yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

MUSTAFA MISTIK!

CUMA, ARALIK 12, 2008

by Abdullah Gürgün

Can Dündar'yn "Mustafa" filmini görenlerin sayysy bir milyonu a?my?.
Olumlu, olumsuz yazylar, ele?tiriler, övgüler, sövgüler sürüyor.

Dündar filmi yerenlere hemen "Filmi gördün mü?" sorusunu yöneltiyor. O nedenle hemen belirteyim. Ben filmi izledim. Üstelik yyllarca Ysveç Devlet Televizyonu'nda ve Ysveç Devlet Radyosu'nda (Dündar'yn ustasy Mehmet Ali Birand da bizim Brüksel muhabirimizdi) belgeseller yapmy?, halkla ili?kiler, gazetecilik ve film e?itimi almy? bir belgeselci ve gazeteciyim. O nedenle kendimde bu filmin ele?tirisini yapma hakkyny
fazlasyyla görüyorum.

Yine ba?tan söylemeliyim: Yeti?kinlere filmi görün ya da görmeyin demek istemiyorum. Ancak çocuklaryn izlemesini uygun bulmuyorum. Ysveç'te bu filmi 15 ya?yndan küçük çocuklaryn görmesi yasaklanyr. Türkiye'de de çocuklaryn görmesini sakyncaly buluyorum. Nedenini açyklayaca?ym. Elden geldi?ince de üzerinde durulmamy? olan noktalara de?inmeye çaly?aca?ym.

Filmi izledikten sonra Can Dündar'yn kalemini çok ustaca kullandy?y ve film zanaatyny da iyi ö?renmi? oldu?u konusunda ku?kum kalmady. Filmde sözcükler seçilerek ve eksik byrakylarak kullanylmy?. Sözün gerisini dü? gücünüzü kullanarak kafanyzdan tamamlayacaksynyz. Film görüntü sanaty oldu?una göre "bir resim bin sözcü?e bedeldir" diyerek olayy kafanyzda ?ekillendireceksiniz. Dündar amaca uygun mükemmel bir ticari film yapmy?. "Efendim iyi niyetinden ku?kumuz yok AMA ?u hatalary yapmy?" gibi bir yakla?ymy ben ne yazyk ki payla?myyorum. Can Dündar atty?y her adymy bilerek profesyonelce atmy?.

Filmin adyna belgesel deniyor. Bana göre belgesel de?il, kurgu.
Gerçeklerden yararlanylarak yapylan bir kurgu film. Can Dündar fylmde hem belgesel hem de kurgu filminin ögelerinden yararlanmy? Canlandyrmalar yaparak filmi etkili hale getirmi?. ?ekil olarak belgesel kurgu film diyebiliriz. Belgesellerin de ayny zamanda bir kurgu oldu?unu, öznellik ta?ydy?yny unutmayalym. Örne?in bir ki?iyi
pencerenin önüne oturtup konu?turuyorsunuz, yüzü karanlykta görünmez. O zaman adam devlet syrry açyklyyor gibi bir etki yapacaktyr. Bir de adamy güllük gülistanlyk yerde konu?turuyorsunuz. O da ne?eli mutlu bir hava verecektir. Burada açykça yönetmenin öznellli?i belirleyici olmaktadyr. Adam ayny ?eyleri söylese bile etkisi de?i?ecektir.

Di?er bir örnek olarak da kendi sesini kullanmasyny verelim. Can Dündar'yn sesi amacyna uygun bir ses. A?lyyor mu gülüyor mu, ciddi mi de?il mi anla?ylmyyor. Yzleyiciyi uyu?turan bir ton kullanyyor. Yeri geldi?inde alay ediyor ama ciddi sanyyorsunuz. Ya da tersi. ?imdi siz bu filmde söz gelimi tok sesli tiyatrocu Mazlum Kiper'i kullansanyz izleyici co?ar. Mü?fik Kenter'in yumu?ak, mü?fik sesini kullansanyz
Mustafa Kemal'e büyük sevgi duyar. Can Dündar kendi amacyna uygun ses
oynaklyklaryyla okuyor. Sonuçta büyük bir ba?aryyla güvenilmez bir film kahramany yaratylyyor.

Can Dündar zanaatyny usta bir terzi gibi icra etmi?tir. Mü?teriye istedi?i kuma?tan, istedi?i model ve bedenine oturacak giysi yapmak da her babayi?idin i?i de?ildir. Filmi be?enenlere, be?enmeyenlere ve orta yolculara da bakarak mü?terinin kim oldu?unu bulabilirsiniz.

