yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Sedef Erken: We need a Musician's Union

SALI, KASIM 18, 2008

Sedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklary konusunda GONG'un sorularyny yanytlady...

Sedef Erken: Müzisyenler Sendikasy KurulmalySedef Erken, Türkiye'de menajer olmak ve müzisyen haklary konusunda GONG'un sorularyny yanytlady...


Aslynda avukatsynyz ama çocuklu?unuzdan beri müzik hep hayatynyzdaydy. Hatta sanyrym yedi yyl boyunca da keman e?itimi almy?synyz. Neden müzisyen de?il de avukat oldunuz?

Çünkü bence her müzikle ilgilenen müzisyen olamyyor, belki de müzisyen do?uluyor ve gerçek anlamda müzisyenlik ciddi bir adanmy?lyk gerektiriyor. Ben günlük programyma keman çalmanyn yanynda film izlemek, kitap okumak, spor yapmak ve sokaklarda gezmek gibi pek çok ?eyi bir arada sy?dyrma e?ilimindeydim. Bir de okul vardy tabi. Keman çalmayy çok seviyordum ancak hiçbir zaman profesyonelce müzisyen olmayy dü?ünmedim. Okul müsamerelerinde sahneye itilmi?li?im vardyr ama sahne arkasyny her zaman daha çok sevdim. Ya?ady?ymyz ?ehre ne zaman bir konser ya da tiyatro gelse çaktyrmadan kulise girer, ne olup bitti?ini izlerdim. Avukatlyk da tamamen kysmet oldu diyebilirim, çok da bilinçli bir karar de?ildi. Ama genelde ‘sen tam avukat olacak tipsin’ derler bana. Babam çok istemi?ti, o dönem beni benden daha iyi tanyyormu? sanyrym.

Menajerli?e nasyl ba?ladynyz?

Anne ve babamyn ortak i?i beyaz e?ya ticaretiydi, evin en büyük çocu?u olarak ben de çocuklu?umdan beri i?in içindeydim. Elimde senet sepetle bankaya ilk gidi?im ilkokul yyllaryndadyr. Ama ailemiz bir yandan da beni hep sanata yönlendirmi?tir. Müzik ve edebiyat benim için büyük tutkulardy. Hayatym boyunca bütün paramy kaset ve kitaplara yatyrmy?ymdyr. O yyllarda sanatla ticareti birle?tiren bir i?in hayalini kurardym, ancak bu mesle?in ne oldu?una dair bir fikrim pek yoktu. Pek çok sanatçy arkada?ym oldu?undan sahne arkasyny girip çykmy?ly?ym da çoktu. Hayatyn aky?y beni 10 yyldyr perakende sektöründe kariyer yapma yoluna getirmi?ti, 1999’da D&R da yöneticilik yaparken müzik sektörünün içine yava?tan girmeye ba?ladym. 2000 yylynda Ogün Sanlysoy ve ondan bir süre sonra da Tarkan Gözübüyük’le tany?tym. Bu tany?malar benim karar sürecimi ciddi ?ekilde hyzlandyrdy ve perakende sektöründeki kariyerimi keskin bir kararla aniden byrakyp menajerli?e ba?ladym.

Menajerlik için aslynda bir bakyma ‘marka yönetimi’ diyebilir miyiz?

Menajerlik aslynda marka yönetimini de içeren daha kapsamly bir i? . Ancak bunun yany syra kariyer yönetimi vasfyyla ciddi ?ekilde marka yönetiminden ayrylyyor, zira marka ya?ayan bir ?ey de?il. Oysa menajerlikte kar?ynyzda insanlar var. Kararlarynyz, tavrynyz, i?inizi yapy? biçiminiz o insanyn hayatynda fark yaratyr. Bazen i?e büyük hevesle ba?lamy? insanlar hayatynda böyle a?yr bir sorumluluk istemedi?i için menajerli?i byrakyyor.

