new member - forum - contact - banner policy - türkçe
  search
HOME
ABOUT US
MEMBERS
COLUMNISTS
NEWSROOM
LINKS

Giovanni Scognamillo: “I'm an artisan, not an artist.”

Sunday, Mar 2, 2008

Sinema yazary/ara?tyrmacysy, korku janry bilirki?isi ve daha pek çok titri hakkyyla ta?yyan Giovanni Scognamillo’yu daha önce son kitaby vesilesiyle Tersninja.com’a konuk etmi?tik. Ama gyyabynda yazylmy? bir yazy oldu?undan tam manasyyla bir vuslat olmamy?ty bu. Bu eksik kalmy?ly?y kendisiyle bizzat yapaca?ymyz bir söyle?iden daha iyi ne doldurabilir ki diye dü?ündük. Ayny zamanda Tersninja.com facebook grubunun onur üyesi olan Scognamillo ile yapty?ymyz sohbet bu sinema bilgesini biraz daha tanymak kadar sinemaya adanmy? bir hayata (büyük bir kysmy) saygylarymyzy sunmak amacyny da ta?yyor… Bu söyle?iye katkyda bulunan Ertekin Akpynar‘a da te?ekkür etmeden geçmeyelim.


Ylk ne zaman korktu?unuzu hatyrlyyor musunuz?
Ylk korkumu sinemada aldym ve bu sinemada ya?ady?ym ilk ve son korkum oldu. Üstelik yararyny de gördüm çünkü o korkunun sayesinde bir korku sinemasy tutkunu oldum. Anylarymda ve ba?ka yerlerde çokça anlatty?ym bir olay oldu?undan özetleyerek gidece?im: mekan: artyk var olmayan tarihsel “Elhamra” sinemasy; yyl : 1933 (dört ya?yndayym), film: H.G.Wells’yn “The Island of Dr.Moreau” nun (Dr.Moreau’nun Adasy) romanyndan uyarlanan ve Erle C.Kenton tarafyndan yönetilen “The Island of Lost Souls” un (Kayyp Ruhlar Adasy, 1932) ilk çevirimi. Babamyn müdürü oldu?u sinemaya annem ile geliyorum, annem giri?teki büfe kysmynda babamy bekliyor, ben salona dalyyorum ve arkama (perdeye) bakmadan Türkiye’nin yazylmamy? sinemacylyk tarihinde yer alan arka syralardaki kocaman maroken koltuklara do?ru ilerliyorum, yerle?mek üzere iken perdeye bakyyorum, bir feryat basyyorum ve ko?a ko?a salondan çykyp annemin kuca?yna sy?ynyyorum. Neler görmü?üm beni panikle?tiren? Çylgyn Doktorun yaratty?y yary insan yary hayvan canavarlaryn Moreau’yu parçalamalaryny… Ylk ve son korku! Ayny yyl ilk “King Kong” u de izliyorum (King Kong, Meriam C.Cooper ve Ernest B.Schoedsack, 1933) bu kez eski “Ypek” sinemasynda yine annemle birlikte ama dev goril beni korkutmuyor aksine onu çok seviyorum ve Empire State Building’in tepesinden yere çakyldy?ynda hüngür hüngür a?lyyorum.

Korkmak my, korkutmak my? Hangisi daha e?lenceli sizce?
Korkmak kanymca hiç e?lenceli de?il ama korkutmak e?lenceli olabilir. Çocukken yaz aylaryny Bostancy’da geçirdi?imizde a?biler ve ablalarla bir arada “hayalet oyunu” oynardyk gece vakty çar?aflara bürünerek ve kuytu yerlerden ansyzyn fyrlayarak geçenlerin önüne…