Yakynda Yngilizce alt yazyly ya da dublajly olarak MOUSTAPHA adyyla yurtdy?yna satylyrsa çok be?enilece?ine eminim. Ancak Dündar'y a?yry i?birlikçi bulup alay edenler de çykabilir. Batylynyn hepsinin yalakalardan ho?lanaca?yny
savlamak da aymazlyk olur.

Dündar filminde çok kullanylan bir dramatürgi modelini uygulamy?. Bu model bir devenin üst tarafynyn yandan görünü?üne benzer. Ylk önce devenin ba?yndaki kysa kaviste ilk vuru? yapylyr. Filmin ana fikri/ana çizgisi hakkynda fikir veren kysa çarpycy ilk bölümdür. Sonra olaylar geli?tirilir, çaty?malar, çeli?kilerle heyecan doru?a çykarylyr. Bu doruk devenin hörgücüdür. Sonra çeli?kiler çözülmeye ba?lar, ini?e geçilir, olaylar dinginle?ir ve sona gelinir.

Dündar'yn ilk giri?teki vuru?u korkunçtur. Gerçekten korkunçtur. Bir korku filminin giri?idir. Nasyl?

Mustafa Kemal'in bir a?abeyi üç ya?yndayken ölmü?. Deniz kyyysynda kumsala gömmü?ler. Bir gece rüzgar fyrtyna kumlary uçurmu?. Ortaya çykan bebe?i çakallar yemi?. Bu sahneyi Can Dündar bir Drakula filmi gibi canlandyrmy?. Karanlyk feci bir gecede mezar ba?ynda dolanan çakallar… Ve bu resimlerin üstünde a?lar gibi konu?an titrek bir Can Dündar sesi…

Drakula'da Türkleri kazy?a oturtan Kazykly Voyvoda'dan esinlenerek yaratylan bir kahramandyr. ?imdi de Mare?al Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ten esinlenerek yapylan MUSTAFA adly korku filmini izliyorsunuz. "Mustafa" da daha bir dinsel içerik var. "Kemal" ise devrimcidir (Devrimci önderlerden Mihri Belli de Yunan iç sava?ynda
do?al olarak Kapetan Kemal kod adyyla anylyyordu).

Filmi izleyen çocuklar bu sahneden korkmazlar my?

?imdi bu ilk vuru?un filmin içeri?i için verdi?i mesaj nedir? "Bu aile u?ursuz, lanetlenmi? bir ailedir!" Öyle mi?

Böyle bir olay olmu? mudur? Hiç mezar kazacak yer kalmady da o sahile mi kazdylar? Rüzgar nasyl o topraklary kaldyrmy? atmy?? Çakallar sahile inerler mi? Bunlary ben bilmiyorum ama bildi?im bir ?ey var:
Kendini bilen hiçbir gazeteci ya da belgeselci böyle bir olay olmu?sa bile bunu koymaz. Neden koymaz? Çünkü hiçbir etik anlayy?a uymaz…

Kendinizi o ailenin yerine koyun. Çocu?unuzu mezarynda çakallar yiyor. Bunu göstermek delikanlyly?a da uymaz, insanly?a da. En hafif deyimiyle ayyptyr, utanmazlyktyr. Buna" belden a?a?y vurmak" da diyebiliriz.

Can Dündar sesini titreterek anlatmaya devam ediyor. Mustafacyk bu öyküyü dinleyerek büyümü?, kendini çok yalnyz hissetti?i için kendisine ayry bir yuvacyk yapmy?. Hep oraya sy?ynyrmy?. Aklyma çocuklu?umda evimizin arkasyndaki bo?lu?u kendi mekanym olarak kullandy?ym geldi. Duvarlara a?aç dallaryndan, tahtalardan yapty?ym oyuncaklary, tabanca ve tüfekleri dizdi?imi anymsyyorum. Evcilik de oynardyk. Ama Mustafa yalnyz ve bunalymly çocuk oldu?u için evden kaçyp sy?ynyyormu? oyuncak evine.

Sonra dayysynyn oraya göçmü?ler. Orada dayysynyn tarlasynda karde?i Makbule ile karga kovalyyormu?. Onu da güzel canlandyrmy?, kurgulamy?.
Ama tarlada de?il kyrlarda ko?u?uyorlar. Ekin diye bir ?ey yok ortada. Her yer çiçek. "O kadar kusur kady kyzynda da olur", diyelim. Yalnyz bu bölüme, bir gün karde?inin kafasyna yo?urt çana?yny geçirdi?ini de koyabilirdi ve "Bunalym geçirdi?i için çok asabiydi" diye de bir söz söyleyebilirdi. Filmin sonunda gösterdi?i yalnyzlyklar içindeki Atatürk'ün bunalymlaryna neden olarak, Freudçu bir yakla?ymla, bu çocukluk günlerindeki sorunlary gösterilebilirdi. Unutmu? olmaly.

Bu sahnelerde Mustafa'yy bir Yunan çocu?u oynatarak canlandyrmy?. Tesadüfen olabilir mi? Hayyr. Bence Can Dündar'yn orada ince bir mesajy var. Bazy Atatürk dü?manlarynyn "Yunan tohumu" küfrüne göz mü kyrpyyor? Yoksa yurtdy?yna saty?ta Yunan dostlu?u diye yutturma amacy my ta?yyor? Ama bunlary söyledi?inizde alaca?ynyz yanyt"Ne var canym, yrkçy mysynyz?" olabilir.

Yeri gelmi?ken söyleyelim, filmin müzi?inin de Goran Bregovic'e yaptyrylmasy da tesadüf de?il ayny ticari kafanyn ürünüdür. Türkiye'de film müzi?i yapacak müzisyen yok mu? Var. Y?te Cannes Fim Festivali'nde Yol filminin müzi?iyle en iyi müzisyen ödülünü almy? olan Zülfü Livaneli. Müzisyenimiz var ama bence hesap gene ba?ka ve Zülfü o hesaplara uymuyor.

Okul döneminden askerlik maceralaryna, Istanbul'daki aylak gençlik günlerine, Suriye'ye sürülmesine geçiliyor. Daha sonra Vahdettin'in
yurtseverli?i, Mustafa'yy Samsun'a yollayy?y, Mustafa'nyn Vahdettin'e ihanet edip kafasyna göre takyldy?y, Kazym Karabekir'in geldi?ini duyunca yüzünün korkudan nasyl soldu?u, inek sürüsünü dü?man zannedip ödünün koptu?u ve karanlykta uyuyamady?y ballandyra ballandyra anlatylyyor. Sonunda bu korkak adam Mustafa zafere ula?yyor. Burasy filmin doruk noktasyny olu?turuyor. Zaferden sonra inzivaya çekiliyor. Saraylarda zevk-ü sefa içinde emekli ya?amyna ba?lyyor. Rakylar, cygaralar, hatunlar! Yiyelim içelim e?lenelim! Yan gelip yatyyor, tarih kitaplary okuyor. Vakit doldurmak için de Türk Tarih Tezi ve Güne? Dil Teorisi'nin mana ve ehemmiyetini anlatmaya çabalyyor.

Yalanlar, yanly?lar, saptyrmalar, çarpytmalar… Bunlar yeterince ele alyndy?yndan bunlara de?inmiyoruz. Gözden kaçan ufak bir noktaya dikkat çekelim yalnyz: Mustafa Kemal'in tarih ve dil konularyna olan ilgisi "emeklilik(!)" döneminden çok önceleri de vardyr. Daha Suriye'de bulundu?u syralar dilci bir gençle tany?yr: Agop Bey. O syra Agop Bey Do?u cephesinden sürülen Ermeni kökenli genç bir yedeksubay askerdir. Yngiliz esirlerle konu?tu?u için casusluk etti?i ?üphesiyle getirilir. Mustafa Kemal kelepçeleri çözdürür durumu sorar Agop beyin suçsuz oldu?unu anlar. Agop Beyin cebinden Almanca yazylmy? Türk Dili Gramer kitaby çykar. Alman subaylara Türkçe ö?retmektedir. Mustafa Kemal ile Agop Bey dil ve Latin alfabesi üzerine sohbetler yaparlar. Latin alfabesi, dil, tarih konulary o zamanlardan aklyndadyr Mustafa Kemal'in. O Agop Bey de i?te daha sonralary Türk Dil Kurumu'nun ba?dany?many olan Profesör Agop Martayan Dilaçar'dyr. Ve soyady Dilaçar'y Mustafa Kemal'in önerisiyle alyr. Mustafa Kemal'e Atatürk soyady verilmesi de Agop Bey'in önerisiyledir. Agop Bey Atatürk'ün ölmeden son görmek istedi?i ki?ilerdendir. "Dil çaly?malaryny aksatmayyn" der son günlerinden birinde. Can Dündar'yn ayya? adamy
ölüm dö?e?inde bile bir sürü memleket meselesi arasynda dil çaly?malaryny da görmektedir.

Can Dündar bunlary bilmez mi? Bilmezse niye ö?renmez? Bilirse niye söylemez?

Dündar'yn yine sesini bir ho? ederek,Mustafa Kemal'in Hilafeti kaldyrmasyn nedeninin çocukken hocasy Kaymak Hafyz'dan yedi?i daya?yn intikamy oldu?unu öne sürmesi beni yerimden hoplatty. Burada kahkahayy basmaktan ve "Ohaaa! Çü? birader bu kadar da olmaz!" demekten kendimi
alamadym do?rusu. Okulda bize "izleyiciyi sakyn aptal yerine koymayyn" derlerdi. Yzleyiciyi bu denli saygysyzca aptal yerine koymak için ancak Can Dündar olmak gerekiyor galiba. O zaman benim de "sen önce aynada kendine bak" deme hakkym do?uyor ku?kusuz.

Beni ?a?yrtan bir di?er nokta da, Atatürk'ün kendisine suikast giri?imi yapyldyktan sonra içlerinde yakyn mücadele arkada?lary da olmak üzere pekçok ki?iyi tutuklatty?ynyn söylenmesiydi. Atatürk daha sonra en yakyn arkada?laryny affetmi?, gerisini astyrmy?.

Can Dündar'yn romantik(!) sesinden dinliyoruz: "Devrim yine kendi çocuklaryny yedi".

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sihirli bir de?nek yardymyyla gerçekle?tirmedi?ini söylemeye bilmem gerek var my? Bu devrimleri gerçekle?tirmek belki de Kurtulu? Sava?y'ny gerçekle?tirmekten zordu. Çünkü dost dü?man belli de?ildi, en yakynyndaki dostlary bile engelleme pe?indeydi. Devrimci ve kar?y devrimci çizgi sürekli mücadele ediyordu.

Kemal yine kelle koltukta, CHP bayra?yndaki alty okla açyklanan devrimci, ba?ymsyzlykçy, halkçy, laik, devletçi, ulusalcy, cumhuriyetçi çizgiyi savunuyor. Hilafet de, saltanat da öyle kaldyrylyyor. Ba?ka türlü kaldyrylmasyna olanak var my? Kaymak Hoca'dan intikam için bunlar yapylamayaca?y gibi en yakyn arkada?laryny kar?ysyna alarak da olmaz. Hatyr gönül tanymadan, kararlylykla ama en geni? ittifaklar kurularak gerçekle?tirilebilecek i?lerdir bunlar.

Filmimizin sonlaryna do?ru, Atatürk'ün ak?amlary ud dinleyip, bir büyük raky, üç paket sigara, 15 fincan kahve tüketti?i, efkaryndan a?layyp zyrlady?y, dengesiz, hasta bir adam haline geldi?i söyleniyor.. Af buyurun ama mahalle kocakarylary bile böyle dedikodu etmez.

Bir de bir çeli?kiye dü?üyor burada Can Dündar. Bu ayya? adam Hatay'y kurtarmak için yorucu bir seyahate çykyyor. Bir bakyma intihar ediyor. ?imdi zevk-ü sefa içinde bunalymlar ya?ayan adamyn Hatay'y kurtarmak için intihar etmesi nasyl olur?

Filmin sonunda yalnyzlyk ve Rumeli özlemi içinde ölüyor. Çok acykly bir son!

Ve birçok izleyici duygulanyyor. Gözya?laryny tutamyyor. Can Dündar artyk amacyna ula?my?tyr.

Ne izlemi?tim ben? "Mustafa Mystyk / arabaya kystyk / üç mum yaktyk / seyrine baktyk" gibi basit, baya?y, banal bir öykü.

Mustafa Kemal'le ilgisi yok. Mustafa Kemal hakkynda bir belgesel yapaca?ynyz zaman seçebilece?iniz o kadar çok malzeme var ki! Seçti?iniz ?eyler önem ta?yyacaklar. Yzleyiciye bir ?ey söyleyecekler.
Burada Osmanly Devleti'inin yykyntylary üzerine Türkiye Cumhuriyetini kuran asker Mustafa Kemal olmady?y gibi o cumhuriyeti ça?cyl uygarlyklar düzeyine çykaran Atatürk de yok. Can Dündar da o savy öne sürmüyor. Dündar, Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yanlaryny YLK KEZ(!) öne çykardy?yny öne sürüyor. Kendine uygun bazy ayryntylary yalan yanly?, çarpytarak ortaya dökmü?, Mustafa Kemal'in insani yanlaryny, özünü, ba?ymsyzlykçy, isyancy, halksever ve yurtsever yanyny öne çykarmyyor Can Dündar, çarpytyyor, çarpytyyor…

Ynsany ya?ady?y zaman, mekan ve ko?ullar içinde de?erlendireceksiniz. Ynsan Atatürk halk adamydyr. Tam anlamyyla "delikanly" adamdyr. Biraz argo söylersek " kyyak" adamdyr. Jantidir. Mükemmel giyinir. Evet içkisi sigarasy vardyr. Yemeyi içmeyi sever. Hanymlarla ilgilenen, müzi?i dansy seven, aydynlanmacy, yurdunu halkyny seven bir entelektüeldir. Bir devrimcidir. Bol bol kitap da okur, masa da kurar. Masasynda karatahtanyn eksik olmady?yny bilmeyen yoktur. Yeri gelir müzik de dinler zeybek de oynar. Müthi? ?akacydyr da. Atatürk'ün fykralaryny bilmeyen var mydyr Can Dündar'dan ba?ka? Ça?ynyn en büyük devrimcilerindendir. Somurtan, yalnyz, bunalymly insanlaryn i?i de?ildir devrim yapmak. Devrim co?kulu insanlaryn i?idir. Devrim "Hoca Nasreddin gibi a?layan / Bayburtlu Zihni gibi gülen"lerin i?idir.

Peki Atatürk hatasyz mydyr? Böyle bir?eyi kimse öne süremez. Ancak onu belirleyen özellikler olumlu yanlary my yoksa olumsuz yanlary mydyr? Y?te bir film yaparken çok ince dü?ünülecek noktalar bunlardyr. Can Dündar da dü?ünmü? ve Mustafa Kemal'i Mystyk yapmayy ba?aracak malzemeyi yaratmy? ve kullanmy?tyr.

Bence Mare?al Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenerek yapylmy? bir kurgu film olarak birkaç puany hak edebilir "Mustafa". Ama onun insani yanlaryny ele alan bir belgesel olarak öne sürerseniz puany syfyrdyr.

Filme gelen övgü ve yergileri iki uç örnekle de?inelim.

Mehmet Ali Birand pi?mi? kelle gibi syrytarak filmi göklere çykaryyor, "Mutlaka gidin" diyor. Atatürk'ün manevi kyzy, Atatürk'ün huyunu suyunu Can Dündar'dan çok daha iyi bilen Ülkü Hanym ise, "Gitmeyin. Hatta bu film gösterimden çekilmelidir" diyor.

Bu kadar yazylyp çizildikten sonra isteyen gider isteyen gitmez. Filmi izledikten sonra, "Helal olsun aldy?y paralara, güzel film yapmy?" demek de, "Haram, zykkym zehir olsun, burnundan fiti fitil gelsin
verdi?im bilet parasy ve kazandy?y tüm paralar" demek de artyk size kalmy?.

Ben son olarak filmin amacy konusundaki kendi görü?ümü söylemeliyim: Bu film, EVET, pek çok ki?inin "psikolojik sava?" olarak nitelendirdi?i çabalaryn bir parçasydyr. Irak üzerinden ABD,
Yunanistan ve Kybrys üzerinden AB tarafyndan kyskaca alynmy? bir Türkiye'nin direnme gücünü içten kyrma çabalaryndandyr. Ulusun özgüveni yok edilmeye çaly?ylmaktadyr. Ulusal de?erler ayaklar altynda çi?nenerek "siz adam mysynyz? Sizin En kralynyz bile be? para etmez" denmeye getirilmektedir. Hele Ergenekon tertibiyle (burada da malum Ergenekon destany, terör örgütü olarak genç zihinlere yerle?tirilmeye çaly?ylyyor) ayny zamana getirilmesi de bu planyn inceli?ini iyice gözler önüne sermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dü?manlary ve yobazlar ona eskiden beri "Gök gözlü sarho? ?eytan" derler. Buna en güzel yanyty ünlü Hiciv ustasy Neyzen Tevfik vermi?tir (bir iddiaya göre ?iiri yazan Mutlu
Çelik'tir).

?öyle:

BRE MELUNLAR

Ne ararsyn tanry ile aramda?
Sen kimsin ki orucumu sorarsyn?
Hakikaten gözün yoksa haramda
Ba?y açy?a neden türban sorarsyn?

Raky,?arap içiyorsam sana ne?
Yoksa sana bir zarary,içerim
Ykimiz de gelsek kyldan köprüye
Ben dürüstsem sarho?ken de geçerim.

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatyp kalkyp Atatürk'e dua et...
Senin gibi dürzülerin yüzünden
Dininden de so?uyacak bu millet.

Y?galdeki hali sakyn unutma
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz
Sen anandan yine çykardyn amma
Baban kimdi bilemezdin ?erefsiz.

Neyzen Tevfik

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum