ru dürüst bir pazar yok yani.

Hollywood diyor ki: Sen önce kendini oyna!

Siz Ortado?u temaly filmlerde mi yönetmenlerin akyllaryna geliyorsunuz? Yani sadece Afgan rollerinde mi sizi izleyebilece?iz.

- Amerika’da etnik azynly?a ait olan aktörler, ilk ba?ta kendi orijinlerine yakyn rollerde kendilerini kanytlyyorlar, ondan sonra "blockbuster" denen büyük filmlerde rol alabiliyorlar. Yani Hollywood diyor ki: "Sen önce kendini oyna. Bana bir filmi ba?yndan sonuna kadar ta?yyabilecek iyi bir aktör oldu?unu kanytla, ondan sonra ben sana etnik yapyn dy?ynda roller vereyim." Etnik kökeni beyaz olmayan büyük aktörlere bakyn, hepsi kariyerlerine etnik yapylaryna yakyn roller oynayarak ba?lamy?lardyr. Sanyrym bir tek Türkiye’de kendini kanytlamamy? aktörlere zart diye ba? rol veriyorlar. Bu tabii 3 ayly?yna Amerika’ya tatile gelen ya da sevgilisiyle Hollywood’da takylyp geri dönen Türk oyuncularyn neden ba?arysyz oldu?unu da açyklyyor. Burada hiçbir ?ey küt diye olmuyor...

Öyleyse sizin ?imdilik bir romantik komedide ba?rol oynama ?ansynyz yok...

- Romantik komedi, Amerika’da tam bir formül filmidir. Amerikaly çiftler, cuma ak?amy yemekten sonra gidip izlesinler diye çekilir. Formül bellidir: A?yk olunur, sonra ayrylyrlar son sahnede biri pi?man olur, yeniden bir araya gelirler. Syradan Amerikaly, ne zaman 90 dakika bir Türk’ü görmek ve ona a?yk olmu? bir Amerikaly kyzy seyretmek isterse, ben de o zaman bir romantik komedide esas o?lany oynayabilirim. Yakyn zamanda da böyle bir ?eyin mümkün olabilece?ini zannetmiyorum.

Gerçekten herkes aktör olup kapa?y Hollywood’a my atmak istiyor?

- Aynen öyle. Amerika’nyn nüfusu 300 milyon. Neredeyse lise ve üniversitelerin "En güzel kyz ve erkek" seçilmi? bütün ö?rencileri, hayatlarynyn en az 3- 4 senesini Los Angeles’ta ?anslaryny deneyerek geçiriyorlar. ?ehirde her gün 300 bine yakyn aktör rol kapmak için kendini paralyyor. Her gelen 100 aktörden sadece biri, para kazanaca?y bir rol kapabiliyor. Yine o 100 taneden sadece biri, eline böyle bir fyrsaty ikinci kez geçirebiliyor. Ve yine o 100 ki?iden sadece 5’i hayatynyn geri kalanyny film i?inden kazanabiliyor. Zor yani.

Bir an durup, "Manyak myyym Hollywood’da i?im ne?" dedi?iniz olmuyor mu?

- Hemen hemen her sabah!

Peki bu 9 yyl içinde ne bedeller ödediniz?

- Ooooo bitmedi ki, hálá ödüyorum. Amcamy kaybettim, gelemedim. Annem sa?lyk sorunlary ya?amy?, ölümlerden dönmü?, benim haberim bile olmady, saklamy?lar. Yhtiyaçlary oldu?unda sevdiklerimin yanynda olamadym yani. Ye?enlerim bensiz büyüdü. ?u an bekar olmam da muhtemelen bu yüzden. Ba?ka? Fener’in 4 ?ampiyonlu?unu kaçyrdym, 6-0 galip geldi?imiz maçy izleyemedim, daha ne olsun!

Sevgili yok mu sevgili...

- Amerikaly sevgililerim oldu, Türk de oldu, yürütemedik. Bu sektörde düzenli bir ili?ki yürütmek zor.

Yalnyz my ya?yyorsunuz?

- Amerika’da evet. Burada ailem byrakmyyor, onlarlayym. Neden sordun? Bana yaky?tyrdy?yn biri mi var?

Anladyk iyi bir görüntü yönetmenisiniz, iyi de bir oyuncusunuz ama bir kadyn sizi neden be?ensin?

- ?oförlere, garsonlara, temizlikçilere insan gibi davranyrym. Hatam olursa özür dilerim. Synyf ayrymyna inanmam. Yyi kalpliyim. Güldürürüm bir de... Yetmez mi?

Bugüne kadar hangi yönetmenlerle ve oyuncularla çaly?tynyz?

Steven Baldwin, Eric Roberts, Kelsey Grammer, Leslie Nielsen, Tom Hanks, F Gary Gray, Steven Spielberg, David Zucker, John Travolta, Heather Locklear, Vince Vaughn, Harvey Keitel, Dwayne Johnson, Al Pacino, John Voight, Gary Busey... Bunlar çaly?tyklarym. Bir de tany?tyklarym var ki görgüsüzlük olacak, onlary söylemeyeyim!

GÖRÜNTÜ YÖNETMENYYDY AKTÖR OLDU NYHAY AMACI DA PRODÜKTÖR-YÖNETMEN OLMAK

Amaç yönetmenlik olunca, sette yapylan her i?i bilmeniz lazym. Ne kadar bilirseniz çaly?tyrdy?ynyz adamlaryn maymunu olma ihtimaliniz o kadar azalyr. Ben de bu mantykla kendimi senaryo, montaj, ses ve görüntü yönetmenli?inde geli?tirdim. Bir tek "Artyk onu da yaparsam bally kaymak olur!" diyebilece?im aktörlük kalmy?ty, onu da yapyyorum ?imdi. Film çekerken en temel malzemeniz oyuncular, oyunculary yönetemeden yönetmen olamazsynyz. Esasen olursunuz da, bizim sa?da solda gördü?ümüz rezil filmlerin yönetmenleri gibi olursunuz. Ya da çok iyi bir aktörün rezil performans sergiledi?i filmler vardyr, o zavallynyn talihsizli?i de boktan bir yönetmenin elinde dü?mü? olmasydyr.

AMERYKA’DA BA?ARMAK YÇYN

?ans kapyny çalana kadar çaly?mak, çaly?mak, çaly?mak. ?ans geldi?inde de hazyr olmak. En az çaly?mak kadar önemli bir ?ey var: Sevimli olmak. Çok ciddiydim. Sevimliysen, i?i senden daha fazla bilen sevimsizi gönderip, seni alyyorlar. Yani neymi?? Asabi olma, ne kadar yorgun olursan ol mutluluk saç, insanlarla iyi geçin! Kimse 18 saat boyunca çaly?ty?y bir yerde asyk suratly, nemrut birini istemiyor. Ha bir de aklyn billur ve berrak olacak ve amacynyn ne oldu?unu unutmadan çaly?acaksyn.

kaynak: hürriyet


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password