yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Kime niyet kime Euroimages

ÇARŞAMBA, ARALIK 6, 2006

Tuba Özden 20.03.2006

Eurimages, Ermeni soykyrymyny anlatan bir filme destek veriyor. Tarty?malar Türkiye'nin projeye katky sa?lamasyyla geli?ti.

Osmanly'da yyllarca süren bary?yn ardyndan, halk ile Ermeniler arasyna nifak sokmak için genç Türkler (Yttihat ve Terakki) fanatik, yrkçy tutumlaryny sessizce proje haline getirip Ermenilerin eliminasyonu için soykyrymyna hazyrlanyyordu. Amaç, Türkiye'nin sadece Türklere ait olmasyydy. Kâ?yt üzerinden ta?arak hayata syzan bu niyet sonunda; garip bir ?ekilde 'Sarkis' isimli subay ve 'E?ek' adynda albayyn da bulundu?u Türk kuvvetlerinin, henüz kimsenin ?ahit olmady?y Anadolu çöllerinden Ermenileri sürerek Holokost'u gerçekle?tirmesiyle sonuçlandy. Y?in ilginç yany tarihî belgelerde yer almady?y halde, senaryoda Ystanbul'daki Ermeniler de ev, hastane ve i?yerlerinden çöllere sürülenler arasyndaydy.

Bu anakronik kurgu, Ytalyan karde? yönetmenler Paolo ve Vittorio Taviani'nin 'Tarla Ku?u Çiftli?i' filminin senaryo metnine ait. Öykü, Ermeni asylly Ytalyan yazar Antonia Arslan'yn kitabyndan uyarlanmy?. Film, 5-7 Mart tarihlerinde Strasbourgta gerçekle?tirilen Türkiye'nin de üyesi oldu?u Eurimages icra toplantysynda 650 bin avro destek almaya hak kazandy. Böylece dolayly da olsa Türkiye, 'Ermeni soykyrymy'ny anlatan filme destek vermi? oldu. CHP Giresun Milletvekili Mehmet I?yk'yn meclise ta?ydy?y konu, bazy kö?e yazarlaryny harekete geçirdi. Eurimages Fonu'ndan böyle bir filmin para almasy elbette büyük talihsizlikti. Fakat refleks tepkilerle Eurimages temsilcilerinin 'dini bütünlü?ü'nden, 'sanat ve sinema bilgilerinin sorgulanmasy'na kadar birçok konuya de?inenler, arka planyndaki problemleri sorgulamayy nedense hiç dü?ünmedi.

Eurimages ile ilgili polemiklerin geçmi?i aslynda 2005 yyly Nisan ayyna dayanyyor. 15 yyldyr Eurimages'yn temsilcili?ini, ya?ady?y ülke Fransa'dan sürdüren Faruk Günaltay'yn Kültür Bakanly?y tarafyndan görevden alynmasy, yerine Yhsan Kabil ve Ahmet Boyacyo?lu'nun tayin edilmesiyle ilk tepkiler havada uçu?maya ba?lamy?ty zaten. Türkiye'nin kötü ve geri kalmy? yönlerini konu alan filmlerin bugüne kadar destek almasynda birinci faktör olarak Faruk Günaltay'y sorumlu tutan Ömer Lütfi Mete karary takdir ederken, Eurimages'yn fonlaryndan üç filminde istifade eden Ali Özgentürk, o güne kadar destek alan filmlerin Türk insanynyn duygularyny anlatty?yny iddia ediyordu. Özgentürk ile ayny fikirde olan meslekta?lary ve yazarlardan olu?an bir grup ise Günaltay'yn yapty?y icraatlary tekrar tekrar anlattyktan sonra cümlelerini yeni temsilcileri istifaya ça?yrarak noktalyyordu.

Dindarlyklary merkeze alynarak ele?tirilen temsilcilerden kasyt muhafazakâr kimli?i ile tanynan sinema yazary Yhsan Kabil idi. Ayny kefede tutulsa da Ahmet Boyacyo?lu daha çok sol cenaha yakyn ama ulusal de?erlere saygyly bir isim. Türk sinemasy adyna yyllaryny harcayan iki temsilcinin birikimlerine yönelik ele?tirilere cevap, yapylacak küçük bir ara?tyrmayla ortaya çykyyor. Tarty?malaryn merkezinde olmasyna ra?men bugüne kadar sessiz kalan Yhsan Kabil'e göre Faruk Günaltay'yn görevden alyny?y dönemlik de?il, biriken sorunlaryn neticesi. Fonlaryn daha çok kapaly devre, belirli isimler içinde payla?ylmasy, dy?aryda kalan yönetmenlerin tepkilerine neden olur. Son dönemlerde payla?ymyn dairesi geni?lese de ele?tiriler son bulmaz. Daha çok karamsar, ülkeyi kötüleyen Türk filmlerinin destek almasynyn "AB sürecinde, ülkenin Avrupa'ya olumsuz tanytylmasyna neden oldu?unu." gerekçesini öne sürenler de vardyr.

Kulaktan kula?a yayylan söylentilerden biri de Günaltay'yn sadece dar bir çevredeki sinemacylarla ileti?imde olmasy ve alynan desteklerde usulsüzlük yapmasydyr. Günaltay, 15 yyl boyunca yurtdy?ynda kadrosuz çaly?yr, 2005 yylyna kadar stopaj vergilerinden gelen ücretlendirmeye tabi tutulur. Fakat bu tarihten itibaren Kültür Bakanly?y tarafyndan ödene?i kesilir. Yhsan Kabil, Eurimages'yn di?er üyelerine bakyldy?ynda temsilcilik süresinin ortalama 5 yyl oldu?una de?iniyor. Bu, yaygaralar koparylmasyna ra?men Günaltay'yn uzun süre görevde kaldy?yny ortaya koyuyor. Kabil'e göre Türkiye gibi etkili bir ülkenin iki temsilci ile yapyda bulunmasy anlamly. Bazy ülkelerin iki hatta üç temsilcisi dahi var. Yhsan Kabil, biri Ankara’da di?eri Ystanbul'da ya?ayan, farkly hayat görü?lerine sahip temsilcilerin denge unsuru olu?turdu?una dikkat çekiyor. Üzerlerindeki baskynyn ve istifa taleplerinin arka planynda ise Günaltay'yn varly?yndan ?üpheleniyor; çünkü Eurimages'yn üyeleri arasynda syky ba?lantylary bulunan Günaltay ?imdiki temsilcileri ba?arysyzly?a mahkûm etme niyetinde: "Türkiye'de belli noktalarda sanki hep bir klanyn üyeleri olmaly dü?üncesi yatyyor."

Son günlerde tarty?ma konusu olan Ermeni soykyrymy ile ilgili filmin destek almasyny ise talihsizlik olarak de?erlendiriyor Kabil. Ellerine geç ula?an senaryonun icra toplantysynda kuruldan geçmemesi için bütün gayret göstermelerine ra?men sonuç alamamy?lar. Eurimages'yn çaly?ma sistemindeki de?i?iklik ile ön kurulun varly?y da bunda etkili olmu?. Ylk olarak 7 ülke temsilcisinin bulundu?u ön kuruldan fire vermeden oy alan film, 32 ülke temsilcisinin oylamasynda ise Makedonya'nyn çekimser ve Türkiye'nin reddinin dy?ynda eksiksiz kabul görmü?. Her ne kadar oylamadan önce Türkiye temsilcileri filmin yanly? tutumuna dikkat çeken bir konu?ma yapsa da netice de?i?memi?. Kabil, kar?ylarynda ciddi zihniyet kalyplarynyn varly?yna dikkat çekiyor. Eurimages ba?kany Jacques Toubon'un konu?masynda 'Ermeni soykyrymy' ifadesini rahatça kullanmasyny ve senaryonun birçok hata içermesine ra?men ön kuruldan kolayca geçmesini buna ba?lyyor. "Biz hangi Avrupa'nyn pe?inden gidiyoruz? Bu tarafgirlik ve pe?in hükümlülük hâkimken nasyl birlikte var olaca?yz? Kendi haslet, medeniyet dairemizin getirdi?i olumlu, yüce, a?kyn de?erlerimizi bu insanlara anlatmanyn formüllerini bulmalyyyz." diyor Kabil.

Eurimages benzeri bir sistemin Yslam Konferansy Te?kilaty tarafyndan da kurulabilece?ine de?inerek, "57 ülkenin üye oldu?u te?kilat her yyl fon ayyrarak filmlere destek sa?layabilir. Gerekirse koordinasyon kurulu fakir ülkelerin dy?yndan seçilir." görü?ünde. Kabil, çözüm olarak gördü?ü bu sistemi, detaylaryna kadar kurgulamy?. Sinemasy güçlü olan Türkiye, Yran, Mysyr, Türk cumhuriyetleri, Endonezya, Malezya, Bosna ve Baty Afrika'nyn temel alynaca?y yapylanmanyn merkezi Ystanbul'da olacak. "Yylda elli de?il, on film de yapylsa bu ?ekilde medeniyetimizi, kültürümüzü dünyaya sunabilir, de?erlerimizi payla?abilir, tarihimizde yer almy? önemli isimleri anlatabiliriz." diyor. Böylece Yslam ülkeleri arasynda film da?ytym a?ynyn da kurulabilece?ini vurguluyor. Bu proje kapsamynda ortak bir film festivali ve film marketin de düzenlenebilece?ine de?inerek sonuçta kendi co?rafyamyzda, bütün dünyayy ku?atan açylym ve estetik düzlemin, insani bezenmi?lik ta?yyan filmlerin ne?et edece?ine inanyyor.

Aslynda Yhsan Kabil'in projesinin önemini 'Tarla Ku?u Çiftli?i' filminin neden oldu?u pürüz bir kat daha belirgin kylyyor. Deneyimlerden yola çykarak, ba?kalarynyn kurallaryna göre hareket etti?imiz sürece sorunlaryn farkly mecralarda da olsa tekrarlanaca?yny görmek mümkün. Bu sorunu a?manyn yolu ise 'bize ait olan'y üretebilmekten geçiyor.

YÖNETMENLERYNE GÖRE EURIMAGES’TEN DESTEK ALAN FYLMLER

Filmin ady Yönetmeni Yyly

1- Robert's Movie Canan Gerede 1990

2- Çyplak Ali Özgentürk 1990

3- Ate? Üstünde Yürümek Yavuz Özkan 1990

4- Mavi Sürgün Erden Kyral 1991

5- Cemile Zülfü Livaneli 1991

6- Seni Seviyorum Rosa Rosa I?yl Özgentürk 1991

7- ?ahmaran Zülfü Livaneli 1992

8- Fanatik ?erif Gören 1993

9- A?k Ölümden So?uktur (Bergen) Canan Gerede 1993

10-Istanbul Annendir Çocu?um (Mektup) Ali Özgentürk 1994

11-Sen de Gitme Triyandafilis Tunç Ba?aran 1995

12- Ku?atma Altynda A?k Ersin Pertan 1995

13- Hamam Ferhan Özpetek 1995

14- Istanbul Kanatlarymyn Altynda Mustafa Altyoklar 1995

15- A?yr Roman Mustafa Altyoklar 1996

16- Akrebin Yolculu?u Ömer Kavur 1996

17-Istanbul'u Ararken (Aryyorum) Atyf Yylmaz 1996

18- Ishak'yn Romany Bary? Pirhasan 1996

19- E?kiya Yavuz Turgul 1996

20- Güne?e Yolculuk Ye?im Ustao?lu 1997

21- Ayrylma / Parçalanma Canan Gerede 1997

22- Ho?çakal Yaryn Reis Çelik 1997

23- Yara Yylmaz Arslan 1997

24- Mum Irfan Tözüm 1997

25- Sevgilim Istanbul Seçkin Ya?ar 1998

26- Kaçyklyk Diplomasy Tunç Ba?aran 1998

27- Sis ve Gece Sinan Çetin 1998

28- Kayykçy Biket Ilhan Belgin 1998

29- Harem Ferzan Özpetek 1998

30- Balalayka Ali Özgentürk 1999

31- Kardelen (Güle Güle) Zeki Ökten 1999

32- Kara Güne? Ömer Kavur 1999

33- Cumhur Bey Handan Ypekçi 2000

34- O da Beni Seviyor Bary? Pirhasan 2001

35- Hiçbir Yerde T.Pirselimo?lu 2001

36- Syr Çocuklary A.Sayman Ü.Güven Atadeniz 2001

37- Yazy Tura U?ur Yücel 2002

38- Çamur Dervi? Zaim 2002

39- Zamansyz Ölüm Ömer Kavur 2002

40- Gönderilmemi? Mektuplar Yusuf Kurçenli 2002

41- Zaman Ali Özgentürk 2003

42- Ynat Hikâyeleri Reis Çelik 2003

43- Bulutlary Beklerken Ye?im Ustao?lu 2003

44- Palto Kutlu? Ataman 2004

45- Yklimler Nuri Bilge Ceyhan 2004

40-Cenneti Beklerken Dervi? Zaim 2005

41-Kader Zeki Demirkubuz 2005

42-Takva Özer Kyzyltan 2005

43-Kim Ay?e'yi Sevmez? (Belgesel) Elfe Uluç 2005


EURIMAGES NEDYR?

Avrupa Görsel-Y?itsel Eserler Destek Fonu (Eurimages), Avrupa Konseyi'ne ba?ly bir kurum. Ba?kany Jacques Toubon, Fransa'da ya?yyor. Strasbourg'daki merkezle beraber bir de Fransa'da daimi sekretaryasy var. 1988'de kurulmasynyn nedeni, Amerikan film sektörü kar?ysynda yok olmaya yüz tutan Avrupa sinemasynyn ya?atylmasy. Kurum ortak yapymlara, da?ytyma ve sinema salonlaryna destek sa?lyyor. Litvanya'nyn da eklenmesiyle sayylary 33'e ula?acak olan üyeler, bütçelerine göre her yyl Eurimages'a yardymda bulunuyor. En çok destek veren ülkeler syrasyyla ?öyle: Fransa (4,5 milyon avro), Ytalya (3,5 milyon avro), Almanya (2,5 milyon avro), Yspanya (1,5 milyon avro), Türkiye (1 milyon avro) ve Hollanda (1 milyon avro).

Türkiye'nin Eurimages ile bulu?masy 1990 yylynda Faruk Günaltay'yn giri?imi ile gerçekle?ir. 15 yylda 9,5 milyon avro aidat ödenip, kar?yly?ynda 53 Türk filmi için 14 milyon avro destek alynyr. Daha çok ortak yapymlara destek veren kurumun fon sa?lamak için kriterleri projenin sanatsal yetisi, yönetmen ve ekibin tecrübesi, ticari potansiyeli vs. Destek verilecek filmlere yylda be? defa yapylan icra yürütme toplantylarynda karar veriliyor. Senaryolar inceleniyor. Ylk olarak 'önkurul' ady verilen etkisi ve deste?i fazla ülkelerin bulundu?u 7 temsilcinin elemesinden geçen filmler, daha sonra 32 ülkenin oylamasyna sunuluyor. Yylda toplam 20 milyon avro ile ortalama 50-55 yapyma destek veriliyor, film bütçelerinin be?te biri sa?lanyyor. Oturumlarda yakla?yk 40 ba?vurudan elemeler sonucunda 10-15’ine film için destek sa?lanyyor.

aksiyon.com.tr

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum