new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

MUSTAFA MISTIK!

Friday, Dec 12, 2008

by Abdullah Gürgün

Can Dündar'yn "Mustafa" filmini görenlerin sayysy bir milyonu a?my?.
Olumlu, olumsuz yazylar, ele?tiriler, övgüler, sövgüler sürüyor.

Dündar filmi yerenlere hemen "Filmi gördün mü?" sorusunu yöneltiyor. O nedenle hemen belirteyim. Ben filmi izledim. Üstelik yyllarca Ysveç Devlet Televizyonu'nda ve Ysveç Devlet Radyosu'nda (Dündar'yn ustasy Mehmet Ali Birand da bizim Brüksel muhabirimizdi) belgeseller yapmy?, halkla ili?kiler, gazetecilik ve film e?itimi almy? bir belgeselci ve gazeteciyim. O nedenle kendimde bu filmin ele?tirisini yapma hakkyny
fazlasyyla görüyorum.

Yine ba?tan söylemeliyim: Yeti?kinlere filmi görün ya da görmeyin demek istemiyorum. Ancak çocuklaryn izlemesini uygun bulmuyorum. Ysveç'te bu filmi 15 ya?yndan küçük çocuklaryn görmesi yasaklanyr. Türkiye'de de çocuklaryn görmesini sakyncaly buluyorum. Nedenini açyklayaca?ym. Elden geldi?ince de üzerinde durulmamy? olan noktalara de?inmeye çaly?aca?ym.

Filmi izledikten sonra Can Dündar'yn kalemini çok ustaca kullandy?y ve film zanaatyny da iyi ö?renmi? oldu?u konusunda ku?kum kalmady. Filmde sözcükler seçilerek ve eksik byrakylarak kullanylmy?. Sözün gerisini dü? gücünüzü kullanarak kafanyzdan tamamlayacaksynyz. Film görüntü sanaty oldu?una göre "bir resim bin sözcü?e bedeldir" diyerek olayy kafanyzda ?ekillendireceksiniz. Dündar amaca uygun mükemmel bir ticari film yapmy?. "Efendim iyi niyetinden ku?kumuz yok AMA ?u hatalary yapmy?" gibi bir yakla?ymy ben ne yazyk ki payla?myyorum. Can Dündar atty?y her adymy bilerek profesyonelce atmy?.

Filmin adyna belgesel deniyor. Bana göre belgesel de?il, kurgu.
Gerçeklerden yararlanylarak yapylan bir kurgu film. Can Dündar fylmde hem belgesel hem de kurgu filminin ögelerinden yararlanmy? Canlandyrmalar yaparak filmi etkili hale getirmi?. ?ekil olarak belgesel kurgu film diyebiliriz. Belgesellerin de ayny zamanda bir kurgu oldu?unu, öznellik ta?ydy?yny unutmayalym. Örne?in bir ki?iyi
pencerenin önüne oturtup konu?turuyorsunuz, yüzü karanlykta görünmez. O zaman adam devlet syrry açyklyyor gibi bir etki yapacaktyr. Bir de adamy güllük gülistanlyk yerde konu?turuyorsunuz. O da ne?eli mutlu bir hava verecektir. Burada açykça yönetmenin öznellli?i belirleyici olmaktadyr. Adam ayny ?eyleri söylese bile etkisi de?i?ecektir.

Di?er bir örnek olarak da kendi sesini kullanmasyny verelim. Can Dündar'yn sesi amacyna uygun bir ses. A?lyyor mu gülüyor mu, ciddi mi de?il mi anla?ylmyyor. Yzleyiciyi uyu?turan bir ton kullanyyor. Yeri geldi?inde alay ediyor ama ciddi sanyyorsunuz. Ya da tersi. ?imdi siz bu filmde söz gelimi tok sesli tiyatrocu Mazlum Kiper'i kullansanyz izleyici co?ar. Mü?fik Kenter'in yumu?ak, mü?fik sesini kullansanyz
Mustafa Kemal'e büyük sevgi duyar. Can Dündar kendi amacyna uygun ses
oynaklyklaryyla okuyor. Sonuçta büyük bir ba?aryyla güvenilmez bir film kahramany yaratylyyor.

Can Dündar zanaatyny usta bir terzi gibi icra etmi?tir. Mü?teriye istedi?i kuma?tan, istedi?i model ve bedenine oturacak giysi yapmak da her babayi?idin i?i de?ildir. Filmi be?enenlere, be?enmeyenlere ve orta yolculara da bakarak mü?terinin kim oldu?unu bulabilirsiniz.

Yakynda Yngilizce alt yazyly ya da dublajly olarak MOUSTAPHA adyyla yurtdy?yna satylyrsa çok be?enilece?ine eminim. Ancak Dündar'y a?yry i?birlikçi bulup alay edenler de çykabilir. Batylynyn hepsinin yalakalardan ho?lanaca?yny
savlamak da aymazlyk olur.

Dündar filminde çok kullanylan bir dramatürgi modelini uygulamy?. Bu model bir devenin üst tarafynyn yandan görünü?üne benzer. Ylk önce devenin ba?yndaki kysa kaviste ilk vuru? yapylyr. Filmin ana fikri/ana çizgisi hakkynda fikir veren kysa çarpycy ilk bölümdür. Sonra olaylar geli?tirilir, çaty?malar, çeli?kilerle heyecan doru?a çykarylyr. Bu doruk devenin hörgücüdür. Sonra çeli?kiler çözülmeye ba?lar, ini?e geçilir, olaylar dinginle?ir ve sona gelinir.

Dündar'yn ilk giri?teki vuru?u korkunçtur. Gerçekten korkunçtur. Bir korku filminin giri?idir. Nasyl?

Mustafa Kemal'in bir a?abeyi üç ya?yndayken ölmü?. Deniz kyyysynda kumsala gömmü?ler. Bir gece rüzgar fyrtyna kumlary uçurmu?. Ortaya çykan bebe?i çakallar yemi?. Bu sahneyi Can Dündar bir Drakula filmi gibi canlandyrmy?. Karanlyk feci bir gecede mezar ba?ynda dolanan çakallar… Ve bu resimlerin üstünde a?lar gibi konu?an titrek bir Can Dündar sesi…

Drakula'da Türkleri kazy?a oturtan Kazykly Voyvoda'dan esinlenerek yaratylan bir kahramandyr. ?imdi de Mare?al Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ten esinlenerek yapylan MUSTAFA adly korku filmini izliyorsunuz. "Mustafa" da daha bir dinsel içerik var. "Kemal" ise devrimcidir (Devrimci önderlerden Mihri Belli de Yunan iç sava?ynda
do?al olarak Kapetan Kemal kod adyyla anylyyordu).

Filmi izleyen çocuklar bu sahneden korkmazlar my?

?imdi bu ilk vuru?un filmin içeri?i için verdi?i mesaj nedir? "Bu aile u?ursuz, lanetlenmi? bir ailedir!" Öyle mi?

Böyle bir olay olmu? mudur? Hiç mezar kazacak yer kalmady da o sahile mi kazdylar? Rüzgar nasyl o topraklary kaldyrmy? atmy?? Çakallar sahile inerler mi? Bunlary ben bilmiyorum ama bildi?im bir ?ey var:
Kendini bilen hiçbir gazeteci ya da belgeselci böyle bir olay olmu?sa bile bunu koymaz. Neden koymaz? Çünkü hiçbir etik anlayy?a uymaz…

Kendinizi o ailenin yerine koyun. Çocu?unuzu mezarynda çakallar yiyor. Bunu göstermek delikanlyly?a da uymaz, insanly?a da. En hafif deyimiyle ayyptyr, utanmazlyktyr. Buna" belden a?a?y vurmak" da diyebiliriz.

Can Dündar sesini titreterek anlatmaya devam ediyor. Mustafacyk bu öyküyü dinleyerek büyümü?, kendini çok yalnyz hissetti?i için kendisine ayry bir yuvacyk yapmy?. Hep oraya sy?ynyrmy?. Aklyma çocuklu?umda evimizin arkasyndaki bo?lu?u kendi mekanym olarak kullandy?ym geldi. Duvarlara a?aç dallaryndan, tahtalardan yapty?ym oyuncaklary, tabanca ve tüfekleri dizdi?imi anymsyyorum. Evcilik de oynardyk. Ama Mustafa yalnyz ve bunalymly çocuk oldu?u için evden kaçyp sy?ynyyormu? oyuncak evine.

Sonra dayysynyn oraya göçmü?ler. Orada dayysynyn tarlasynda karde?i Makbule ile karga kovalyyormu?. Onu da güzel canlandyrmy?, kurgulamy?.
Ama tarlada de?il kyrlarda ko?u?uyorlar. Ekin diye bir ?ey yok ortada. Her yer çiçek. "O kadar kusur kady kyzynda da olur", diyelim. Yalnyz bu bölüme, bir gün karde?inin kafasyna yo?urt çana?yny geçirdi?ini de koyabilirdi ve "Bunalym geçirdi?i için çok asabiydi" diye de bir söz söyleyebilirdi. Filmin sonunda gösterdi?i yalnyzlyklar içindeki Atatürk'ün bunalymlaryna neden olarak, Freudçu bir yakla?ymla, bu çocukluk günlerindeki sorunlary gösterilebilirdi. Unutmu? olmaly.

Bu sahnelerde Mustafa'yy bir Yunan çocu?u oynatarak canlandyrmy?. Tesadüfen olabilir mi? Hayyr. Bence Can Dündar'yn orada ince bir mesajy var. Bazy Atatürk dü?manlarynyn "Yunan tohumu" küfrüne göz mü kyrpyyor? Yoksa yurtdy?yna saty?ta Yunan dostlu?u diye yutturma amacy my ta?yyor? Ama bunlary söyledi?inizde alaca?ynyz yanyt"Ne var canym, yrkçy mysynyz?" olabilir.

Yeri gelmi?ken söyleyelim, filmin müzi?inin de Goran Bregovic'e yaptyrylmasy da tesadüf de?il ayny ticari kafanyn ürünüdür. Türkiye'de film müzi?i yapacak müzisyen yok mu? Var. Y?te Cannes Fim Festivali'nde Yol filminin müzi?iyle en iyi müzisyen ödülünü almy? olan Zülfü Livaneli. Müzisyenimiz var ama bence hesap gene ba?ka ve Zülfü o hesaplara uymuyor.

Okul döneminden askerlik maceralaryna, Istanbul'daki aylak gençlik günlerine, Suriye'ye sürülmesine geçiliyor. Daha sonra Vahdettin'in
yurtseverli?i, Mustafa'yy Samsun'a yollayy?y, Mustafa'nyn Vahdettin'e ihanet edip kafasyna göre takyldy?y, Kazym Karabekir'in geldi?ini duyunca yüzünün korkudan nasyl soldu?u, inek sürüsünü dü?man zannedip ödünün koptu?u ve karanlykta uyuyamady?y ballandyra ballandyra anlatylyyor. Sonunda bu korkak adam Mustafa zafere ula?yyor. Burasy filmin doruk noktasyny olu?turuyor. Zaferden sonra inzivaya çekiliyor. Saraylarda zevk-ü sefa içinde emekli ya?amyna ba?lyyor. Rakylar, cygaralar, hatunlar! Yiyelim içelim e?lenelim! Yan gelip yatyyor, tarih kitaplary okuyor. Vakit doldurmak için de Türk Tarih Tezi ve Güne? Dil Teorisi'nin mana ve ehemmiyetini anlatmaya çabalyyor.

Yalanlar, yanly?lar, saptyrmalar, çarpytmalar… Bunlar yeterince ele alyndy?yndan bunlara de?inmiyoruz. Gözden kaçan ufak bir noktaya dikkat çekelim yalnyz: Mustafa Kemal'in tarih ve dil konularyna olan ilgisi "emeklilik(!)" döneminden çok önceleri de vardyr. Daha Suriye'de bulundu?u syralar dilci bir gençle tany?yr: Agop Bey. O syra Agop Bey Do?u cephesinden sürülen Ermeni kökenli genç bir yedeksubay askerdir. Yngiliz esirlerle konu?tu?u için casusluk etti?i ?üphesiyle getirilir. Mustafa Kemal kelepçeleri çözdürür durumu sorar Agop beyin suçsuz oldu?unu anlar. Agop Beyin cebinden Almanca yazylmy? Türk Dili Gramer kitaby çykar. Alman subaylara Türkçe ö?retmektedir. Mustafa Kemal ile Agop Bey dil ve Latin alfabesi üzerine sohbetler yaparlar. Latin alfabesi, dil, tarih konulary o zamanlardan aklyndadyr Mustafa Kemal'in. O Agop Bey de i?te daha sonralary Türk Dil Kurumu'nun ba?dany?many olan Profesör Agop Martayan Dilaçar'dyr. Ve soyady Dilaçar'y Mustafa Kemal'in önerisiyle alyr. Mustafa Kemal'e Atatürk soyady verilmesi de Agop Bey'in önerisiyledir. Agop Bey Atatürk'ün ölmeden son görmek istedi?i ki?ilerdendir. "Dil çaly?malaryny aksatmayyn" der son günlerinden birinde. Can Dündar'yn ayya? adamy
ölüm dö?e?inde bile bir sürü memleket meselesi arasynda dil çaly?malaryny da görmektedir.

Can Dündar bunlary bilmez mi? Bilmezse niye ö?renmez? Bilirse niye söylemez?

Dündar'yn yine sesini bir ho? ederek,Mustafa Kemal'in Hilafeti kaldyrmasyn nedeninin çocukken hocasy Kaymak Hafyz'dan yedi?i daya?yn intikamy oldu?unu öne sürmesi beni yerimden hoplatty. Burada kahkahayy basmaktan ve "Ohaaa! Çü? birader bu kadar da olmaz!" demekten kendimi
alamadym do?rusu. Okulda bize "izleyiciyi sakyn aptal yerine koymayyn" derlerdi. Yzleyiciyi bu denli saygysyzca aptal yerine koymak için ancak Can Dündar olmak gerekiyor galiba. O zaman benim de "sen önce aynada kendine bak" deme hakkym do?uyor ku?kusuz.

Beni ?a?yrtan bir di?er nokta da, Atatürk'ün kendisine suikast giri?imi yapyldyktan sonra içlerinde yakyn mücadele arkada?lary da olmak üzere pekçok ki?iyi tutuklatty?ynyn söylenmesiydi. Atatürk daha sonra en yakyn arkada?laryny affetmi?, gerisini astyrmy?.

Can Dündar'yn romantik(!) sesinden dinliyoruz: "Devrim yine kendi çocuklaryny yedi".

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sihirli bir de?nek yardymyyla gerçekle?tirmedi?ini söylemeye bilmem gerek var my? Bu devrimleri gerçekle?tirmek belki de Kurtulu? Sava?y'ny gerçekle?tirmekten zordu. Çünkü dost dü?man belli de?ildi, en yakynyndaki dostlary bile engelleme pe?indeydi. Devrimci ve kar?y devrimci çizgi sürekli mücadele ediyordu.

Kemal yine kelle koltukta, CHP bayra?yndaki alty okla açyklanan devrimci, ba?ymsyzlykçy, halkçy, laik, devletçi, ulusalcy, cumhuriyetçi çizgiyi savunuyor. Hilafet de, saltanat da öyle kaldyrylyyor. Ba?ka türlü kaldyrylmasyna olanak var my? Kaymak Hoca'dan intikam için bunlar yapylamayaca?y gibi en yakyn arkada?laryny kar?ysyna alarak da olmaz. Hatyr gönül tanymadan, kararlylykla ama en geni? ittifaklar kurularak gerçekle?tirilebilecek i?lerdir bunlar.

Filmimizin sonlaryna do?ru, Atatürk'ün ak?amlary ud dinleyip, bir büyük raky, üç paket sigara, 15 fincan kahve tüketti?i, efkaryndan a?layyp zyrlady?y, dengesiz, hasta bir adam haline geldi?i söyleniyor.. Af buyurun ama mahalle kocakarylary bile böyle dedikodu etmez.

Bir de bir çeli?kiye dü?üyor burada Can Dündar. Bu ayya? adam Hatay'y kurtarmak için yorucu bir seyahate çykyyor. Bir bakyma intihar ediyor. ?imdi zevk-ü sefa içinde bunalymlar ya?ayan adamyn Hatay'y kurtarmak için intihar etmesi nasyl olur?

Filmin sonunda yalnyzlyk ve Rumeli özlemi içinde ölüyor. Çok acykly bir son!

Ve birçok izleyici duygulanyyor. Gözya?laryny tutamyyor. Can Dündar artyk amacyna ula?my?tyr.

Ne izlemi?tim ben? "Mustafa Mystyk / arabaya kystyk / üç mum yaktyk / seyrine baktyk" gibi basit, baya?y, banal bir öykü.

Mustafa Kemal'le ilgisi yok. Mustafa Kemal hakkynda bir belgesel yapaca?ynyz zaman seçebilece?iniz o kadar çok malzeme var ki! Seçti?iniz ?eyler önem ta?yyacaklar. Yzleyiciye bir ?ey söyleyecekler.
Burada Osmanly Devleti'inin yykyntylary üzerine Türkiye Cumhuriyetini kuran asker Mustafa Kemal olmady?y gibi o cumhuriyeti ça?cyl uygarlyklar düzeyine çykaran Atatürk de yok. Can Dündar da o savy öne sürmüyor. Dündar, Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yanlaryny YLK KEZ(!) öne çykardy?yny öne sürüyor. Kendine uygun bazy ayryntylary yalan yanly?, çarpytarak ortaya dökmü?, Mustafa Kemal'in insani yanlaryny, özünü, ba?ymsyzlykçy, isyancy, halksever ve yurtsever yanyny öne çykarmyyor Can Dündar, çarpytyyor, çarpytyyor…

Ynsany ya?ady?y zaman, mekan ve ko?ullar içinde de?erlendireceksiniz. Ynsan Atatürk halk adamydyr. Tam anlamyyla "delikanly" adamdyr. Biraz argo söylersek " kyyak" adamdyr. Jantidir. Mükemmel giyinir. Evet içkisi sigarasy vardyr. Yemeyi içmeyi sever. Hanymlarla ilgilenen, müzi?i dansy seven, aydynlanmacy, yurdunu halkyny seven bir entelektüeldir. Bir devrimcidir. Bol bol kitap da okur, masa da kurar. Masasynda karatahtanyn eksik olmady?yny bilmeyen yoktur. Yeri gelir müzik de dinler zeybek de oynar. Müthi? ?akacydyr da. Atatürk'ün fykralaryny bilmeyen var mydyr Can Dündar'dan ba?ka? Ça?ynyn en büyük devrimcilerindendir. Somurtan, yalnyz, bunalymly insanlaryn i?i de?ildir devrim yapmak. Devrim co?kulu insanlaryn i?idir. Devrim "Hoca Nasreddin gibi a?layan / Bayburtlu Zihni gibi gülen"lerin i?idir.

Peki Atatürk hatasyz mydyr? Böyle bir?eyi kimse öne süremez. Ancak onu belirleyen özellikler olumlu yanlary my yoksa olumsuz yanlary mydyr? Y?te bir film yaparken çok ince dü?ünülecek noktalar bunlardyr. Can Dündar da dü?ünmü? ve Mustafa Kemal'i Mystyk yapmayy ba?aracak malzemeyi yaratmy? ve kullanmy?tyr.

Bence Mare?al Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenerek yapylmy? bir kurgu film olarak birkaç puany hak edebilir "Mustafa". Ama onun insani yanlaryny ele alan bir belgesel olarak öne sürerseniz puany syfyrdyr.

Filme gelen övgü ve yergileri iki uç örnekle de?inelim.

Mehmet Ali Birand pi?mi? kelle gibi syrytarak filmi göklere çykaryyor, "Mutlaka gidin" diyor. Atatürk'ün manevi kyzy, Atatürk'ün huyunu suyunu Can Dündar'dan çok daha iyi bilen Ülkü Hanym ise, "Gitmeyin. Hatta bu film gösterimden çekilmelidir" diyor.

Bu kadar yazylyp çizildikten sonra isteyen gider isteyen gitmez. Filmi izledikten sonra, "Helal olsun aldy?y paralara, güzel film yapmy?" demek de, "Haram, zykkym zehir olsun, burnundan fiti fitil gelsin
verdi?im bilet parasy ve kazandy?y tüm paralar" demek de artyk size kalmy?.

Ben son olarak filmin amacy konusundaki kendi görü?ümü söylemeliyim: Bu film, EVET, pek çok ki?inin "psikolojik sava?" olarak nitelendirdi?i çabalaryn bir parçasydyr. Irak üzerinden ABD,
Yunanistan ve Kybrys üzerinden AB tarafyndan kyskaca alynmy? bir Türkiye'nin direnme gücünü içten kyrma çabalaryndandyr. Ulusun özgüveni yok edilmeye çaly?ylmaktadyr. Ulusal de?erler ayaklar altynda çi?nenerek "siz adam mysynyz? Sizin En kralynyz bile be? para etmez" denmeye getirilmektedir. Hele Ergenekon tertibiyle (burada da malum Ergenekon destany, terör örgütü olarak genç zihinlere yerle?tirilmeye çaly?ylyyor) ayny zamana getirilmesi de bu planyn inceli?ini iyice gözler önüne sermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dü?manlary ve yobazlar ona eskiden beri "Gök gözlü sarho? ?eytan" derler. Buna en güzel yanyty ünlü Hiciv ustasy Neyzen Tevfik vermi?tir (bir iddiaya göre ?iiri yazan Mutlu
Çelik'tir).

?öyle:

BRE MELUNLAR

Ne ararsyn tanry ile aramda?
Sen kimsin ki orucumu sorarsyn?
Hakikaten gözün yoksa haramda
Ba?y açy?a neden türban sorarsyn?

Raky,?arap içiyorsam sana ne?
Yoksa sana bir zarary,içerim
Ykimiz de gelsek kyldan köprüye
Ben dürüstsem sarho?ken de geçerim.

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatyp kalkyp Atatürk'e dua et...
Senin gibi dürzülerin yüzünden
Dininden de so?uyacak bu millet.

Y?galdeki hali sakyn unutma
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz
Sen anandan yine çykardyn amma
Baban kimdi bilemezdin ?erefsiz.

Neyzen Tevfik


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password