new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

2010 Ystanbul Loot

Wednesday, Oct 21, 2009

Ystanbul 2010 kültür de?il ya?ma ba?kenti! Hangi gazeteci ve yazarlar ajanstan nasiplendi?

'Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti' için kurulan ajansa yapylan 1595 ayry ba?vuru ve onayyn belgelerini ele geçirdi. AKB'nin onaylady?y projeler için milyonlarca lira da?ytyldy?y ortaya çykty.

“Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy”nyn (AKB) dev bir kamu kurulu?una dönü?tü?ü ileri sürülüyor. Avrupa Birli?i Konseyi’nin, 2006 yylynda,Ystanbul’u 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti seçmesiyle olu?turulan, kesilen vergiler ve çe?itli ödeneklerle devasa bir bütçeye sahip olan ajansta, “Jüri” konumundaki yöneticiler, kendilerine ve yakynlaryna ait projeleri onaylayyp milyonlarca liranyn altyna imza atmakla suçlanyyor. Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk’a, “Masumiyet Müzesi” projesi için verilen deste?in de 754 bin 500 TL oldu?u ortaya çykty.

10 BYN DOLAR ABD’YE

Yine 2010 kapsamynda, 2 camiye 4 milyon 550 bin TL’lik haly alynmasyna karar verildi. Ayryca AKB, Ystanbul 2010 çaly?malary kapsamynda, ABD’de bulunan ve Fethullah Gülen cemaatine yakynly?yyla bilinen, Chicago Türk Amerikan Toplulu?u’nun yapaca?y Türk Dünyasy Festivali’ne de “bronz sponsor” oldu ve 10 bin dolar ödedi.

Ystanbul 2010 çaly?malary üzerinde uzun süredir tarty?malar ya?anyrken, AKB Yürütme Kurulu Ba?kany Nuri Çolako?lu istifa etmi?, yerine plastik sanayiinin önde gelen isimlerinden ?ekib Avdaviç atanmy?ty. Gazete HABERTÜRK, Ystanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy’nyn aldy?y pek çok karara ve onaylanmy? ya da onaylanmamy? projelere ula?ty. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un son kitaby “Masumiyet Müzesi” büyük bir kampanyayla geçen yyl okurlarla bulu?mu?tu. Yazar Pamuk, Türkiye’nin ve Avrupa’nyn en çok kazanan yazarlaryndan biri olarak kitabynda öyküsünün anlatyldy?y Beyo?lu Çukurcuma Caddesi’ndeki 24 No’lu eski Brukner Apartmany’ny satyn almy? ve müzeye dönü?türmek için Mimar Yhsan Bilgin’le anla?my?ty. Masumiyet Müzesi’nde romanyn kahramany Kemal’in, büyük a?ky Füsun’un hatyrasyny canly tutmak için biriktirdi?i e?yalary ve nesneleri sergilenecek. 60 metrekare taban alany üzerine oturan, 3 katly, 3 cepheli küçük bir apartmandan olu?an müze için Pamuk’un bir vakyf kurup AKB’ye ba?vurarak proje sundu?u ortaya çykty.

AKB, 08.06.2009 tarih ve 2009- 127 nolu kararyyla, “Masumiyet Vakfy adyna, Orhan Pamuk tarafyndan Ajansymyza ba?vurusu yapylan ‘Masumiyet Müzesi’ projesinin Ystanbul 2010 AKB projesi olarak kabulüne, projeye Ajans bütçesinden 754 bin 500 TL tutarynda destek olunmasyna” karar verdi. ?imdi merak edilen, Pamuk’un 180 metrekarelik müzeye 754 bin 500 TL’lik hangi nesne ve e?yalary sy?dyraca?y!

PAMUK’TAN 2. PROJE

Orhan Pamuk’un Ajans 2010’dan beklentisinin sadece “Masumiyet Müzesi”yle ilgili olmady?y, 933 nolu ba?vuru dosyasyyla ortaya çykyyor. Yönetmen Ysmail Sancak, “Orhan Pamuk: Ystanbul Rüyasy” belgesel filmi için Ajans’tan 1 milyon 953 bin 252 TL istiyor ve bu dosya da onay için bekliyor. Bayrak, projenin Orhan Pamuk tarafyndan desteklendi?ini ve yazaryn tüm ar?ivini bu çaly?ma için açaca?yny projesine ekliyor.

‘YSTANBUL 2010’ Y?TAH KABARTIYOR...

AKB, 12.05.2009 tarihinde aldy?y 2009-84 nolu kararyyla, “03-07 Haziran 2009 tarihleri arasynda Ytalya’da gerçekle?ecek ‘Venedik Bineali’ için 2010 AKB projesinin tanytymynyn yapylmasy amacyyla bir resepsiyon verilmesine, 4 bin Euro’yu geçmemek üzere resepsiyon giderlerinin Ajans bütçesi”nden geçmesine karar vermi?ti.

SERT ELE?TYRYLER YAPILDI

Ancak Venedik Bineali’ndeki Türk Pavyonu’nda parasyzlyktan kokteyl yapylamazken, Asya Pavyonu’nda AKB’nin ödene?iyle bu kokteyl yapylmy?ty.

Daha sonra Asya Pavyonu’nun küratörünün Beral Madra oldu?u ortaya çykmasy sanat çevrelerinde sert ele?tirilere neden olmu?tu. “Jüri” konumundaki Madra, Ajans’a 954, 955 ve 956 nolu proje ba?vurulary sundu. Bu projelerin dany?many olarak da Melih Görgün, Erda? Aksel, Ahmet Öktem, Tayfun Erdo?mu? ve Nermin Soyba?yly’nyn isimlerini syralady. Madra’nyn, “Ystanbul ya?yyor ve çaly?yyor” sempozyumu organizasyonu için 438 bin 290 TL, “Ta?ynabilir Sanat / ‘Ysim ?ehir’ Karma Sergisi” açyly?y için 181 bin 100 TL ve “Ystanbul sanat fuarlarynyn ve uluslararasy katylymlarynyn desteklenmesi / Comtemporaly Sanat Fuary” için 178 bin TL’lik proje bütçesi iste?i, Ajans tarafyndan bütünüyle onaylandy. Ayryca “Ystanbul ya?yyor ve çaly?yyor” projesine bütçe açy?y nedeniyle, 23.06.2009 tarih ve 09-255-5 sayyly kararla 186 bin 69 TL ek bütçe çykartyldy.

Madra’nyn akrabalaryndan, Sivil Toplum Enstitüsü’nün deste?iyle kurulan Açyk Radyo’nun kurucularyndan Cem Madra, 937 nolu proje ba?vurusuyla “Sulukule Romanlary”ny anlatan projesi için 98 bin 369 TL, yine Madra’nyn yakynlaryndan Jak Kohen, “Açyk ?ehir 2010” projesi için 163 bin 548 TL istedi ve bu talepler komisyonda bekliyor.

JÜRY MY, YARI?MACI MI?

Uzmanlar burada en önemli sorunun Madra’nyn eserleri de?erlendiren bir jüri üyesi mi, yoksa yary?macy my oldu?una dikkat çekiyor. Bu noktada yöneltilen önemli bir ele?tiri de gelen projeleri de?erlendirmekte sorumlu olan Madra’nyn, bir yandan da kendisine proje üretmesi. Tüm büyük bütçeli projelerin ardynda da Görsel Sanatlar Yönetmeni olarak Beral Madra’nyn bulundu?u ileri sürülüyor. Ajans’yn Görsel Sanatlar Yönetmeni olan Beral Madra, ayny zamanda Radikal Gazetesi’nde yazyyor.

Orhan Pamuk, kitaby için kurdu?u müzeye para istedi

2006 Nobel Edebiyat Ödülü, ‘Ystanbul’un melankolik ruhunu ara?tyrma yolunda, kültürlerin çaty?malary ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulan Orhan Pamuk’a verilmi?ti. Pamuk, ödül töreninde yapty?y konu?mada, “babasynyn bavulu“nu anlatarak büyük alky? almy?, yakla?yk 1.9 milyon TL para ödülünün de sahibi olmu?tu. Masumiyet Müzesi projesi için Ystanbul 2010 Ajansy’ndan 754 bin 500 TL destek alan Pamuk yine yönetmen Ysmail Bayrak’la ajansa sundu?u, “Ystanbul Rüyasy” filmi onaylandy?y takdirde, 1 milyon 953 bin 252 TL daha destek alacak.

Ystanbul 2010, aydynlaryn, gazetecilerin, yazarlaryn da dikkatini çekiyor ve proje üretiyorlar. Yeni ?afak yazary ve eski Marksist Ay?e Böhürler, 17.07.2009 tarih ve 09/259-5 sayyly kararla “Ystanbul’un Syrlary” projesi için, Dany?ma Kurulu üyeli?i de yapty?y AKB’den 210 bin TL bütçe alyyor. Radikal Gazetesi’nin “keskin muhalifi” Yyldyrym Türker, Dilek Gökçin’le birlikte hazyrlady?y, 739 kayyt nolu “Neden Geldim Ystanbul’a” belgeseli projesi için Ajans’tan 896 bin 717 TL bütçe bekliyor.

TALYPO?LU DA TALYP!

Ankaraly gazeteci Tayfun Talipo?lu, 815 kayyt nolu “Ystanbul’da Kadyn Olmak” belgesel projesiyle, 1 milyon 349 bin 570 TL istiyor. Ajans bütçenin yüzde 97’sine onay veriyor ve 1 milyon 295 bin 970 TL ödenek çykyyor. Talipo?lu’nun projesi, Ajans’yn 3 ay öncesi kayytlaryna göre beklemede duruyor.

AKB’den proje alan di?er liberal isimden biri de, ünlü yazar Deniz Türkali. Türkali, 3 yyl önce kaybetti?i e?i, ünlü yönetmen Atyf Yylmaz’la ilgili projeyi Ajans’a sunuyor. Ajans, 30.06.2009 tarih ve 09/256-1 sayyly kararynda “Atyf Yylmaz Stüdyosu” projesini, Ystanbul 2010 AKB projesi olarak kabul ediyor ve projeye 490 bin TL katkyda bulunmaya karar veriyor. Ajans tarafyndan, Türkiye Yazarlar Birli?i’ne, “Ystanbul Edebiyat Mevsimi” projesi için 14.07.2009 tarih ve 09.258-14 nolu kararla, 352 bin TL katkyda bulunuluyor.

KENAN I?IK’A KIRMIZI I?IK

Bu arada bir de kaybeden var: Onun ady da Kenan I?yk. Ba?vuru dosyasyna 1 numaradan giri? yapan ünlü tiyatrocu Kenan I?yk, Ystanbul’un çe?itli tarihsel mekânlarynda “Hüsnü A?k” oyununu sergilemek üzere 1 milyon 625 bin TL’lik proje öneriyor ama bu oyunun ?ehir Tiyatrosu’nda oynandy?y ortaya çykynca, proje hemen rafa kaldyrylyyor.

Gün geçmiyor ki 2010 Ystanbul Avrupa Kültür Ba?kenti Ajansy’nyn çaly?malaryyla ilgili bir tarty?ma çykmasyn. Yktidar kavgalary kadar projelere yapylan itirazlar da yüksek sesle dile getirilmeye ba?landy. Son olay da, yönetmen Mustafa Altyoklar’yn zehir zemberek mektubu.

Yanly? anla?ylmasyn, bütün bunlary kesinlikle ?effaflyk adyna do?ru buluyorum.
Sonuçta alynan vergilerle yürütülüyor i?ler. Kimin nereye ne kadar para verdi?i ve kimin bundan pay aldy?yny bilmek herkesin hakky.

En son yönetmen Mustafa Altyoklar’yn Film Yönetmenleri Derne?i Ba?kany olarak üyelerine gönderdi?i açyklamayy okudum.
2010 Ajansy, yapylacak i?leri 12 Yönetmenlik altynda toplamy?ty biliyorsunuz. Bunlardan biri de Sinema Yönetmenli?i ve Altyoklar da burada Dany?ma Kurulu’nda görev yapyyor.

Sinema Yönetmenli?i projelerinin neler oldu?u ana hatlaryyla açyklanmy? ama bütçeleri belirtilmemi?ti. Bu vesileyle ilk kez 2010 için yapylan film projeleri bütçeleriyle birlikte açyklanmy? oluyor.

Ama Mustafa Altyoklar’yn bir takym itirazlary var. Ve bunlary yüksek sesle diye getiriyor. En fazla tepkiyi de, Hollywood’da film afi?i tasarymcysy olarak çaly?an Emrah Yücel’e. Yücel, çe?itli yönetmenlerin anlataca?y küçük Ystanbul hikayelerinden bir film yapmayy tasarlyyor. Altyoklar, ayryca oklaryny “halkla ili?kilerci” dedi?i Mehmet Çelebi’ye de yolluyor. ABD’de bir PR Ajansy olan Çelebi, Sharon Stone ve Andy Garcia’nyn Kurtlar Vadisi’nde oynamasyny, Christina Aguilera’nyn Var mysyn Yok Musun programy için Türkiye’ye gelmesini ayarlamy?ty.

YUKARIDAN GELEN EMYRLE 40 MYLYON TL

Verdi?imiz tabloda hangi projeye ne kadar bütçe ayryldy?yny inceleyebilirsiniz.
Dany?ma Kurulu bir karar verme organy de?il, projeler hakkynda görü? bildiriyor ve bu görü?ler Artistik Komite’ye sunuluyor. Son karary Yürütme Kurulu veriyor.
Altyoklar bütün bu bilgileri dernek üyelerine aktardyktan sonra sinema projeleriyle ilgili dü?üncelerini ?u ?ekilde dile getiriyor:
“Bugüne kadar Türkiye Sinemasy’na hiçbir katkysy olmamy?, hiçbir sinema filminin yapym, yönetim ya da senaryo üretimi a?amasynda yer almamy? afi?çi Emrah Yücel ve halkla ili?kiler ?irketi sahibi Mehmet Çelebi’nin henüz byrakyn senaryoyu, sinopsisleri dahi olmayan projelerine “yukarydan” gelen emirle toplam 40.000.000 TL destek verilmesini asla kabul etmeyece?imizi bildirdim. Bazy üyelerin afi?çiyle halkla ili?kilercinin Amerika’da iyi lobi yapabileceklerini (ne demekse?) belirtmeleri üzerine itirazym kurulda maalesef yeteri kadar destek bulamady.

Üyesi oldu?um bir kurulda ki tarty?malary sizlere aktardy?ym için üyelikten ihraç edilme ihtimali, ta?ydy?ym sorumlulu?un kar?ysynda tek kelimeyle “anlamsyzdyr”.
Üstelik Dany?ma Kurulu üyeli?i ne maddi, ne manevi, ne de dolayly bir ki?isel çykar pozisyonudur. Neden istifa etmedi?imi soracak olursanyz e?er, cevabym açyktyr: Desteklenmeyi hak eden projelerin haklyly?yny savunmak ve sürece, sinema tarihimiz adyna ?ahit olmak için…
Vergilerimizle olu?turulan bir fondan Amerikan sinemasyna destek verilmesine izin vermeyece?imi ve sizlerden alaca?ym güçle mücadeleye devam edebilece?imi bildirmek ister, keyfiyeti bilginize arz ederim. Mustafa Altyoklar”


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password