new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

James Bond should have been the lead in this film

Saturday, Feb 7, 2009

Vizyondaki bir film nedeniyle yakyn tarihimizin karanlyk ve utanç verici olayyny anymsadyk: 6-7 Eylül 1955. Olayyn vahametini bilmeyenimiz yok. Nasyl oldu?unu da biliyoruz. Peki, olaylaryn üzerindeki James Bond gölgesini görebiliyor muyuz? Bir gerçe?i kabul edelim; sürekli "sonuç"a bakarak olaylary de?erlendiriyoruz. "Sonuç"u ortaya çykaran "nedenler" üzerinde pek durmuyoruz. Gelin, sonucu belli bu acy olayyn nedenleri üzerinde durmaya çaly?alym; yani meseleye bir de ba?ka perspektiften bakalym.

YNGYLTERE, II. Dünya Sava?y’nyn galip ülkelerinden biriydi. Ancak sava?tan zayyf çykty. Sömürgeleri üzerindeki nüfuzunu koruyabildi fakat ba?ymsyzlyk hareketleriyle ba?y dertteydi. ABD’nin de zorlamasyyla sömürgelerinden kysmi olarak çekilme karary aldy. Bunlardan biri de Kybrys’ty.

Kybrys, Ortado?u petrol kaynaklarynyn ve petrol ta?ymacyly?ynyn kav?a?yndaydy.

Yngiltere, petrolünün 2/3’ünü buradan sa?lyyordu. Kendisi için ya?amsal önemdeki enerji kayna?yna ve sömürgelerine bu derece yakyn bir bölgeyi terk etmek istemiyordu. Avrupa, Ortado?u ve Kuzey Afrika’ya yakyn bu stratejik adada, Yngiltere’nin önemli kara, deniz ve hava üsleri de vardy.

Komünist isyany

Kybrys’ta da güçlü bir komünist hareket vardy. Yngiliz sömürgecili?ine kar?y mücadele veriyorlardy. Örne?in; 1931’deki komünist ayaklanmayy Yngilizler güçlükle bastyrmy?ty. Ancak artyk Yngilizler güçsüzdü.

Avrupa ve Balkanlar’da güç kazanan Sovyetler Birli?i, Yunanistan ve Kybrys’taki komünistlerin arkasyndaydy.

Komünistler, Kybrys’ta 1941 yylynda legal "Çaly?an Halkyn Yenile?me Partisi"ni (AKEL) kurdular. Yngiltere, partiyi komünistlerin kurdu?unu biliyordu ama sava? yyllarynda ortak dü?manlary vardy: Naziler!

Sava? sonrasy ittifak da?yldy.

Yunanly komünistler (ELAS) ve Kybrysly komünistler (AKEL), Yngiltere’yi adada istemiyordu. Yngiltere, AKEL’in Yunanistan’daki ELAS gibi silahly mücadele ba?lataca?yndan çekiniyordu.

Üstelik AKEL güçlüydü. Son yerel seçimin tek galibiydi.

Yngilizler bu siyasal gücü bölmek istiyordu.

Yngiliz oyunu

Yngiltere, Kybrys’tan kysmi bir çekilmeyi diplomasi kurnazly?yyla yapacakty: Di?er sömürgelerinde yapty?y gibi askeri üslerini koruyabilmeli; ada üzerindeki siyasi, iktisadi hegemonyasyny sürdürebilmeli ve Kybrys yönetiminin merkezi yine Londra olmalyydy.

Yunanistan ve Türkiye’nin kabul etmedi?i bu plany Yngilizler nasyl hayata geçirecekti? Böl ve yönet siyasetiyle!

Kimleri bölecekti?

Öncelikle Rumlary; komünist ve milliyetçi olarak bölecekti. Kybrys’ta komünistler güçlüydü, bu nedenle hemen güçsüz sa?cylar kuvvetlendirilecekti.

Yngilizler, ardyndan Rumlar ile Türkleri birbirine dü?man edecekti.

Amaç belliydi; Kybrys’y o kadar parçalara bölecekti ki, adadaki hiçbir taraf, artyk Yngiliz egemenli?ini tehdit edecek güçte olamayacakty.

?imdi gelelim konunun Türkiye a?amasyna...

Yunanlylara dü?man oluverdik

Kybrys meselesi Türkiye’nin ne zaman gündemine geldi?

Hatay’y biliyoruz. Musul’u biliyoruz. Peki Kybrys’y?

Hamaseti byrakyp gerçekle yüzle?memiz gerekiyor.

Yngilizlerin çekilme kararyna kadar Türkiye’nin Kybrys diye bir meselesi yoktu.

Yunanlylar için de Ystanbullu Rumlar sorunu yoktu.

O yyllar Türkiye-Yunanistan ili?kileri çok iyiydi.

Öyle ki: 1934 yylynda Venizelos, Nobel Bary? Ödülü’ne Atatürk’ü aday gösterdi.

Türk-Yunan dostlu?u "Ykamet, Ticaret ve Seyrisefain Antla?masy"yla peki?ti; bu antla?ma sonucu on binlerce Yunan vatanda?y Türkiye’ye yerle?ip ticaret yapmaya ba?lady.

Türkiye ve Yunanistan 1951’de NATO’ya el ele tutu?arak girdi. 1952’de Balkan Pakty’nyn olu?turulmasy, iki ülke arasyndaki askeri i?birli?ini güçlendirdi.

1952’de Cumhurba?kany Celal Bayar Yunanistan’y; Kral Pavlos ise Türkiye’yi ziyaret etti. Gümülcine’de Celal Bayar Lisesi açyldy.

Bir ayrynty daha eklemeliyim:

1953 yylyna kadar ne Osmanly’da, ne de Cumhuriyet döneminde Ystanbul’un fethi törenleri hiç yapylmady.

Ne olduysa 1953’te oldu. Demokrat Parti Hükümeti’ne baskylar ba?lady. DP fetih törenlerini yine de mütevazy törenle geçi?tirmek istedi. Bunun üzerine Ystanbul’da olaylar çykty; ma?azasyna Türk bayra?y asmayanlaryn vitrinleri kyryldy.

Yani 1953 dönemeçti...

Yunan dü?manly?y ve Kybrys meselesi Türkiye’nin gündemine birden giriverdi. Hyzla milliyetçi dernekler kuruldu. Basynda ky?kyrtycy haberler yer aldy.

Kybrys meselesinin neden abartyldy?yny anlamady?yny ifade eden ve "Türkiye ile Yunanistan arasynda Kybrys diye bir mesele yoktur" diyen Dy?i?leri Bakany Fuat Köprülü’nün önce yetkileri tyrpanlandy; Kybrys meselesi dy?i?lerinden alynyp Devlet Bakany Fatin Rü?tü Zorlu’ya verildi. Bir süre sonra da Köprülü bakanlyktan alyndy, Zorlu Dy?i?leri Bakany yapyldy.

Kybrys’yn Türkiye için öncelikli mesele olarak görülmesinde Yngiltere’nin parma?y var myydy?

Bilinen Yngilizlerin, Türkiye’nin Kybrys ile yakyndan ilgilenmesini istedi?iydi.

Peki niye?

Yanytyny bulmak için Yunanistan’yn Kybrys politikasyny bilmemiz gerekiyor.

Pasif Türkiye

Yunanistan, iç sava?y bitirip istikrarly siyasal düzene kavu?unca, Yngiltere’den Kybrys’y kendilerine devretmesini istedi. Aksi takdirde meseleyi BM’ye götürecekti.

Yapty da; kendi kaderini tayin hakky talebiyle sorunu 1953’te BM’ye ta?ydy. Mesele artyk uluslararasy boyut kazandy.

Kybrys’yn çözümü Yngiltere’nin inisiyatifinden çykyyordu.

Yngiltere öncelikle sömürgecilik suçlamalaryny zayyflatmak ve sorunu ba?ka bir yöne çekmek için Türkiye’ye ihtiyaç duydu.

Ylk hedef, "Türkiye’yi kendi pasifli?inden uyandyrmakty".

Türkiye’nin gündemine Kybrys meselesinin birdenbire girmesinin bu "uyandyrma servisiyle" ilgisi var myydy?

Sonuçta:

Türkiye, Yunanistan ve Kybrys’ta çykan olaylar, Yngilizlerin i?ine yarady. "Ben olmazsam bu iki ülke birbirini bo?azlar ve komünistler iki ülkeyi de, Kybrys’y da ele geçirir" korkusunu yaydy. En geçerli yol, adada statükonun devam etmesiydi!

Yngilizlerin bu kurnaz ve kanly politikalary sonucu, Yunanistan BM’deki en güçlü destekçisi ABD’yi bile kaybetti. 23 Eylül 1955’te ABD, Kybrys sorununun BM Genel Kurulu’na getirilmesine kar?y çykty.

Bu arada yeni kurulan Ysrail de kendisine sadece 70 mil uzaklyktaki Kybrys’taki statükonun korunmasyndan yana çykty.

Tüm bu süreç sonunda ne oldu biliyor musunuz:

Sömürgeci Yngiltere, masaya her iki tarafy bary?tyrmak isteyen bir hakem rolüyle oturuverdi!

Türkiye’de kimse ya?anan bu kanly süreçte "James Bond’un rolünü" sorgulamady bile...

Ve James Bond Ystanbul’da

YNGYLYZ gizli servis ajany "James Bond" adly karakteri ortaya çykaran yazar Ian Fleming idi.

Popüler edebiyatyn tanynmy? ismi Ian Fleming, ayny zamanda Yngiliz istihbarat örgütü MI6 ajanyydy. Üst düzey görevlere kadar yükseldi.

Ayny zamanda gazetecilik de yapyyordu!

Ian Fleming, nam-y di?er James Bond, 6-7 Eylül gecesi neredeydi biliyor musunuz: Büyük olaylaryn ya?andy?y Beyo?lu Ystiklal Caddesi’nde!

Bu gerçek ortaya çykynca, "Ystanbul’a Interpol toplantysyna katylmak için geldi?ini" söyledi. Toplantyya Yngiltere Deniza?yry Ystihbarat Te?kilaty adyna katylmy?ty. "Deniza?yry" istihbarat alanynyn Kybrys’y da kapsady?yny yazmama gerek yok sanyyorum.

Devam edelim: Interpol toplantysy için Ystanbul’a gelen Fleming toplantyya hiç katylmady. Açyklamasy ?öyleydi: "15 dakika katyldym, sykyldym; seccade almak için dy?ary çykty?ymda olaylar meydana geldi!"

6-7 Eylül olaylarynyn hemen ertesi günü Yngiliz Sunday Times Gazetesi’nde "Ystanbul’da büyük ayaklanma" ba?ly?yyla man?et haber çykty. Haber tümüyle görgü tanykly?yna dayanyyor ve olaylar neredeyse naklen anlatylyyordu.

Haberde imza yoktu.

Haberin üslubu "Gazeteci" Ian Fleming’e benziyordu!

Ve iddiaya göre Fleming Ystanbul’a, Atatürk’ün evinin bombalandy?y Selanik üzerinden gelmi?ti.

Ian Fleming’in olaylarda ne derece rolü var bilinmiyor.

Bilinen; 6-7 Eylül olaylarynyn ardyndan Yngiliz Dy?i?leri Bakanly?y, haber dairesine ?u talimaty verdi: "Basynda Ystanbul’daki 6 Eylül olaylarynda Yngiliz mallarynyn tahrip edilmesi ve Yngilizlerin yaralanmasyyla ilgili haberler özellikle vurgulanmalydyr."

Bu talimat bile gerçek ky?kyrtycylaryn kimler oldu?unu göstermiyor mu?

Peki, Türkiye’de 6-7 Eylül olaylarynyn sorumlusu olarak kimler apar topar cezaevine tykyldy: Aziz Nesin gibi "Komünist Fi?li" 45 aydyn!

Yani dün de bugün de oyun hep ayny:

Alavere dalavere, muhalif aydynlar cezaevine...

Yngiliz Gladio’su i?ba?ynda!

TARYH, 16 Aralyk 1954.

Atina’daki Apoyevmatini Gazetesi, "Artyk Kybryslylaryn silahly mücadeleyi dü?ünmeleri gerekiyor" diye yazdy.

Kybrysly komünistler, "Silahly mücadele emperyalistlerin provokasyonudur" diyerek kar?y çykty.

Ve tarih, 1 Nisan 1955.

Rumlaryn fa?ist örgütü EOKA, bir bildiri yayynlayarak silahly eylemlere ba?vuraca?yny duyurdu.

1955 yyly, Kybrys’taki Yngilizler için de dönemeç oldu.

Yngiliz gizli servisinin Flatcher Flitch gibi ajanlary, 1955’ten itibaren Kybrys’a gelmeye ba?lady.

Keza ayny yyl, Kybrys’taki Yngiliz Hükümeti Valili?i’ne imparatorluk genelkurmay eski ba?kany Mare?al Sir John Harding atandy. Harding "demir yumruklu asker" olarak biliniyordu.

Yngilizler kanly bir oyunu sahneye koymak için uzmanlaryny adaya getirmeye ba?lady.

Keza:

1955’te Yngiltere Sömürgeler Bakanly?y Özel Temsilcisi Philips Tay, polis istihbarat birimi "Special Branch"y kurmak için adaya geldi.

Ayny yyl Sömürge Hükümeti Polis Mekanize Birli?i kuruldu. 1955’teki mevcudu 165 ki?iydi. Bir yyl sonra sayy 600 ki?iye çykaryldy ve polislerin hepsi Kybrys Türkü’ydü. 1958’de sayy 1770’e yükseldi ve bunun 1700’ü Kybrys Türkü’ydü!

Bu tablo gösteriyor ki; Yngilizler Rumlaryn ENOSYS mücadelesine kar?y, Kybrysly Türkleri destekleyecekti.

Dolayysyyla EOKA’nyn hedefinde kim vardy dersiniz: Kybrysly Türk polisler!

Zaten, Türk polisler Abdullah Ali Ryza ve Nihat Pa?a’nyn katledilmeleri, Kybrysly Rumlar ile Kybrysly Türkleri birbirinden kopardy.

Peki, Yngilizler EOKA’nyn terör eylemlerinden habersiz miydi?

Olur mu öyle ?ey? EOKA’nyn lideri Albay Georgios Grivas’yn ?oförü Pashalis Papadopulos bile Yngiliz ajanyydy!

Kybrys’ta terör Yngiliz siyasetinin aracyydy.

Halklary birbirine dü?ürmü?lerdi. Ama bu yeterli de?ildi. Dünya kamuoyunun ilgisini çekecek büyük provokasyonlar lazymdy.

Dönemin Yngiltere Ba?bakany Anthony Eden anylarynda, dünya kamuoyunun, Türk ve Yunanlylaryn uzla?maz iki taraf oldu?unun bilinmesini çok istediklerini yazdy.

Yngiliz diplomatlarynyn, "Ankara’da birkaç ayaklanma çyksa bizim i?imize gelir" dediklerini Kybrys konusunda ara?tyrmalar yapan yazar Robert Holland açy?a çykardy.

Bitmedi.

Üzerindeki gizlilik karary kalkan 19 A?ustos 1954 tarihli Yngiliz belgesinde, Atina Yngiltere Büyükelçisi, Londra’ya bakyn nasyl bir rapor gönderdi:

"Yunan-Türk dostlu?unun kyrylgan oldu?u çok açyk, çok küçük bir ?ok bile yetebilir. Atatürk’ün Selanik’te do?du?u evin duvaryna tebe?irle slogan yazmak gibi önemsiz bir olay bile bir karga?anyn çykmasyna yeter."

6-7 Eylül olaylarynyn, Selanik’te Atatürk’ün evine "sözde" bomba atylmasyyla ba?lady?yny biliyorsunuz de?il mi?

Yani plan hazyrdy.

Zamany bekleniyordu.

Yngiltere, Türkiye ve Yunanistan’y Londra’da üçlü konferansa davet etti. Konferansyn konusu, "Özgür dünyanyn komünizm tehlikesini önleme çabalary açysyndan Kybrys sorunun çözümü"ydü.

Toplanty 29 Temmuz 1955’te gerçekle?ecekti ancak nedense bir ay sonraya ertelendi.

Bu syrada Türkiye’deki bazy gazetelerde, Rumlaryn Türklere kar?y katliam hazyrly?ynda oldu?una dair haberler çykmaya ba?lady. Benzer haberler Yunanistan’da da çykty. Tesadüf müydü?

Bu arada Yngilizler, Türklerle Yunanlylaryn bir uzla?maya varabilece?inden endi?elendi. Çünkü Yunan Dy?i?leri Bakany Stefanopulos, Londra’daki Türk Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü’ye, o güne kadar hep kar?y olduklary Kybrys’taki Türk azynly?yn haklary konusunda uzla?maya hazyr olduklaryny söyledi. Bu Türkiye’nin de iste?iydi. Yngiltere kendisinin dahil edilmedi?i çözümden rahatsyz oldu. Yngiltere Dy?i?leri Bakany MacMillan hemen Dy?i?leri Bakany Fatin Rü?tü Zorlu’yla bulu?tu ve "Türkler görü?lerini konferansyn ba?ynda ne kadar sert koyarsa, kendileri için de, bizim için de o kadar iyi olur" mesajyny verdi.

Ve Zorlu, Türkiye’nin görü?ünü aly?yk olunmayan bir sertlikle ortaya koydu. Yunan delegasyonu ?oke oldu. Zorlu ayny kararlyly?y Türkiye’nin de göstermesini istedi?i ?ifreli telgrafy Ankara’ya çekti.

Ve sonrasy malum...

Bugün 6-7 Eylül olaylaryna sadece "tek pencereden" bakmayy sürdürüyoruz.

Oysa 10 Eylül 1955 günü Atina radyosu ?öyle yorum yapty:

"Yunan-Türk dostlu?unu zedeleyen Ystanbul ve Yzmir’deki olaylar, dü?ündü?ümüz gibi, Yngiliz diplomasi planlarynyn ani biçimde patlak vermesinin ürünü de?ildir; bizzat Yngiliz diplomasisinin planlady?y ve ba?armaya çaly?ty?y bir provokasyondur."

Yunan basyny Atina’daki bombalama eylemini Yngiliz ajanlarynyn yapty?yny yazdy hep.

Sahi o günlerde James Bond’un Ystanbul’da i?i neydi?

kaynak: hurriyet.com.tr


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password