Bir yandan da marka yönetimi terimi gelen toplara vurmak yerine oyunu kurmanyzy içeren bir yönetim biçimini anlatyr. Bütçeniz, hedefiniz, piyasa ko?ullary gibi de?i?kenler içinde bir planlama yaparsynyz. Kriz yönetimi bu bütünsel hedefin bir parçasydyr ve zor anlary kotarmak için kullanylyr. Ancak Türkiye’de müzik sektöründe önemli bir bilgi, sistem ve altyapy eksikli?i var. Dolayysyyla ses sisteminden sahnesine, sözle?me altyapysyndan sponsor yakla?ymyna kadar her anynyz kriz yönetimi yapmakla geçiyor desem yalan olmaz. Strateji, planlama, marka de?eri yaratma gibi pek çok etap kriz yönetiminin içinde eriyip gidiyor ço?unlukla. Ayryca bunu yapabilmek için sektördeki di?er aktörlerin de ayny baky? açysyna sahip olmasy gerekiyor, burada da daha alynacak çok yol oldu?u gayet açyk. Ben ancak sektördeki jenerasyon de?i?tikçe gerçek anlamda marka yönetimi yakla?ymynyn olu?aca?yny ve geli?ece?ini dü?ünüyorum.

Yurtdy?ynda menajerlik alanynda e?itim veren okullar var ama Türkiye’de yok. Önce ?unu sorayym;menajer olmayy istemek nasyl bir altyapyya ihtiyaç duyuyor?

Hedefe kilitlenmi? azimli birinin bu i?i yapmayy istemesi ba?ly ba?yna bir temeldir. Ama tabii ki mümkün oldu?unca iyi bir e?itim de önemli. Aslynda yurtdy?yndaki okullarda da genelde direkt olarak menajer yeti?tirmekten çok müzik sektörüne ait temel bilgileri veren modüller okutuluyor. Yani siz o okullary bitirdi?iniz için menajer olamazsynyz. Bir grup ya da müzisyen size güvenip i?ini teslim etti?inde menajer olursunuz. Bu yüzden de Dünya’da da çokça örne?i oldu?u gibi pek çok sanatçynyn ki?isel menajeri ailesinden birileridir. Fakat yurtdy?ynda bu i?te bir uzmanla?ma söz konusu. Sanatçylaryn ayry ayry i? menajeri ve ki?isel menajeri var. Ve asyl patron i? menajeridir. Bu menajerlerin büyük bir ço?unlu?u da ayny zamanda avukat. Yani aslynda avukatlyk bu i? için iyi bir altyapydyr. Ama maalesef ülkemizde avukatlar bu i?e pek bula?myyor. Umuyorum ki yakynda bu de?i?ecektir.

O zaman e?itim kysmyna tekrar gelelim. Varsayalym bahsetti?iniz altyapy mevcut ama bu i?in sistemini ö?renecek okul yok. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir?

Bugün için Türkiye’de böyle bir okulun olmamasy önemli bir eksiklik. Bir üniversitenin bu konuyu sahiplenmesi için ben bu i?e ba?lady?ymdan beri bazy çabalar gösteriyorum, umarym yakynda sonuç alyryz. Yabancy dili olanlar için önemli kaynak kitaplar var. Bunlary teorik kysymlar açysyndan oldukça faydaly buluyorum. Ancak bence okulu olmayan bir i?i ö?renmenin en iyi yolu o i?i yapmaktyr. Bir yerden ba?lamak lazym. Son 3 yyldyr en azyndan seminerler yaparak bu konuda adymlar atmaya çaly?yyorum. Amacym bu çaly?malary daha da yo?unla?tyrmak.


Türkiye’de müzisyen olmanyn ve gerçek anlamda kariyerini ve hayallerini müzik üzerine kurmanyn Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal ?artlaryny göz önüne getirdi?inizde riskli oldu?unu dü?ünüyor musunuz?

Riskten ne anlady?ymyza ba?ly ama sadece Türkiye’de de?il Dünya’da da müzi?e dair hayallerle yola çykan bir müzisyenin hiçbir konuda garantisi yoktur. Hatta orada sektör çok daha geni? oldu?undan belirli noktalara ula?mak buraya göre çok daha zor. Ancak bizden farky orada telif konusu ve di?er haklaryn çok ciddi koruma altynda olmasy.
Müzikle ilgili hayaller kuracak kadar ?anslyysanyz yani size böyle bir do?al yetenek bah?edilmi?se buna dair riskleri göze alacak kadar da cesaretiniz olmasy gerekiyor. O hayalin gerçe?e dönü?ebilmesi için ön ko?ulu adanmak. Yani yolda kar?ynyza çykacak her zorlu?u göze almak.

Ayryca bugün Türkiye’de ya da Dünya’da risk altynda olmayan bir sektör göremiyorum. Müzik yoluna çykmy? hiçbir müzisyen eli bo? dönmemi?tir, müzik her zaman eme?inizin kar?yly?yny verir ama siz bu kar?yly?yn tümünü paraya çevirmek isterseniz onun her zaman garantisi yok. Ben hep ?öyle bakarym. Ynsanyn hayatta çok net bir seçimi vardyr. Ya memur ruhlusundur ya da de?ilsindir.

Türkiye’de müzik yapan guruplar , yapymcydan yani: kaba bir tabirle ‘parayy bastyryp’ albümü yapacak olanlardan (plak ?irketlerinden) ne kadar ba?ymsyz müzi?ini yapabiliyor?

Aslynda artyk para bastyran kalmady?y için bu konu gündemden de çykty gibi. Artyk herkes kendine yatyrym yapyyor, dolayysyyla da ?irketlerden ba?ymsyz olarak, kendi paralaryyla kaydediyorlar albümlerini. Krizlerin faydalaryndan biri de bu galiba. Paranyn verdi?i fazladan cesaret yitirilince herkes do?al ya?am alanyna geri dönüyor. Müzik sektöründeki zor dönem en azyndan buna yarady diyebiliriz, herkes kendi i?ine bakyyor artyk.

Peki, yurtdy?ynda bu i?ler nasyl yürüyor?

Yurtdy?ynda oturmu? bir sistem ve altyapy var. Orada herkes zaten kendi i?ini yapar. Önemli olan her ?eye bula?mak de?il kendi i?inde bilgi ve tecrübe olarak derinle?mektir.. Profesyonellik de bu baky? açysyna dayanyr. Ve bu tür konulary halletmesi için de profesyonel prodüktörlerle çaly?ylyr. Burada bazen parayy veren düdü?ü çalar manty?y çok sakil bir hal alabiliyor. Orada düdü?ü çalma görevi kiminse o çalar. Bence biz yyllardyr Nasreddin Hoca’yy yanly? anlamy?yz.

Türkiye’de bu i?i gerçekten profesyonel olarak yapan kaç menajer var?

Sanyyorum sayyca çok fazla de?il ama bu biraz da profesyonellik tanymyyla ilgili. Bu kavramlar henüz oturmady. Profesyonel deyince akla o i?ten para kazanan herkes akla geliyor. Oysa profesyonel demek uzmanla?my? demek. Bu anlamda benim tanydy?ym menajerler iki elin parmaklaryny geçmiyor. Müzik sektörü her ne kadar zor günler geçiriyorsa da üretim tarafynda müzisyenler yo?un bir çaly?ma içinde. Bu üretimi kar?ylayacak kadar menajer de maalesef yok.

Siz ayny zamanda müzisyen haklary alanynda da avukat kimli?inizle uzmansynyz. Ben Türkiye’de müzisyen haklarynyn yeterince önemsenmedi?ini ve onlaryn bir ?ekilde hep ma?dur ama sessiz kaldy?yny dü?ünüyorum. Yanylyyor muyum?

Bu öncelikle müzisyenlerin kendi haklaryny ne kadar önemsedi?i ve onlaryn geli?imine ne kadar katkyda bulundu?uyla ilgili. Bugün bu haklaryn tümünü koruma anlamynda bir sivil toplum birli?i maalesef yok.
Örne?in bir müzisyenler sendikasy en acil ihtiyaçlardan biri gibi geliyor bana. Çünkü aslyna bakarsanyz telif yanynda özgür üretim, sosyal haklar gibi pek çok ba?ka haklaryn henüz kanunu olmady?y gibi lafy bile edilmiyor. Bu konular da ancak sendikal bir çaly?ma yoluyla sa?lykly ?ekilde gündeme gelebilir.

Sadece telif haklaryny korumak maksatly kurulmu? olan Mesam, MSG gibi meslek birliklerinin genel kurullaryna giderseniz binlerce üyesi olan bu kurulu?laryn 40-50 ki?iyle genel kurul yapmak zorunda kaldy?yny ve yönetim kurullarynda çaly?maya hevesli ki?iler bulmakta ne kadar zorlandyklaryny görürsünüz. Ma?duruz demek yerine bu konulara biraz daha ilgi göstermek lazym. Haklar durup dururken kimseye verilmiyor maalesef, u?ra?yp almak gerekiyor. Ayryca i?in hukuki boyutunda da adalet sistemimizin çok a?yr i?lemesi müzisyenlerin de güvenini sarsyyor. Bir haksyzlyk sebebiyle davacy olan bir müzisyen hakkyny yyllarca adliye koridorlarynda aramayy hakly olarak istemiyor. Kysaca de?i?mesi gereken çok ?ey var ama bu durup dururken olmayacak, katkyda bulunmak lazym.


Müzisyen kendi haklarynyn korunmasy için nasyl bir yol izlemeli?

Öncelikle biraz bilgi sahibi olmak ve bilinçli davranmak iyi bir ba?langyç olacaktyr. Biz milletçe hasta olmadan doktora gitmedi?imiz gibi i?le ilgili bir sorun ya?amadan da pek avukata gitmeyiz. Tanydy?ym ço?u müzisyen telif hakkynyn ne demek oldu?unu neleri kapsady?yny bile bilmiyor. Ben her müzisyenin bir avukaty olmaly diyorum. Ayryca meslek birliklerinin avukatlary da müzisyenleri bu konuda aydynlatmak, bilinçlendirmek için çaly?yyorlar. Ancak müzisyenler onlara da sorun ya?andyktan sonra ba?vuruyor. Oysa i?i ba?tan syky tutmak lazym. Öncelikle mutlaka meslek birliklerine üye olmak ve çaly?malaryny takip etmek gerekir.

Korsan cd ve mp3 indirme sorununa bir menajer hatta bir müzisyen e?i olarak nasyl bakyyorsunuz? Bu durumla mücadelede size göre yapylmasy gerekenler nedir?

Korsan, ülkedeki kayyt dy?y ekonominin bir parçasy. Yyllardyr müzik üretiminden elde edilen gelirin en büyük kysmy korsan sayesinde kara para olarak birilerinin cebine girdi. Ben korsan satyn alan herkesin bunu bildi?ini ama bilmezlikten geldi?ini dü?ünüyorum. Buna ra?men hala korsan varsa bu öncelikle dinleyicinin seçimidir. Demek ki Türkiye’de dinleyici buna aldyrmyyor. Bilgi olarak herkes bu durumlara vakyf oldu?u halde bu bilinç eksikli?i yüzünden ülkedeki pek çok sorunumuz gibi bunu da a?amyyoruz. Korsan satyn alan herkes buna katkyda bulundu?unu kabul etmek zorunda.

MP3 ise bamba?ka bir olgu . Zira dü?ünün ki korsancylar bile bundan ?ikayetçi. Çykyp ak?am haberlerinde ‘ mp3 bizim eme?imizi çalyyor’ diyen korsancyya bile rastladyk bu ülkede. Adamyn korsan deposuna baskyn yapylyyor, adam cdleri çuvala dolduran polise ‘ yapmayyn abi o bizim eme?imiz’ diyebiliyor. Sanyyorum artyk vatanda?lar olarak bizlerin ‘emek’ kavramyyla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. ‘ Emek ‘ nedir, kar?yly?y kime aittir? Bu eserlerdeki yaratycy emek o eserin sahibine aittir. Önceki soruda Nasreddin Hoca’yy yanly? anlamy?yz demi?tim ya. O ‘bir ?eyi istiyorsan kar?yly?yny ödemeye razy olmalysyn demek istemi?’ bence.

Bu bilinç geli?mi? oldu?u için yurtdy?ynda mp3 müzik sektörünün ya?ady?y krizin bir parçasyyken ?imdilerde alternatif çözümü haline gelmi? durumda. Kimi müzisyenlerin bedelsiz olarak da?ytty?y eserleri serbestçe dola?yyor, yasal saty?a koymayy tercih edenlerinki ise dinleyici tarafyndan satyn alynyyor. Bizde ise her ?eyi serbestçe indirmek söz konusu, i?in kötüsü de yadyrganacak bir ?ey olmaktan da çykmy? durumda . Ynternetle ilgili en önemli faaliyeti site kapatmak olan bir ülkede bu bizi ?a?yrtmyyor elbette. Ama bu gidi? nereye kadar. Ülkede müzisyen kalmayana kadar sömürecek miyiz bu kanunsuzlu?u ?

Burada yine i? müzisyenlere dü?üyor, artyk bir basky grubu haline gelip bu konularda yapycy çözüm üreten meslek birliklerine destek verilmeli, hükümete devlete sorunlary iletme noktasynda ‘ biz de varyz’ demeliler. Ba?ka çözüm yolu göremiyorum.

kaynak: gong.com.tr

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum