new member - forum - contact - banner policy - trke
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

MUSTAFA MISTIK!

Friday, Dec 12, 2008

by Abdullah Gürgün

Can Dündar'ýn "Mustafa" filmini görenlerin sayýsý bir milyonu aþmýþ.
Olumlu, olumsuz yazýlar, eleþtiriler, övgüler, sövgüler sürüyor.

Dündar filmi yerenlere hemen "Filmi gördün mü?" sorusunu yöneltiyor. O nedenle hemen belirteyim. Ben filmi izledim. Üstelik yýllarca Ýsveç Devlet Televizyonu'nda ve Ýsveç Devlet Radyosu'nda (Dündar'ýn ustasý Mehmet Ali Birand da bizim Brüksel muhabirimizdi) belgeseller yapmýþ, halkla iliþkiler, gazetecilik ve film eðitimi almýþ bir belgeselci ve gazeteciyim. O nedenle kendimde bu filmin eleþtirisini yapma hakkýný
fazlasýyla görüyorum.

Yine baþtan söylemeliyim: Yetiþkinlere filmi görün ya da görmeyin demek istemiyorum. Ancak çocuklarýn izlemesini uygun bulmuyorum. Ýsveç'te bu filmi 15 yaþýndan küçük çocuklarýn görmesi yasaklanýr. Türkiye'de de çocuklarýn görmesini sakýncalý buluyorum. Nedenini açýklayacaðým. Elden geldiðince de üzerinde durulmamýþ olan noktalara deðinmeye çalýþacaðým.

Filmi izledikten sonra Can Dündar'ýn kalemini çok ustaca kullandýðý ve film zanaatýný da iyi öðrenmiþ olduðu konusunda kuþkum kalmadý. Filmde sözcükler seçilerek ve eksik býrakýlarak kullanýlmýþ. Sözün gerisini düþ gücünüzü kullanarak kafanýzdan tamamlayacaksýnýz. Film görüntü sanatý olduðuna göre "bir resim bin sözcüðe bedeldir" diyerek olayý kafanýzda þekillendireceksiniz. Dündar amaca uygun mükemmel bir ticari film yapmýþ. "Efendim iyi niyetinden kuþkumuz yok AMA þu hatalarý yapmýþ" gibi bir yaklaþýmý ben ne yazýk ki paylaþmýyorum. Can Dündar attýðý her adýmý bilerek profesyonelce atmýþ.

Filmin adýna belgesel deniyor. Bana göre belgesel deðil, kurgu.
Gerçeklerden yararlanýlarak yapýlan bir kurgu film. Can Dündar fýlmde hem belgesel hem de kurgu filminin ögelerinden yararlanmýþ Canlandýrmalar yaparak filmi etkili hale getirmiþ. Þekil olarak belgesel kurgu film diyebiliriz. Belgesellerin de ayný zamanda bir kurgu olduðunu, öznellik taþýdýðýný unutmayalým. Örneðin bir kiþiyi
pencerenin önüne oturtup konuþturuyorsunuz, yüzü karanlýkta görünmez. O zaman adam devlet sýrrý açýklýyor gibi bir etki yapacaktýr. Bir de adamý güllük gülistanlýk yerde konuþturuyorsunuz. O da neþeli mutlu bir hava verecektir. Burada açýkça yönetmenin öznellliði belirleyici olmaktadýr. Adam ayný þeyleri söylese bile etkisi deðiþecektir.

Diðer bir örnek olarak da kendi sesini kullanmasýný verelim. Can Dündar'ýn sesi amacýna uygun bir ses. Aðlýyor mu gülüyor mu, ciddi mi deðil mi anlaþýlmýyor. Ýzleyiciyi uyuþturan bir ton kullanýyor. Yeri geldiðinde alay ediyor ama ciddi sanýyorsunuz. Ya da tersi. Þimdi siz bu filmde söz gelimi tok sesli tiyatrocu Mazlum Kiper'i kullansanýz izleyici coþar. Müþfik Kenter'in yumuþak, müþfik sesini kullansanýz
Mustafa Kemal'e büyük sevgi duyar. Can Dündar kendi amacýna uygun ses
oynaklýklarýyla okuyor. Sonuçta büyük bir baþarýyla güvenilmez bir film kahramaný yaratýlýyor.

Can Dündar zanaatýný usta bir terzi gibi icra etmiþtir. Müþteriye istediði kumaþtan, istediði model ve bedenine oturacak giysi yapmak da her babayiðidin iþi deðildir. Filmi beðenenlere, beðenmeyenlere ve orta yolculara da bakarak müþterinin kim olduðunu bulabilirsiniz.

Yakýnda Ýngilizce alt yazýlý ya da dublajlý olarak MOUSTAPHA adýyla yurtdýþýna satýlýrsa çok beðenileceðine eminim. Ancak Dündar'ý aþýrý iþbirlikçi bulup alay edenler de çýkabilir. Batýlýnýn hepsinin yalakalardan hoþlanacaðýný
savlamak da aymazlýk olur.

Dündar filminde çok kullanýlan bir dramatürgi modelini uygulamýþ. Bu model bir devenin üst tarafýnýn yandan görünüþüne benzer. Ýlk önce devenin baþýndaki kýsa kaviste ilk vuruþ yapýlýr. Filmin ana fikri/ana çizgisi hakkýnda fikir veren kýsa çarpýcý ilk bölümdür. Sonra olaylar geliþtirilir, çatýþmalar, çeliþkilerle heyecan doruða çýkarýlýr. Bu doruk devenin hörgücüdür. Sonra çeliþkiler çözülmeye baþlar, iniþe geçilir, olaylar dinginleþir ve sona gelinir.

Dündar'ýn ilk giriþteki vuruþu korkunçtur. Gerçekten korkunçtur. Bir korku filminin giriþidir. Nasýl?

Mustafa Kemal'in bir aðabeyi üç yaþýndayken ölmüþ. Deniz kýyýsýnda kumsala gömmüþler. Bir gece rüzgar fýrtýna kumlarý uçurmuþ. Ortaya çýkan bebeði çakallar yemiþ. Bu sahneyi Can Dündar bir Drakula filmi gibi canlandýrmýþ. Karanlýk feci bir gecede mezar baþýnda dolanan çakallar… Ve bu resimlerin üstünde aðlar gibi konuþan titrek bir Can Dündar sesi…

Drakula'da Türkleri kazýða oturtan Kazýklý Voyvoda'dan esinlenerek yaratýlan bir kahramandýr. Þimdi de Mareþal Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ten esinlenerek yapýlan MUSTAFA adlý korku filmini izliyorsunuz. "Mustafa" da daha bir dinsel içerik var. "Kemal" ise devrimcidir (Devrimci önderlerden Mihri Belli de Yunan iç savaþýnda
doðal olarak Kapetan Kemal kod adýyla anýlýyordu).

Filmi izleyen çocuklar bu sahneden korkmazlar mý?

Þimdi bu ilk vuruþun filmin içeriði için verdiði mesaj nedir? "Bu aile uðursuz, lanetlenmiþ bir ailedir!" Öyle mi?

Böyle bir olay olmuþ mudur? Hiç mezar kazacak yer kalmadý da o sahile mi kazdýlar? Rüzgar nasýl o topraklarý kaldýrmýþ atmýþ? Çakallar sahile inerler mi? Bunlarý ben bilmiyorum ama bildiðim bir þey var:
Kendini bilen hiçbir gazeteci ya da belgeselci böyle bir olay olmuþsa bile bunu koymaz. Neden koymaz? Çünkü hiçbir etik anlayýþa uymaz…

Kendinizi o ailenin yerine koyun. Çocuðunuzu mezarýnda çakallar yiyor. Bunu göstermek delikanlýlýða da uymaz, insanlýða da. En hafif deyimiyle ayýptýr, utanmazlýktýr. Buna" belden aþaðý vurmak" da diyebiliriz.

Can Dündar sesini titreterek anlatmaya devam ediyor. Mustafacýk bu öyküyü dinleyerek büyümüþ, kendini çok yalnýz hissettiði için kendisine ayrý bir yuvacýk yapmýþ. Hep oraya sýðýnýrmýþ. Aklýma çocukluðumda evimizin arkasýndaki boþluðu kendi mekaným olarak kullandýðým geldi. Duvarlara aðaç dallarýndan, tahtalardan yaptýðým oyuncaklarý, tabanca ve tüfekleri dizdiðimi anýmsýyorum. Evcilik de oynardýk. Ama Mustafa yalnýz ve bunalýmlý çocuk olduðu için evden kaçýp sýðýnýyormuþ oyuncak evine.

Sonra dayýsýnýn oraya göçmüþler. Orada dayýsýnýn tarlasýnda kardeþi Makbule ile karga kovalýyormuþ. Onu da güzel canlandýrmýþ, kurgulamýþ.
Ama tarlada deðil kýrlarda koþuþuyorlar. Ekin diye bir þey yok ortada. Her yer çiçek. "O kadar kusur kadý kýzýnda da olur", diyelim. Yalnýz bu bölüme, bir gün kardeþinin kafasýna yoðurt çanaðýný geçirdiðini de koyabilirdi ve "Bunalým geçirdiði için çok asabiydi" diye de bir söz söyleyebilirdi. Filmin sonunda gösterdiði yalnýzlýklar içindeki Atatürk'ün bunalýmlarýna neden olarak, Freudçu bir yaklaþýmla, bu çocukluk günlerindeki sorunlarý gösterilebilirdi. Unutmuþ olmalý.

Bu sahnelerde Mustafa'yý bir Yunan çocuðu oynatarak canlandýrmýþ. Tesadüfen olabilir mi? Hayýr. Bence Can Dündar'ýn orada ince bir mesajý var. Bazý Atatürk düþmanlarýnýn "Yunan tohumu" küfrüne göz mü kýrpýyor? Yoksa yurtdýþýna satýþta Yunan dostluðu diye yutturma amacý mý taþýyor? Ama bunlarý söylediðinizde alacaðýnýz yanýt"Ne var caným, ýrkçý mýsýnýz?" olabilir.

Yeri gelmiþken söyleyelim, filmin müziðinin de Goran Bregovic'e yaptýrýlmasý da tesadüf deðil ayný ticari kafanýn ürünüdür. Türkiye'de film müziði yapacak müzisyen yok mu? Var. Ýþte Cannes Fim Festivali'nde Yol filminin müziðiyle en iyi müzisyen ödülünü almýþ olan Zülfü Livaneli. Müzisyenimiz var ama bence hesap gene baþka ve Zülfü o hesaplara uymuyor.

Okul döneminden askerlik maceralarýna, Istanbul'daki aylak gençlik günlerine, Suriye'ye sürülmesine geçiliyor. Daha sonra Vahdettin'in
yurtseverliði, Mustafa'yý Samsun'a yollayýþý, Mustafa'nýn Vahdettin'e ihanet edip kafasýna göre takýldýðý, Kazým Karabekir'in geldiðini duyunca yüzünün korkudan nasýl solduðu, inek sürüsünü düþman zannedip ödünün koptuðu ve karanlýkta uyuyamadýðý ballandýra ballandýra anlatýlýyor. Sonunda bu korkak adam Mustafa zafere ulaþýyor. Burasý filmin doruk noktasýný oluþturuyor. Zaferden sonra inzivaya çekiliyor. Saraylarda zevk-ü sefa içinde emekli yaþamýna baþlýyor. Rakýlar, cýgaralar, hatunlar! Yiyelim içelim eðlenelim! Yan gelip yatýyor, tarih kitaplarý okuyor. Vakit doldurmak için de Türk Tarih Tezi ve Güneþ Dil Teorisi'nin mana ve ehemmiyetini anlatmaya çabalýyor.

Yalanlar, yanlýþlar, saptýrmalar, çarpýtmalar… Bunlar yeterince ele alýndýðýndan bunlara deðinmiyoruz. Gözden kaçan ufak bir noktaya dikkat çekelim yalnýz: Mustafa Kemal'in tarih ve dil konularýna olan ilgisi "emeklilik(!)" döneminden çok önceleri de vardýr. Daha Suriye'de bulunduðu sýralar dilci bir gençle tanýþýr: Agop Bey. O sýra Agop Bey Doðu cephesinden sürülen Ermeni kökenli genç bir yedeksubay askerdir. Ýngiliz esirlerle konuþtuðu için casusluk ettiði þüphesiyle getirilir. Mustafa Kemal kelepçeleri çözdürür durumu sorar Agop beyin suçsuz olduðunu anlar. Agop Beyin cebinden Almanca yazýlmýþ Türk Dili Gramer kitabý çýkar. Alman subaylara Türkçe öðretmektedir. Mustafa Kemal ile Agop Bey dil ve Latin alfabesi üzerine sohbetler yaparlar. Latin alfabesi, dil, tarih konularý o zamanlardan aklýndadýr Mustafa Kemal'in. O Agop Bey de iþte daha sonralarý Türk Dil Kurumu'nun baþdanýþmaný olan Profesör Agop Martayan Dilaçar'dýr. Ve soyadý Dilaçar'ý Mustafa Kemal'in önerisiyle alýr. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadý verilmesi de Agop Bey'in önerisiyledir. Agop Bey Atatürk'ün ölmeden son görmek istediði kiþilerdendir. "Dil çalýþmalarýný aksatmayýn" der son günlerinden birinde. Can Dündar'ýn ayyaþ adamý
ölüm döþeðinde bile bir sürü memleket meselesi arasýnda dil çalýþmalarýný da görmektedir.

Can Dündar bunlarý bilmez mi? Bilmezse niye öðrenmez? Bilirse niye söylemez?

Dündar'ýn yine sesini bir hoþ ederek,Mustafa Kemal'in Hilafeti kaldýrmasýn nedeninin çocukken hocasý Kaymak Hafýz'dan yediði dayaðýn intikamý olduðunu öne sürmesi beni yerimden hoplattý. Burada kahkahayý basmaktan ve "Ohaaa! Çüþ birader bu kadar da olmaz!" demekten kendimi
alamadým doðrusu. Okulda bize "izleyiciyi sakýn aptal yerine koymayýn" derlerdi. Ýzleyiciyi bu denli saygýsýzca aptal yerine koymak için ancak Can Dündar olmak gerekiyor galiba. O zaman benim de "sen önce aynada kendine bak" deme hakkým doðuyor kuþkusuz.

Beni þaþýrtan bir diðer nokta da, Atatürk'ün kendisine suikast giriþimi yapýldýktan sonra içlerinde yakýn mücadele arkadaþlarý da olmak üzere pekçok kiþiyi tutuklattýðýnýn söylenmesiydi. Atatürk daha sonra en yakýn arkadaþlarýný affetmiþ, gerisini astýrmýþ.

Can Dündar'ýn romantik(!) sesinden dinliyoruz: "Devrim yine kendi çocuklarýný yedi".

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sihirli bir deðnek yardýmýyla gerçekleþtirmediðini söylemeye bilmem gerek var mý? Bu devrimleri gerçekleþtirmek belki de Kurtuluþ Savaþý'ný gerçekleþtirmekten zordu. Çünkü dost düþman belli deðildi, en yakýnýndaki dostlarý bile engelleme peþindeydi. Devrimci ve karþý devrimci çizgi sürekli mücadele ediyordu.

Kemal yine kelle koltukta, CHP bayraðýndaki altý okla açýklanan devrimci, baðýmsýzlýkçý, halkçý, laik, devletçi, ulusalcý, cumhuriyetçi çizgiyi savunuyor. Hilafet de, saltanat da öyle kaldýrýlýyor. Baþka türlü kaldýrýlmasýna olanak var mý? Kaymak Hoca'dan intikam için bunlar yapýlamayacaðý gibi en yakýn arkadaþlarýný karþýsýna alarak da olmaz. Hatýr gönül tanýmadan, kararlýlýkla ama en geniþ ittifaklar kurularak gerçekleþtirilebilecek iþlerdir bunlar.

Filmimizin sonlarýna doðru, Atatürk'ün akþamlarý ud dinleyip, bir büyük raký, üç paket sigara, 15 fincan kahve tükettiði, efkarýndan aðlayýp zýrladýðý, dengesiz, hasta bir adam haline geldiði söyleniyor.. Af buyurun ama mahalle kocakarýlarý bile böyle dedikodu etmez.

Bir de bir çeliþkiye düþüyor burada Can Dündar. Bu ayyaþ adam Hatay'ý kurtarmak için yorucu bir seyahate çýkýyor. Bir bakýma intihar ediyor. Þimdi zevk-ü sefa içinde bunalýmlar yaþayan adamýn Hatay'ý kurtarmak için intihar etmesi nasýl olur?

Filmin sonunda yalnýzlýk ve Rumeli özlemi içinde ölüyor. Çok acýklý bir son!

Ve birçok izleyici duygulanýyor. Gözyaþlarýný tutamýyor. Can Dündar artýk amacýna ulaþmýþtýr.

Ne izlemiþtim ben? "Mustafa Mýstýk / arabaya kýstýk / üç mum yaktýk / seyrine baktýk" gibi basit, bayaðý, banal bir öykü.

Mustafa Kemal'le ilgisi yok. Mustafa Kemal hakkýnda bir belgesel yapacaðýnýz zaman seçebileceðiniz o kadar çok malzeme var ki! Seçtiðiniz þeyler önem taþýyacaklar. Ýzleyiciye bir þey söyleyecekler.
Burada Osmanlý Devleti'inin yýkýntýlarý üzerine Türkiye Cumhuriyetini kuran asker Mustafa Kemal olmadýðý gibi o cumhuriyeti çaðcýl uygarlýklar düzeyine çýkaran Atatürk de yok. Can Dündar da o savý öne sürmüyor. Dündar, Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yanlarýný ÝLK KEZ(!) öne çýkardýðýný öne sürüyor. Kendine uygun bazý ayrýntýlarý yalan yanlýþ, çarpýtarak ortaya dökmüþ, Mustafa Kemal'in insani yanlarýný, özünü, baðýmsýzlýkçý, isyancý, halksever ve yurtsever yanýný öne çýkarmýyor Can Dündar, çarpýtýyor, çarpýtýyor…

Ýnsaný yaþadýðý zaman, mekan ve koþullar içinde deðerlendireceksiniz. Ýnsan Atatürk halk adamýdýr. Tam anlamýyla "delikanlý" adamdýr. Biraz argo söylersek " kýyak" adamdýr. Jantidir. Mükemmel giyinir. Evet içkisi sigarasý vardýr. Yemeyi içmeyi sever. Hanýmlarla ilgilenen, müziði dansý seven, aydýnlanmacý, yurdunu halkýný seven bir entelektüeldir. Bir devrimcidir. Bol bol kitap da okur, masa da kurar. Masasýnda karatahtanýn eksik olmadýðýný bilmeyen yoktur. Yeri gelir müzik de dinler zeybek de oynar. Müthiþ þakacýdýr da. Atatürk'ün fýkralarýný bilmeyen var mýdýr Can Dündar'dan baþka? Çaðýnýn en büyük devrimcilerindendir. Somurtan, yalnýz, bunalýmlý insanlarýn iþi deðildir devrim yapmak. Devrim coþkulu insanlarýn iþidir. Devrim "Hoca Nasreddin gibi aðlayan / Bayburtlu Zihni gibi gülen"lerin iþidir.

Peki Atatürk hatasýz mýdýr? Böyle birþeyi kimse öne süremez. Ancak onu belirleyen özellikler olumlu yanlarý mý yoksa olumsuz yanlarý mýdýr? Ýþte bir film yaparken çok ince düþünülecek noktalar bunlardýr. Can Dündar da düþünmüþ ve Mustafa Kemal'i Mýstýk yapmayý baþaracak malzemeyi yaratmýþ ve kullanmýþtýr.

Bence Mareþal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenerek yapýlmýþ bir kurgu film olarak birkaç puaný hak edebilir "Mustafa". Ama onun insani yanlarýný ele alan bir belgesel olarak öne sürerseniz puaný sýfýrdýr.

Filme gelen övgü ve yergileri iki uç örnekle deðinelim.

Mehmet Ali Birand piþmiþ kelle gibi sýrýtarak filmi göklere çýkarýyor, "Mutlaka gidin" diyor. Atatürk'ün manevi kýzý, Atatürk'ün huyunu suyunu Can Dündar'dan çok daha iyi bilen Ülkü Haným ise, "Gitmeyin. Hatta bu film gösterimden çekilmelidir" diyor.

Bu kadar yazýlýp çizildikten sonra isteyen gider isteyen gitmez. Filmi izledikten sonra, "Helal olsun aldýðý paralara, güzel film yapmýþ" demek de, "Haram, zýkkým zehir olsun, burnundan fiti fitil gelsin
verdiðim bilet parasý ve kazandýðý tüm paralar" demek de artýk size kalmýþ.

Ben son olarak filmin amacý konusundaki kendi görüþümü söylemeliyim: Bu film, EVET, pek çok kiþinin "psikolojik savaþ" olarak nitelendirdiði çabalarýn bir parçasýdýr. Irak üzerinden ABD,
Yunanistan ve Kýbrýs üzerinden AB tarafýndan kýskaca alýnmýþ bir Türkiye'nin direnme gücünü içten kýrma çabalarýndandýr. Ulusun özgüveni yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Ulusal deðerler ayaklar altýnda çiðnenerek "siz adam mýsýnýz? Sizin En kralýnýz bile beþ para etmez" denmeye getirilmektedir. Hele Ergenekon tertibiyle (burada da malum Ergenekon destaný, terör örgütü olarak genç zihinlere yerleþtirilmeye çalýþýlýyor) ayný zamana getirilmesi de bu planýn inceliðini iyice gözler önüne sermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün düþmanlarý ve yobazlar ona eskiden beri "Gök gözlü sarhoþ þeytan" derler. Buna en güzel yanýtý ünlü Hiciv ustasý Neyzen Tevfik vermiþtir (bir iddiaya göre þiiri yazan Mutlu
Çelik'tir).

Þöyle:

BRE MELUNLAR

Ne ararsýn tanrý ile aramda?
Sen kimsin ki orucumu sorarsýn?
Hakikaten gözün yoksa haramda
Baþý açýða neden türban sorarsýn?

Raký,þarap içiyorsam sana ne?
Yoksa sana bir zararý,içerim
Ýkimiz de gelsek kýldan köprüye
Ben dürüstsem sarhoþken de geçerim.

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatýp kalkýp Atatürk'e dua et...
Senin gibi dürzülerin yüzünden
Dininden de soðuyacak bu millet.

Ýþgaldeki hali sakýn unutma
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz
Sen anandan yine çýkardýn amma
Baban kimdi bilemezdin þerefsiz.

Neyzen Tevfik


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni þi 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSÝZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YEÞÝLBAÞ

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk Aþk aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ýstanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazým Mirþan ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DÝREK AÞK an Ýrem Altuð idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akýn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ýsmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KÝM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLÝK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ýstanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplanoðlu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutluð Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydýn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrýlýk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ýstanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrýlýk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refið passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layýk görüldü

'Güneþi Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzoðlu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertuð Tüfekçioðlu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçýlýk ve fotoþop çalýþtayý

The world's most loved movies: Recep Ývedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalarý"

Altýn Koza jüri üyeleri açýklandý

SESSÝZ GÖSTERÝ

Malkovich to receive honor at International Ýstanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güneþi Gördüm by Mahsun Kýrmýzýgül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Ývedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Ývedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for ÝST/West at EL CID!

Recep Ývedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ýdil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

6th-7th September Events in Yeþilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasý Kurulmalý

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydýn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Buluþma

Turkish Films' Trip in TÜRKÝSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nýn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBÝLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsýn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydýn Teker

Doðukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FÝLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanlý(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

ÝNSANÝty Sanat Sergisi - Beliz Ýristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertuð Tüfekçioðlu's Interview at Ebru TV

Public Ozan Aþýk Veysel commemorated

Ýstanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Bayrampaþa film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GÝTT ad campaign with Cem Yýlmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazýl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Ývedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HÝPHOPÝSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HÝPHOPÝSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ýstanbul - December 27, 1936, Ýstanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMÝR

Akýn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ýstanbul Hatýralarý" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

ÝZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yýlmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Saklý Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürkoðlu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Ýzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kýzýltan nominated for 'European Discovery'

"Ýklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Yaþamýn Kýyýsýnda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Temaþvarlý Osman Aða

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akýn will shoot Trabzonspor documentary

Altýn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kýrýk Melek baþladý - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ýstanbul Armenians”

Times and Winds (Beþ Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director Þahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akýn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’ý saygýyla anýyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SÝNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-ý memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST ÝSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürkoðlu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Yeþilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasý'nýn yükseliþi...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatýyor

Fatih Akýn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPAÞA PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password