Ynsanlar gerçek hayatta korkmayy sevmezler, hal böyleyken korku kültürü ve sanatynyn bu kadar ra?bet görmesinin nedenini ne olabilir? Bilinçaltlary my? Yaratyly?lary my? Mazo?istlik mi?
Ynsan gerçeklerden, gerçe?in yaratty?y korkulardan korkar, sanal korkular ise onu sarsar, heyecanlandyryr, bir anlyk deh?etlere sürükler. Bunlar gerçek korkular de?il çünkü pe?inen sanal olduklary kabul ediliyor. Bir çe?it tat diyelim, evet bir nebze de mazo?istlik ama bir “e?lence” havasy içinde, bir geçici tedirginlik içinde. Dedi?im gibi sinemada bir kez korktum ve o kadar ama ben, sinemacy-filmci ortamynyn içinde büyüdü?üm için, ba?yndan beri sinemanyn ne denli sanal bir ?ey oldu?unu ö?renmi?tim yani hazyrlykly idim. Ancak sinema izleyicisini gerçekle (bulundu?unuz salon, oturdu?unuz koltuk, etrafynyzdaki insanlar, kar?ynyzdaki perde) hayalyn (perdede cereyan eden olaylar, teknik bir beceri ile dizilen görüntüler) kary?ty?y bir boyuta sokar ve burada duyarlylyklar önem kazanyr.

Kyrkyn üzerinde çevirisi, yirminin üzerinde telif eserleri yayymlanmy? bir yazar olarak ilgi alanlarynyzyn geni? bir sahaya yayyldy?yny görüyoruz. Tam da bu noktada Giovanni Scognamillo kendisini nasyl tanymlyyor? Hangi alana daha yakyn görüyor?
Bugüne kadar toplam olarak 12’si çeviri olan 54 kitaba imzamy attym halen bilgisayarymda tamamlanmamy? (umarym tamamlayacak vaktim olur!) 4 dosya duruyor, yazdyklarym yazylaryn sayysyny ise pek çykartamyyorum, 1948’de ba?ladym ve devam ediyorum. Temelde bir sinema yazaryyym, genelde ara?tyrmacy bir yazar kendini tek bir konuya ba?layamayan ve tabir caizse oldukça maymun i?tahly. En yakyn oldu?um alan hiç ku?ku yok ki sinemadyr ama, do?rusu, korku edebiyaty var, gizemcilik var ve tabii ki Beyo?lu ve onlar da benim için önemli.

Kitaplarynyzy kastederek söylüyorum, çok üretken birisiniz? Bu üretkenli?in bir syrry var my, bizlere yol gösterebilecek?
Evet, üretkenli?in bir syrry de?il de bir disiplini var: bir “i?” gibi yazarly?y sürdürmek her gün çaly?mak i?yerine giden bir memur gibi. Ben bir sanatçy de?ilim, ben bir zanaatçy oldu?umu kabul ediyorum. Kurgu yazdy?ymda da “ilham” pe?ine dü?mem, oturup yazarym ister havasynda olayym veya olmayayym. En kötü olasylykla sonradan yazdyklarymy yok ederim (ki gençli?imde bunu çok yaptym).

Ylk kitabynyzy 1968 yylynda yayynlyyorsunuz: Türk Sinemasynda 6 yönetmen. Aradan geçen 40 yyl boyunca Türkiye’deki sinema kitaplary yayyncyly?yny nasyl de?erlendirirsiniz?
Ylk kitabym olan “Türk Sinemasynda Alty Yönetmen” 1973’te yayynlanyyor ama daha önce Agah Özgüç ile 1965’te hazyrlady?ymyz iki kitap var: “1965 Sinema Yylly?y” ve “Türk Sinemasynda Kadyn ve Seks”. O gün bugün sinema yayyncyly?ynda adeta yyldan yyla artan bir hyz oldu. Eskiden yayyncylar “sinema kitaby satmaz” diye direniyorlardy ve aslynda pek haksyz de?illerdi çünkü sinema okullary yoktu, bilinçli bir seyirci yoktu, sinema meraklylary bu denli de?illerdi. Gerçi arty? tedricen oldu kimi temel ba?vuru kitaplary – örne?in Sinema Tarihleri – çok geç yayynlandy, kuram zaman zaman azynlykta kaldy, sinema türleri, sinemasal akymlar, kimi yönetmenler gerekti?i kadar tanytylmady ama genelde bence geçmi?le kyyasla iyi bir noktadayyz.

Levanten, ressam, oyuncu, yazar, çevirmen, e?itmen, film i?letme müdürlü?ü ve anylarynyzda bankacylyk yapty?ynyzy biliyoruz. Ylgi alanlarynyzyn farklyly?y sizin yazyn hayatynyza nasyl yansydy?yny dü?ünüyorsunuz?
Do?ru, bir sürü i?te çaly?tym ve her biri muhakkak ki birçok ?ey ö?retti. Kitapçylyk bana biçilmi? kaftandy, daha çok kitap okumak ve edinmek fyrsaty ile, bankacylyk bana sistemli disiplinli çaly?mayy ö?retti, sinemada çaly?mak sinema yazarly?yma çok yarady sektörün gerçekleri ile u?ra?ty?ymdan, mesle?i ö?rendi?imden, iç yüzünü ya?ady?ymdan. Tüm bunlar sinema konusunda hayal kurmanyn sakyncaly olabilece?ini ö?retti. Her i? yeni bir alan, yeni bir kaynak. 12 yyl bankacylyk yaptym, ?ube müdürlü?ü yaptym ama bankacylykla ilgili ne bir öykü yazdym, ne bir roman, ne bir deneme ama, dedi?im gibi, yarary ba?ka oldu.

Türkiye’de korku edebiyatynyn ve korku sinemasynyn yeterince geli?memesinin nedenleri üzerine neler söylemek istersiniz?
Türk sinemasyndaki korkuya bakty?ymyzda Ye?ilçam döneminde, “Drakula Ystanbul’da” filminden Metin Erksan’yn “?eytan” yna kadar çok az sayyda denemelerle kar?yla?yryz çünkü, temelde, Ye?ilçam tür olarak korkuya hiçbir zaman güvenmedi, bula?mak istemedi. Denemeler bugün de sürüyor ama sanki daha bilinçli bir ?ekilde. Yabancy etkiler (Hollywood’tan Uzak Do?u’ya kadar) fazla ve bence gereksiz, Türk sinemasy kendi folkloruna bakarak kendi korkularyny yaratabilir ve yaratmaly, kendi kaynaklaryny olu?turmaly ve bu korku-fantastik edebiyat için de geçerlidir. Konu öylesine geni? ki bir tasarymyn, ba?lady?ym bir çaly?manyn (Fantastik Türk Edebiyaty) konusudur. Anlat anlat bitmez.

Üzerinde çaly?my? oldu?unuz, “Hayatymyn 15.000 Filmi” kitaby adyndan anla?ylaca?y üzere çok heyecan verici. Bu projeyi yapma fikri nereden aklynyza geldi? Ba?ka bir ?eyler yazyyor musunuz bunun yanynda?
“Hayatymyn 15.000 Filmi” ne henüz ba?lamadym do?rusu çünkü ba?ka bir kayna?a dayanacak – üzerinde çaly?ty?ym bir film dizini – ?imdi elimde “Vampir Manifestosu” adly kapsamly bir çaly?ma var çok önemsedi?im ve sonucu biraz sürprizli.

Bu ülke synyrlary içinde yaptyklarynyzyn takipçisiyiz. Peki yurtdy?ynda neler yapty Giovanni Scognamillo? Haberimizin olmady?y ?eyler var my çok?
Sinema yazarly?ym, kysaca yazarly?ym yurtdy?y sinema dergi ve ansiklopedilerde ba?lady (Ytalya, Yngiltere, Fransa, Polonya, Norveç, ABD, Hindistan daha sonraki yyllarda Japonya), ilerleyen zaman içinde Ytalya’da iki kitabym yayynlandy (I Misteri di Ystanbul/Ystanbul Gizemleri; Dracula mito perene/Dracula sonsuz mitos) ve bir süre Londra’da bir video ?irketini yönettim. Bu kadar.

Ortak bir dostumuzu yakyn zamanda kaybettik…Metin Demirhan… Bir ?eyler söylemek ister misiniz?
Metin Demirhan’yn vefaty beni çok etkiledi, 20 yyllyk çok yakyn ve çok sevdi?im, çokça ?ey (arty iki kitap ve bolca tasarylar) payla?ty?ym bir arkada?ty. 20 yyl önce Selma Mine’nin evinde ilk kar?yla?my?tyk sonra da Orkun (Metal Fyrtyna) Uçar ile evime geldi, ar?ivime ve kitaply?yma daldy ve ondan sonra hiç ayrylmadyk. Bir dönemde günlerimin bir kysmy Atylgan’da geçiyordu çok zevkli sohbetler, geyikler ve tarty?malar içinde. ?akacy idi hem de çok ama son ?akasy olmady, yaky?mady. (Bu arada; If Ystanbul’da Metin Demirhan anysyna Fantastik Sinema a.k.a. Metin Demirhan ba?lykly bir program düzenlendi. Dostumuzun anysyna yapylan belgesel ve Türk usulü teen-slasher gösterimlerinin ardyndan yine kendisinin özel ar?ivinden hiçbir yerde görülemeyecek Demirhan ile özde?le?mi? kült B filmlerinden sahneler gösterilecek. Sinema yazarlaryndan, ülkemizin önde gelen süper efekt profesyonellerine, tutsak kadynlardan, katil robotlara, nükleer atyklardan, lezbiyen vampirlere kadar herkes orada olacak. 19 ?ubat Saly, 15:00, 2. Salon)

Son olarak Giovanni Scognamillo’nun “seyredilmezse olmaz” gördü?ü10 filmi ö?renebilir miyiz?

1 - POTEMKYN ZIRHLISI - S.M.Eisenstein
2 - YURTTA? KANE - Orson Welles
3 - SONSUZ SOKAKLAR - Federico Fellini
4 - YER SARSILIYOR - Luchino Visconti
5 - SÜRÜ - Zeki Öktem/Yylmaz Güney
6 - NOSFERATU, BYR DEH?ET SENFONYSY - Friedrich Wilhelm Murnau
7 - SHINING - Stanley Kubrick
8 - OYUNUN KURALI - Jean Renoir
9 –ROSEMARY’NYN BEBE?Y - Roman Polanski
10 - MUHSYN BEY - Yavuz Turgul

kaynak: Tersninja.com


Kazakh Festival 'Montage of Cinemas' Opens August 3 – 9 at DGA, Los Angeles, CA

Saturday, Jun 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Source : HelixFilmsInc.com

Palme D'or for Best Short Film in the 65th Cannes goes to "Sessiz" (Be-Deng)

Sunday, May 27, 2012

The 65th Festival de Cannes drew to a close tonight with the closing awards ceremony hosted by Academy Award nominated actress Berenice Bejo.

The top prize was captured yet again by Michael Haneke for his portrait of an elderly couple Amour. This is the second time he has bested Jacques Audiard who was also in competition with De rouille et d'os (Rust and Bone). Haneke becomes one of the few two-time Palme d'Or winners alongside Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, and Luc and Jean-Pierre Dardenne and only the second after August to win with consecutive films – his previous Palme d'Or was for his 2009 film Das weiße Band (The White Ribbon).

Matteo Garrone picked up his second Grand Prix for his film Reality. Previously, he had won in 2008 for Gomorrah.

The surprise winner for the Jury Prize was Ken Loach with The Angels' Share. He previously won the Palme d'Or in 2006 with The Wind That Shakes the Barley.

Another previous Palme d'Or winner won Best Screenplay. Cristian Mungiu who made 4 luni, 3 săptămâni ?i 2 zile (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) returned with După dealuri (Beyond the Hills), and it also shared the Best Actress for its stars Cosmina Stratan and Cristina Flutur.

In spite of the heavy American representation in the selection, the only American film to win a prize was Benh Zeitlin's Un Certain Regard entry Beasts of the Southern Wild which won the Camera d'Or for first film. Last night, it had won the FIPRESCI international critics' prize.

Complete list of winners for the 65th Festival de Cannes

Palme d'Or

Amour, Michael Haneke (France-Germany-Austria)

Grand Prix

Reality, Matteo Garrone (Italy-France)

Jury Prize

The Angels' Share, Ken Loach (U.K.-France-Belgium-Italy)

Best Director

Carlos Reygadas, Post tenebras lux (Light After Darkness) (Mexico-France-Germany-Netherlands)

Best Actress

Cosmina Stratan and Cristina Flutur, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Best Actor

Mads Mikkelsen, Jagten (The Hunt) (Denmark-Sweden)

Best screenplay

Cristian Mungiu, După dealuri (Beyond the Hills) (Romania-France-Belgium)

Caméra d'or

Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin (U.S.)

PALME D'OR FOR BEST SHORT FILM

SESSYZ-BE DENG (SILENCE), REZAN YE?YLBA?

Source : www.ensonhaber.comOther News

Turkish delight in epic film Fetih 1453

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5th Annual Turkish Language and Performing Arts Contest

Wenige Sind Wir

Shorts Awards goes to Golden Orange

Los Angeles Turkish Film Festival Debuts at Egyptian Theater on March 1-4

The Holivut Conquest

Ömer Faruk Tekbilek & Yasmin Levy's concert in Toronto

Sundance world cinema special jury award goes to Turkish film Can

1st Annual Los Angeles Turkish Film Festival launches on 1st of March

Twenty7's 2nd Music Video 'No Chemical Love'

Semih Tareen's New Album Release

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen's documentary at Bel Air Film Festival

2 Awards from US to Direk A?k aka Love is Blind

Cenk Uygur On Leaving MSNBC: Network Told Me To 'Tone It Down,' Didn't Want To 'Challenge Power'

Grafitti Festival in Ystanbul

Love is Blind is an Award of Merit Winner

Sinem's First Concert in Türkiye is in Bodrum

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi at finals!

Kazakh Film Festival

The Turkish Passport a documentary

Tonight - Sinem Saniye concert for Japan- Hotel Cafe 8pm

Anzacks and Turks on ABC

Hakan Günday in DilDile

Turkish Shorts in Cannes

DYREK A?K an Yrem Altu? idea

Alex Demir Interview on TRT

Cavad Han The Movie

Cengiz Aytmatov Films

Love of Atatürk on Broadway

Germany bans 'Valley of the Wolves Palestine'

Resmine Atis' open letter to the writer of 'Fortunate Sons'

Golden Turk Awards Ballot

Turkish Artists Selected for SOFA 2011 Art Fairs

Fatih Akyn receives 'Honorary Award'

"Tales of Simyager"

Justice

HOMELAND - A documentary about Cyprus

Turkish Box Office

Twenty7 Music Video

London Turkish Film Festival

Turkish Cinema?

2010 47th Antalya Golden Orange Awards

Turks in Toronto International Film Festival

Arif Mardin Documentary opens Los Angeles

An ACHE story in Los Angeles

German film with Kekilli tops Tribeca, Özpetek’s film wins special mention

Ysmail Cem TV Awards

South East European Film Festival 2010 happens in Los Angeles

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

"The Pacific" corrects the historical wrong and cuts of the untrue scene

A French film about Turks and Armenians are in theaters

'A Step Into The Darkness' is the 'Best Film' in San Fransisco Tiburon Film Festival

You sing in English while Greeks take your kemençe too, Manda Boy!

9th ANNUAL BOSTON TURKISH FILM FESTIVAL March 25 - May 16, 2010

Amsterdam Turkish Film Festival

Arif Mardin Documentary in Ystanbul International Film Festival

Sinem's US Tour starts in just 2 days

Runaway film production is the star of this movie

Semih Kaplano?lu's HONEY takes Berlinale Golden Bear

KELIN SHORTLISTED: ADVANCES TO NEXT ROUND OF OSCAR VOTING

Sinem's Love beats Greeks' hate

Awards go to Turks in Queens Int'l Film Festival

Kutlu? Ataman in Köln

Why doesn't NEFES have any pirate copy?

MTV EMA AWARDS 2009 - MaNga WINNER OF BEST EUROPEAN ACT

The Genious: Aydyn Esen

Uygur Artist from Kazakistan; Ahmet Can AHAT's exhibition

Palestine reacts to 'Ayrylyk'

The big Turkish Award to Nuri Bilge Ceylan

Nefes broke Turkish blockbuster record

Kazakhs select Kelin as foreign language Oscar submission

2010 Ystanbul Loot

Israeli manipulation on TRT's new drama 'Ayrylyk'

Famous Turkish Filmmaker Halit Refi? passed away

Ebru TV "Emmy"ödülüne layyk görüldü

'Güne?i Gördüm' goes to Oscars

Selçuk Öksüzo?lu's new documentary: "The Turkish Musician"

Israeli film on '82 Lebanon war wins Venice prize and Soul Kitchen gets the jury prize

L.A. Times Features Cherien Dabis Interview &

Courageous film maker John Greyson pulls his film from TIFF to protest their spotlight on Tel Aviv

Sinem Saniye MTV Interview

Stockholm Based Author Signs Contract With Leading Indian Publisher

ALONE aka ISSIZ ADAM Best Film at RIIFF

DIG COMICS interview with Ertu? Tüfekçio?lu

'DIG COMICS' A Short Documentary Upcoming Film Festivals

Comic-Con 2009: CCI-IFF Awards-DIG COMICS Best Documentary

From Ankara to Hollywood

THE BEST, THE ONLY, THE KING

Turkish musicians in New York

Dig Comics World Premiere Screening at San Diego Comic-Con International Film Festival

Turkish musical on Broadway

Beyond belonging 3rd German: Theatre und Film Festival

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The world's most loved movies: Recep Yvedik

Kurtlar Vadisi Gladyo

Jennifer Fontaine in

3rd TURKISH CLASSICAL TURKISH MUSIC WORKSHOP

Turkish Night in Cannes

Scandal in Turkish TV ratings

Monaco awards "Devrim Arabalary"

Altyn Koza jüri üyeleri açyklandy

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich to receive honor at International Ystanbul Film Festival

Middle East Rocks

"Three Monkeys" by Award Winning Turkish Director Nuri Bilge Ceylan shows in LA in Mar. 27

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

Largest Turkish Festival

PRESS RELEASE, BLUEMASK PRODUCTION, March 2009

AYÇA ERSOY'S COLOR WORLD

Kutsal, Turkish Rocker, Headlines

Sinem Saniye Music Video

German Press praises Yvedik 2

Air date of Kurtlar Vadisi is finally set

"Three Monkeys" a moral tale of corruption that's a bit too pat

Film casts light on dark chapter of Turkish past

Broken Windows now on DVD

'Recep Yvedik 2' broke blockbuster record in Germany as well

Turkish film composer wins silver medal for best film music.

Last call for YST/West at EL CID!

Recep Yvedik 2 has the biggest 1st weekend blockbuster of all times

" THE MINI-SUBMARINE " A new novelette of adventure and romance by Askin Ozcan is out !

MUSIC VIDEO RELEASE PARTY- "Are We In Love!"

"My Rumi Valentine"

The biggest fans of their own cinema are Turks

James Bond should have been the lead in this film

Gradient Effects Team Earns Visual Effects Society Award Nomination for Gnarls Barkley Clip

A.R.O.G broke blockbuster record

CAFAM Together With SoCiArts Productions Present

ADA

'Three Monkeys' one step closer

Gradient Effects Completes Two Films for Sundance

Arabs and Muslims in Hollywood

Coming to Türkiye for THY Spot

Ydil Biret Concert in New York

PANDORA’NIN KUTUSU to be released on January 23rd in Türkiye

Deadly Accident in TV show 'Sonbahar'

"3 Monkeys" in Palm Springs Film Festival

University Of Toronto Graduate Publishes His Sixth Book

Turkish Films in Syria

Karagöz in Türk-Amerikan Television

MUSTAFA MISTIK!

6th-7th September Events in Ye?ilçam

Death to film critics! Hail to the CelebCult!

Dostum Pasifik Signing Day in Westwood

Özpetek films in New York

From Rob Delaney to Turks: Fuck off & fuck you!

Nuri Bilge Ceylan is Best Director in Asia-Pacific Screen Awards & 3 Monkeys Interview

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy Kurulmaly

Why couldn't it find a sponsor?

3 Awards to 3 Turkish Films

Emre Aydyn is MTV's "Best European Artist"

Instead of Turkish

Horror Oscars to a Turkish Film

International Student Film Festival Hollywood

Son Bulu?ma

Turkish Films' Trip in TÜRKYSTAN

Turkish Music Industry Needs A Change

Turkish Kasbah

"Pandora’nyn Kutusu" wins Golden Shell for Best Film in Spain

New York Turkish Film Festival

PRESS RELEASE Jennifer Fontaine

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

KUBYLAY QB TUNÇER IN LAS VEGAS

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn is in American Carol

Türkiye's advertisement according to Ali Taran

Olçun Tan-Gradient Effects Makes Gnarls Barkley's Heart Sing

Sinem and Alper on Turkish-American Hour

3 Top BFF Prizes To Turkish Movies From

America Dance Festival hosts a familiar name: Aydyn Teker

Do?ukan Manço's interview

Turkish Cinema Panel in New York

Turkish Cinema comes to the U.S.

My lonely and beautiful country

Turks in 'Body Of Lies'

Nuri Bilge Ceylan Gets 'The Best Director' Award In Cannes

'Three Monkeys' makes Cannes

"THE SECOND VENICE" gains more global attention and applause

Hüseyin Karabey wins Best Narrative Filmmaker in Tribeca

TIE events in the Media: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TURKISH DOCUMENTARY SHOWCASE 2008, Los Angeles

Turkish Documentaries screened in New York

Osmanly(Ottoman)-Türk Music Concert in Carnegie Hall, NY

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN USA TOUR 2008

The New Atatürk

Sinem Saniye is coming to LA to give her first concert!

YNSANYty Sanat Sergisi - Beliz Yristay

TRT's New Show About 1915 Armenian Events

Freedom and Democracy in the U.S.

Ertu? Tüfekçio?lu's Interview at Ebru TV

Public Ozan A?yk Veysel commemorated

Ystanbul

Music World Wins A New Song : "Shake It Baby!"

Bayrampa?a film feels like a documentary

'Short Filmmakers are after the trophy'

'120' opens on 15th of February, 2008

OPET's GYTT ad campaign with Cem Yylmaz wins award in New York

Alex Demir's interview on Turkish Hour

Safa Önal is in the Guinness Book but still does not own a house

Kazakistan is in Oscars

"When I Don't Sleep.." Sinem Saniye's album is out

Fazyl Say's Father Recieves Award On Behalf Of His Son

World Famous Gülsin Onay will play at Kremlin Palace

Longest short film

Recep Yvedik to be released on February 22nd

A Youthful Awakening to Mother Nature’s Laws in a Turkish Village

George Washington University to offer fellowships for filmmakers

'Made in Europe' to be released soon

HYPHOPYSTAN is on the Top 10 Hip Hop Film List

HYPHOPYSTAN wins best Short Documentary Award

Nihat Genç tells...

Cinema is Cinema!

Turkish Films satisfy locals: Booming film business builds volume

Mehmet Akif Ersoy 1873, Ystanbul - December 27, 1936, Ystanbul

Turkish actor changing mindsets in Hollywood

If you kiss, you're on Youtube

‘HOLLYWOOD CHAT' IN NEW YORK WITH TURKISH DESCENT AMERICAN ACTOR ALEX DEMYR

Akyn's dual allegiance reflected in his movies

Gencebay: 'Greeks might be our relatives''

Türk Film Festival in Köln

Seda Aybay's "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Theater

The Whirling Dervishes, Royce Hall, Mon., Dec.17th!

Türks in Louvre Museum

Türk Film Days in France

'Crysis' by 3 Diaspora Turkish brothers

Kurdistan myth leaks into Hollywood to boost anti-Turkism

YZ, SELECTED EUROPE'S BEST DOCUMENTARY CHANNEL

TAKVA "A Man's Fear of God" Screening in Los Angeles, CA

Lev Yylmaz's Tales of Mere Existence

Sertab's English Türkü protested

Spiritual Sounds of Central Asia

'Sakly Yüzler' Premiere

Justin McCarthy on Ebru TV

Türk Filmi - a poem

"I'll direct a Turkish War of Independence movie"

WE Need to SCREAM! by Leslie Bates-Büyüktürko?lu

They rocked the United States

A documentary called "From Armenian diary? You or us?"

MUSEREVIEW - Poets of the Month of July, August, September, October 2007

Now I like saying "I'm a Türk"

TAKVA has 3 nominations in Asia Pacific Screen Awards

Hayko Cepkin's Yzmir Concert

Cyprus International Short Film Festival (CISFF 08)

'Takva' director Özer Kyzyltan nominated for 'European Discovery'

"Yklimler" released in Germany on 27th of September

Turkish rock band mor ve ötesi is coming to the US for two West Coast shows in November!

"Ya?amyn Kyyysynda" is Germany's Oscar nomination

Jeff Treves' new work on CG Society

On 29th of September, Goran Bregoviç will play in Ankara

12 Nominations from Europe to "Yumurta"

Zeki Demirkubuz films screened in New York City

Istanbul NOW in Vienna-Einladung zur Vernissage am 13. September

Türk-Armenian brotherhood on the Peace Day

A Book: Tema?varly Osman A?a

3rd International Avrasya Film Festival opens with Ang Lee

'Takva' won The Best Picture Award in Saraybosna

Mevlana Movie to be shot in Konya

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' to shoot sitcom

TRT's Hollywood initiative

1st Annual Sevim Tanürek Singing Contest

Comic Book about Atatürk's biography

Why doesn't Europe listen to Turkish Music?

Fatih Akyn will shoot Trabzonspor documentary

Altyn Portakal starts a new funding for Turkish Cinema

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye is talking about these 2 TV ads

Happy 4th of July

Kemal Sunal was remembered on his 7th death anniversary

Guardian names ‘Uzak' among top 1000 films

Turkish Culture to be introduced in Disneyland

Kyryk Melek ba?lady - Broken Angel

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Times and Winds (Be? Vakit) in Los Angeles Film Festival 2007

Yener Korkut on TRT

"The Anatolian" will be screening at USC on June 10, 2007

Turkish Director ?ahin's documentary breaks records in History Channel

Fatih Akyn's success in Cannes 2007

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

The Anatolian to be screened in Robert Zemeckis Digital Arts Center in Los Angeles

Seminar: Muslim Characters on Prime-Time TV at Museum of Television & Radio

A Mondo Macabro documentary on Turkish Pop Cinema

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Short Films to be shot in KARS

Alex Demir on Ebru TV

TWO GIRLS at Southeast European Film Festival at Los Angeles

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18th Annual Turkish Film Days to begin in Munich

SYNEM is the 2007 Lennon Award Winner

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Political Satire in the Digital Age:

Dondurmam Gaymak wins best foreign film jury award in HBO & U.S. Comedy Arts Festival

Mennan Yapo - Premonition

Nar-y memory of Atatürk

Whirling Dervishes are in town!

FIRST YSTANBUL CLASSIC TURKISH MUSIC CAMP

Leslie Bates Büyüktürko?lu's latest Turkla.com article

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Midnight Express truth revealed by Alinur

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

A Western film in the States by a Turkish Production

HOKKABAZ in Irvine

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Recently Published Books by ASKIN OZCAN

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

FILM FESTIVAL AT BAYRAMPA?A PRISON

Ice Cream, I Scream is one step closer to the Oscar nomination

YA TUTARSA? and WELL SOOTED are in Boston Turkish Film Festival

Art of Turkish Calligraphy

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis stars in SPLINTER with Tom Sizemore and Edward James Olmos

Turquoise

Remember my password